101. Prøveoversættelse i 1940’erne

Debat i 1940’erne om prøveoversættelsen af Det nye Testamente forud for 1948-oversættelsen. Omtalt på s. 89 i bd. 4.


 

Uddrag af Frederik Torm 1943: Om Prøveoversættelsen af Det nye Testamente.

Man forstaar godt Utilbøjeligheden til at gøre Ændringer i Fadervor. Dog burde denne Ængstelse vige, naar man tænker paa, hvor frit Mennesker varierer Ordlyden i denne Bøn. End ikke Præster i Kirken beder Fadervor ens. Er det saa dog ikke bedre at foretage en Forandring i Oversættelsen, som muligvis endog kunde hjælpe til, at Mennesker ikke vilkaarligt selv ændrer? Nu siger man jo snart: “Helliget vorde dit Navn” og snart: “Dit Navn vorde helliget” og varierer de to følgende Bønner paa samme Maade. Vi kunde blive fri for det uheldige “vorde” og faa en Form, der ikke er saa udsat for at blive ændret som den nuværende Form, hvis vi i Stedet for “Helliget vorde dit Navn” paa jævnt Dansk siger: “Lad dit Navn blive helliget” – og naturligvis saa i de følgende Bønner paa samme Maade: “Lad dit Rige komme.” “Lad din Vilje ske”. Det er en god dansk Form for en indtrængende Bøn. Og for den unge Slægt vil denne nye Form meget hurtigt faa den samme højtidelige Klang, som den nuværende Form har for os ældre. Vi gamle har jo Lov til i vor private Bøn stadig at benytte den gamle Form.

(s. 22-23)

Uddrag af Kampen om Bibelen. Lægmandsrøster om Prøve-Oversættelsen af Det nye Testament. 1943:

Vi vil ikke paa nogen optænkelig Maade miste den Bibel, vi har faaet overleveret, saa kan disse “moderne” Mennesker komme nok saa tit og fortælle os, at “saaledes står der jo ikke i de aller ældste Kildeskrifter,” som man har haft det i Sandhed overordentlig mærkelige “Held” at finde i det 19. Aarhundrede. Vi føler os ganske sikre paa, at der er noget heri, der ikke er, som det skal være; thi eftersom der ikke kan og heller ikke skal kunne fremføres noget andet Evangelium end det kendte, saa ligner det ikke Gud at foretage saadanne Manøvrer med den hellige Skrift i det 20. Aarhundrede. At hans Tjenere offentlig skal strides f.Eks. om “Fadervor”, er forargeligt, og alt dette kan kun være Menneskeværk eller, hvad man ogsaa maa regne med i vor Kamp for Evangeliet, Satans Værk.

(s. 7)

Bodil Ejrnæs 2020