Litteratur i bind 3

Forkortelseslisten indeholder redaktionelle forkortelser brugt i litteraturlisten nedenfor og i litteraturhenvisninger i bind 3 i øvrigt. Værkforkortelser af typen ODS = Ordbog over det danske Sprog er anført og forklaret på deres alfabetiske plads i litteraturlisten.

Forkortelser af navnene på bøger og skrifter i Bibelen er forklaret i listen Forkortelser i bibelhenvisninger.

AM – om håndskrift i Den Arnamagnæanske Samling, fx AM 202, 8º
bd. – bind
bek. – bekendtgørelse, Bekjendtgjørelse
bl. – blad
cirk. – cirkulære
DSL – Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
f. – og følgende side
ff. – og følgende sider
fork. – forkortelse, forkortet
GKS – om håndskrift i Gammel Kongelig Samling (på KB), fx GKS 3605, 8o
KB – Det Kongelige Bibliotek
l. – linje
netpubl. – netpubliceret, netpublikation
NKS – om håndskrift i Ny Kongelig Samling (på KB), fx NKS 66, 8o
opdat. – opdateres, opdateret
opl. – oplag
optr. – optryk(t)
publ. – publiceret, publikation
r – recto, dvs. på forsiden af et blad, fx AM 202, 8o, bl. 32r
red. – redigeret, redaktør(er)
rk. – række
s. – side
sa. – samme
s.m. – sammen med
smst. – samme sted, sammesteds
sp. – spalte
udg. – udgave(r), udgiver(e), udgivet
v – verso, dvs. på bagsiden af et blad, fx NKS 66, 8o, bl. 56v
årg. – årgang

 

ADL = Arkiv for Dansk Litteratur. Udg. af KB og DSL 2002 ff. Netpubl. på adl.dk.

Akhøj Nielsen, Marita 1994: “Metrisk bestemt syntaks, især hos Anders Sørensen Vedel”. SNFÅrsb 1992-1993, s. 67-74.

Albeck, Gustav 1964: “Dansk Oldtidsdigtning (ca. 200-ca. 1100)”. Traustedt, P.H. (red.): Dansk Litteratur Historie, bd. 1, s. 11-44.

Allen, C.F. 1857-1858: Det danske Sprogs Historie i Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland, bd. 1-2.

Alsinger, Håns 1950: “Alsisk Snak”. Jydske Tidende 12. februar 1950.

Alsingergildet 2006: Alsisk skriftsprog. Vejledning i skrivemåde, 3. udg.

Andersen, Børge 1959: Rønnemålet. En strukturallingvistisk analyse af udtryksplanet i en bornholmsk dialekt.

AndersenHCEv = H.C. Andersens Eventyr. Kritisk udgivet efter de originale eventyrhæfter, bd. 1-7. Udg. 1963-1990 af Erik Dal. Netpubl. på ADL.

Andersen, Poul 1928: “Hovedregler for Dialekt-Retskrivning”. Fynsk Hjemstavn, bd. 1, s. 7-11.

– 1969: Dialektgeografiske Kort til Undervisningsbrug.

– mfl. (red.) 1974: Festskrift til Kristian Hald. Navneforskning. Dialektologi. Sproghistorie. På halvfjerdsårsdagen 9.9.1974.

ANF = Arkiv för nordisk filologi, bd. 1 ff., 1883 ff.

APhS = Acta Philologica Scandinavica, bd. 1-34/35, 1926-1988.

Appel, Charlotte 2001: Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark, bd. 1-2.

Arboe, Torben 2001: “Jyske kollektiver – et grammatisk fænomen under afvikling”. Ord & Sag, bd. 21, s. 6-14.

– 2007: “Opfandt Aakjær selv dialektord? – forsvar mod en sejlivet myte”. Ord & Sag, bd. 27, s. 28-41.

– 2009a: Det afgørende stød – lidt om interjektionen å’e i jysk. Ord & Sag, bd. 29, s. 48-56.

– 2009b: “Motiveret genus – især vedrørende brug af bestemthedsmorfem”. H. Hovmark mfl. (red.), s. 15-29.

– 2015: “Pluralis behandlet som singularis neutrum – en type kollektiv i jysk?”. DT, bd. 15, s. 77-96.

– Se også Arboe Andersen.

– (red.) 2007: Nordisk dialektologi og sociolingvistik. Foredrag på 8. Nordiske Dialektologkonference Århus 15.–18. august 2006.

– & Schoonderbeek Hansen, Inger (red.) 2011: Jysk, ømål, rigsdansk mv. Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk. Festskrift til Viggo Sørensen og Ove Rasmussen udgivet på Viggo Sørensens 70-års dag den 25. februar 2011.

Arboe Andersen, Torben & Pedersen, Karen Margrethe 1996: “Høvd, hvoddem, åvending – og andre ord for forpløjning”. Ord & Sag, nr. 16, s. 12-28.

Arrebo, Anders 1661: Hexaemeron rhythmico danicum. Udg. i ArreboSS, bd. 1, s. 1-264.

ArreboSS = Arrebo, Anders: Samlede Skrifter, bd. 1-5. Udg. 1965-1975 af Vagn Lundgaard Simonsen. Netpubl. på ADL og RSD.

Arvebog og Orbodemål. Se VLA&O.

Babuškina, Elena 1989: “Brugen af “der” i det 16. århundrede”. DSt, s. 121-128.

Baden, Jacob 1785: Forelæsninger over det Danske Sprog, eller Resonneret Dansk Grammatik. 2. udg., 1792; 3. udg., 1801/1804; 4. udg. (uændret optr.), 1812/1813.

– 1799: Dansk or­tografisk Ordbog til­ligemed et kort ortografisk Register.

Bagger, Hans 1675: Een almindelig Bøn, At bruge i disse besværlige farlige Tjder oc dagligen at bede oc læse baade i Kircken til alle paabudne Bedestunde, saavelsom hiemme i Huset. Netpubl. i faksimile i CLARIN-DK (via duds.nordisk.ku.dk:Bønnebøger”).

Bang, Gustav (udg.) 1898-1899: Breve til og fra Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle.

Bang, Thomas 1638: Aurora latinitatis. Fotografisk optr. 1976.

BangR&N = Bang, Herman: Romaner og noveller, bd. 1-10. Udg. 2008-2010 af DSL, red. af Jesper Gehlert Nielsen mfl.

Bek. 15. december 1900, nr. 184, angaaen­de Brugen af Verbernes Fler­talsform ved Undervisningen i Modersmaalet.

Bek. 25. februar 1902, nr. 34, angaaende Bøjningen af Udsagnsordenes Tillægsmaader.

Berntsen, Anton 1969: Fjale-Andes og andre jydske Historier.

Bévort, Inger 1971: “Nedsættende personbetegnelser med -has som andetled”. K. Hald mfl. (red.), s. 41-50.

– 1993: ““Provincial Ord paa Als og Æröe””. K.M. Pedersen & I.L. Pedersen (red.), s. 188-198.

Bibelen 1550. Se Christian 3.s Bibel 1550.

Bibelen 1740. Se Christian 6.s Bibel 1740.

Bibelen 1819 = Biblia, det er: den ganske Hellige Skrifts Bøger (..), 1819.

Bibelen 1871 = Bibelen, det er: den ganske Hellige Skrifts Bøger (..), 1871.

Bibelen 1907 = Bibelen. Den gamle og den nye Pagts hellige Skrifter samt de apokryfiske Bøger, 1909.

Bibelen 1931 = Bibelen. Den gamle og den nye Pagts hellige Skrifter, 1932.

Biehl, Charlotta Dorothea 1765: Haarkløveren. Comedie udi fem Acter.

– 1787: Mit ubetydelige Levnets Løb. Udg. 1986 af Marianne Alenius.

Bjerrum, Anders 1944: “Vort Sprogs gamle Sydgrænse”. Sønderjydske Aarbøger, s. 1-20.

– 1966: Grammatik over Skånske Lov efter B 74. Duplikeret udg., 1954.

– 1967: Grammatik over De sjællandske Love efter AM 455 12°. Med tillæg om Jyske Lov efter Flensborghåndskriftet.

– (udg.) 1939: “K.J. Lyngbys Breve om Sønderjylland 1856-1859”. DSt, s. 43-65.

Bjerrum, Marie 1974: “Fjoldemålets participiumsformer og deres anvendelse”. P. Andersen mfl. (red.), s. 205-213.

– 1980: “Blive – blie – bie”. Ord til andet. Iagttagelser og synspunkter, bd. 2, s. 53-63.

– 1981: “Bærrende blå og renende væk. Forstærkende adverbier på -ende”. DF, bd. 23, s. 1-7.

– 1990: “Nogle ordstillingsfænomener i Felstedmålet”. DF, bd. 32, s. 154-163.

– & Bjerrum, Anders 1974: Ordbog over Fjoldemålet, bd. 1-2.

Bjørn, Claus 2003: Fra reaktion til grundlov. 1800-1850. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, 2. udg., bd. 10.

Blicher, Steen Steensen 1824: “Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog”. Læsefrugter, bd. 23, s. 7-32. Udg. i Udvalgte Værker, bd. 1, 1982, s. 59-86, og i BlicherN, s. 7-32. Netpubl. på ADL.

– 1842: E Bindstouw. Udg. i BlicherN, s. 258-292.

BlicherN = Blicher, Steen Steensen: Noveller. Udg. 1991 af Esther Kielberg, 2. opl. 1999. Netpubl. på ADL.

BlicherSD = Blicher, S.S. 1835-1836: Samlede Digte, bd. 1-2.

Bloch, S.N.J. 1808: Haandbog i det danske Sprogs Grammatik til Veiledning for den studerende Ungdom. 2. udg., 1817, med titlen Fuldstændig Dansk Sproglære, til Brug i lærde Skoler og ved Selvunderviisning. Første Deel om Ordenes Dannelse og Retskrivning.

Bolling, Frederik Andersen 1678: Oost-Indiske Reise-bog, hvor udi befattis hans Reise til Oost-Indien saa vel og Eendel Platzers Beskrifvelse med en Andtall Hedningers Ceremonier. Netpubl. i faksimile i CLARIN-DK (via duds.nordisk.ku.dk: ”Geografi og topografi”).

Bom, Kaj 1945: “Nordsjællandsk for hundrede år siden”. DF, bd. 14, s. 59-80.

Boye, Kasper 2010: “Dippedutter og duppeditter”. Mål&M, 33. årg., nr. 4, s. 25-28, 32.

Brandt, Søren 1999: Modal Verbs in Danish.

Braunmüller, Kurt 1982: Syntaxtypologische Studien zum Germanischen.

– 2002: “The Ancient-Nordic linguistic system from a typological point of view: Phonology, graphemics, morphology, syntax and word order”. NordicLanguages, bd. 1, s. 649-656.

Bredsdorff, Jakob Hornemann 1817: Prøve af en efter Udtalen indrettet dansk Retskrivning. Optr. i Udvalgte Afhandlinger inden for Sprogvidenskab og Runologi. Udg. 1933 af Jørgen Glahder, s. 77-90.

Brink, Lars & Lund, Jørn 1975: Dansk Rigsmål. Lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik på so­cio­lekterne i København, bd. 1-2.

Brochmand = Brochmand, Jesper 1764 (1635/1638): Huus-Postill. Netpubl. i uddrag i DSST.

BrorsonSS = Brorson, Hans Adolph: Samlede Skrifter, bd. 1-3. Udg. 1951-1956 af L.J. Koch.

Brunsmand, Johan 1674: Et Forfærdeligt Huus-Kaars. Udg. 1953 af Anders Bæksted med titlen Køge Huskors.

– 1676: Aandelig Siunge-Lyst: “Fortale”, s. 1-27. Netpubl. i DSST.

