Litteratur i bind 4

Forkortelseslisten indeholder redaktionelle forkortelser brugt i litteraturlisten nedenfor og i litteraturhenvisninger i bind 4 i øvrigt. Værkforkortelser af typen ODS = Ordbog over det danske Sprog er anført og forklaret på deres alfabetiske plads i litteraturlisten.

Forkortelser af navnene på bøger og skrifter i Bibelen er forklaret i listen Forkortelser i bibelhenvisninger.

AM – om håndskrift i Den Arnamagnæanske Samling, fx AM 202, 8º
bd. – bind
bek. – bekendtgørelse, Bekjendtgjørelse
bl. – blad
cirk. – cirkulære
DSL – Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
f. – og følgende side
ff. – og følgende sider
fork. – forkortelse, forkortet
GKS – om håndskrift i Gammel Kongelig Samling (på KB), fx GKS 3605, 8o
KB – Det Kongelige Bibliotek, Det Kgl. Bibliotek
l. – linje
netpubl. – netpubliceret, netpublikation
NKS – om håndskrift i Ny Kongelig Samling (på KB), fx NKS 66, 8o
opdat. – opdateres, opdateret
opl. – oplag
optr. – optryk(t)
publ. – publiceret, publikation
r – recto, dvs. på forsiden af et blad, fx AM 202, 8º, bl. 32r
red. – redigeret, redaktør(er)
r. – række
s. – side
sa. – samme
s.m. – sammen med
smst. – samme sted, sammesteds
sp. – spalte
udg. – udgave(r), udgiver(e), udgivet
u.å. – uden årstal
v – verso, dvs. på bagsiden af et blad, fx NKS 66, 8o, bl. 56v
årg. – årgang

 

Achen, Sven Tito 1947: “Hundrede gængse, kunstigt skabte ord”. Språgfronten, december 1947 (4. årg., nr. 9 og 10), s. 2-8.

Adam af Bremens krønike [ca. 1070]. Oversat og kommenteret 2000 af Allan A. Lund.

ADL = Arkiv for Dansk Litteratur. Udg. af KB og DSL 2002 ff. Netpubl. på adl.dk.

Adrian, Lin & Rosenmeier, Morten 2015: “Hvad er godt juridisk sprog? Kommunikation og forståelighed”. A.L. Kjær mfl. (red.), s. 27-31.

Agazzi, Birgitta mfl. 2014: Guldtavlorna i gräset. Nordiskt språksamarbete. Historik och framåtblick. Netpubl. på sprakochfolkminnen.se.

Agerholt, Johan 1966: “Missiv”. KLNM, bd. 11, sp. 650-651. Agerschou, Agnes 1943: “Oprindelige Træk i dansk Folkevisesprog”. S&K, bd. 12, s. 65-74.

Akselberg, Gunnstein 2005: “Trends in the linguistic development since 1945 III: Norwegian”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1823-1831.

Albeck, Gustav 1950: “Grundtvigs Forsøg som Bibeloversætter”. B. Molde (red.), s. 148-174.

Albeck, Ulla 1965: Dansk Stilistik, 5. udg.; 7. udg., 1973.

Albøge, Gordon 1971: “Kirkeloven og landskabslovene”. Hald, Kristian mfl. (red.): Studier i dansk dialektologi og sproghistorie tilegnede Poul Andersen, s. 1-22.

Alenius, Marianne 1990: “Charlotta Dorothea Biehl. A Scandinavian Woman of Letters and her European Background”. Møller, Peter Ulf (red.): Rumors and Letters, s. 21-35.

Allan, Robin mfl. 1995: Danish. A Comprehensive Grammar. 2. udg. = T. Lundskær-Nielsen & P. Holmes 2010.

Allerup, Peter 1979: Retstavning – nogle første analyser af folkeskolens afgangsprøve i 1978. III. Nogle statistiske analyser.

– mfl. 1991: Stavefærdighed – nu og for 11 år siden.

– mfl. 2001: Færdigheder i læsning og matematik – udviklingstræk omkring årtusindskiftet.

Almueskoleloven. Se Anordning 29. juli 1814a-b.

Andersen, Birte 1971: Adelig opfostring. Adelsbørns opdragelse i Danmark 1536-1660.

Andersen, Bjørn 2009: En undersøgelse af danskernes anvendelse af tiltalepronominerne du og De i 1993-95 og 2009. Speciale, Københavns Universitet.

– 2014: Høflighed uden grænser – Om du & De og den måde vi behandler hinanden på.

– 2015: “Du og De. En undersøgelse af en af danmarkshistoriens største sprogkampe og nogle bemærkninger hertil”. Hilseformer & høflighed. Modersmål-Selskabets Årbog 2015, s. 93-111.

Andersen, Flemming G. 1985: Commonplace and Creativity. The Role of Formulaic Diction in Anglo-Scottish Traditional Balladry.

Andersen, H.C. 6. januar 1852: [Fødselsdagssang til Jonas Collin]. Digte til Familien Collin. Collinske Samling 20, 4°, nr. 34 (KB).

Andersen, Per 2005: Rex imperator in regno suo. Dansk kongemagt og rigslovgivning i 1200-tallets Europa.

– 2006: Lærd ret og verdslig lovgivning. Retlig kommunikation og udvikling i middelalderens Danmark.

– 2009: “Fra mund til skrift – når rettens tilgængelighed afpersonaliseres”. P. Andersen (red.), s. 1-23.

– 2010a: Studier i dansk proceshistorie. Tiden indtil Danske Lov 1683.

– 2010b: “Luhmann og retshistorien”. Tidsskrift for Rettsvitenskap, årg. 123, nr. 4-5, s. 745-773.

– 2015: “Kancellisprogets fødsel”. A.L. Kjær mfl. (red.), s. 33-44.

– (red.) 2009: Om rettens tilgængelighed.

Andersen, Torben mfl. 1992: Stavefejl. En undersøgelse af stavefejlsmønstre i gymnasiet.

Andersson, Henrik 2000: “H.C. Ørsteds bidrag til det danske sprog”. Bencard, Mogens: Krydsfelt. Ånd og natur i Guldalderen, s. 138-149.

ANF = Arkiv för nordisk filologi, bd. 1 ff., 1883 ff.

Anordning 1814. Se Anordning 29. juli 1814a-b.

Anordning 29. juli 1814a = Anordning for Almue-Skolevæsenet i Kiøbstæderne i Danmark, Kiøbenhavn undtagen.

Anordning 29. juli 1814b = Anordning for Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark.

APhS = Acta Philologica Scandinavica, bd. 1-34/35, 1926-1988.

Appel, Charlotte 2001: Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark, bd. 1-2.

– 2017a: “Med egne øjne og med egen hånd. Kvinder og bogstavernes verden i renæssancens Danmark”. Jacobsen, Grethe & Jørgensen, Ninna (red.): Kvindernes renæssance og reformation, s. 319-358.

– 2017b: “Opdragelse og undervisning i hjem, skole og kirke”. Høiris, Ole & Ingesman, Per (red.): Reformationen. 1500-tallets kulturrevolution, bd. 2, s. 249-264.

– & Fink-Jensen, Morten 2013: Da læreren holdt skole. Tiden før 1780. DSkH, bd. 1.

Appel, Hans Henrik 1999: Tinget, magten og æren. Studier i sociale processer og magtrelationer i et jysk bondesamfund i 1600-tallet.

Arbejdersangbogen. Udg. 1926 af Arbejdernes Oplysningsforbund.

Arndal, Steffen 1994: “Efterskrift og noter”. Brorson, H.A.: Udvalgte salmer og digte. Udg. af Steffen Arndal, s. 282-388.

Arnfast, Juni Söderberg mfl. 2010: “Second Language Learning”. Baker, Eva mfl. (red.): International Encyclopedia of Education, 3. udg, s. 419-426.

Arrebo, Anders 1623 og 1627: K. Davids Psalter. ArreboSS, bd. 2, 1-2.

ArreboSS = Arrebo, Anders: Samlede Skrifter, bd. 1-5. Udg. 1965-1975 af Vagn Lundgaard Simonsen. Netpubl. på ADL og RSD.

Aubert, Vilhelm 1976: Rettens sosiale funksjon.

Bach-Nielsen, Carsten 1995: “Blev foliobiblerne folkets bibler?”. Raes, Peter E. (red.): På sporet af gamle bibler. En nordisk antologi. De tre danske foliobibler fra 1550, 1588-89 og 1632-33 og de tre islandske Hólar bibler fra 1584, 1644 og 1728, s. 68-77.

Baden, Jacob 1785: Forelæsninger over det Danske Sprog, eller Resonneret Dansk Grammatik. 2. udg., 1792; 3. udg., 1801/1804; 4. udg. (uændret optr.), 1812/1813.

– 1799: Dansk ortografisk Ordbog tilligemed et kort ortografisk Register.

Bak, Karl 1977: Højskolesangbogens historie. Et bidrag til den grundtvigske folkehøjskoles historie.

Baker, Colin 2011: Foundations of Bilingual Education and Bilingualism, 5. udg.

Bang, J.L. 1882: “De i Danmark i Aaret 1881 mødte Rekrutters Færdighed i Læsning, Skrivning og Retskrivning i Modersmaalet som et Bidrag til Bedømmelse af Oplysningens Standpunkt”. Militært Tidsskrift, 11. årg., s. 259-271.

Bang, Jørgen 7. august 1973: “Du, De – eller noget helt tredje”. Jydske Tidende Sønderborg.

Banke, Jørgen 1929: Folkebibliotekernes Historie i Danmark indtil Aar 1920. I Omrids.

Bartholdy, Chr. mfl. 1942: “Fortale”. Det nye Testamente i ny Oversættelse. Prøveoversættelse, s. I-X.

Bartholin, Rasmus 1657: De studio lingvæ Danica. Optr. i DG, bd. 1, s. 1-33. Dansk oversættelse i bd. 6, s. *33-*64, af Carl Behrend (opr. 1914).

Becker-Christensen, Christian 2010: Dansk Syntaks. Indføring i dansk sætningsgrammatik og sætningsanalyse.

Begyndelsen og Tænkeren. Første Mosebog og Prædikerens bog på nudansk. Udg. 2014 af Det Danske Bibelselskab.

Bek. 7. juni 1889, nr. 83, om Retskrivningen.

Bek. 27. februar 1892, nr. 23, [om Retskrivningen].

Bek. 27. februar 1892, nr. 24, om Retskrivningen.

Bek. 15. december 1900, nr. 184, angaaende Brugen af Verbernes Flertalsform ved Undervisningen i Modersmaalet.

Bek. 25. februar 1902, nr. 34, angaaende Bøjningen af Udsagnsordenes Tillægsmaader.

Bek. 17. september 1934, nr. 268, om faget pædagogik ved seminarierne. Bek. 1948 = Bek. 22. marts 1948, nr. 128, om ændringer i retskrivningen. Bek. 2. juli 1948, nr. 317, om Anvendelse i Statstjenesten af det ved Undervisningsministeriets Bekendtgørelse af 22. Marts 1948 indførte Retskrivningssystem for de under Undervisningsministeriet hørende Skoler m. v.

Bek. 29. april 1955, nr. 151, om oprettelse af et “Dansk Sprognævn”.

Bek. 4. september 1997, nr. 707, om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning.

Bek. 29. juni 2016, nr. 1053, om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

Bennett, Solbritt mfl. 1994: Runmärkt. Från brev til klotter. Runorna under medeltiden.

Benson, Sven 1994: Danskt lagspråk 1561. Studier i Frederik II:s sjörätt. Beretning fra Bibelselskabet for Danmark 1814-1912.

Bergman, Gösta 1959: Tilltalsord i Norden. Med A. Karker 21. april 1958 indarbejdet.

Bergsagel, John & Jensen, Niels Martin 1979: “A Reconsideration of the Manuscript Copenhagen A.M. 76, 8º. Its Significance for Danish Cultural History in the 15th Century”. Müller, Mette (red.): Festskrift Henrik Glahn 1919. 29. maj 1979, s. 19-33.

Bertelsen, Henrik 1926: Jens Pedersen Høysgaard og hans Forfatterskab. Berulfsen, Bjarne 1958: [del af artiklen] “Dictamen”. KLNM, bd. 3, sp. 69-70.

Betænkning om Den praktiske Mellemskole = Den praktiske Mellemskole.

Betænkning vedrørende Læseplaner m.v. for den udvidede Folkeskole afgivet af det af Undervisningsministeriet under 23. Maj 1933 nedsatte Udvalg, 1938.

Bibeludgaver, -oversættelser og -revisioner mv. Se nærmere i oversigten på hjemmesiden.95

Birch, H.I. 1777: Breve af Babet, Sevigne, Pompadour, Et tysk Fruentimmer til Gellert (..) tilligemed en kort Anviisning til at skrive smukke Breve. Oversatte ved H.I. Birch.

Bircherod, Thomas [mellem 1688 og 1719]: Thomas Broder Bircherods ordsprog. Udg. 1980 af John Kousgård Sørensen i DgO, bd. 6, s. 167-177.

Bisgaard, Lars & Søndergaard, Leif (red.) 2002: Gilder, lav og broderskaber i middelalderens Danmark.

Bjerre, Karen (red.) 2011: Sanghåndbogen.

Bjerregaard, N.P. 1917: “Hvilke Forandringer maa man som Skolemand ønske i vor Ortografi?”. Folkeskolen, s. 209-210.

Bjerrum, Anders 1969: “Sproget i hyldingsbrevene fra 1387. Et bidrag til det danske skriftsprogs historie”. Kopenhagener germanistische Studien, bd. 1, s. 256-274.

Bjørn, Claus 1985: Frygten fra 1848. Bonde- og husmandsuroen på Sjælland i foråret 1848.

Björnsson, C.H. 1968: Läsbarhet. (Dansk udg.: Læsbarhed, 1971).

Blom, Jonas Nygaard 2009: Mediesyntaks. Om sætningskompleksitet og talesprog på DR og TV2. Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet.

Boeslunde. Se I. Hansen [1652-1684].

Boje Mortensen, Lars 2000: “The Nordic Archbishoprics as Literary Centres around 1200”. Friis-Jensen, Karsten & Skovgaard-Petersen, Inge (red.): Absalon of Lund and his World, s. 133-157.

Bojsen, Else 1988: “Det spontane fællesskab – om nordiske afløsningsord”. NFS 1988, nr. 2, s. 10-12.

– 1996: “Arven fra Anders And & Co. Om nogle verbalinterjektioner i dansk m.m.”. Språket lever! Festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996, s. 13-20.

Bom, Kaj 1955: Dansk i dag.

BordingSSD = Bording, Anders: Digte. Samlede Skrifter, bd. 1-2. Udg. 1984 af Erik Sønderholm. Netpubl. på ADL.

BordingSSM = Bording, Anders: Den Danske Mercurius. Samlede Skrifter, bd. [3]. Udg. 1984 af Paul Ries. Netpubl. på ADL. Borregaard, Svend 1953: Danmarks og Norges Kirkeritual af 1685.

Borup, N.H. 1975: “16. udgave”. Højskolebladet, nr. 13, s. 191-194.

Borup Jensen, Thorkild, 1995: “Dansk – færdighedsfag eller dannelsesfag?”. Nielsen, Vagn Oluf (red.): Skolefag i 100 år, s. 13-32.

– & Bugge, K.E. 1972: Salmen som lovsang og litteratur, bd. 1-2.

Boyle, Leonard E. 1984: Medieval Latin Palaeography. A Bibliographic Introduction.

Brandes, Georg 1911: Armand Carrel.

Brandt, C.J. 1889: Udsigt over vore danske Bibeloversættelsers Historie.

Bregnsbo, Michael 1997: Folk skriver til kongen. Supplikkerne og deres funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet. En kildestudie i Danske Kancelis supplikprotokoller.

Brinkmann Thomasen, Birgitte 2000: “Det lyriske sig – Om brugen af det refleksive pronomen i de lyriske viser 1530-1630”. F. Lundgreen- Nielsen & H. Ruus (red.) 1999-2002, bd. 2, s. 113-130.

Brix, Hans 1935: “Per Ræv Lilles Problem”. Analyser og Problemer. Undersøgelser i den ældre danske Litteratur, bd. 2, s. 33-88.

Brorson, Hans Adolph 1732: Nogle Jule-Psalmer, GUD til Ære Og Christne-Siæle, i sær siin elskelige Meenighed til Opmuntring Til den forestaaende Glædelige Jule-Fest. Udg. 1994 af Steffen Arndal i Brorson, H.A.: Udvalgte salmer og digte, s. 9-41.

– 1739: Troens rare Klenodie. Udg. i BrorsonSS, bd. 1-2.

– 1765: Doct. Hans Adolph Brorsons fordum Biskop over Riber-Stift Svane-Sang. Udg. i BrorsonSS, bd. 3, s. 5-176.

BrorsonSS = Brorson, Hans Adolph: Samlede Skrifter, bd. 1-3. Udg. 1951-1956 af L.J. Koch. Netpubl. på ADL.

Brunner, Thomas 2009: “Le passage aux langues vernaculaires dans les actes de la pratique en Occident”. Le Moyen Age. Revue d’histoire et de philologie, bd. 115, s. 29-72.

Brækhus, Sjur 1956: Sprogstrid og lovsprog.

Brøchner-Larsen, Chr. (udg.) 1888: Beretning om Danmarks Lærerforenings III. almindelige Skolemøde og Skoleudstilling i Kjøbenhavn den 10de til den 13de Avgust [1886].

Brøndum-Nielsen, Johs. 1910: “De danske folkevisers betydning i sproglig henseende”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, s. 587-602.

– 1971-1973b: “Om Sprogformen i de sjællandske Love”. APhS, bd. 29,2, s. 81-110.

Bybee, Joan & Beckner, Clay 2015: “Usage-Based Theory”. Heine, Bernd & Narrog, Heiko (red.): The Oxford Handbook of Linguistic Analysis, 2. udg., s. 953-980.

Carelli, Peter 2001: En kapitalistisk anda. Kulturella förändringar i 1100-talets Danmark.

– 2012: Lunds stads historia, bd. 1.

CCDF = Corpus Constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558-1660, bd. 1-6. Udg. 1887-1918 af V.A. Secher.

Cederblad, Carl 1941: Beväringsstavningen sedd i samband med ortografiens teoretiska, sociala och aktuella problem.

CEFR 2008/2017: Common European Framework of References for Languages. Learning, teaching, assessment.

Christensen, Anemette 1988: Middelalderbyen Odense. Christensen, J.C. 1942: “Fundats for Elers’ Collegium”. Christensen,

J.C. (red.): Elers’ Collegium 1691-1941. Festskrift i Anledning af Collegiets 250-Aars Jubilæum den 29. November 1941, s. 19-26.

Christensen, Jens 1910-1914: Træk af nordfynsk Landsbyliv. Udg. 1958 af Poul Andersen.

Christensen, Jens Peter 2008: “Lovgivningskvalitet og enkeltsagsstyret lovgivning”. Bryde Andersen, Mads & Christoffersen, Jonas (red.): Forhandlingerne ved Det 38. nordiske Juristmøde i København 21.-23. august 2008, bd. 1, s. 85-100.

Christensen, William 1912-1914: Missiver fra Kongerne Christiern I.s og Hans’s Tid, bd. 1-2.

Christian 5.s Danske Lov 1683 = Kong Christian Den Femtis Danske Lov. Udg. 1891 og 1911 af V.A. Secher, og i faksimile 1971. Netpubl. 2003 af Bjørn Andersen (på grundlag af Sechers udg., 1911) på bjoerna. dk/DanskeLov/index.htm.

Christoffersen, Marit 1993: Setning og sammenheng. Syntaktiske studier i Magnus Lagabøters landslov.

Cirk. 30. oktober 1847 [til samtlige lærde skolers rektorer om disciplenes retskrivning].

Cirk. 14. november 1865 [til samtlige skoledirektioner om retskrivningen i de offentlige borger- og almueskoler].

Cirk. 21. februar 1872, nr. 25, til samtlige Skoledirektioner og Seminariedirektioner.

Cirk. 6. april 1900, nr. 39, til samtlige Skoledirektioner uden for Kjøbenhavn [om Undervisningsplaner for de offentlige Folkeskoler].

Clanchy, Michael 2013: From Memory to Written Record. England 1066- 1377. 3. udg.

Clausen, Karl 1958: Dansk folkesang gennem 150 år.

Clausen, Sven (red.) 1938-1948: Årbog for nordisk målstræv, bd. 1-10 (bd. [1] med titlen Nordisk Målstræv).

Clausen, Sven mfl. (red.) 1944-1948: Språgfronten. 1.-5. årg. (fra januar 1948 skrevet Sprogfronten).

Collin, Edvard 6. januar 1852: [Sang om H.C. Andersen]. Vers fra den Collinske Kreds. NKS 2712, 4°, nr. 45.

– 1882: H.C. Andersen og det Collinske Huus.

Curtius, Ernst Robert 1973: Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter.

Dahl, B.T. & Hammer, H. 1907-1914: Dansk Ordbog for Folket, bd. 1-2. Dahl, Hans 1875: Dansk hjælpeordbog.

Dahlerup, Pil 1998: Dansk litteratur. Middelalder, bd. 1-2.

– 2010: Sanselig middelalder. Litterære perspektiver på danske tekster 1482-1523.

– 2016: Litterær reformation.

Dahlerup, Troels 1989: De fire stænder. 1400-1500. Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, bd. 6.

Dahlerup, Verner 1919: Forelæsninger over første bog af Jyske Lov. Ved Jørgen Glahder.

Dalberg-Larsen, Jørgen 1984: Retsstaten, velfærdsstaten og hvad så? Sammenhænge mellem retsudvikling og samfundsudvikling set i et retssociologisk perspektiv.

– 2015: “Retssproget, juridisk magtudøvelse og demokrati”. A.L. Kjær mfl. (red.), s. 61-72.

– & Lemann Kristiansen, Bettina 2014: Lovene og livet. En retssociologisk grundbog, 6. udg.

Dalsgaard, Johannes mfl. (red.) 1985: Dansklærerforeningen 1885-1985. Dam-Jensen, Elsemarie 2011: “Fællessangens historie”. K. Bjerre (red.), s. 9-17.

Damsgaard Olsen, Thorkild 1989: “Literacy i Danmark omkring år 1200. Saxo og landskabslovenes vidnesbyrd”. Holmberg, Bente mfl. (red.): Forskningsprofiler, s. 193-207.

Damsholt, Nanna 1991: “Kunne dronningen læse og skrive?”. Hjorth, Karen mfl. (udg.): Søg – og I skal finde. Veje til kvinders historie i arkiver og samlinger, s. 37-48.

Damsholt, Tine 2000: “Jeg ser de bøgelyse øer – og dette folk er vort. Om emotionalisering, subjektivering og danske sange”. Tidsskriftet Antropologi, nr. 42, s. 49-67.