Brøndum-Nielsen, Johs. 1927a: Dialekter og Dialektforskning.

– 1970: “Om Udviklingen af Enstavelses-Præt.Ptc. i stærke Verber”. APhS, bd. 28, s. 1-43.

– 1971-1973a: “Om Analogi og Frekvens”. APhS, bd. 29,2, s. 174-176.

– 1971-1973b: “Om Sprogformen i de sjællandske Love”. APhS, bd. 29,2, s. 81-110.

Buridant, Claude 2000: Grammaire nouvelle de l’ancien français.

BySoc = Projekt Bysociolingvistik 1986-. Netpubl. på dgcss.hum.ku.dk/forskning/undersoegelsesomraader/kobenhavn/bysoc/.

Bølle, Birgitte 1. juni 1564: ”[Brev til Birgitte Gøje]”. G. Bang (udg.) 1898-1899, s. 13-15. Netpubl. på danmarksbreve.kb.dk.

Bønlykke Olsen, Katrine 2003: “Om bøjning af engelske ord i dansk”. NFS 2003, nr. 2, s. 5-11.

Bønnebøger = Middelalderens danske Bønnebøger, bd. 1-5. Udg. 1946-1982 af Karl Martin Nielsen.

Cambridgefragmentet. Se Legendefragmenter.

Carelli, Peter 2001: En kapitalistisk anda. Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark.

CCD = Corpus Codicum Danicorum Medii Aevi, bd. 1-10. Udg. 1960-1973 af Erik Kroman mfl.

CCS = Corpus codicum Suecicorum medii aevi, bd. 1 ff. Udg. 1943 ff. af Erik Collijn mfl.

Christensen, Jens 1958: Træk af Nordfynsk Landsbyliv. Optegnelser. Udg. af Poul Andersen.

Christian 3.s Bibel 1550 = Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske. Udg. i faksimile 1928. Udg. 2018 af Marita Akhøj Nielsen, netpub. på dsl.dk.

Christian 4.s Breve 1584-1648 = Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, bd. 1-8. Udg. 1878-1947 af C.F. Bricka mfl. Fotografisk optr., 1969-1970. Netpubl. i uddrag i DSST.

Christian 5.s Danske Lov 1683 = Kong Christian Den Femtis Danske Lov. Udg. 1891 og 1911 af V.A. Secher, og i faksimile 1971.

Christian 6.s Bibel 1740 = BIBLIA, Det er Den gandske Hell. Skriftes Bøger (..).

Christiansen, Gustav 1980: Degte på dænsg.

Christiansen, Harald B. 1977: “Artikelløsheden i Lild og Tømmerby sogne i Vester Hanherred”. DialSt, bd. 4,1, s. 1-28.

CLARIN-DK. Danske fagtekster for folket 1500-1750. Oversigt over tekster og links på duds.nordisk.ku.dk. Teksterne indgår i den danske del af den europæiske platform CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) med sproglige materialer og værktøjer. Netpubl. på clarin.dk.

Codex Runicus. Se Runehåndskriftet.

Cordiale = CorDiale. Det Danske Dialektkorpus. 170 samtaler indsamlet og transskriberet af Afdeling for Dialektforskning. Netpubl. på cordiale.dyndns.org.

Dahlerup, Ursula 1840-1925: Baronessens Erindringer 1840-1925. Udg. 1989 af Ulla Dahlerup og Bent Dahlerup.

Dahlerup, Verner 1896: Det danske Sprogs Historie i almenfattelig Fremstilling. Tysk oversættelse, 1905; 2. udg., 1921.

Dalalagen. Udg. i faksimile i CCS, bd. 17.

Damsgaard Olsen, Thorkil 1971: ““Rydårbogens skriver” og hans forlæg”. K. Hald mfl. (red.), s. 263-275.

Dansk Sprognævn 2012: Opslagsord med ændrede bøjningsformer [i RO 2012]. Netpubl. på dsn.dk.

Danske Dialekttekster, bd. 1-5, 1967-1977.

Danske Runeindskrifter. Se DK.

DDO = Den Danske Ordbog, bd. 1-6, 2003-2005. Netpubl. (opdat.) 2009 ff. på dsl.dk. Udg. af DSL.

De Mundo et Paupere = Commoedia de Mvndo et Pavpere [ca. 1600]. Udg. i L. Stedstrup (udg.) 2001, bd. 2, s. 435-547.

De syv vise Mestre 1591. Optr. i DFb, bd. 2, s. 1-200.

Delsing, Lars-Olof 1991: “Om genitivens utveckling i fornsvenskan”. Malmgren, Sven-Göran & Ralph, Bo (red.): Studier i svensk språkhistoria, bd. 2, s. 12-30.

– 2003: “Syntaktisk variation i nordiska nominalfraser”. Vangsnes, Øystein Alexander mfl. (red.): Dialektsyntaktiska studier av den nordiska nominalfrasen, s. 11-64.

Den utro hustru [ca. 1530]. Udg. i L. Stedstrup (udg.) 2004, s. 15-35.

DF = Danske Folkemaal/Folkemål, bd. 1-41, 1927-1999 (fortsættes som DT).

DFb = Danske Folkebøger fra 16. og 17. Aarhundrede, bd. 1-14. Udg. 1915-1936 af J.P. Jacobsen og R. Paulli.

DG = Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede, bd. 1-6, 1915-1929. Udg. af Henrik Bertelsen. Fotografisk optr., 1979, med nye tillæg af Caroline C. Henriksen og Carl Behrend.

DgK = Danmarks gamle Købstadlovgivning, bd. 1-5, 1951-1961. Udg. af Erik Kroman og Peter Jørgensen.

DgL = Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene, bd. 1-8, 1933-1961. Udg. af Johs. Brøndum-Nielsen mfl.

DialSt = Dialektstudier, bd. 1-5, 1964-1988. Udg. af Institut for Dansk Dialektforskning.

Diderichsen, Paul 1938: “Über das unpersönliche und das relative der im Dänischen”. Bulletin du Cercle Linguistique de Copenhague, bd. 3, 19-22.

– 1939: “Realitet som grammatisk Kategori”. Nysvenska Studier, bd. 19, s. 69-91. Optr. i 1966a, s. 31-46.

– 1941: Sætningsbygningen i Skaanske Lov. Fremstillet som Grundlag for en rationel dansk Syntaks.

– 1946: Elementær dansk Grammatik. Se EDG.

– 1966a: Helhed og struktur. Udvalgte sprogvidenskabelige afhandlinger. Red. af Anders Bjerrum mfl.

– (udg.) 1931-1937: Fragmenter af gammeldanske Haandskrifter.

DK = Danske Runeindskrifter. Runedatabase, red. 2009 af Nationalmuseet og Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Netpubl. på runer.ku.dk.

DM = Danske Metrikere, bd. 1-2, 1953-1960. Udg. af Arthur Arnholtz mfl.

DmA = Kroman, Erik (udg.) 1980: Danmarks middelalderlige Annaler.

DorKom = Dorotheæ Komedie 1531. Udg. 1874 af S. Birket Smith i De tre ældste danske Skuespil, s. 78-143.

DR = Danmarks Runeindskrifter, bd. 1-2, 1941-1942. Udg. af Lis Jacobsen mfl.

DRigsl = Den danske Rigslovgivning, bd. 1-4. Udg. 1971-2015 af Erik Kroman og Aage Andersen.

DRm = L. Brink og J. Lund 1975.

DRO = Dansk Retskrivningsordbog. Udg. af Under­vis­ningsmini­steriets Retskrivningsudvalg. 1. udg., 1923; 2. udg., 1925; 3. udg., 1929 (6. opl., 1946). Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

DS = Danmarks Stednavne, bd. 1 ff., 1922 ff. Udg. af Stednavneudvalget, Institut for Navneforskning og Afdeling/Center for Navneforskning.

DSH = Skautrup, Peter 1944-1970 Det danske sprogs historie, bd. 1-5.

DSST = Dansk Sprog- og Stilhistorisk Tekstbase. Samling af digitaliserede tekster fra ca. 1400-1700, red. af Hanne Ruus og Dorthe Duncker, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Netpubl. på duds.nordisk.ku.dk.

DSt = Danske Studier 1904 ff. Udg. af Universitets-Jubilæets danske Samfund. Netpubl. på danskestudier.dk.

DT = Danske Talesprog, bd. 1 ff., 2000 ff. (fortsættelse af DF).

Duncker, Dorthe mfl. (red.) 2013: Betydning & Forståelse. Festskrift til Hanne Ruus.

Dværgekongen Laurin (Sth. K 47). Udg. 2006 af Merete K. Jørgensen og Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på SMN.

Dyvik, Helge 1980: “Har gammelnorsk passiv?”. Hovdhaugen, Even (red.): The Nordic languages and modern linguistics. Proceedings of the Fourth International Conference of Nordic and General Linguistics in Oslo 1980, s. 81-107.

Edelsgaard Andersen, John 1987: “Adverbier – sprogvidenskabens stedbørn”. SNFÅrsb 1985-1986, s. 45-54.

EDG = Diderichsen, Paul 1946: Elementær dansk Grammatik. 2. udg., 1957; 3. udg., 1962.

Ejskjær, Inger 1983: “Suffikset -laden i danske dialekter”. DF, bd. 25, s. 15-73.

– 1989: “Nogle jyske betegnelser for ‘for lidt salt’ eller ‘vammel’”. DF, bd. 31, s. 1-30.

– 2006: “Franske låneord i de danske dialekter”. DT, bd. 7, s. 1-158.

EL = Eriks Lov, Eriks Sjællandske Lov. Udg. i DgL, bd. 5-6, og i uddrag i GL, s. 46 ff. Netpubl. 2016 af Simon Skovgaard Boeck på SMN som Eriks Lov (AM 455, 12mo).

En kort Vnderujsning om Tienere Oc Tiunde, d.e. Huorledis Tienere oc Tiunde bør skicke sig imod deres Hosbonder oc Hustruer, som de tiene etc. 1610. Netpubl. i faksimile i CLARIN-DK (via duds.nordisk.ku.dk: ”Etik og moral”).

Eriks Lov, Eriks Sjællandske Lov. Se EL.

Espegaard, Arne 1960: Gavn og gammen. Skildringer og tradition fra gamle dages Vendsyssel og Læsø.

– 1972-2000: Vendsysselsk ordbog. Ordbog over målet i de vendsysselske herreder samt Øster Hanherred, bd. 1-6.

– 1978-1980: Liv og sprog på svundne tiders Læsø, bd. 1-2.

Espersen, J.C.S. 1908: Bornholmsk Ordbog. Med indledning [af Vilh. Thomsen og Ludv. F.A. Wimmer] og tillæg [af Viggo Holm]. Fotografisk optr. 1975.

Falk, Hjalmar & Torp, Alf 1900: Dansk-norskens Syntax i historisk fremstilling.

Feilberg = Feilberg, H.F. 1886-1913: Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål, bd. 1-5.

Fem Reformationsskrifter trykt af Hans Vingaard i Viborg 1528-1530. Udg. på Poul Lindegård Hjorths 60-årsdag 24. juli 1987 af Universitets-Jubilæets danske Samfund med efterskrifter af Peter Balslev-Clausen, Allan Karker og Erik Dal.

Flensborg Stadsret (Flensb. Stb. 2). Udg. 2006 af Jonathan Adams og Ebba Hjorth. Netpubl. på SMN. Også udg. i DgK, bd. 1, og i uddrag i GL, s. 107 ff.

Forordning 17. april 1739 Angaaende Hvor mange Latin­ske Skoler i Danmark og Norge skal vedblive. Udg. i faksimile 1963 som Skolehistoriske aktstykker, nr. 13.

Frandsen, Steen Bo 2015: “The Danish Composite State and the Lost Memory of a Multilingual Culture”. Havinga, Anna & Langer, Nils (udg.): Invisible Languages in the Nineteenth Century, s. 239-256.

Faarlund, Jan Terje 2002: “Syntactic developments from Ancient Nordic to Old Nordic”. NordicLanguages, bd. 1, s. 729-733.

– 2004: The Syntax of Old Norse. With a Survey of the Inflectional Morphology and a Complete Bibliography.

Galberg Jacobsen, Henrik 1973: Sprogrøgt i Danmark i 1930rne og 1940rne.

– 1980: “Urimeligt svært? Om en syntaktisk-ortografisk detalje i dansk skriftsprog”. Ord til andet. Iagttagelser og synspunkter, bd. 2, s. 111-133.

– 1989: “Sprogbrug og misbrug – og andre kønsskifter”. NFS 1989/4, s. 4-7.󵀃67

– 2010: Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005, bd. 1-2. Netpubl. på rohist.dsn.dk (under “Litteratur”) og på dansksproghistorie.dk.󵀃42

– 2013: “2012-retskrivningen – i historisk perspektiv”. Borchmann, Simon mfl. (red.): Gode ord er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensen i anledning af 60-års dagen, s. 273-298.

GDS = E. Hansen & L. Heltoft 2011.

Gerner, Henrich 1678: Orthographia Danica Eller Det Danske Sproks Skriffverictighed. 2. udg., 1679. Optr. på grundlag af 2. udg. i DG, bd. 3, s. 11-146.

– 1690: Epitome Philologiæ Danicæ. Eller: Et kort Begrib paa det beste oc zirligste Danske Sprocks Lyst oc Artighed (..). Optr. i DG, bd. 3, s. 251-317.

Gesta Danorum på dansk (Sth. B 77). Udg. 2006 af Jonathan Adams og Merete K. Jørgensen. Netpubl. på SMN. Desuden udg. i uddrag i GL, s. 177 ff.

GG = Brøndum-Nielsen, Johs. 1928-1973: Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Fremstilling, bd. 1-8 (bd. 1, 2. udg., 1950; bd. 2, 2. udg. m. tillæg, 1957).

GL = Uldaler, Nelly & Wellejus, Gerd 1968 (red.): Gammeldansk Læsebog.

Glahder, Jørgen (red.) 1952: Runer og rids. Festskrift til Lis Jacobsen.

GldaFragm = P. Diderichsen (udg.) 1931-1937. Også udg. i uddrag i GL, s. 270 ff. Se også Legendefragmenter.

GO = Gammeldansk Ordbog. Ordbog dækkende 1100-1515 under redigering på DSL med løbende publicering 2015 ff. af de redigerede artikler. Netpubl. på dsl.dk.

Gotfredsen, Laurits Peder 1955: Langelandsk grammatik i hovedlinier.

Gravlund, Thorkild & Hansen, I.A. 1934: Samtåler poe Sjællandsk om gove gammel Dave og nye tovlige mellem Thorkild Gravlund og I. A. Hansen.

Greenberg, Joseph H. 1990: “Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements”. Denning, Keith M. & Kemmer, Suzanne (udg.): On Language. Selected Writings of Joseph H. Greenberg, s. 40-70.

Gregersen, Frans 2009: “Hvordan undersøger man københavnsk?”. Kristiansen, Tore mfl. (red.): Københavnsk Sociolingvistik. Festskrift til Frans Gregersen på 60-årsdagen, s. 196-210.

– & Pedersen, Inge Lise 1997: “Hovedsætningsordstilling i underordnede sætninger”. DF, bd. 39, s. 55-112.

– & Pedersen, Inge Lise 2000: “A la Recherche du Word Order Not Quite Perdu. A methodological progress report”. Herring, Susan C. mfl. (udg.): Textual Parameters in Older Languages, s. 393-427.

– mfl. 2009: “The long and short of (æ)-variation in Danish – a panel study of short (æ)-variants in Danish in real time”. Acta Linguistica Hafniensia, bd. 41, s. 64-82.

– & Pedersen, Inge Lise (red.) 1991: The Copenhagen Study in Urban Sociolinguistics, bd. 1-2.

Gregersen, Sune 2014: “Delt infinitiv i dansk”. DSt, s. 76-87.

 

Grevens og Friherrens Komedie [ca. 1680]. Udg. 1871 af Soph. Birket Smith.

Griseldis 1592. Optr. i DFb, bd. 8, s. 79-118.

GS = Gammeldansk Seddelsamling. Samling på ca. 900.000 citatsedler der udgør grundlaget for Gammeldansk Ordbog (GO). Netpubl. på dsl.dk.

Gudiksen, Asgerd 1993: “Suffikset -vorn i de danske dialekter”. DF, bd. 35, s. 3-247.

– 1996a: et-afledninger i dansk med hovedvægt på de danske ømål. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

– 1996b: “Om rødblissede heste og sortstjernede køer. En studie i orddannelse”. B. Jul Nielsen & I.L. Pedersen (red.), s. 99-110.

– 2000: “Om forholdet mellem -et og -ig i danske dialekter”. Folkmålsstudier, bd. 39, s. 127-140.

– 2004: “Bralrehals og vraltehoved. En diskussion af possessivsammensætningen”. DF, bd. 5, s. 23-36.

– 2007: ““Tilbøjeligheds-Lideart” og andre s-former”. T. Arboe (red.), s. 147-154.

Haislund, Niels 1933: “Nogle bemærkninger om negation i rigsmaal og folkemaal”. DF, bd. 7, s. 105-138.

Hald, Kristian mfl. (red.) 1971: Studier i dansk dialektologi og sproghistorie tilegnede Poul Andersen på halvfjerdsårsdagen den 8. juni 1971.

Han Herred Mål 2005- : Ordsamling for egnssprogene i Han Herred. Netpubl. på hanherred.dk.

Hansen, Erik 1974: “De nye der-konstruktioner. En øjenvidneberetning”. P. Andersen mfl. (red.), s. 391-404.

– 1980: “T eller ikke T? Om et bemærkelsesværdigt indviklet og temmelig specielt retskrivningsproblem”. Mål&M, 7. årg., nr. 4, s. 8-14.

– 1983: “Det Pleonastiske At. En grammati[s]k-kritisk undersøgelse”. DSt, s. 61-80.

– & Heltoft, Lars 1994: “Kentaurnominaler i dansk”. Barón, Irene (red.): Nordlex-Projektet. Sammensatte substantiver i dansk. Optr. i LAMBDA, nr. 20, s. 57-67.

– & Heltoft, Lars 2011: Grammatik over det Danske Sprog, bd. 1-3.

Hansen, H.P. 1943: “Hon’ æ do te fa’s?”. S&K, bd. 12, s. 57-63 (med tilføjelser bd. 20, s. 90-91).

Hansen, Aage 1927: Bestemt og ubestemt substantiv. Bidrag til dansk substantivsyntaks, bd. 1.

– 1956a: “Kasusudviklingen i dansk”. Aakjær, Svend mfl. (red.): Festskrift til Peter Skautrup 21. januar 1956, s. 183-193.

– 1965: Vort vanskelige sprog, 2. udg. 1. udg., 1961.

– 1967: Moderne Dansk, bd. 1-3.

Harpestreng, Henrik: [Lægebøger]. Udg. 1908-1920 af Marius Kristensen (= HarpMKr). Netpubl. 2006 på SMN af Jonathan Adams og Marita Akhøj Nielsen (Harpestrengs skrifter (Sth. K 48)), af Jonathan Adams og Ebba Hjorth (Harpestrengs skrifter (NKS 66, 8vo)) og af Marita Akhøj Nielsen (Harpestrengs stenbog (Sth. K 4) og Harpestrengs kogebog (NKS 70R, 8vo)).

HarpMKr = M. Kristensen (udg.) 1908-1920.

Haugen, Einar 1984: Die skandinavischen Sprachen. Eine Einführung in ihre Geschichte.

Hegelund, Peder 1579: Calumnia. Udg. 1888-1890 af S. Birket Smith.

Heiberg, J.L. 1834: Sprogfeil. Udg. 1861 i Prosaiske Skrifter, bd. 8, s. 411-419.

Heidemann Andersen, Margrethe 2004: Engelsk i dansk: Sprogholdninger i Danmark, helt vildt sjovt eller wannabeagtigt og ejendomsmæglerkækt?.

– & Jarvad, Pia 2008: “Tilpasning af engelske importord i dansk skriftsprog”. Omdal, Helge & Sandøy, Helge (red.): Nasjonal eller internasjonal skrivemåte? Om importord i seks nordiske språksamfunn (MIN, bd. 8), s. 105-124.

– & Rathje, Marianne 2007: “Siger danskerne et fancy eller et fancyt bælte? Tilpasning af importord i dansk talesprog”. Jarvad, Pia & Sandøy, Helge (red.): Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning (MIN, bd. 7), s. 103-127.

Helgesen, Povl 1534: En kristen Fyrstis Lære. Oversættelse af Erasmus af Rotterdams’ skrift, 1534. Udg. 1935 af Marius Kristensen i HelgesenS, bd. 5, s. 93-256. Netpubl. i DSST.

HelgesenS = Skrifter af Paulus Helie [= Poul Helgesen], bd. 1-7. Udg. 1932-1948 af P. Severinsen mfl.

HellKv = De hellige Kvinder, en Legende-Samling. Udg. 1859 af C.J. Brandt og i uddrag i GL, s. 270 ff.

Heltoft, Lars 1997: “Hvem opslugte hvo. Et bidrag til beskrivelsen af det danske kasussystems udvikling”. Lundgreen-Nielsen, Flemming mfl. (red.): Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjorth, s. 227-256.

– 2006: “Grammaticalisation as Content Reanalysis. The Modal Character of the Danish s-Passive”. Nedergaard Thomsen, Ole (red.): Competing Models of Linguistic Change. Evolution and Beyond, s. 269-288.

– 2007: “Subjektive partiklers grammatikalisering i nyere dansk – eksemplet sikke”. DSt, s. 17-42.

– 2011a: “Lette pronomeners placering: klise og topologisk integritet”. Ny forskning i grammatik, bd. 18, s. 61-79.

– 2011b: “Word order change as grammaticalisation: Paradigm structure and change in Scandinavian. Studies in Functional and Structural Linguistics, nr. 65, s. 171-235.

– 2014: “Topologi og grammatikalisering” Ny forskning i grammatik, bd. 21, s. 103-122.

– & Falster Jakobsen, Lisbeth 1996: “Danish Passives and Subject Positions as a Mood System: A Content Analysis”. Engberg-Pedersen, Elisabeth mfl. (red.): Content, Expression and Structure. Studies in Danish Functional Grammar, s. 199-234.

Hemmingsen, Niels 1565: Ligprædiken over Herluf Trolle = En Predicken, som bleff Predicket aff Niels Hemmingsøn D. Udi salige Her Herluff Trolle Ridders begraffuelse, udi Herluffsholm, den Femtinde dag Julij. Anno Dominj 1565. Udg. 1990 i F.J. Billeskov Jansen mfl. (udg.): Humanitas christiana. Mindetaler over Herluf Trolle af Niels Hemmingsen og Christian Machabæus, s. 73-148.

– 1570: Liffsens Vey. Netpubl. i DSST.

– 1572: Om Ecteskab. Netpubl. i DSST.

Henningsen, Peter 2006: I sansernes vold. Bondekultur og kultursammenstød i enevældens Danmark.

Hjorth, Poul Lindegård 1982: “Matthias Moths aleksandrinersyntaks”. Glahn, Henrik mfl. (red.): Hvad Fatter gjør… Boghistoriske, litterære og musikalske essays tilegnet Erik Dal, s. 181-194.