Danmarks Evalueringsinstitut 2007: Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen.

– 2016: Basisundervisning i dansk som andetsprog på seks skoler. Danmarks Statistik: Statistikbanken. Netpubl. på statistikbanken.dk. Dansk 1976. Undervisningsvejledning for folkeskolen. 1. Dansk, 1976.

Dansk 1984. Undervisningsvejledning for folkeskolen. 2. Dansk, 1984.

Dansk. Faghæfte 1, 1995.

Dansk Folkesangbog. Kongesangbogen, 1940.

Dansk Forening til Nordisk Sprogrøgt marts 1951: “Forslag til delvis nye talbetegnelser og ny tællemåde i dansk”. Vort Nordiske Modersmål, 2. årg., s. 37-39.

Dansk Identitetshistorie, bd. 1-4. Red. 1991-1992 af Ole Feldbæk.

Dansk Lix 1970 = Dansk Lix 70. Særnummer af Læsepædagogen, [1971]. Oprindelig udsendt som stencileret rapport, 1970.

Dansk Lix 1975 = Dansk Lix 75. Særnummer af Læsepædagogen, 1976, nr. 2. Red. af Gunnar Jakobsen. Med bilagshæfte: 13 bilag til Dansk Lix 1975.

Dansk Sangbog 1867 = Dansk Visebog. 200 Sange ved Sønderjydsk Samfund. Dansk Sangbog. Den blaa Sangbog.

Dansk Sprognævn 2003: “Dansk Sprognævns forslag til retningslinjer for en dansk sprogpolitik”. Trykt (let bearbejdet) i NFS 2003, nr. 2, s. 1-5.

– 2012: Dansk sprogs status 2012. Netpubl. på dsn.dk.

– 2019: [Linksamling til klarsprogshåndbøger]. Netpubl. på dsn.dk. Danske Lov 1683. Se Christian 5.s Danske Lov 1683.

Danske Viser. Se DV.

Davidsen-Nielsen, Niels 2008: “Parallelsproglighed – begrebets oprindelse”. Netpubl. på cip.ku.dk.

– 2009: Moders stemme, fars hammer. En debatbog om dansk sprogpolitik.

– & Herslund, Michael 23. marts 1997: “Dansk han med sin tjener talte”. Politiken. Optr. i N. Davidsen-Nielsen mfl. 1999, s. 11-18.

– mfl. (red.) 1999: Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. Engelsk indflydelse på dansk.

DBL = Dansk Biografisk Leksikon. Bd. 1-19, 1887-1905, udg. af C.F. Bricka. 2. udg., bd. 1-27, 1933-1944, udg. af Povl Engelstoft. 3. udg., bd. 1-16, 1979-1984, udg. af Sv. Cedergreen Bech mfl., netpubl. på denstoredanske.dk (s.m. SDE).

DD = Diplomatarium Danicum, 1.-4. rk., 1938-2000. Derefter netpubl. på dsl.dk. Udg. af DSL.

De expvlsione [ca. 1530]: “De expvlsione fratrum minorvm”. Udg. 1922 af M.Cl. Gertz i Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi, bd. 2, s. 325-367.

Den Blå Betænkning = Undervisningsvejledning for folkeskolen. Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 1. september 1958 nedsatte læseplansudvalg, bd. 1-2, 1960-1961.

Den blaa Sangbog 1867 = Dansk Visebog. 200 Sange ved Sønderjydsk Samfund. Dansk Sangbog. Den blaa Sangbog.

Den danske Mercurius. Se BordingSSM.

Den Danske Salmebog. Se Salmebog 1953 og Salmebog 2002.

Den literaire Retskrivning. Vedtægter samt orthographisk og grammatisk Raadgiver, 1889. Red. af C.St.A. Bille mfl.

Den praktiske Mellemskole. Betænkning vedrørende Læseplaner m.v. for den udvidede Folkeskole afgivet af det af Undervisningsministeriet under 23. Maj 1933 nedsatte udvalg, 1938.

Det Centrale Uddannelsesråd 1981: Rapport fra konference for lærere og uddannelsessøgende den 17. og 18. april 1980 på Nyborg Strand.

Det danske Bibelselskabs årbog 1966-2009. Det Sthyrske Cirkulære = Cirk. 6. april 1900.

Detlef, Claus 1981: Københavnske elevers stavefærdighed. Det udvidede Københavnsforsøg 1.

DG = Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede, bd. 1-6, 1915-1929. Udg. af Henrik Bertelsen. Fotografisk optr., 1979, med nye tillæg af Caroline C. Henriksen og Carl Behrend.

DgF = Danmarks gamle Folkeviser, bd. 1-12, 1853-1976. Udg. af Svend Grundtvig mfl.

DgL = Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene, bd. 1-8, 1933- 1961. Udg. af Johs. Brøndum-Nielsen mfl.

DgO = Danmarks gamle Ordsprog, bd. 1 ff., 1977 ff. Udg. af Iver Kjær og John Kousgård Sørensen.

DHO = Grundtvig, Svend: Dansk Haandordbog med den af Kultusmi­ nisteriet anbefalede Retskrivning. 1. udg., 1872; 2. udg., 1880 (2. opl., 1884); 3. udg., 1882. Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

Diderichsen, Paul 1941: Sætningsbygningen i Skaanske Lov. Fremstillet som Grundlag for en rationel dansk Syntaks.

– 1968: Dansk prosahistorie, bd. 1,1.

– 1969: Dansk Prosahistorie. Kapitel 7. Breve og Epistler. Stencileret. Digitaliseringsstyrelsen 2009: Sådan skriver vi på borger.dk, version 2.6, juni 2017. Netpubl.

Digte og Sange for Danske Højskoler. Udg. 1866 af Kristian Køster og Ludvig Schrøder.

DiplKbh = Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728, bd. 1-8. Udg. 1872-1887 af O. Nielsen.

DK = Danske Runeindskrifter. Runedatabase, red. 2009 af Nationalmuseet og Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Netpubl. på runer.ku.dk.

DM = Danske Metrikere, bd. 1-2, 1953-1960. Udg. af Arthur Arnholtz mfl.

Dohn, Nina Bonderup 2003: “Læsekompetence – i praksis og i testsituationer”. Dansk pædagogisk Tidsskrift, nr. 3, s. 76-88.

Domstolsstyrelsen 2003: Sprogpolitik for Danmarks Domstole. Ny udg. 2014. Netpubl. på domstol.dk.

DR = Danmarks Runeindskrifter, bd. 1-2, 1941-1942. Udg. af Lis Jacobsen mfl.

Drejer, Claus Munch 2014: Kampen om eleven. Hvordan skoler skaber elever.

DRigsl = Den danske Rigslovgivning, bd. 1-4. Udg. 1971-2015 af Erik Kroman og Aage Andersen.

DRO = Dansk Retskrivningsordbog. Udg. af Undervisningsmini- steriets Retskrivningsudvalg. 1. udg., 1923; 2. udg., 1925; 3. udg., 1929 (6. opl., 1946). Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

DSH = Skautrup, Peter 1944-1970 Det danske sprogs historie, bd. 1-5.

DSkH = Dansk Skolehistorie, bd. 1-5, 2013-2015. Red. af Charlotte Appel & Ning de Coninck-Smith.

DSST = Dansk Sprog­ og Stilhistorisk Tekstbase. Samling af digitaliserede tekster fra ca. 1400-1700, red. af Hanne Ruus og Dorthe Duncker, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Netpubl. på duds.nordisk.ku.dk.

Duncker, Dorthe 1999: “Visernes vej – Sammenhæng mellem visebøger?”. F. Lundgreen-Nielsen & H. Ruus (red.) 1999-2002, bd. 1, s. 147-184.

– 2000: “Orden i viserne”. F. Lundgreen-Nielsen & H. Ruus (red.) 1999-2002, bd. 2, s. 39-111.

– 2003: “Disclosing textual genres”. Zilmer, Kristel & Ohlsson, Stig Örjan (red.): Perspectives on Text and Context, s. 131-145.

– 2009: “Faste forbindelser som genrekonstituenter. En undersøgelse i de danske visehåndskrifter før 1591”. DSt, s. 5-37.

– mfl. (red.) 2015: Rette ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier­ Andersen i anledning af 60­årsdagen.

DV = Grüner-Nielsen, H. (udg.) 1912-1931: Danske Viser fra Adelsvisebøger og Flyveblade 1530­1630, bd. 1-7.

Dybkær, Ove 1972 = O[ve] D[ybkær]: “Skal vi sige du – “for det er så demokratisk””. Kvindens hvem­hvad­hvor 1973, s. 113-115.

Early European Books. Database med faksimileudgaver af tidlige europæiske bøger (til ca. 1600). Netpubl. på search.proquest.com/ eeb.

EDG = Diderichsen, Paul 1946: Elementær dansk Grammatik. 2. udg., 1957; 3. udg., 1962.

Egelund, Niels 2007: PISA 2006 undersøgelsen – en sammenfatning.

– 2008a: PISA København 2007 – kompetencer hos elever i 9. klasse i København.

– 2008b: PISA og ungdomsuddannelserne 2006 – kompetencer hos 16½­årige elever i fire typer af danske ungdomsuddannelser foråret 2006.

– 2010: PISA 2009-undersøgelsen. En sammenfatning.

– & Rangvid, Beatrice Schindler 2005: PISA-København 2004 – Kompetencer hos elever i 9. klasse i København.

– mfl. 2011: PISA Etnisk 2009. Etniske og danske unges resultater i PISA 2009.

– (red.) 2007: PISA 2006 – Danske unge i en international sammenligning.

– (red.) 2010: PISA 2009. Danske unge i en international sammenligning. Bind 1 – Resultatrapport. Bind 2 – Teknisk rapport.

– & Tranæs, Torben (red.) 2007: PISA Etnisk 2005. Kompetencer hos danske og etniske elever i 9. klasser i Danmark 2005. 2. udg., 2008.

Eilschov, Friedrich Christian 1747: Cogitationes de scientiis vernacula lingva docendis cum specimine terminologiæ vernaculæ.

Ejrnæs, Bodil 1994: “Det gamle Testamente som del af den kristne kanon i oversættelserne af 1931 og 1992”. Dansk Teologisk Tidsskrift, årg. 57, nr. 3, s. 161-176.

– 1995: Skriftsynet igennem den danske bibels historie således som det afspejler sig i bibeloversættelserne og i de kommentarer der ledsager bibelteksterne.

– 2001: “Den nye danske bibeloversættelse – dens modtagelse og anvendelse”. Svensk Exegetisk Årsbok, bd. 66, s. 25-37.

– 2008: “Førreformatoriske nordiske bibeloversættelser”. Collegium Biblicum Årsskrift, årg. 12, s. 21-33.

– 2019: Gammeldansk Bibel. Studier i en dansk bibeloversættelse fra middelalderen.

Elbro, Carsten 1994: “Funktionelle læsefærdigheder. Afgrænsning af begrebet og nogle resultater fra en dansk undersøgelse”. Hagtvet, Bente Eriksen mfl. (red.): Ferdigheter i fare? Om lesing og skriving i dagens samfunn, s. 47-65.

– mfl. 1981: Hvor godt læser og staver børn i dag? Om læsning og retstavning i folkeskolens danskundervisning – processer, standpunkter, vilkår, problemstillinger.

–– mfl. 1991: Danskernes læsefærdigheder. En undersøgelse af 18-67-åriges læsning af dagligdags tekster.

Elley, Warwick B. 1992: How in the world do students read? IEA study of reading literacy.