Holberg, Ludvig 1726: “Orthographiske Anmerkninger”. Metamorphosis Eller Forvandlinger Ved Hans Mikkelsen Borger og Indvaaner udi Callundborg, Med Nogle Orthographiske Anmerkninger, s. 92-120. Optr. i DG, bd. 4, s. 155-184. Netpubl. i LHS.

– 1732-1735: Dannemarks Riges Historie, bd. 1-3. Netpubl. i LHS.

– 1739: Adskillige store Heltes og berømmelige Mænds, sær Orientalske og Indianske sammenlignede Historier og Bedrifter efter PLUTARCHI Maade, bd. 1-2. Netpubl. med titlen Heltehistorier i LHS.

HolbO = Holberg-Ordbog. Ordbog over Ludvig Holbergs Sprog, bd. 1-5, 1981-1988. Red. af Aage Hansen & Sv. Eegholm-Pedersen. Netpubl. 2011 af DSL med titlen Holbergordbogholbergordbog.dk.

Holst, H.P. 1863: Dansk Retskrivningsordbog.

Horneman Hansen, Lise 2001: Jysk -de-bøjning. En undersøgelse af svag præteritumbøjning.

Hovmark, Henrik mfl. (red.): I mund og bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009, s. 15-29.

Hundeposten. Se P.B. Valore (udg.) 1999.

Højensgård, I.C. & Sørensen, Viggo 1990: “Kort (assimileret) bestemthedsform af substantiver”. DF, bd. 32, s. 35-61.

Høysgaard, Jens 1743b: Concordia res parvae crescunt, eller Anden Prøve af Dansk Orthographie, Som viser skrevne Accenters Nytte, og Vocalernes rætte Brug. Optr. som tillæg til 1747 og i DG, bd. 4, s. 217-247.

– 1747: Accentuered og Raison­nered Gram­matica, Som viser Det Danske Sprog i sin naturlige Skikkelse (..) Sam­led med Patriotens Tvende Orthographiske Prøver. Optr. i DG, bd. 4, s. 249-488.

– 1752: Methodisk Forsøg til en Fuldstændig Dansk Syntax. Optr. i DG, bd. 5, s. 1-506.

IK = Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit, bd. 1-[4] (bd. 1-3 med undertitlen Ikonographischer Katalog). Udg. 1985-2011 af Morten Axboe mfl.

Jackson, Peter 2012: “Det urnordiska namnelementet –gastiz. Några språk- och religionshistoriska sonderingar”. Studia Anthroponymica Scandinavica, nr. 30, s. 5-18.

Jacobsen, Lis 1912: Kvinde og Mand. En Sprogstudie fra dansk Middelalder.

Jacobsen, Peder 1885: Mundarten i Flemløse Sogn. Vestfynsk. Udg. 1933 af Poul Andersen.

Jammers Minde = Leonora Christina [ca. 1674 – ca. 1696].

Jarvad, Pia 2001: Det danske sprogs status i 1990’erne med særligt henblik på domænetab.

Jensdatter, Anne 4. august 1560: [Brev til Birgitte Bølle]. G. Bang (udg.) 1898-1899, s. 1-2. Netpubl. på danmarksbreve.kb.dk.

Jensen, Anette 2011: “Sjuskedorte, sladrersidse, somalene, svinemikkel og alle de andre. Sammensætninger med personnavn som andetled i danske ømål”. T. Arboe & I. Schoonderbeeek Hansen (red.), s. 57-71.

Jensen, Anker 1898: “Sproglige forhold i Åby sogn, Århus amt”. Dania, bd. 5, s. 213-231.

Jensen, Ella 1956: Houlbjergmålets Bøjningslære.

– 1967: “Om Sproget i Århus 1900-1910”. DialSt, bd. 2, s. 197-270.

Jensen, J.M. 1897-1902: Et Vendelbomåls Lyd- og Formlære.

Jensen, Knud B. 1927: “Sjællandske Dialektforskelle”. DF, bd. 1, s. 33-47.

Jespersen, Otto 1890: “Danias lydskrift”. Dania, bd. 1, s. 33-79, med “Lydskriftprøver”, s. 226-232.

– 1895: “En sproglig Værdiforskydning. Og = at”. Dania, bd. 3, s. 145-182. Optr. (ændret) med titlen “Sammenfaldet: Og = at” i 1932, s. 175-211.

– 1932: Tanker og studier.

Jessen, E. 1891: Dansk Grammatik.

JesuBB = Jesu Barndoms Bog (Ghemen, ca. 1508). Udg. i DFb, bd. 1, s. 27-105, og 2014 af Simon Skovgaard Boeck (netpubl. på SMN). Også udg. i uddrag i GL, s. 379 ff.

JO = Jysk Ordbog, bd. 1, hæfte 1-4, 1970-1979. Derefter netpubl. på jyskordbog.dk. Udg. af Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet.

Josefsson, Gunlög 2009: “Sydvästsvensk a-genitiv – en levande relikt?” ANF, bd. 124, s. 187-235.

Judichær, Søren Poulsen Gotlænder 1671: Prosodia Danica, Eller Danske Riimkunst. Optr. i DM, bd. 2, s. 69-376.

Juel, Louise 1763-1767: Min hjerte allerkæreste Fritz. Breve fra Louise Juel til hendes nevø Frederik Ludvig Schulin 1763-1767. Udg. 2004 af Karen Hjorth.

Juel Jensen, Torben 2009: “Refleksivt anvendte pronominer i moderne dansk”. Ny forskning i grammatik, bd. 16, s. 131-151.

– 2011: “Ordstilling i ledsætninger i moderne dansk talesprog”. Ny forskning i grammatik, bd. 18, s. 123-150.

– & Maegaard, Marie 2010: “Hvor er bleven blevet af? Præteritum participium af stærke verber i Jylland”. DT, bd. 10, s. 34-56.

Jul Nielsen, Bent 1964: “Possessivpronomener i jysk. Bøjningssystemer og bøjningsformer”. DialSt, bd. 1, s. 147-170.

– 1974: ““Kan du komme væk, du tror!” Ledsætninger og deres forbindere, især i jysk”. P. Andersen mfl. (red.), s. 253-266.

– 1986: “Om pronominet sin i jysk”. DF, bd. 28, s. 41-101.

– 1998: “Talesprogsvariationen i Århus – en sociolingvistisk redegørelse og en sammenligning med sproget i Odder”. DF, bd. 40, s. 51-78.

– & Nyberg, Magda 1988: “Talesprogsvariationen i Odder kommune. En foreløbig rapport”. DF, bd. 30, s. 31-87.

– & Nyberg, Magda 1992: “Talesprogsvariationen i Odder Kommune. I. Lokalsprog og rigsmål i sociolingvistisk belysning”. DF, bd. 34, s. 45-203.

– & Nyberg, Magda 1995: Ordbog over den danske dialekt i Angel. Med en indledning om dialektens udtrykssystem.

– & Pedersen, Inge Lise (red.) 1996: Studier i talesprogsvariation og sprogkontakt. Til Inger Ejskjær på halvfjerdsårsdagen den 20. maj 1996.

Just, Flemming (udg.) 1982: Kjære Broder. Breve fra husmand Terkel Kristensen 1860-1918.

JyL = Jyske Lov. Udg. i DgL, bd. 2-4, og i uddrag i GL, s. 73 ff. Netpubl. 2006 af Jonathan Adams og Marita Akhøj Nielsen på SMN som Jyske Lov (NKS 295, 8vo). Faksimile i CCD, bd. 10 (C 37).

Jürgensen, Fritz 1919: Tegninger. Med Indledning af Vilhelm Andersen.

Jysk Ordbog. Se JO.

Jørgensen, Bent 2006: Stednavne i København og Københavns Amt. Sokkelund Herred. Sjællandsdelen. DS, bd. 25.

Jørgensen, Henrik 1996: “Om adverbialled mellem det finitte verbal og subjektspladsen i danske hovedsætninger”. SNFÅrsb 1994-1995, s. 76-90.

– 2000: Studien zur Morphologie und Syntax der festland­skandinavischen Personalpronomina. Mit besonderer Berücksichtigung des Dänischen.

– & Stray Jørgensen, Peter (red.) 2004: På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag 4. februar 2004.

Kalkar = Kalkar, Otto 1881-1918: Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700), bd. 1-5. Fotografisk optr., 1976, med nyt bind 6. Netpubl. af DSL på dsl.dk.

Karker, Allan 1971: “Infinitivneksus i “Sjælens Trøst””. K. Hald mfl. (red.), s. 157-167.

– 1972: “Er vi bundne?”. NFS, nr. 8, s. 1-5.󵀃65

– 1991: “Jydernes lov på dansk”. Fenger, Ole & Jansen, Christian R. (red.): Jydske Lov 750 år, s. 124-143.

Karl Magnus’ Krønike. Se KMK.

Karoli Christensen, Tanya & Juel Jensen, Torben 2015: “Grammatisk variation og forandring i moderne dansk”. Gregersen, Frans & Kristiansen, Tore (red.): Hvad ved vi nu – om danske talesprog?, s. 203-219.

KingoSS = Kingo, Thomas: Samlede Skrifter, bd. 1-7. Udg. 1939-1974 af Hans Brix mfl. Netpubl. på ADL.

Kirkeordinansen 1537-1542 = Kirkeordinansen 1537/39. Det danske Udkast til Kirkeordinansen (1537). Ordinatio Ecclesiastica Regnorum Daniæ et Norwegiæ et Ducatuum Sleswicensis Holsatiæ etc. (1537). Den danske Kirkeordinans (1539 [trykt udg. 1542: Den rette Ordinants (..)]). Udg. 1989 af Martin Schwarz Lausten. Netpubl. i DSST og RSD.

Klemming, E.G. (udg.) 1893: Svenska Medeltids-Postillor efter gamla handskrifter, 3. delen.

KMK = Karl Magnus’ Krønike 1480, 1509, 1534. Udg. af Poul Lindegård Hjorth 1960. Netpubl. i uddrag i DSST.

Knudsen, Trygve 1967: Kasuslære, bd. 2: Dativ. Genitiv.

Kock, L. [ca. 1660]: Introductio ad lingvam Danicam puta Selandicam (..). Optr. i DG, bd. 1, s. 35-74.

Koefoed, H.A. 1971: “Om konjunktionalet a i bornholmsk”. K. Hald mfl. (red.), s. 169-177.

Kofoed, Karl M. 1928: Bornholmske Sagn og Sagaer.

Kogebog 1616 = Koge Bog: Indeholdendis et hundrede fornødene stycker, Som ere, om Brygning, Bagning, Kogen, Brendevijn oc Miød at berede, saare nytteligt vdi Hussholding, &c. Udg. i faksimile 1966 (Ældste danske Koge Bog). Netpubl. i DSST og RSD.

Korch, Morten 1920: Godtfolk.

KorpusDK = Tekstkorpus på DSL med 56 mio. løbende ord fra årene 1983-1992 (Korpus 90; 28 mio. ord; delgrundlag for DDO) og 1998-2002 (Korpus 2000; 28 mio. ord). Netpubl. på ordnet.dk.

Kort&c = Bennike, Valdemar & Kristensen, Marius 1898-1912: Kort over de danske folkemål med forklaringer.

Kousgård Sørensen, John 1963: “Husdyrenes farvebetegnelser. En studie i tingbøgernes ordforråd”. Bol og By, nr. 4, s. 61-74.

Kristensen, Kjeld 1977: “Variationen i vestjysk stationsbymål. En kvantitativ sociolingvistisk dialektundersøgelse i Vinderup, Ringkøbing amt”. DialSt, bd. 4, s. 29-109.

Kristensen, Marius 1905: “Adjektiviske intetkönsformer i Samsisk”. DSt, s. 121-125.

– 1935: “Et dansk købstadsmål for 200 år siden. (Odense-målet ved 1740.)”. DF, bd. 9, s. 28-43.

– (udg.) 1908-1920: Harpestræng. Gamle danske urtebøger, stenbøger og kogebøger.

Kristiansen, Tore 1990: Udtalenormering i skolen. Skitse af en ideologisk bastion.

Kristiansen, V. 1866: Bidrag til en Ordbog over Gadesproget og saakaldt Daglig Tale. 2. udg., 1908, med titlen Ordbog over Gadesproget og saakaldt Daglig Tale.

Kroman, Erik 1947: Musikalsk Akcent i Dansk. Med Tillæg: Svenske Indvandringer i Danmark i Oldtiden.

Krongaard Kristensen, Hans & Poulsen, Bjørn 2016: Danmarks byer i middelalderen.

Kroon, Sigurd mfl. (udg.) 1993-2008: A Danish Teacher’s Manual of the Mid-Fifteenth Century (Cod. AM 76, 8°). Volume 1. Transcription and Facsimile. Addendum: The Gotfred of Ghemen Print of The Danish Lucidarius (1510). Volume 2. Commentary and Essays.

Kryger, J.K. 1881-1887: “Bidrag til nordsjællandsk Lyd- og Bøjningslære”. Blandinger til Oplysning om dansk Sprog i ældre og nyere Tid, bd. 1, s. 347-397.

Krøn = M. Lorenzen 1887-1913 (udg.).

Kuhre, J.P. (red.) 1938: Borrinjholmska Sansâger. Bornholmske Folkeæventyr og Dyrefabler.

Kvinders Urtegaard. Udg. 1930-1940 af Holger M. Nielsen i Kvinders Rosengaard, s. 1-85.

Kvolsgaard, C.M.C. 1891: Spredte Træk af Landbolivet. Optegnede i Jysk Mundart.

Køster, Finn 1974: “Om participialadjektiver med præfikset for-”. DialSt, bd. 3, s. 120-136.

– 1998: ““Da jokket vi med Fyns Tidende”. Om den nye regionale præteritum i fynsk”. DF, bd. 40, s. 25-49.

– 2000: “Træk af sproget i byerne på Fyn”. DT, bd. 1, s. 89-108.

– 2002: “Om to fynske købstadsdagbøger og forfatternes gengivelse af ede-bøjningen”. DT, bd. 3, s. 79-91.

Landegrænsen mellem Danmark og Sverige. Udg. 2015 af Simon Skovgaard Boeck. Netpubl. på SMN med titlen Landegrænse mellem Danmark og Sverige (AM 28, 8vo). Også udg. i GL, s. 4-5.

Lange, Johan 1959-1961: Ordbog over Danmarks plantenavne, bd. 1-3.

Larsen, Karl 1895: “Om dansk Argot og Slang”. Dania, bd. 3, s. 49-79, 229-237.

– 1896: Københavner-fortællinger. Udg. 1987 af Anne E. Jensen i Københavner-fortællinger. Udenfor Rangklasserne. Kresjan Vesterbro. I det gamle Voldkvartér, s. 5-83.

Lasch, Agathe 1914: Mittelniederdeutsche Grammatik.

Lech, Gillis 1925: Skånemålens böjningslära.

Legendefragmenter (Cambr. Add. 3827,1 [Cambridgefragmentet]). Udg. 2006 af Jonathan Adams og Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på SMN.

Legendefragmenter (Sth. K 48). Udg. 2006 af Jonathan Adams og Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på SMN.

Leonora Christina [ca. 1674 – ca. 1696]: Leonora Christinas Jammers Minde. Diplomatarisk udgave. Udg. 1998 af Poul Lindegård Hjorth og Marita Akhøj Nielsen under medvirkning af Ingelise Nielsen. Netpubl. på RSD.

Levin, I. 1844: Dansk Lydlære og Dansk Kjønslære. To Monographier.

LHS = Ludvig Holbergs Skrifter. En tekstkritisk og kommenteret udgave. Udg. 2009-2015 af DSL og Universitetet i Bergen. Netpubl. på holbergsskrifter.dk.

Linck, Helge 1913 = Snap-shot: Fru Hansens og Fru Petersens Samtaler i “København”.

Lisse, Christian 1971: “En dialektal tendens til suffixskifte fra -et til -en i adjektiver”. K. Hald mfl. (red.), s. 213-226.

Lollesgaard, Johs. 1920: Syntaktiske Studier over det ældste danske Skriftsprog (før ca. 1300).

Londons brand 1666 = Egentlig beskrifvelse om den forfærdelige oc store ildebrand som hafver varit i fem gandske dage och moxen ødelagt den vitberømte och rige Stad Londen i Engeland (..). Netpubl. i faksimile i CLARIN-DK (via duds.nordisk.ku.dk: ”Historie”).

Lorenzen, M. (udg.): 1887-1913 Gammeldanske krøniker.

Lov 14. maj 1997, nr. 332, om dansk retskrivning.

Lucidarius (AM 76, 8º) = Lærebogen Lucidarius i håndskriftet AM 76, 8º. Udg. 1993-2008 i S. Kroon mfl. (udg.).

Ludvigsdatter = Karen Ludvigsdatters Tidebog. Udg. 1946 i Bønnebøger, bd. 1.

Lund, Jørn 1980: “Dansk, dænsg eller darnsk?”. Mål&M, 7. årg., nr. 4, s. 21-25.

– 1996: “Guldalderens lyd. Om diktion og hverdagssprog”. Scavenius, Bente (red.): Guldalderens Verden. 20 historier fra nær og fjern, s. 177-183.

Lundgreen-Nielsen, Flemming 1992: “Grundtvig om danskhed og modersmål i 1839. En tale 5. november 1839”. Grundtvig Studier, årg. 43, nr. 1, s. 7-19.

Lübben, A. 1882: Mittelniederdeutsche Grammatik. Nebst Chrestomathie und Glossar.

Lyngby, K.J. [ca. 1850-1870]: K.J. Lyngbys samlinger, kopi i Jysk Ordbogs manuskriptsamling, nr. 239.6.

Lyngby, K.J. 1856-1859: K.J. Lyngbys breve om Sønderjylland 1856-1859. Udg. 1939 af Anders Bjerrum i DSt, s. 43-65.

Lægebog (AM 187). Se V. Såby (udg.) 1886.

Lægebog (D 600) = Lægebog fra top til tå (Upps. D 600). Udg. 2006 af Merete K. Jørgensen og Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på SMN.

Madsen, Lian Malai 2008: Fighters and Outsiders. Linguistic practices, social identities, and social relationships among urban youth in a martial arts club. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

– 2013: ““High” and “low” in urban Danish speech styles”. Language in Society, bd. 42,2, s. 115- 138.

Maegaard, Marie 2007: Udtalevariation og -forandring i københavnsk. En etnografisk undersøgelse af sprogbrug, sociale kategorier og social praksis blandt unge på en københavnsk folkeskole.

Malling, Ove 1777: Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere. 6 nye opl., 1783-1885; 1777-udg. udg. 1992 af Erik Hansen.

Mandeville = Mandevilles rejse i gammeldansk oversættelse tillige med en vejleder for pilgrimme. Udg. 1882 af M. Lorenzen og i uddrag i GL, s. 249 ff.

Mariager Legende-Håndskrift. Se ML.

Mensing, Otto 1927-1935: Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch, bd. 1-5.

Messebog 1528 = Mortensøn, Claus (udg.): Thet cristelighe mesßeembedhe. Udg. i faksimile 1959 af S.H. Poulsen i Danske messebøger fra reformationstiden.

middelaldertekster.dk. Se SMN.

Mikkelsen, Kr. 1894: Dansk Sproglære med sproghistoriske Tillæg. Haandbog for Lærere og Viderekomne. Fork. udg., 1897.

– 1911: Dansk ordföjningslære med sproghistoriske tillæg. Håndbog for viderekomne og lærere. Fotografisk optr., 1975, med register af Erik Hansen mfl.

MIN = Moderne importord i språka i Norden/Moderne Importord i Norden, bd. 1-13, 2003-2012. Red. af Helge Sandøy.

Missiver = Missiver fra Kongerne Christiern I.s og Hans’s Tid, bd. 1-2. Udg. 1912-1914 af William Christensen.

ML = Mariager Legende-Haandskrift Gl. kgl. Saml. 1586 4to. Udg. 1917-1930 af Gunnar Knudsen.

Molbech, Christian 1813: Dansk Haand-Ordbog til Retskrivnings og Sprogrigtigheds Fremme med Grundtræk af den danske Retskrivningslære. Kapitlet “Grundtræk af den danske Retskrivningslære” (s. 1-88) også udg. særskilt.

– 1833: Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord, tilligemed afledede og sammensatte Ord, efter den nuværende Sprogbrug forklarede i deres forskiellige Betydninger, og ved Talemaader og Exempler oplyste, bd. 1-2. 2. udg., 1859.

– 1841: Dansk Dialect-Lexicon indeholdende Ord, Udtryk og Talemaader fra den danske Almues Tungemaal i Rigets forskiellige Landskaber og Egne, forsaavidt som de ere fremmede for Skriftsproget og almindelig Sprogbrug.

Monka, Malene & Hovmark, Henrik 2016: “Sprogbrug blandt unge i Bylderup anno 2015”. DT, bd. 16, s. 73-114.

Moth, Moths Ordbog = Håndskrevet ordbog i 62 foliobind fra årtierne omkring 1700 på KB. Udg. 2013 af DSL ved Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på dsl.dk.

MUDS 1 ff. = [Rapport fra] 1. [osv.] Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 1987 ff. Udg. af Institut for Nordisk mv., Aarhus Universitet. Netpubl. på muds.dk.

Møller, Kristen 1935: “Jyske Adjektiver på -eret”. S&K, bd. 3, s. 1-32.

– 1942: “Danske Plejltyper”. DF, bd. 13, s. 42-64.

– 1943: Diminutiver i moderne Dansk. Produktive (levende) Dannelser.

– 1950: Ordforraadsstudier. Især på grundlag af en sammenligning mellem en østjysk dialekt og det danske rigssprog.

– 1967: “Ordpar med henholdsvis stemt og ustemt klusil i forlyd”. DialSt, bd. 2, s. 7-72.

Mørck, Endre 2005: “Morphological developments from Old Nordic to Early Modern Nordic: Inflexion and word formation”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1128-1148.

Mål&M = Mål & Mæle, 1974 ff. Red. af Erik Hansen mfl.

Nansen, Hans 1633: Compendium Cosmographicum. Det er: En kort Beskriffuelse offuer den gantske Verden.

NFS = Nyt fra Sprognævnet, 1968-1981 og 1985 ff. Også netpubl. på dsn.dk, 2017 ff. kun netpubl.

Nielsen, Hans Frede 2000: The Early Runic Language of Scandinavia. Studies in Germanic Dialect Geography.

Nielsen, Karl Martin 1964: “Grammatiske bidrag”. APhS, bd. 25, s. 106-128.

Nielsen, Niels Åge 1953: “Dialekt, jargon og vulgærsprog i Århus”. Seksten Århusrids. Tilegnede Svend Unmack Larsen 23. september 1953, s. 225-240.

– 1956: “Ørentvistens jyske navne”. Aakjær, Svend mfl. (red.): Festskrift til Peter Skautrup 21. januar 1956, s. 335-349.

– 1983: Danske Runeindskrifter. Et udvalg med kommentarer.