Ellis, Rod 1994: The Study of Second Language Acquisition.

Enevoldsen, Poul 1607: Farrago. Udg. 1977 af John Kousgård Sørensen i DgO, bd. 2, s. 123-184.

Engelsing, Rolf 1973: Analphabetentum und Lektüre. Zur Sozialgeschichte des Lesens in Deutschland zwischen feudaler und industrieller Gesellschaft.

Engelstoft, C.T. 1856: “Om Udgaverne og Udgivningen af den danske Bibeloversættelse fra Reformationen til vore Tider”. Nyt Theologisk Tidsskrift, bd. 7, s. 329-375.

Ersättningsord 1963 = Ersättningsord för vissa engelsk-amerikanska lånord i danskan, norskan och svenskan. Duplikeret liste udarbejdet af sprognævnene i Danmark, Norge og Sverige.

Evald, Jens 2009: “Lovsprogets tilgængelighed”. P. Andersen (red.), s. 33-52.

Ewald, Enewald 1748-1749: Den Bibelske Concordantz, bd. 1-3.

Eyben, W.E. von 1962: “Juridisk stil og sprogbrug”. Juridisk Grundbog, s. 480-517. 2. udg., 1967, 3. udg. 1975.

Falbe-Hansen, V. 1875: “Soldaternes Skrive- og Læsefærdighed”. Statistiske Meddelelser, bd. 12, s. 231-241.

– & Scharling, Will. 1881: “Skolevæsenet”. Danmarks Statistik, bd. 5, s. 380-420.

Farø, Ken 2003: “Ordsprog i nutidsdansk: funktioner og problemer”. DSt, s. 38-64.

Feldbæk, Ole 2000: “Vækst og reformer – Dansk forvaltning 1720-1814”. L. Jespersen mfl. (red.), bd. 1, s. 227-340.

Fenger, Ole & Jansen, Christian R. 1991: Jydske Lov på moderne dansk.

Finkenhagen, Johannes 1749: Anmerkninger over den Kunst at skrive et godt Brev (..).

Folkeskoleloven 1899 = Lov 24. marts 1899 om forskellige Forhold vedrørende Folkeskolen.

Folkeskoleloven 1937 = Lov 18. maj 1937, nr. 160, om Folkeskolen.

Folkeskoleloven 1975 = Lov 26 juni 1975, nr. 313, om folkeskolen.

Folkeskoleloven 1993 = Lov 30. juni 1993, nr. 509, om folkeskolen.

Folkeskoleloven 1996 = Bek. 18. juni 1996, nr. 534, af lov om folkeskolen.

Folkeskoleloven 2009 = Bek. 24. juni 2009, nr. 593, af lov om folkeskolen.

Folkeskoleloven 2019 = Bek. 15. august 2019, nr. 823, af lov om folkeskolen.

Folketingsdebat 20. marts 2003 = Forespørgselsdebat om det danske sprog i Folketinget 20. marts 2003. Referat i Folketingstidende, s. 6347-6365.

Foote, Peter 1977: “Oral and literary tradition in early Scandinavian law: Aspects of a problem”. Bekker-Nielsen, Hans mfl. (red.): Oral Tradition Literary Tradition. A Symposium, s. 47-55.

Forchhammer, Ulver 6. september 1952: “Begynder vi at tale amerikansk?”. Information.

Forenklede Fælles Mål. Dansk, 2015.

Forordning 13. januar 1736 = Forordning Angaaende Den tilvoxende Ungdoms Confirmation og Bekræftelse udi deres Daabes Naade.

Forordning 23. januar 1739 om Skolerne paa Landet i Danmark.

Forordning 17. april 1739 Angaaende Hvor mange Latinske Skoler i Danmark og Norge skal vedblive. Udg. i faksimile 1963 som Skolehistoriske aktstykker, nr. 13.

Forordning 11. maj 1775 Angaaende Skoele-Væsenets Forbedring ved de publiqve Latinske Skoeler. Udg. i faksimile 1963 som Skolehistoriske aktstykker, nr. 15.

Frandsen, Ernst 1926: Mariaviserne. Den lyriske Madonnadigtning fra Danmarks Middelalder, belyst gennem Bønnebøgernes Prosatexter.

– 1935: Folkevisen. Studier i Middelalderens poetiske Litteratur. Frederiksen, Karen-Margrete 2013: “At finde sin stemme på dansk”. Sprogforum, bd. 57, s. 31-37.

Frihedskampen, Verdens undergang og Undertrykkernes by. Dommerbogen. Daniels Bog og Jonas’ Bog på nudansk. Udg. 2016 af Det Danske Bibelselskab.

Friis Møller, Kai 1945: Den store nordiske Svanesang.

Frisch, Hartvig 1. oktober 1948: Radiotale [indtalt 24. september 1948] om de små bogstaver den 1. Okt. 1948. Manuskript i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Frøland, Aleksander 1974: Dansk boghandels historie 1482 til 1945 med et kapitel om bogen i oldtid og middelalder.

Frølunde, Ole Hansen 1849: En meget Sandferdig Histaarie og Levnets Løb fra min Tilige Barndoms tid af og en lidn Reisebeskrivelse af Krigen for Aaret 1848 og 1849. Udg. 2014 af Vibeke Sandersen i DSt, s. 5-44.

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1, 2009.

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19. Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk, 2003.

Fælles mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog, 2005.

Gad, Emma 1918: Takt og Tone. Hvordan vi omgaas.

Gade, Sven Ove 2002: Ulanen. En biografi om Victor Andreasen.

Galberg Jacobsen, Henrik 1973: Sprogrøgt i Danmark i 1930rne og 1940rne.

– maj 1973: “DU eller DE”. BP NYT, nr. 5, s. 5.160

– oktober 1973: “Takt, Tone og tiltale”. NFS, nr. 11, s. 1-3.161

– 1974: Dansk sprogrøgtslitteratur 1900-1955.

– 1979: “De eksplicitte præmisser i Dansk Sprognævns rådgivning”. SiN, s. 34-47. Optr. i E. Hansen (red.) 1995, s. 41-55.

– 1982: “Om nordisk sprogsamarbejde og nordisk sprogfællesskab”. Chuu-Hokuoo Hikaku Bunka Kenkyuu, udg. af Osaka Gaikokugo Daigaku, bd. 3, s. 365-389.

– 1985: “Sprognævn – sprogrøgt – sprogsyn”. SNFÅrsb 1983-1984, s. 30-36. Optr. i E. Hansen (red.) 1995, s. 97-109.

– 1998: “1948-reformen – og før og efter”. Hansen, Erik & Lund, Jørn (red.): Det er korrekt. Dansk retskrivning i 50 år, s. 9-45.

– 2004: “Imod en dansk sprogpolitik”. Synsvinkler. Tidsskrift for nordisk litteratur og sprog, nr. 30, s. 61-78.

– 2005a: “Language cultivation and language planning I: Denmark”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1960-1969.

– 2005b: På sproglig grund. Dansk Sprognævn fra a til å 1955-2005.

– 2005c: “Trends in the linguistic development since 1945 II: Danish”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1815-1823.

– 2010: Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005, bd. 1-2. Netpubl. på rohist.dsn.dk (under “Litteratur”) og på dansksproghistorie.dk. 42

– 2011: “Ortografi og orddannelse hos Otto Jespersen”. Rask, bd. 33, s. 43-76.

– 2013: “2012-retskrivningen – i historisk perspektiv”. Borchmann, Simon mfl. (red.): Gode ord er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensen i anledning af 60-års dagen, s. 273-298.

– 2015a: “Hvad vi dog slås om. Sprogkamp(e) i Danmark i 350 år”. D. Duncker mfl. (red.), s. 171-185.155

– 2015b: “Indledning til [Ludvig Holbergs] Orthographiske Anmerkninger [1726]”. Netpubl. i LHS.

– & Skyum-Nielsen, Peder 1996: Dansk sprog. En grundbog. 2. udg., 2. opl., 2010.

– & Stray Jørgensen, Peter 1988: Håndbog i Nudansk. 6. udg., 2013.

Gammeldansk Bibel. Se C. Molbech (udg.) 1828.

Gammeldanske Diplomer. Gruppe A. Den middelalderlige Overlevering. 1.-2. rk. 1364-1435. Udg. af DSL 1959-1969.

Garnæs, Mikael 2016: “Kirkemusikkens Dag”. Organistbladet, august 2016. Netpubl. på doks.dk/organistbladet.

GDS = E. Hansen & L. Heltoft 2011.

Gellert, Christian Fürchtegott 1742: Gedanken von einem guten deutschen Briefe.

– 1751: Briefe, nebst einer praktischen Abhandlung von dem guten Geschmack in Briefe.

Gelting, Michael H. 2016: “Kong Svend, Slesvig Stadsret og arvekøbet i de jyske købstæder: Spor af Danmarks ældste købstadprivilegier”. Sonne, Lasse C.A. & Croix, Sarah (red.): Svend Estridsen, s. 195-216.

Gerner, Henrich 1678: Orthographia Danica Eller Det Danske Sproks Skriffverictighed. 2. udg., 1679. Optr. på grundlag af 2. udg. i DG, bd. 3, s. 11-146.

Gertz, M.Cl. (udg.) 1922: Se Viborgbispen Gunnars Levned.

GG = Brøndum-Nielsen, Johs. 1928-1973: Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Fremstilling, bd. 1-8 (bd. 1, 2. udg., 1950; bd. 2, 2. udg. m. tillæg, 1957).

Gimbel, Jørgen 1991: “Magtsproget dansk”. Normann Jørgensen, J. (red.): Det danske sprogs status år 2001, s. 53-76.

Giry, A. 1894: Manuel de diplomatique.

Gjerløff, Anne Katrine & Faye Jacobsen, Anette 2014: Da skolen blev sat i system 1850-1920. DSkH, bd. 3.

Glahn, Henrik 1972: “Salmemelodien i dansk tradition”. T. Borup Jensen & K.E. Bugge (red.), bd. 1, s. 191-234.

Glossarium juridicum Danico-Norvegicum. Se C.O. Weylle.

GO = Gammeldansk Ordbog. Ordbog dækkende 1100-1515 under redigering på DSL med løbende publicering 2015 ff. af de redigerede artikler. Netpubl. på dsl.dk.

Grandt, Annette & Vitting, Jes 2018: Skriv bedre til borgerne.

Grane, Leif (red.) 1980: Det teologiske Fakultet. Københavns Universitet 1479-1979, bd. 5.

Graver, Hans Peter 1986: Den juristskapte virkelighet.

Gregersen, Frans 1975: “Rapport fra en undersøgelse af stavefejl i en 3. klasse”. SAML. Skrifter om Anvendt og Matematisk Lingvistik, bd. 2, s. 5-47.

– 2005a: “Flåt! Vå er du døgdi te å stav …”. Politiken, interview 18. maj 2005 (v. Lotte Thorsen) om behovet for en retskrivningsreform.

– 2005b: “Hvorfor ikke ændre dansk retskrivning?”. Mål&M, 28. årg., nr. 4, s. 20-22.

– 2007: “Vi må have en retskrivningskommission”. Sandersen, Vibeke & Schack, Jørgen 2007: Dansk Sprognævn – godt og vel 50 år efter, s. 15-21.

– 2015: “Hvad er forudsætningerne for en (u)mulig retskrivningsreform?”. D. Duncker mfl. (red.), s. 125-140.