Nielssen, Christen 1618: De Gamle Vijses Exempler oc Hoffsprock, bd. 1-2. Udg. 1951-1953 af Laurits Bødker.

Nordberg, Bengt 1977: ““Har du Dahlstedt ligger på nattduksbordet?” En syntaktisk egendomlighet i mellansvenskt talspråk”. Elert, Claes-Christian mfl. (red.): Dialectology and Sociolinguistics. Essays in honor of Karl-Hampus Dahlstedt, s. 113-136.

NordicLanguages = The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages, bd. 1-2, 2002-2005. Red. af Oskar Bandle mfl.

Normann Jørgensen, Jens 1980: “Det flade a vil sejre. En undersøgelse på sociolingvistisk grundlag af visse københavnske sprogforhold”. SAML. Skrifter om Anvendt og Matematisk Lingvistik, bd. 7, s. 67-124.

Nyberg, Magda 1967: “Udvidede verbalkonstruktioner i forbindelse med modalverber”. DialSt, bd. 2, s. 73-134.

– 1988: “Tyske låneord i sønderjysk”. DialSt, bd. 5.

NyS = NyS. Nydanske studier & almen kommunikationsteori/Nydanske Sprogstudier, bd. 1 ff., 1970 ff.

Nysted, Hans Oluvssøn 1708-1727: Rhetorica Laica et Pagana. Det er Læg-Mands Tale-Kunst Og Bondens Vel-Talenhed. 1727-udg. optr. i DG, bd. 3, s. 319-361, med 1708-udg. som varianter i bd. 6, s. 103-115.

Nørregård-Nielsen, Hans Edvard 1996a: Christen Købke, bd. 1-3.

– 1996b: ““Og tænk dig lille moder”. Christen Købkes søster i Rom”. Scavenius, Bente (red.): Guldalderens Verden. 20 historier fra nær og fjern, s. 110-117.

ODS = Ordbog over det danske Sprog, bd. 1-28, 1919-1956. Netpubl. af DSL på dsl.dk (s.m. ODS-S).

ODS-S = Ordbog over det danske Sprog. Supplement, bd. 1-5, 1992-2005. Netpubl. af DSL på dsl.dk (s.m. ODS).

Ohrt, F. (udg.) 1917-1921: Danmarks Trylleformler, bd. 1-2.

Olsen, J. 1913: Fra Sydsjælland. Barndomsminder fra Bakkebølle ved Vordingborg.

Olsen, Karen Marie 1949-1952: “Synchronisk Beskrivelse af Aabenraa Bymaal”. DF, bd. 16, s. 1-67.

Ord & Sag, bd. 1 ff., 1981 ff. Udg. af Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, fra 2004 Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet.

Ottsen, M.B. 1963-1969: Hostrup-Dansk. Ordbog, bd. 1-5. Udg. af Ella Jensen og Magda Nyberg.

Oxenvad, Erik 1942: “Verbernes Flertalsformer og deres Afskaffelse i Dansk”. Årsskrift för Modersmålslärarnas Förening 1942, s. 46-51.

Palladius, Peder [ca. 1543]: Visitatsbog. Udg. i PalladiusDS, bd. 5, s. 25-147.

PalladiusDS = Peder Palladius’ Danske Skrifter, bd. 1-5. Udg. 1911-1926 af Lis Jacobsen. Netpubl. på ADL og i uddrag på RSD.

Pedersen, Christiern 1533: En nøttelig Legebog. Udg. i faksimile 1933. Netpubl. i DSST og RSD.

Pedersen, Inge Lise 1987: “Strikningens sproghistorie. – En historisk og dialektgeografisk undersøgelse af strikning og strikketerminologi i Danmark”. DF, bd. 29, s. 99-158.

– 1994: “Linguistic Variation and Composite Life Modes”. Nordberg, Bengt (red.): The Sociolinguistics of Urbanization. The Case of the Nordic Countries, s. 87-115.

– 1996: ““Der kan jo være nogen der kan itte tåle det”. Om hovedsætningsordstilling i bisætninger”. B. Jul Nielsen & I.L. Pedersen (red.), s. 242-251.

– 2000: “De måtte ud af sengen klokken var fem. Adverbielle ledsætninger med tomt konjunktionalfelt i danske dialekter”. Elmevik, Lennart mfl. (red.): Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammer den 17 maj 2000, s. 223-230.

– 2001: “Bymålenes stilling i Danmark. En oversigt og diskussion”. Blomqvist, Marianne (red.): Våra språk i tid och rum, s. 169-180.

– 2004: “Sprogbrug i 1800-tallet i nutidig belysning: forudsætninger og faldgruber”. DT, bd. 5, s. 141-159.

– 2005a: “Den nationale fortrængning. Flersprogetheden i danske købstæder fra 1500 til 1800 i et sprogsociologisk perspektiv”. Alhaug, Gulbrand mfl. (udg.): Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull, s. 254-267.

– 2005b: “Nøgterne kvinder og følsomme mænd? En analyse af breve og dagbøger fra grundtvigske miljøer i slutningen af 1800-tallet”. DT, bd. 6, s. 103-138.

– 2006: “Sociolingvistiske betragtninger over franske låneords vej ind i danske dialekter”. DT, bd. 7, s. 159-184.

– 2009: “The social embedding of standard ideology through four hundred years of standardisation”. Maegaard, Marie mfl. (udg.): Language attitudes, standardization and language change, s. 51-68.

– 2011: “Nutidige datidsendelser blandt jyder. Om generaliseringen af -et som datidsendelse i svage verber”. T. Arboe & I. Schoonderbeeek Hansen (red.), s. 153-166.

– 2016: “Talesproget i Ålborg hvordan lyder det egentlig? Er det nordjysk, eller bare jysk?”. DT, bd. 16, s. 115-136.

– 2017: “Luthers indflydelse på det danske talesprog”. DT, bd. 17, s. 44-75.

Pedersen, Karen Margrethe (KU) 1993a: “Letledsreglen og lighedsreglen. Novation, ekspansion og resistens”. K.M. Pedersen & I.L. Pedersen (red.), s. 199-218. Optr. i 2014, s. 17-38.

– 1993b: “Dyrlæge og dødslagter. Navne i lokalsamfundet”. Mål&M, 16. årg., nr. 4, s. 21-24.

– 1996: “Verbalsubstantiver på –ende i de danske dialekter”. DF, bd. 38, s. 17-86.

– 1998: “Metaforer som identitetsmarkører”, DF, s. 78-104.

– 1999: “Genusforenklingen i københavnsk”. DF, bd. 41, s. 79-105. Optr. i 2014, s. 169-192.

– 2004: “Retskrivningsordbogen og dialekterne”. H. Jørgensen & P. Stray Jørgensen (red.), s. 217-222.

– 2007a: “Inkorporering – nogle særtilfælde”. MUDS 11, s. 201-210. Optr. i 2014, s. 211-221.

– 2007b: “Nogle danske dialektale pseudosideordninger”. T. Arboe (red.), s. 314-322. Optr. i 2014, s. 223-232.

– 2009a: “Bornholmsk Dialektsyntaks”. H. Hovmark mfl. (red.), s. 249-262. Optr. i 2014, s. 233-249.

– 2009b: “Indre at i danske dialekter”. Therkelsen, Rita & Skafte Jensen, Eva (red.): Dramatikken i grammatikken, s. 321-333. Optr. i 2014, s. 251-264.

– 2009c: “Modalverbets form og funktion i forbindelser som skal kan og å kan”. Gudiksen, Asgerd mfl. (red.): Dialektforskning i 100 år, s. 219-238. Optr. i 2014, s. 265-286.

– 2010: “få stolene malet – få malet stolene”. DT, bd. 10, s. 57-79. Optr. i 2014, s. 287-310.

– 2011a: “Få stolene malet – få malet stolene”. Mål&M, 34. årg., nr. 2, s. 25-29.

– 2011b: “Relative konjunktioner i danske dialekter i grammatisk, geografisk og historisk belysning”. T. Arboe & I. Schoonderbeeek Hansen (red.), s. 27-43. Optr. i 2014, s. 311-328.

– 2011c: “Relativt som i grammatisk, historisk og geografisk belysning”. MUDS 13, s. 225-235. Optr. i 2014, s. 329-338.

– 2013a: “Brugen af s-passiv i traditionelt bornholmsk”. Borchmann, Simon mfl. (red.): Gode ord er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensen i anledning af 60-års dagen, s. 337-355.

– 2013b: “Parentetiske fraser med verbet kalde”. D. Duncker mfl. (red.), s. 267-280.

– 2013c: “Substantiviske prædikativer til personsubjekter”. MUDS 14, s. 303-316.

– 2014: Struktur og variation. Udvalgte artikler. Udgivet i anledning af 70-årsdagen den 11. april 2014. Red. af Lena Wienecke Andersen mfl.

– 2017a: “Refleksivt sig/dem – varianter gennem 800 år”. DT, bd. 17, s. 1-43.

– 2017b: “Syntaktiske oplysninger i dialektordbøger og store nationale ordbøger”. Östman, Jan-Ola mfl. (red.): Ideologi, identitet, intervention. Nordisk dialektologi 10, s. 43-56.

– & Horneman Hansen, Lise 1996: “En Provinsby som sprogligt normcenter? Sammenligning af sprogbrugen på Langeland og i Svendborg”. B. Jul Nielsen & I.L. Pedersen (red.), s. 252-263.

– & Pedersen, Inge Lise (red.) 1993: Jyske Studier tilegnede Magda Nyberg og Bent Jul Nielsen.

– & Sørensen, Viggo 2000: “Om øg, heste og andre bæster”. Ord & Sag, nr. 20, s. 13-31.

Peirce, Charles Sanders 1994: Semiotik og pragmatisme.

Peterson, Lena 1994: Svenskt runordsregister, 2. udg.

Pontoppidan, Erik 1668: Gram­matica Dani­ca. Optr. i DG, bd. 2, s. 1-426.

Pors, Mads 1594: De nomenclaturis Romanis. Udg. i faksimile 1995 af Jørgen Larsen. Netpubl. 2006-2008 på RSD.

Postil i Uppsala, Uppsala C 56, 4o. Udg. i uddrag i GL, s. 322-326.

Preisler, Bent 1999: Danskerne og det engelske sprog.

Projekt Bysociolingvistik 1986-. Netpubl. på dgcss.hum.ku.dk/forskning/undersoegelsesomraader/kobenhavn/bysoc/.

Quist, Pia 2005: Stilistiske praksisser i storbyens heterogene skole. En etnografisk og sociolingvistisk undersøgelse af sproglig variation. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet. Bearbejdet udg. 2012 med titlen Stilistisk praksis. Unge og sprog i den senmoderne storby.

– & Svendsen, Bente Ailin (udg.) 2010: Multilingual Urban Scandinavia. New Linguistic Practices.

Rambø, Gro-Renée 2010: Historiske og sosiale betingelser for språk­kontakt mellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen – et bidrag til historisk språksosiologi.

Ranch, Hieronymus Justesen 1585: Kong Salomons Hylding. Udg. 1973 af Allan Karker.

Rasmussen, Holger 1988: “Laalands Pløien og Helveds Pine faar aldrig Ende”. Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog, s. 65-68.

Rasmussen, Ove 1986: “Det jæller om å læten sæ”. Ord & Sag, bd. 6, s. 18-24.

– & Sørensen, Viggo 1993: “Kolbøtten – en bagatel for hyrdedrenge, en prøvelse for lingvister. En undersøgelse af den syntaktiske og semantiske struktur i jyske kolbøttebetegnelser”. K.M. Pedersen & I.L. Pedersen (red.), s. 40-56. Optr. let ændret i Ord & Sag, bd. 13, s. 6-26, med titlen “Kolbøtten – en bagatel for hyrdedrenge, en prøvelse for dialektforskere”.