– mfl. 2018: More parallel, please! 11 anbefalinger til mønsterpraksis for parallelsproglighed på nordiske universiteter. Også udg. på engelsk: More parallel, please! Best practice of parallel language use at Nordic Universities. 11 recommendations. Netpubl. på norden.org.

Greve, Jane & Krassel, Karl Fritjof 2017: PISA Etnisk 2015. Hvordan elever med indvandrerbaggrund klarer sig i PISA-testen og deres holdninger og forventninger til naturvidenskab. Netpubl. på vive.dk.

Grotrian, Simon 2006: Jordens salt og verdens lys. Salmer.

Grundloven 1953 = Lov 5. juni 1953, nr. 169, Danmarks Riges Grundlov.

Grundtvig, N.F.S. 1811: Deilig er den Himmel blaa. Netpubl. på GrundtvigV.

– 1820: Sange til den 10de April 1820. Udg. af R. Nyerup. Netpubl. i GrundtvigV.

– 1837: Sang-Værk til den Danske Kirke, bd. 1.

– mfl. 1845: Kirke-Psalmer udgivne til Prøve af Kjøbenhavns geistlige Convents Psalme-Comitee.

– mfl. 1846: Psalmer til den stille Uge og Paasken. Udg. af J.F. Fenger & R.Th. Fenger.

Grundtvig, Svend 1847: Prøve paa en ny Udgave af Danmarks gamle Folkeviser. Optrykt i DgF, bd. 1, s. 1-46.

– 1870: Dansk retskrivnings-ordbog.

– 1872: Dansk Haandordbog. Se DHO.

GrundtvigUS = Nik. Fred. Sev. Grundtvigs Udvalgte Skrifter, bd. 1-10. Udg. 1904-1909 af Holger Begtrup.

GrundtvigV, GV = Grundtvigs Værker. Udg. 2010- af Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet. Netpubl på grundtvigsværker.dk.

Grüner-Nielsen, H. 1932: “Hans Christensen Sthen som Samler og Udgiver af Ordsprog”. DSt, s. 88-89.

– (udg.) 1927-1928: Danske Skæmteviser (Folkeviser og litterær Efterklang) efter Visehaandskrifter fra 16.-18. Aarh. og Flyveblade.

Grønning, Anette 2018: Digitale samtaler.

Haberland, Hartmut mfl. 1991: “TAK FOR MAD! Om sprogæderi med dansk som livret”. Normann Jørgensen, J. (red.): Det danske sprogs status år 2001, s. 111-138.

Habermas, Jürgen 1981: Theorie des kommunikativen Handelns I-II.

Hagemann, Henrik 1988: “Hej, du dér – Brugen af DU og DE gennem 30 år i personlig belysning”. E. Hansen & J. Lund (red.), s. 136-145.

Hagland, Jan Ragnar & Sandnes, Jørn (oversættere) 1994: Frostatingslova.

Hallager, Morten 1802: Breve for Børn. Indeholdende en hensigtsmæssig Samling af nyttige Materier til Underviisning for Ungdommen (..). Hamburger, Arne 1988: “Officiel sprogbrug”. E. Hansen & J. Lund (red.), s. 146-156.

Hammerich, Kai Fr. 1936: “Juristerne og embedslivet. En historisk oversigt”. Reitzel-Nielsen, Erik & Popp-Madsen, Carl (red.): Festskrift i Anledning af Tohundrede Aars Dagen for Indførelsen af Juridisk Eksamen ved Københavns Universitet, s. 259-307.

Hamre, Lars 1958: “Dei gratia”. KLNM, bd. 3, sp. 31-38.

– 1972: Innføring i diplomatikk. Førelesingar.

Hanghøj, Thorkild & Knudsen, Nicolai 2004: Når nye medier fortæller.

Hansen, Anne Mette 2017: “– Og denne bøn skal bedes med stor længsel og stor gudelighed, og med et ydmygt hjerte. Håndskrevne bønnebøger fra senmiddelalder og renæssance”. Jacobsen, Grethe & Jørgensen, Ninna (red.): Kvindernes renæssance og reformation, s. 259-278.

Hansen, C.P. 1801: Nyeste Dansk Brevbog eller Anviisning til at lære sig selv at skrive gode og zirlige danske Breve (..).

Hansen, Erik 1971: Ping- og pampersprog. 2. udg., 1986.

– 1975: “Den hemmelige præmis. Argumenter og skinargumenter i sprogrigtighedsspørgsmål”. Kjøller, Klaus (red.): Analyser af sprogbrug. Argumentation, s. 88-102. Optr. i 2001, s. 151-163.

– 1976: “Retskrivning”. Mål&M, 3. årg., nr. 4, s. 23-31.

– 1979: “Den danske rigssprogsnorm”. NyS, nr. 12, s. 65-82.

– 1981: Skrift, stavning og retstavning. 2. udg., 1991; 3. udg., 1999.

– 1983: “Normal stabilitet. Svar til Tore Kristiansen”. Mål&M, 9. årg., nr. 2, s. 25-27.

– 1991: “Sprogpolitik”. Normann Jørgensen, J. (red.): Det danske sprogs status år 2001, s. 31-42.

– 1992: “Tiltalepronominer i 25 år”. Behrendt, Poul mfl. (red.): Palmehaven. Institut for Nordisk Filologi. – Levned og meninger, s. 73-78.

– 1995: “Sætningskløvning i moderne dansk”. DSt, s. 126-146.

– 1999: “Det gode afløsningsord”. Davidsen-Nielsen, Niels mfl. (red.): Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. Engelsk indflydelse på dansk, s. 91-102.

– 2001: Glæden ved grammatik. Udvalgte artikler og afhandlinger. Red. af Henrik Galberg Jacobsen & Henrik Jørgensen.

– & Heltoft, Lars 2011: Grammatik over det Danske Sprog, bd. 1-3.

– & Lund, Jørn 1985-1995: Sprogbrevet DR, nr. 1-107. Netpubl. på sproget.dk.

– & Lund, Jørn (red.) 1988: Sproget her og nu.

– & Steensig, Harald I. 1968: Dansk er mange ting.

– (red.) 1995: Fra tid til anden. Dansk Sprognævn i 40 år.

Hansen, Erik Jørgen 2004: “PISA – en skævert”. Politiken 26. oktober 2004 (kronik).

Hansen, Iver [1652-1684]: Phrases Rusticæ/Herr Iver i Boeslundes ordsprog. Udg. 1980 af John Kousgård Sørensen i DgO, bd. 6, s. 51-121.

Hansen, Martin A. 1959: Af Folkets Danmarkshistorie.

Hansen, Aage 1967: Moderne Dansk, bd. 1-3.

– 1991: Om Peder Laales danske ordsprog. Udg. 1991 af Merete K. Jørgensen & Iver Kjær.

Harder, Peter 2008: “Hvad er parallelsproglighed?”. Netpubl. på cip.ku.dk.

Harms Larsen, Peter 1976: Sku’ vi være dus?.

Harrison, Teresa M. 2003: “Electronic Mail”. Encyclopedia of International Media and Communications, bd. 1, s. 505-513.

Hauen, Niels von 1741: Et lidet Orthographisk Lexicon Eller Ord-Bog Hvorudi korteligen handles I.) Om Skrive-rigtigheden og de feyl, som derimod begaaes II.) Om Eens-lydende ords skrive-maade og bemærkelse.

Heger, Steffen 1981: Sprog og Lyd. Elementær Dansk Fonetik. HeibergPA.US = Peter Andreas Heibergs Udvalgte Skrifter. Udg 1884 af Otto Borchsenius & Fr. Winkel Horn. Netpubl. på ADL. Heide, Frits 1918: “Bidrag til Spørgsmaalet om den danske Almues Læsning i det 18. Aarhundrede”. DSt, s. 36-47.

Heilesen, Henning 1974: “Biskop Martensens optegnelser om visitatser i Sokkelund herred”. Kirkehistoriske samlinger 1974, s. 89-107.

– 1988: “Biskop Martensens optegnelser om visitatser i Stevns herred”. Kirkehistoriske samlinger 1988, s. 123-140.

Heldvad, Niels 1624: En Ny oc Skøn Formular Bog. Nye udg., 1625 og 1650.

Hellssen, Henry mfl. (red.) 1948: Det stod i Berlingske Tidende. Uddrag af Journalistik gennem to Hundrede Aar.

Heltberg, Eva 1992: “Hvad kan vi bruge undersøgelsen til?”. T. Andersen mfl. 1992, s. 50-59.

Helveg Petersen, K. 1985: “Omkring den blå betænkning”. J. Dalsgaard mfl. (red.), s. 21-26.

Henningsen, Poul 1933: Hvad med kulturen?

Herbener, Jens-André P. (red.) 2001: Ny bibeloversættelse – på videnskabeligt grundlag. Introduktion. Historiske sange, 1872.

Hjarvard, Stig (red.) 2006: Dansk TV’s historie.

Hjemlandstoner 1895 = Hjemlandstoner. En Samfundssangbog for Guds Folk i Danmark. Udg. af H.J.F.C. Mathiesen mfl.

Hjort, Peder 1839: Den danske Børneven. En Læsebog for Borger- og Almue-Skoler.

Hjorth, Karen (udg.) 2004: Min hjerte allerkæreste Fritz. Breve fra Louise Juel til hendes nevø Frederik Ludvig Schulin 1763-1767.

Hjorth, Poul Lindegård 1971: “Omkring Christian den Tredjes bibel”. Hald, Kristian mfl. (red.): Studier i dansk dialektologi og sproghistorie tilegnede Poul Andersen, s. 113-127.

– 1976: “Linköping-håndskriftet og “Ridderen i hjorteham””. DSt, s. 5-35.

– 1995: “Folkevisens sprog: daterings- og proveniensproblemer”. DSt, s. 42-62.

Hofman, Hans de 1755-1780: Samlinger af publique og private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve, som forefindes udi Danmark og Norge (..), bd. 1-11.

Holberg, Ludvig 1722 = Fire Skiemte-Digte. Netpubl. i LHS.

– 1726: “Orthographiske Anmerkninger”. Metamorphosis Eller Forvandlinger Ved Hans Mikkelsen Borger og Indvaaner udi Callundborg, Med Nogle Orthographiske Anmerkninger, s. 92-120. Optr. i DG, bd. 4, s. 155-184. Netpubl. i LHS.

– 1748-1754: Epistler, bd. 1-8. Netpubl. i LHS.

Holm, Gösta 1967: Epoker och prosastilar. Några linjer och punkter i den svenska prosans stilhistoria.

– 1971: “Stadgespråk”. KLNM, bd. 16, sp. 603-611.

Holm, Hulda Zober 2014: “Det nordiske sprogsamarbejde og Nordisk Sprogkoordination 2014-2018”. SiN, s. 173-180.

Holm, Niels Eilschou 1998: “Fra generalprokurør til lovafdeling”. Ugeskrift for Retsvæsen, Afd. B, s. 465-470.

Holmberg, Bente 1974: “Hanghøj og tinghus”. Festskrift til Kristian Hald. Navneforskning. Dialektologi. Sproghistorie. På halvfjerdsårsdagen 9.9.1974, s. 33-38.

Holmberg, Bente (red.) 1995: Sproghistorie i 90’erne.

Holmbäck, Åke 1968: [del af artiklen] “Pertinensformel”. KLNM, bd. 13, sp. 234-237.

Holmen, Anne 1990: Udviklingslinier i tilegnelsen af dansk som andetsprog. En kvalitativ, kvantitativ analyse.

– 2011: “Den gode gartner og ukrudtet. Om minoritetselever i grundskolens danskfag”. Haas, Claus mfl. (red.): Ret til dansk. Uddannelse, sprog og kulturarv, s. 31-116.