Ravnholt, Ole 2005: “‘sødt er syndigt’ – genus som funktionel og produktiv kategori i dansk”. Cramer, Jens mfl. (red.): Teorien om alt og andre artikler om sprog og filosofi, s. 211-227.

– 2007: “Let’s face it: Engelsk er kommet for at blive. Nogle hints og fifs om pluralis-s’er – og lidt om andre “fremmede” bøjningsformer”. Heidemann Andersen, Margrethe mfl. (red.): Ved lejlighed. Festskrift til Niels Davidsen-Nielsen i anledning af 70-års-dagen, s. 191-201.

RD = Romantisk Digtning fra Middelalderen, bd. 1-3. Udg. 1869-1877 af C.J. Brandt.

Reravius, Rasmus Hansen 1606 (oversætter): En Ny Bønebog, tilsammendragen aff de gamle Lærefædre. Netpubl. i faksimile i CLARIN-DK (via duds.nordisk.ku.dk: ”Bønnebøger”).

Retskrivningsloven 1997. Se Lov 14. maj 1997, nr. 332.

Retskrivningsordbogen Plus (RO+). Se ROPlus.

Ringgaard, K. 1969: Danske Dialekter. En kortfattet oversigt.

– 1993: “Dialektgrænser og skæbneår”. K.M. Pedersen & I.L. Pedersen (red.), s. 219-224.

RO = Retskrivningsordbog, 1955, og Retskrivningsordbogen, 1. udg, 1986; 2. udg., 1996; 3. udg., 2001; 4. udg., 2012. Derefter også som netpubl. (opdat.) på dsn.dk. Udg. af Dansk Sprognævn. Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

ROhist = Hjemmeside på Dansk Sprognævns netsted med en række retskrivningsordbøger, 1872-2012. Netpubl. på rohist.dsn.dk.

Rohmann, Aage: Seddelmanuskript til en ny Bornholmsk Ordbog, omfattende bogstav A-Fl-. Center for Dialektforsknings seddelsamlinger.

ROPlus (RO+) = Version på Dansk Sprognævns netsted af RO 2012 med særlig avancerede søge- og filtreringsmuligheder: roplus.dk.

Roslund, Mats 2001: Gäster i huset. Kulturell överföring mellan slaver och skandinaver 900 till 1300.

RSD = Renæssancens sprog i Danmark. Ordbogs- og tekstbase om dansk og latin 1500-1700. Red. 2006-2009 af DSL v. Peter Zeeberg og Jonathan Adams. Netpubl. på dsl.dk.

Runehåndskriftet (Codex Runicus) = håndskriftet AM 28, 8o (med Skånske Lov, se SkL).

Rydårb = Rydårbogen. Udg. 1980 af Erik Kroman i DmA, s. 149-253 (Annales Ryenses). Netpubl. 2006 på SMN af Jonathan Adams & Merete K. Jørgensen (NKS 606, 8vo) og af Simon Skovgaard Boeck mfl. (E don. var. 3, 8vo).

Sadolin, Jørgen Jensen 1530: Danmarks Prædikanters Gensvar. Udg. i faksimile i Fem Reformationsskrifter (..), s. G159-216.

SAG = Teleman, Ulf mfl. 1999: Svenska Akademiens grammatik, bd. 1-4.

Samsons Fængsel = Samsons Fengsell [ca. 1600]. Udg. i L. Stedstrup (udg.) 2001, bd. 1, s. 257-365.

Sandersen, Vibeke 2003: “Jeg skriver dig til for at lade dig vide”. Skrivefærdighed og skriftsprog hos menige danske soldater i treårskrigen 1848-50, bd. 1-2.

Santesson, Lillemor 1989: “En blekingsk blotinskrift. En nytolkning av inledningsraderna på Stentoftenstenen”. Fornvännen, bd. 84, s. 221-229.

– 1993: “Eine Blutopferinschrift aus dem südschwedischen Blekinge. Eine Neudeutung der einleitenden Zeilen des Stentoftener Steines”. Frühmittelalterliche Studien, bd. 27, s. 241-252.

SAOB = Ordbok över svenska språket, bd. 1 ff., 1898 ff. (senest bd. 37, hæfte 2 (til og med ordet vreta)). Udg. af Svenska Akademien. Netpubl. på saob.se.

Schack, Jørgen 2013: “Dig og mig og vi to. Synspunkter på kasus i moderne dansk”. NyS, nr. 45, s. 48-72.

– 2018: Perfektum participium som adjektivisk prædikativ. DSt, s. 5-29.

Schiller, Karl & Lübben, August 1875-1881: Mittelniederdeutsches Wörterbuch, bd. 1-6.

Schoonderbeek, Inger 1996: “Nu sår Lokke havre … – om flimrende luft på varme dage”. Ord & Sag, bd. 16, s. 29-35.

Schoonderbeek Hansen, Inger 2002: “1 brukiel for 6 sldlr., 2 gamel thin fade for 1 mk. – dialekt i 1600-tals retstekster”. Ord & Sag, bd. 22, s. 40-46.

Schousboe, Karen (udg.) 1983: En fæstebondes liv. Erindringer og optegnelser af gårdfæster og sognefoged Søren Pedersen, Havrebjerg (1776-1839).

Schulz, Peder 1724: Danskens Skriverigtighed (..) den­nem fornæmmelig til gode, som det egentlig kunde ved­komme at vide Orthographien og det retteste af Prent og Skrift. Optr. i DG, bd. 4, s. 1-153.

Schøning, Signe Wedel 2010: Dialekt som identitets- og stiliseringspraksisser hos et søskendepar.

– 2017: Rural versus Urban. Styling social position among rural Danish youth. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

– & Pedersen, Inge Lise 2009: “Vinderup in real time. A showcase of dialect levelling”. Historical Linguistics 2007. Selected papers from the 18th International Conference on Historical Linguistics, Montreal, 6-11 August 2007, s. 233-244.

SDU = Brink, Lars mfl. 1991: Den Store Danske Udtaleordbog.

SjKl = Sjællandske Kirkelov. Udg. i DgL, bd. 8, og i uddrag i GL, s. 10 ff. Netpubl. 2015 af Simon Skovgaard Boeck på SMN som Sjællandske Kirkelov (AM 455, 12mo).

SjT, Sjælens Trøst = Nielsen, Niels (udg.) 1937-1952: Sjælens Trøst (“Siæla Trøst”). Udg. i uddrag i GL, s. 327 ff., og netpubl. i DSST (Siæla Tröst), begge steder efter Nielsens udg.

Sjælens og kroppens trætte 1510. Udg. (inkl. i faksimile) 1971 af Poul Lindegård Hjorth i Sjælens og kroppens trætte og Ars moriendi.

Sjælens Trøst. Se SjT.

Sjællandske Kirkelov. Se SjKl.

Skafte Jensen, Eva 1994: Neksusadverbialets placering i ledsætninger. Speciale, Københavns Universitet.

– 1995: “Neksusadverbialets placering i ledsætninger”. NyS, bd. 20, s. 77-90.

– 2000: Danske sætningsadverbialer og topologi i diakron belysning. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

– 2007: “Der var engang en mand – om markeret og umarkeret artikelbrug i moderne dansk og gammeldansk”. Jørgensen, Henrik & Widell, Peter (red.): Det bedre argument. Festskrift til Ole Togeby 7. Marts 2007, s. 299-320.

– 2017: “Det er mig. En forskningshistorisk redegørelse for kasusvalget i ældre danske prædikativer”. DSt, s. 5-26.

Skafte Jensen, Minna 2004: “The Language of Eternity. The Role of Latin in Sixteenth-Century Danish Culture”. Pade, Marianne mfl. (udg.): Friendship and Poetry. Studies in Danish Neo-Latin Literature, s. 93-124.

Skautrup, Peter 1927-1979: Et Hardsysselmål, bd. 1-2.

– 1944-1970: Det danske sprogs historie. Se DSH.

– 1949: Kostaldens navne i danske dialekter”. P. Skautrup & A. Steensberg (red.), s. 356-387. Forkortet optr. i 1976, s. 91-111.

– 1952: “Sammenhænge i dialektal udvikling”. J. Glahder (red.), s. 95-103. Optr. i 1976, s. 126-132.

– 1971: “Suffikset -(󰐐)l󰐐 i vestjysk”. K. Hald mfl. (red.), s. 313-319.

– 1976: Dansk sprog og kultur. Udvalgte afhandlinger og artikler 1921-1971.

– & Møller, Christen 1930. Se J.M. Aarhus 1586.

– & Steensberg, Alex (red.) 1949: Festskrift til museumsforstander H.P. Hansen, Herning, på 70-årsdagen den 2. oktober 1949.

Skjold Petersen, Karsten 2005: “Garnisonsbyen under enevælden”. Bitsch Christensen, Søren (red.): Den klassiske købstad, s. 347-381.

SkKl = Skånske Kirkelov. Udg. i DgL, bd. 1.2, og i uddrag i GL, s. 10 ff. Netpubl. 2006 af Jonathan Adams og Ebba Hjorth på SMN som Skånske Kirkelov (AM 28, 8vo) og som Skånske Kirkelov (NKS 66, 8vo). Faksimile af B 74 og GKS 3121, 4o, udg. i CCD, bd. 3.

SkL = Skånske Lov. Udg. i DgL, bd. 1.1-2, og i uddrag i GL, s. 19 ff. Netpubl. 2015 af Simon Skovgaard Boeck på SMN som Skånske Lov (AM 28, 8vo). Faksimile i CCD, bd. 3 og 7. Se også Skånske Lov (Stockholm B 74).

Skovmand, Roar (udg.) 1968: En Højskolevinter. Elevdagbog fra provisorieårene i 1880’erne.

Skraaer = Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen, bd. 1-2. Udg. 1895-1904 af C. Nyrop.

Skåningeverset = Skåningeverset (AM 37,4 to). Udg. 2015 af Simon Skovgaard Boeck. Netpubl. på SMN. Faksimile i Dansk Litteratur­historie, bd. 1, 1986, s. 385.

Skånske Birkeret. Udg. i faksimile i CCD, bd. 7 (Ledreborg 12, 12 o).

Skånske Kirkelov. Se SkKl.

Skånske Lov. Se SkL.

Skånske Lov (Stockholm B 74). GO’s translitteration ved Finn Delager. DSL’s arkiv.

Smith, Christian 1559: Een Sandferdig beskriffuilse om som wilde Mennisker oc Dyr wdi Indien, oc saa wdi andre omliggindis Landskab oc Konge Riger baade til Wand oc land, er seet. Netpubl. i faksimile i CLARIN-DK (via duds.nordisk.ku.dk: ”Geografi og topografi”).

SMN = Studér Middelalder på Nettet. Netsted med danske og latinske tekster ca. 1300-1515 i tekstkritiske udgaver. Red. 2002 ff. af DSL v. Marita Akhøj Nielsen mfl., fra 2013 i ny version som middelaldertekster.dk. Netpubl. på dsl.dk (tekstnet.dk).

Snak. Nyhedsbrev om dansk talesprog i dets variationer, nr. 1-5, 1986-1992.

SNFStud = Studier i Nordisk 1998-1999 ff. Foredrag og årsberetning, 2000 ff. Udg. af Selskab for Nordisk Filologi (fortsættelse af SNFÅrsb).

SNFÅrsb = Selskab for Nordisk Filologi. Årsberetning 1912-1997, 1933-1998. Udg. af Selskab for Nordisk Filologi (fortsætter som SNFStud).

Snorres Edda = Sturluson, Snorri [ca. 1220]: Edda. Udg. 1900 af Finnur Jónsson.