– 2015: “Sproglig diversitet blandt eleverne i grundskolen. Fra problem til potentiale”. Gregersen, Annette Søndergaard (red.): Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis, s. 23-54.

– 2016: “Dansk som akademisk sprog for nordiske studerende”. SiN, s. 37-48.

Holst, H.P. 1863: Dansk Retskrivningsordbog. Holst, Toke 1981: Sådan skriver man …...

Holzapfel, Otto 1980: Det balladeske. Fortællemåden i den ældre episke folkevise.

Horstbøll, Henrik 1999: Menigmands medie. Det folkelige bogtryk i Danmark 1500-1840. En kulturhistorisk undersøgelse.

Hougaard, Tina Thode 2004: Nærmest en leg. En undersøgelse af sprog og interaktion i dansk webchat. Ph.d.-afhandling, Århus Universitet.

– 2014: “Sproglige forandringer i de nye medier – fra chatstil til hashtagpoesi”. NyS, nr. 46, s. 39-66.

– & Rathje, Marianne 2018: “Emojis in the Digital Writings of Young Danes”. Ziegler, Arne (udg.): Jugendsprachen/Youth Languages. Aktuelle Perspektiven internationaler Forschung/Current Perspectives of International Research, s. 773-806.

Hovmark, Henrik mfl. (red.): I mund og bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009, s. 15-29.

Hr. Michael 1496 = Præsten i Odense Herr Michaels tre danske Riimværker fra A. 1496: Om Jomfru Mariæ Rosenkrands, Om Skabelsen, og Om det menneskelige Levnet. Udg. 1836 af C. Molbech. Netpubl. på Early European Books.

HS = Højskolesangbogen. Udg. 1894 med titlen Sangbog for den danske folkehöjskole, derefter med vekslende titler (se nærmere i skemaet “Højskolesangbogen 1.-18. udgave”, i bd. 4, s. 151).

Huitfeldt, Arild 1595: Danmarks Riges Krønike. Christian III’s Historie. Genoptrykt i fotolitografi, 1976.

Hundredvisebogen. Se A.S. Vedel 1591.

Hvalsøe, Hans Jacobsen 17[00?]: De Bedendis aandelige Kjæde (..). Udg. i mere end 20 opl. før 1769; 3. udg., 1852; 4. udg. (fork.), 1905. Hvenegaard Lassen, Harald 1962: De danske folkebibliotekers historie 1876-1940.

Hvenegård-Lassen, Helle 2008: Et andet hjem. Kvindelig Læseforenings historie 1872-1962.

Hvordan staver studenterne? 2002 = Hvordan staver studenterne? – en undersøgelse af stavefejl i studentereksamensstilene 1998. Udg. af Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet.

Hybel, Nils & Poulsen, Bjørn 2007: The Danish Resources c. 1000-1550. Growth and recession.

Højrup, Ole (red.) 1963: Levnedsløb i Sørbymagle og Kirkerup kirkebøger 1646-1731, bd. 1-2.

Højskolesangbogen. Se HS.

Høybye-Nielsen, Ernst 1969: “Den indbyrdes undervisning i den sjællandske almueskole”. Skovgaard Petersen, Vagn (red.): Årbog for dansk skolehistorie, s. 42-75.

Høysgaard, Jens 1743a: Tres faciunt collegium eller Kjendelse i Sagen imellem Tvende fordum vel-meriterede og endnu efter Døden Berømmelige Mænd, Om Nogle Stykker i den Danske Orthographie, Udstedet Af en Dansk Patriot (..) Første Prøve (..). Optr. i DG, bd. 4, s. 185-215.

– 1747: Accentuered og Raisonnered Grammatica, Som viser Det Danske Sprog i sin naturlige Skikkelse (..) Samled med Patriotens Tvende Orthographiske Prøver. Optr. i DG, bd. 4, s. 249-488.

– 1752: Methodisk Forsøg til en Fuldstændig Dansk Syntax. Optr. i DG, bd. 5, s. 1-506.

Håndbog i Nudansk. Se H. Galberg Jacobsen & P. Stray Jørgensen.

Hårbøl, Karl 1946: “Ordliste: – det stumme d”. S. Clausen (red.) 1938-1948, bd. 9, s. 145-153.

Haarder, Bertel 1985: “Dansk”. J. Dalsgaard mfl. (red.), s. 16-20.

Haastrup, Niels 1983: “[Anmeldelse af] DGO V, Daniel Matras: Proverbes (..) 1633. Udg. af Iver Kjær (..) 1981”. DSt, s. 139-144.

– 1999: “En latinsk bibel på dansk. Omkring Thott 8 2°, den ældste danske bibeloversættelse fra slutningen af 1400-tallet”. Petersen, Erik (red.): Levende ord & lysende billeder. Den middelalderlige bogkultur i Danmark. Essays, s. 173-184.

IK = Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit, bd. 1-[4] (bd. 1-3 med undertitlen Ikonographischer Katalog). Udg. 1985-2011 af Morten Axboe mfl.

Ilsøe, Harald 1992: Bogtrykkerne i København og deres virksomhed ca. 1600-1810. En biobibliografisk håndbog med bidrag til bogproduktionens historie.

– 1998: “Fra bytteobjekt til nationalobjekt. Pligtafleveringen 1697- 1783”. Horstbøll, Henrik & Lauridsen, John T. (red.): Den Trykte Kulturarv. Pligtaflevering gennem 300 år, s. 15-58.

Imer, Lisbeth M. 2015: Jernalderens runeindskrifter i Norden, [bd. 1] Kronologi og kontekst, [bd. 2] Katalog.

– 2016: Danmarks runesten. En fortælling.

– 2018: Rigets runer.

Ingemann, B.S. 1837: Morgensange for Børn.

– 1838: Syv Aftensange.

Ingesman, Per 1988: “Jep Jensens breve. Et borgerligt privatarkiv fra det 15. århundrede”. Arkiv. Tidsskrift for Arkivforskning, bd. 12, nr. 1, s. 38-61.

Instruktion 17. august 1977 = Instruktion för Nordiska språksekretariatet, fastsat af Nordisk Ministerråd 17. august 1977. Optr. i SiN 1989, s. 9-13.

It- og Telestyrelsen 2009: Halvårsstatistik 2000-2009. Netpubl. på itst.dk.

Jacobsen, Lis 1914: “Grundlaget for Christian den Tredjes Bibel”. Nordisk Tidsskrift for Filologi, 4. rk., bd. 2, s. 151-163.

– 1918: “Indledning”. Peder Palladius: Den ældste danske Alterbog 1556, s. 11-40.

– 1949: “Nogle exempler på brugen af Du og De i nutids-dansk. Studier i nordisk filologi, bd. 39, s. 83-89.

Jacobsen, Lis (udg.) 1918: Peder Palladius: Den ældste danske Alterbog 1556.

– & Malmström, Sten 1946: Fru Nikolajsen i Sverige. Dansk-svenska dialoger.

Jager, Eric 2000: The Book of the Heart.

Jansen, Mogens 1966: Danskmetodik.

– 1979: Retstavning – nogle første analyser af folkeskolens afgangsprøve i 1978. I. En introduktion.

– & Glæsel, Bjørn 1977: “Hvordan læser og staver eleverne? – en sammenlignende status”. Læsepædagogen, s. 193-204.

– & Kreiner, Svend 1986: Hvor meget dårligere eller bedre læser børn i dag? En opgørelse over læseniveauet i 2.-5. klasser for årene 1976-84 sammenlignet med tidligere år.

– mfl. 1993: Hvis vi lader, som om de ikke er der, forsvinder de nok af sig selv. Om ‘funktionelle analfabeter’.

Japsen, G. 1968: Det dansksprogede skolevæsen i Sønderjylland indtil 1864.

Jarvad, Pia 1995: Nye ord – hvorfor og hvordan?

– 1996: “Elastikspring og mountainbike. Nypurisme i Norden”. Språket lever! Festskrift til Margareta Westman den 27 mars 1996, s. 117-123.

– 2001: Det danske sprogs status i 1990’erne med særligt henblik på domænetab.

– 2003: “Opkomling, stenalder, nørd og regneark – om danske afløsningsord i nyordsdannelsen og deres gennemslagskraft”. Sandøy, Helge (red.): Med “bil” i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utalandske ord, s. 24-32.

– 2014: Spørg om sprog – 40 år i Sprognævnets tjeneste.

– & Schack, Jørgen 2008: Håndbog i klarsprog for ansatte hos Folketingets Ombudsmand.

– & Mørch, Ida Elisabeth (red.) 2007: Klart sprog er godt sprog. Rapport fra en nordisk konference om klarsprog. Gilleleje 15.-17. november 2006.

Jensen, F. Elle 1943: “Vestjydsk Bondelæsning i Stavnsbaandstiden”. Jydske Samlinger, 5 rk., bd. 6, s. 251-264.

Jensen, Jørgen Steen (red.) 1995: Tusindtallets danske mønter fra Den kongelige Mønt- og Medaillesamling.

Jervelund, Anita Ågerup 2007: Sådan staver vi – om ortografi og stavefejl.

– & Schack, Jørgen 2016: Den der skriver d i gjort. Staveproblemer i folkeskolens ældste klasser.

Jespersen, Knud J.V. 1989: Tiden 1648-1730. Gyldendals Danmarks Historie, bd. 3. Red. af Søren Mørch.

Jespersen, Leon 2000: “Tiden 1596-1660: Mellem personlig kongemagt og bureaukrati”. L. Jespersen mfl. (red.), bd. 1, s. 95-158.

– mfl. (red.) 2000: Dansk forvaltningshistorie. Stat, forvaltning og samfund fra middelalderen til 1901, bd. 1.

Jesperssøn, Niels 1573: GRADVAL. En Almindelig Sangbog (..). Netpubl. på Early European Books og på tekstnet.dk.

Jexlev, Thelma 1966-1967: “Om anvendelsen – og anvendeligheden – af papir som dokumentmateriale i danske midddelalderbreve. Nogle iagttagelser”. Arkiv. Tidsskrift for arkivforskning, bd. 1, s. 336-360.

– 1982: “Den skrevne bog. Lovhåndskrifter, Bønnebøger, opbyggelseslitteratur”. Ejlers, Christian & Lindgren, Erik C. (red.): Skrift, bog og billede i Senmiddelalderens Danmark, s. 45-66.

Johannesson, Gösta 1958: “Diplomatik”. KLNM, bd. 3, sp. 87-90. Johansen, Hans Chr. 1979: En samfundsorganisation i opbrud 1700-1870. Dansk social historie, bd. 4.

Justitsministeriets Vejledning. Se VejlJM 1969.

Juul, Holger 2003: “Typer af stavefejl og typer af stavefærdighed”. DT, bd. 4, s. 59-74.

– 2004: Spelling Problemse in Danish.

– & Sigurðsson, Baldur 2004: “Ortografien som handicap. Stavetilegnelse i Rødovre og Reykjavík”. NyS, nr. 32, s. 67-88.

Juul, Louise 1763-1767. Se K. Hjorth (udg.) 2004.

Juul Nielsen, Peter 2011: Kongruenskonstruktion i dansk. En syntaktisk analyse af indhold og udtryk.

Jydsche ordsproger [slutningen af 1600-tallet]. Udg. 1980 af John Kousgård Sørensen i DgO, bd. 6, s. 123-132.

Jørgensen, Bent 1981: “1948-reformens gennemslagskraft”. Mål&M, 8. årg., nr. 2, s. 18-22. 169

Jørgensen, Charlotte & Kock, Christian 2009: “Form og Stil”. Jørgensen, Charlotte & Villadsen, Lisa (red.): Retorik. Teori og praksis, s. 177-193.

Jørgensen, John Chr. 2007: Journalistik med stil. Fra klassiske nyheder til fortælling.

– 2010: Kommer De som ven eller interviewer? Interviewets historie i Danmark.

Jörgensen, Nils 1987: Studier över syntax och textstruktur i nordiska medeltidslagar.

Kaiser, Birgit 1992: …ind i de voksnes rækker. En bog om konfirmationen.

Kalkar = Kalkar, Otto 1881-1918: Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700), bd. 1-5. Fotografisk optr., 1976, med nyt bind 6.

Kaper, Ernst 1903: Den daglige Undervisnings Form. Kortfattet Didaktik ud fra Praksis. 4. forøgede udg.

Karker, Allan 21. april 1958: Tiltaleformer i dansk. Redegørelse til Gösta Bergman, Instituttet för svensk språkvård (det svenske sprognævns kontor) til brug for G. Bergman 1959 (indarbejdet s. 9-11, 17-18, 25-27). Dansk Sprognævns arkiv, sag 10/58.159

– 1959: Nordiske talord i dansk. Historie og vejledning.

– 1974: [del af artiklen] “Tingsvidne”. KLNM, bd. 18, sp. 387-388.

– 1976: “Blir det til noget? Om ortografiske kortformer af nogle verber i dansk”. Nordiska studier i filologi och lingvistik tillägnade Gösta Holm, s. 239-249. Fork. optr., 1997a.

– 1982: “Ti år efter eller Lovsprogets forandring”. Festskrift til Professor, dr. jur. W.E. von Eyben, s. 191-207.

– 1983a: “Da Christiern Pedersen udskrev Bibelen”. Green-Pedersen, Svend E. mfl. (red.): Profiler i nordisk senmiddelalder og renaissance. Festskrift til Poul Enemark På tresårsdagen 13. april 1983, s. 327-341.

– 1983b: “Sproget i Danske Lov”. Tamm, Ditlev (red.): Danske og Norske Lov i 300 år, s. 65-84.

– 1984: “Om stilen i den masselæste litteratur på dansk i 1800-årene”. De nordiske skriftspråkenes utvikling på 1800-tallet. Skolens og lese- og skriveferdighetens betydning for de nordiske skriftspråkenes utvikling på 1800-tallet, s. 245-254.

– 1991: “Jydernes Lov på dansk”. Fenger, Ole & Jansen, Chr.R. (red.): Jydske Lov 750 år, s. 124-143.

– 1997a: “Det tar sin tid. Om kortformer af nogle danske verber”. NFS 1997, nr. 1, s. 6-11.

– 1997b: “Omkring Christiern Pedersens Bibel”. F. Lundgreen-Nielsen mfl. (red.), s. 115-126.

– 2001: Dansk i tusind år. Et omrids af sprogets historie, 2. udg.

Karoli Christensen, Tanya mfl. 2018: “Funktionel grammatik – Grammatik i de sociale medier”. A.C. Stæhr & K.K. Mortensen (red.), s. 61-92.

Katlev, Jan 1980: “Diverse lingvistiske parametre i retskrivnings- spørgsmålet”. SAML. Skrifter om Anvendt og Matematisk Lingvistik, bd. 6, s. 173-200.

– 1982: “Fra /-Vb/ til /-VbCiCj/-strukturer som genstand for ortografireform – metodiske overvejelser og materialeaf- grænsning”. SAML. Skrifter om Anvendt og Matematisk Lingvistik, bd. 9, s. 125-145.

Kieffer-Olsen, Jacob 2018: Kirke og kirkestruktur i middelalderens Danmark.

Kierkegaard, Søren 1843: Enten – Eller. Et Livs-Fragment. 2. del.

Kihl, Preben 1988: En skoledrengs staveregler. En undersøgelse af strukturen i og motiverne til 700 stavefejl i 1200 ord stavet af et 7-8 årigt københavnsk barn i løbet af 2. klasse.

Kingo, Thomas 1674-1681: Aandelige Siunge-Koor, Første Part og Anden Part. Udg. i KingoSS, bd. 3.

– 1689: Vinterparten af Danmarks og Norges Kirkes Forordnede Psalmebog. Udg. i KingoSS, bd. 4, s. 321-386.

KingoDU = Kingo, Thomas: Digtning i udvalg. Udg. 1995 af Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på ADL.

KingoSS = Kingo, Thomas: Samlede Skrifter, bd. 1-7. Udg. 1939-1974 af Hans Brix mfl. Netpubl. på ADL.

Kirkeritualet 1685. Se S. Borregaard 1953.

Kirkesangbogen, 2017.

Kjær, Anne Lise mfl. (red.) 2015: Retten i sproget. Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis.

Kjær, Iver 1993: “Gode ord er bedre end guld. Om ordsprogs art og brug”. Blicher, Henrik (red.): Gode ord er bedre end guld. Ordsprog i perspektiv, s. 11-17.

Kjær, Iver & Holbek, Bengt 1969: Ordsprog i Danmark. 4000 ordsprog fra skrift og tale gennem 600 år.

Kjærbæk, Laila & Basbøll, Hans 2009: “Danske børns tilegnelse af grammatik”. Bleses, Dorthe & Højen, Anders (red): Når børn lærer sprog. Dansk sprogtilegnelsesforskning i et internationalt perspektiv, s. 171-202.

Kjærgaard, Anne 2015: “Forandring, læring og “sprogpolitikresistens” i Danmarks Domstole”. A.L. Kjær mfl. (red.), s. 455-459.

Kjærgaard, Jørgen 2003: Salmehistorie. Med biografier af forfatterne i Den Danske Salmebog 2002. Salmehåndbog, bd. 1.

Klare mål. Dansk som andetsprog, 2002.

Klare Mål. Faghæfte 1. Dansk, 2001.

Klitgaard, C., 1953: “Provst Sixtus Aspachs Rimerier”. Historisk Aarbog for Thy og Vester Han Herred, s. 8-11.

KLNM = Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder, bd. 1-22, 1956-1978.

Kock, Axel & Petersens, Carl af 1889-1894: Östnordiska och latinska Medeltidsordspråk. Peder Låles ordspråk och en motsvarande svensk samling, bd. 1-2.

Koefoed, Nina Javette 2008: Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre.

Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark.

Kofod, Lucianus 1866: Om Nordens sproglige enhed. Et foredrag. Udg. fork. af Chr. N. Brodersen i Dansk Forening til Nordisk Sprogrøgt: Nordisk sprog i nordisk land, 1944, s. 26-41.

Kogebog 1616 = Koge Bog: Indeholdendis et hundrede fornødene stycker, Som ere, om Brygning, Bagning, Kogen, Brendevijn oc Miød at berede, saare nytteligt vdi Hussholding, &c. Udg. i faksimile 1966 (Ældste danske Koge Bog). Netpubl. i DSST og RSD.

Kollerød, Ole. Se E.M. Ransy (udg.) 1978.

Kongesangbogen 1940. Se Dansk Folkesangbog.

Kornerup, Bjørn 1932: “Indledning”. Hans Tausens oversættelse af De fem Mosebøger, s. 5-65.

Korsgaard, Ove 2013: Folk.

Koudal, Jens Henrik 1989: “Musik og samvær”. Nellemann, George mfl. (red.): Dagligliv i Danmark i vor tid, bd. 2, s. 302-334.

Krag, Niels, & Stephanius, Stephan 1776: Den stormægtigste Konge Kong Christian den Tredie (..) Hans Historie, bd. 1.

Kristensen, Marius 1904: “H.C. Ørsted og det danske sprog”. DSt, s. 49-64.

– 1906: Fremmedordene i det ældste danske skriftsprog (för omtr. 1300).

– 1920: De store begyndelsesbogstaver i navneordene.

Kristiansen, Tore 1983: “Stabil norm – fornuft eller dogme?”. Mål&M, 9. årg., nr. 2, s. 18-25.

– 1990: Udtalenormering i skolen.

– 2001: “Standardsprog. Om termens introduktion og brug i Danmark”. Jarvad, Pia mfl. (red.): Sproglige åbninger. E som Erik. H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001, s. 347-357.

– 2009a: “Mig og de danske dialekter. En fortælling om baggrunden for mine fortællinger”. Gudiksen, Asgerd mfl. (red.): Dialektforskning i 100 år, s. 149-169.

– 2009b: “Rigsdansk”. H. Hovmark mfl. (red.), s. 179-191. Kristjánsdóttir, Bergthóra 2009: “Find Holger. Dansk som andetsprog. Et fag, eller blot en dimension i fagene?”. Unge Pædagoger, nr. 5, s. 52-63.

Kroman, Erik 1971-1973: “Danmarks gamle Love. Deres Alder og indbyrdes Slægtskab”. APhS, bd. 29, s. 111-126.

Kroman, Erik (udg.) 1953: Danske Adelsbreve fra Tiden indtil 1660. Facsimiler af Breve fra Adelsmænd og Adelsdamer.

Krongaard Kristensen, Hans & Poulsen, Bjørn 2016: Danmarks byer i middelalderen.

Kroon, Sigurd mfl. (udg.) 1993-2008: A Danish Teacher’s Manual of the Mid-Fifteenth Century (Cod. AM 76, 8°). Volume 1. Transcription and Facsimile. Addendum: The Gotfred of Ghemen Print of The Danish Lucidarius (1510). Volume 2. Commentary and Essays.

Kruse-Blinkenberg, Lars 1978: Dansk bibelsprog 1716-1740.

KUP-rapport 16: Sproglig viden og bevidsthed, undervisningen i sproglig viden og bevidsthed i det danske uddannelsessystem.

Kværndrup, Sigurd 2006: Den østnordiske ballade – oral teori og tekstanalyse.

Kyrre, Hans & Schacht, A.R. 1937: Hvorledes skal jeg undervise i den praktiske Mellemskole? Et Bidrag til Emneundervisningens Metodik.

Källström, Magnus 2010: “Forsaringen tillhör 900-talet”. Fornvännen, bd. 105, s. 228-232.

Kålund, Kr. 1917: “Gamle Folkevisevers”. DSt, s. 81-82.

Ladewig Petersen, Erling 1980: Fra standssamfund til rangssamfund 1300-1700. Dansk socialhistorie, bd. 3.

– 2000: “Reformationstiden 1536-96: Modernisering – justering”. L. Jespersen mfl. (red.), bd. 1, s. 49-93.

Lange, H.O. 1924: “Boghandelens Historie og Organisation”. Dahl, Svend: Haandbog i Bibliotekskundskab, 3. udg., bd. 1, s. 333-360.

Larsen, Christian mfl. 2013: Da skolen tog form 1780-1850. DSkH, bd. 2. Larsen, Joakim 1916: Bidrag til den danske Folkeundervisnings og Folkeskoles Historie 1536-1784. Fotografisk genoptryk, 1984. Larsen, N.P. 1917: Hodsager-Minder. Træk af Sognets Historie.

Larsson, Inger 2001: Svenska medeltidsbrev. Om framväxten av ett offentligt skriftbruk inom administration, förvaltning och rättsutövning.

Lasch, Agathe & Borchling, Conrad mfl. 1956-: Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, bd. 1-.

Laursen, Ditte 2006: Det mobile samtalerum. Unges kommunikations- og samværsformer via mobiltelefonen. Ph.d.-afhandling, Syddansk Universitet.