S&K = Sprog og Kultur, bd. 1-28, 1932-1978. Red. af Peter Skautrup og H.P. Hansen.

Sokkelund herreds tingbøger 1621-1637. Udg. 1957-1985 af Ole Karup Pedersen mfl. Netpubl. i uddrag i DSST.

Sonne, H.P. 1935: “De bornholmske Udsagnsords Tillægsform i Fortid”. DF, bd. 9, s. 43-49.

Soya, C.E. 1945: Parasitterne. Skuespil i 5 Akter, 2. udg.

Speed Kjeldsen, Alex 2010: “Bemærkninger til pronomenet sjá og dets middelalderlige historie”. Olrik Frederiksen, Britta & Louis-Jensen, Jonna (red.): Opuscula. Bibliotheca Arnamagnæana, bd. 13, s. 243-287.

SRO = Saaby, Viggo: Dansk Retskrivningsordbog. 1. udg., 1891; 2. udg., 1892; 3. udg., 1896; 4. udg., 1904 (herfra med titlen Saabys Retskrivningsordbog, udg. af P.K. Thorsen); 5. udg., 1909; 6. udg., 1913; 7. udg., 1918; 8 udg., 1919. Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

Stedstrup, Leif (udg.) 2001: Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca. 1600. En diplomatarisk udgave af GkS 794, 2°, bd. 1-3. Netpubl. på RSD.

– (udg.) 2004: Tre skolekomedier fra tiden omkring 1530. En diplomatarisk udgave af håndskriftet Thott 780 fol. Netpubl. på RSD.

Steenholt Olesen, Rikke 2007: Fra biarghrúnar til Ave sanctissima Maria. Studier i danske runeindskrifter fra middelalderen. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

Stibolt, P.K. 1923-1930: Udkast til en Bornholmsk Fraseologi. Center for Dialektforsknings manuskriptsamling, nr. 316. Intern digitaliseret version.

– 1929: “Bornholmskens Betegnelse for Mandsperson. En semasiologisk Sammenstilling”. DF, bd. 3, s. 52-57.

– 1953: Udkast til en Bornholmsk Fraseologi samt til lidt Supplement til Espersens og Holms Ordlister. Håndskrevet bog, 1. og 2. del. Netpubl. på bornholmske-samlinger.dk/stibolts-fraseologi.

Stoklund, M. 1993: “Runfynd 1991 och 1992”. Fornvännen, bd. 88, s. 224-228.

Sundgren, Eva 2002: Återbesök i Eskilstuna. En undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk.

Syv vise Mestre. Se De syv vise Mestre.

Syv, Peder 1663: Nogle betenkninger om det Cimbriske Sprog. Optr. i DG, bd. 1, s. 75-272.

– 1685: Den Danske Sprog-Kunst eller Grammatica Samt et Tilheng, om dette Sprogs Skrive-rigtighed, med videre Forklaring og Forsvar. Optr. i DG, bd. 3, s. 147-250.

Sødring, Julie Weber 1894: Erindringer fra min Barndom og Ungdom.

Søndagsevangelier = Ejder, Bertil (udg.) 1983: Svenska medeltidspostillor, del 8.

Søndergaard, Bent 1972: Indledende studier over den nordiske stednavnetype lev (löv).

Sörensen, Axel 1887 = Sørensen, Axel: “En lille bemærkning om de danske biord”. Vor Ungdom, s. 416-430. Optr. med ændringer som 1891.

– 1891: Danske biord. Småbemærkninger.

– 1898: “Förtids tillægsmåde. En lille henstilling”. Vor Ungdom, s. 465-500.

– 1900: “Udsagnsordenes flertalsformer. En redegörelse”. Dania, bd. 7, s. 145-209.

– 1902: En ariadnetråd gennem en sproglig labyrinth i spörgsmålet om förtids-tillægsmåderne til velvillig overvejelse for vaklende.

Sørensen, Viggo 1989: “Brød og kage – og hvad dét betyder på jysk”. Ord & Sag, bd. 9, s. 43-56.

– 1994: “A er ett ræj i Torrenvejr – for a haar en Torrenstien i æ Lomm! Lidt om echinittens brug og navne”. Ord & Sag, bd. 14, s. 43-53.

– 2007: “Det jyske skriftsprog — kontrafaktisk belyst”. T. Arboe (red.), s. 361-378.

– 2009: “At gennemskue det, endsige forklare det”. Ord & Sag, bd. 29, s. 37-47.

– & Grøftehauge, Nina K. 2005: “Svinemikkel – pilfinger – luskebuks! – om en højfrekvent ordtype i Jysk Ordbog”. Ord & Sag, bd. 25, s. 20-40.

– & Grøftehauge, Nina K. 2006: “Pibesild, værkepig, kludremager – mere om gamle jyske skældsord”. Ord & Sag, bd. 26, s. 38-54.

Såby, Viggo (udg.) 1886: Det arnamagnæanske håndskrift nr. 187 i oktav, indeholdende en dansk lægebog.

Tang Kristensen, Evald 1891: Øen Anholt i sagn og sæd.

Tausen, Hans 1529: Svar til Biskoppen af Odense’s Sendebrev. Udg. i faksimile i Fem Reformationsskrifter (..), s. S25-81.

– 1539: Postil. Udg. i faksimile 1934 af Bjørn Kornerup. Netpubl. i uddrag i DSST.

Tausen Smaaskrifter = Smaaskrifter af Hans Tavsen. Udg. 1870 af Holger Fr. Rørdam.

Teinnæs, Th. 1920-1933: Bornholmske Måloptegnelser. Center for Dialektforsknings manuskriptsamling, nr. 210. Intern digitaliseret version.

– 1929: “Et par bemærkninger om nægtelsesordene i bornholmsk”. DF, bd. 3, s. 48-52.

Teleman, Ulf 2014: “Vad kan man när man kan skriva?”. Tankens makt över språket. Utvalda artiklar med anledning av författerens 80-årsdag, s. 97-110.

Thise, Jens 1922: Livet i Sognefogedgaarden. Fortælling, bd. 1.

Thisted Petersen, Kathrine 2012: “Hvor verbet retteligen placeres skal – en undersøgelse af OV-ledstilling i Danske Lov”. ANF, bd. 127, s. 145-171.

– 2013: “Lokalt regionalsprog eller regionalt rigssprog? – en undersøgelse af Århusdansk”. NyS, bd. 45, s. 9-47.

– 2018: Udviklingen af inkorporation fra gammeldansk til moderne dansk – fra umarkerede kasusformer til markeret artikelløshed og enhedstryk.

Thorsen, P.K. 1894: Sprogarten på Sejerø.

– 1912: “Den berømteste Dialektgrænse i Danmark”. Gjedved Seminarium 1862-1912, s. 105-128. Optr. i Afhandlinger og Breve, bd. 2, s. 107-135.

Thøgersen, Jacob 2007: Det er meget godt som det er … er det ikke? En undersøgelse af danskernes holdninger til engelsk.

Torp, Arne 1992: “Der sogenannte “Garpegenitiv” – Ursprung, Alter und Verbreitung im heutigen Norwegisch”. Elmevik, Lennart & Schöndorf, Kurt Erich (red.): Niederdeutsch in Skandinavien III. Akten des 3. nordischen Symposions “Niederdeutsch in Skandinavien” in Sigtuna 17.–20. August 1989, s. 151-166.

Tybo, Anders Kieldssøn 1618: Absolon. Udg. 1972 af Bent Søndergaard.

Tønnesen, Allan 1985: Helsingørs udenlandske borgere og indbyggere ca. 1550-1600.

Valdemars Lov, Valdemars Sjællandske Lov. Se VL.

Valore, Peter B. (udg.) 1999: Hundeposten. Adam Oehlenschlägers breve til Kamma Rahbek.

Vedel, Anders Sørensen 1571a: Antichristvs romanvs.

– 1581: Om Den Danske Krønicke at bescriffue. Udg. 1959 af Gustav Albeck i Albeck, Gustav mfl. (red.): Humanister i Jylland, s. 117-152.

– (udg.) 1591: It Hundrede vduaalde Danske Viser. Udg. 1993 i faksimile med indledning og noter af Karen Thuesen.

Veirup, Hans 1962: “Jysk Syntaks I”. S&K, bd. 22, s. 117-130.

– 1964a: “Om participium og “supinum” i jysk”. Danica. Studier i dansk sprog. Til Aage Hansen 3.9.1964, s. 153-163.

– 1964b: Skråen for St. Knudsgildet i Flensborg. En sproglig beskrivelse med ordsamling.

– 1965a: “Jysk Syntaks II”. S&K, bd. 24, s. 23-28.

– 1965b: “Jysk Syntaks III”. S&K, bd. 24, s. 69-74.

Vincula Petri. En dansk Skolekomedie fra omkring 1700. Udg. 1973 af Johs. Brøndum-Nielsen.

VL = Valdemars Lov, Valdemars Sjællandske Lov. Udg. i DgL, bd. 7-8, og i uddrag i GL, s. 39 ff. Netpubl. 2015 af Simon Skovgaard Boeck på SMN som Valdemars Lov (AM 455, 12mo).

VLA&O = Valdemars Lov. Arvebog og Orbodemål. Udg. i DgL, bd. 7, og i uddrag i GL, s. 39 ff. Faksimile i CCD, bd. 6.

VLYR = Valdemars Lov. Yngre redaktion. Udg. i DgL, bd. 8, og i uddrag i GL, s. 50 ff. Netpubl. 2015 af Simon Skovgaard Boeck på SMN som Valdemars Lov (AM 455, 12mo).

VLÆR = Valdemars Lov. Ældre redaktion. Udg. i DgL, bd. 8, og i uddrag i GL, s. 46 ff.

VSO = Dansk Ordbog, bd. 1-8, 1793-1905. Udg. af Videnskabernes Selskabs Bestyrelse.

Wellejus, Gerd 1972: Jysk, sjællandsk eller skånsk: en undersøgelse af kriterierne for jysk dialekt, baseret på det gammeldanske lovsprog.

Widding, Ole 1942: “Fiskeriet ved Hesnæs i Selvforsyningens Dage”. Lolland-Falsters historiske Samfund. Aarbog 30, s. 50-67.

Wimmer, Ludv. F.A. 1908: “Böjningslære”. J.C.S. Espersen 1908, s.<68>-<149>.

Winge, Vibeke 1991: “Dansk og tysk 1790-1848”. Feldbæk, Ole (red.): Dansk identitetshistorie 2. Et yndigt land 1789-1848, s. 110-149.

– 1992: Dänische Deutsche – deutsche Dänen. Geschichte der deutschen Sprache in Dänemark 1300-1800 mit einem Ausblick auf das 19. Jahrhundert.

– 2000: Pebersvend og poltergejst. Tysk indflydelse på dansk.

Æsop = Æsops levned og fabler. Christiern Pedersens oversættelse [1556] af Stainhöwels Æsop, bd. 1-2. Udg. 1962 af Bengt Holbek.

ØMO = Ømålsordbogen. En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer, bd. 1 ff. Udg. 1992 ff. af Afdeling for Dialektforskning, Københavns Universitet.

Ømålsordbogen. Se ØMO.

Aakjær, Jeppe 1911: Af gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. En bette Bog om stur Folk. Med Ordforklaringer.

Aalborg, Niels Mikkelsen 1633: Medicin Eller Læge-Boog. Netpubl. i faksimile i CLARIN-DK (via duds.nordisk.ku.dk: ”Lægevidenskab”).

Aarhus, Jacob Madsen 1586: De literis libri duo, bd. 1-2. Udg. 1930 af Christen Møller & Peter Skautrup og med en oversættelse (bd. 2, s. 99-249) af Franz Blatt.