Laursen, Helle Pia 2016: “Mange dansksprogetheder. Andre andetsprogsheder?”. Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, bd. 11, nr. 1, s. 9-37.

Lausten, Martin Schwarz 1991: “Københavns Universitet i middelalderen 1479-ca. 1530”. Ellehøj, Svend mfl. (red.): Københavns Universitet 1479-1979, bd. 1, s. 1-77.

Lausten, Martin Schwarz (udg.) 1989: Kirkeordinansen 1537/39. Det danske udkast til Kirkeordinansen (1537).

Leegaard Knudsen, Anders 2011: “Testimonia Placiti – Private Charters as Public Instruments. A Study in Medieval Danish Diplomatics”. Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, bd. 57, s. 147-179.

Lehrmann, Ulrik 1998: “Skandaleblade, skillingsviser og smudspresse ca. 1850-1910”. Poulsen, Ib & Søndergaard, Henrik (red.): Mediebilleder – Studier i mediernes udtryksformer, s. 17-52.

Lentz, Lisbeth & Rotbøll, Charlotte 2006: Læsefærdigheder i Norden – Studie 4.

Lerdam, Henrik 2001: Kongen og tinget. Det senmiddelalderlige retsvæsen 1340-1448.

Lerfeldt, Erik 1955: Det danske Bibelselskabs Ordbog eller Konkordans til Det nye Testamente. Efter den autoriserede Oversættelse af 1948. 2. uændrede optryk, 1965.

LHS = Ludvig Holbergs Skrifter. En tekstkritisk og kommenteret udgave. Udg. 2009-2015 af DSL og Universitetet i Bergen. Netpubl. på holbergsskrifter.dk.

Liedgren, Jan 1958: “Diplom”. KLNM, bd. 3, sp. 80-82.

– 1974: [del af artiklen] “Titulaturer”. KLNM, bd. 18, sp. 393-395. Liestøl, Aslak 1971: “The Literate Vikings”. Foote, Peter & Strömbäck, Dag (red.): Proceedings of the sixth viking congress. Uppsala 3-10 August. Bonäs, Dalarna 10-12 August 1969, s. 69-78.

Lillie, Ludolph 1742: Joh. Günth, Aug. Placii (..) Vel indrettede Breve-Bog, i hvilken findes en tydelig og tilstrækkelig Underretning om Danske Breves og deres Skrive-Maades Beskaffenhed (..).

Lind, Gunner 1994: Hæren og magten i Danmark 1614-1662.

– 2000: “Den heroiske tid? Administrationen under den tidlige enevælde 1660-1720”. L. Jespersen mfl. (red.), bd. 1, s. 159-225.

Lindhardt, P.G. 1936: Konfirmationens Historie i Danmark.

– 1942: Bibelen og det danske folk.

Lissner, Holger 1998: Du fylder mig med glæde. Salmer, viser og sange. Liversage, Toni mfl. 1975: Den nøgne sandhed. En rapport om Ekstra Bladet.

Ljunggren, Karl Gustav 1932: Studier över förhållandet mellan verbalpartikel och verb i fornsvenskan.

– 1937: Studier över verbalsammansättningen i 1500-talets svenska. Lord, Albert Bates 1951: “Composition by Theme in Homer and Southslavic Epos”. Transactions and Proceedings of the American Philological Association, bd. 82, s. 71-80.

Lorenzen-Schmidt, Klaus-Joachim & Poulsen, Bjørn (red.) 2002: Writing Peasants. Studies on Peasant Literacy in Early Modern Northern Europe.

Lov 5. marts 1920, nr. 160, om statsunderstøttede biblioteker.

Lov 14. maj 1997, nr. 320, om Dansk Sprognævn.

Lov 14. maj 1997, nr. 332, om dansk retskrivning.

Lund, G.F.V. 1877: Det ældste danske skriftsprogs ordforråd. Fotografisk optr., 1967.

Lund, Jørn 1979: “Massemedierne og de sproglige normer”. NyS, nr. 12, s. 111-124.

– 1985: “Sprog og stil – men på en anden måde”. J. Dalsgaard mfl. (red.), s. 48-62.

– 1992: “Danskerne og deres sprog 1945-1990. Kritik og tolerance”. Dansk Identitetshistorie, bd. 1, s. 421-540.

Lund, Karen 2009: “Fokus på sprog”. Byram, Michael mfl. (red.): Sprogfag i forandring – pædagogik og praksis, s. 85-126.

– & Bertelsen, Ellen 2008: Fra Studieprøven til de videregående uddannelser. En undersøgelse af de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer.

– mfl. 2006: Muligheder og barrierer. En undersøgelse af overgangen mellem sprogcentre og erhvervsrettede uddannelser.

Lund, Troels 1876: “Brevstilen i Danmark i det 16de Aarhundrede”. Brandes, Georg & Brandes, Edvard (red.): Det nittende Aarhundrede. Maanedsskrift for Literatur og Kritik. 1876. Oktbr.- Decbr. og 1877. Jan.-Marts, s. 89-120.

Lundgreen-Nielsen, Flemming & Ruus, Hanne (red.) 1999-2002: Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700, bd. 1-4.

Lundgreen-Nielsen, Flemming mfl. (red.) 1997: Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjorth.

Lundskær-Nielsen, Tom & Holmes, Philip 2010: Danish: A Comprehensive Grammar. 2. udg. af R. Allan mfl. 1995.

Luther, Martin 1531-1533: “Summarien über die Psalmen und Ursachen des Dolmetschens”. D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesammtausgabe, bd. 38, 1912. Uændret optr., 1964, s. 1-69.

Luthers Lille Katekismus = Luther, Martin 1529: Der Kleine Catechismus, Für die gemeyne Pfarherr vnd Prediger. Udg. i talrige danske oversættelser og bearbejdelser, bl.a. af Jørgen Sadolin (1532), Frands Vormordsen (1537), Peder Palladius (1537) … Hella Joof (2016).

Lysgaard, Maren 1883: “Minde over Ida Helene Kragelund”. Larsen, Niels Peter 1917: Hodsager-Minder. Træk af Sognets Historie, s. 92-93.

Löb, Henrik 1979: Retstavning – nogle første analyser af folkeskolens afgangsprøve i 1978. II. Evalueringer af folkeskolens afgangsprøve.

– 1983: Bogstavet r – det største staveproblem. En undersøgelse af stavefejl hos folkeskolens ældste elever – med særligt henblik på fejl, der vedrører bogstavet r. Retstavning – nogle første analyser af folkeskolens afgangsprøve i 1978. V.

Løgstrup, Th. & Ottesen, Chr. 1938: Det danske Bibelselskabs Ordbog til Det gamle Testamente (den nye Oversættelse af 1931).

Løkke Rasmussen, Lars 2010: Nytårstale 1. januar 2010. Netpubl.  148

Låle, Peder [ca. 1450], 1506 (og 1508), 1515, 1626 (og 1703): Peder Låles Ordsprog. Udg. 1979 af Iver Kjær & Erik Petersen i DgO, bd. 1.1-1.2.

Madsen, Otto 1991: Et nyttigt og gavnligt Postværk. P&Ts historie til 1711.

Madvig, J.N. 1855: Nogle Bemærkninger om Behandlingen af den danske Retskrivning.

Magnus, Olaus 1555: Historia de gentibus septentrionalibus. Udg. 1909- 1925/1951 med svensk oversættelse af John Granlund mfl. (Historia om de nordiska folken).

Malling, Anders 1960-1978: Dansk Salmehistorie, bd. 1-8.

Malling, Ove 1777: Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere. 6 nye opl., 1783-1885; 1777-udg. udg. 1992 af Erik Hansen.

Markussen, Ingrid 1985: “Den danske befolknings skrivefærdighed i 1800-tallet”. Skovgaard-Petersen, Vagn  (red.): Da menigmand i Norden lærte at skrive – en sektionsrapport fra 19. nordiske historikerkongres 1984, s. 8-19.

– 1987a: “Konfirmationsforordningen af 1736. Konsekvenser for skolen og for befolkningens læse- og skrivefærdighed”. Markussen, Ingrid & Hvas, Søren Lodberg: Konfirmationsforordningen fra 1736 – historisk og aktuelt, s. 1-23.

[–] 1987b: Skrivefærdighedens udvikling i den danske befolkning i 1800-tallet. Forskningsmæssige problemer omkring begrebet skrivefærdighed samt kildemateriale og metoder til belysning af emnet. Upubliceret symposierapport til det 20. nordiske historikermøde i Reykjavík 9.-12. august 1987.

– 1988: Visdommens lænker. Studier i enevældens skolereformer fra Reventlow til skolelov.

– 1990: “The Development of Writing Ability in the Nordic Countries in the Eighteenth and Nineteenth Centuries”. Scandinavian Journal of History, bd. 15, nr. 1-2, s. 37-63.

Matras, Daniel 1633: Proverbes (..) Frantzøske, Danske, Italianiske oc Tydske Ordsprock oc Sententzer. Udg. 1981 af Iver Kjær i DgO, bd. 5.

Matzen, M. 1865: Dansk Læsning for Unge og Gamle/Dansk Læsebog (..). 10. udg., 1884-1885.

Mau, E. 1879: Dansk Ordsprogs-Skat eller Ordsprog, Skjæmtesprog, Rimsprog, Mundheld, Talemaader, Tankesprog, samt et lille Udvalg af Bibelsteder.

Meisner, Ole 2003: Ordvalget. Optr. i P. Skyum-Nielsen 2008, s. 101-137.

– 2004: Haderen. Optr. i P. Skyum-Nielsen 2008, s. 139-186.

Mejding, Jan 1994: Den grimme ælling og svanerne? – om danske elevers læsefærdigheder.

– 2004: PISA 2003 – Danske unge i en international sammenligning.

– 2011: PISA 2009. Danske unge i en international sammenligning. Bind 3 – Læsning af elektroniske tekster.

– & Rønberg, Louise 2007: PIRLS 2006 – en sammenfatning.

– 2008: PIRLS 2006. En international undersøgelse om læsekompetence i 4. klasse.

– 2012a: PIRLS 2011. En international undersøgelse om læsekompetence i 4. klasse.

– 2012b: PIRLS 2011 – en sammenfatning.

Mejding, Jan mfl. 2017a: PIRLS 2016. En international undersøgelse om læsekompetence i 4. klasse.

– 2017b: PIRLS 2016. Sammenfatning.

Meyer, Henning & Laustsen, Niels 1918: “Nogle Undersøgelser paa Grundlag af den Ministerielle Prøve for Folkeskolen 1917”. Vor Ungdom, s. 407-411.

Mikkelsen, Kr. 1911: Dansk ordföjningslære med sproghistoriske tillæg. Håndbog for viderekomne og lærere. Fotografisk optr., 1975, med register af Erik Hansen mfl.

Mikkelsen, Mikkel 1853: Nyttig Haandbog for Elskende og Forlovede til Udarbeidelsen af Kjærlighedsbreve. 2. udg, u.å.

Mogensen, Margit 1984: Landbruget i dansk malerkunst ca. 1840-1915.

Molbech, Christian 1813: Dansk Haand-Ordbog til Retskrivnings og Sprogrigtigheds Fremme med Grundtræk af den danske Retskrivningslære. Kapitlet “Grundtræk af den danske Retskrivningslære” (s. 1-88) også udg. særskilt.

– 1833: Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord, tilligemed afledede og sammensatte Ord, efter den nuværende Sprogbrug forklarede i deres forskiellige Betydninger, og ved Talemaader og Exempler oplyste, bd. 1-2. 2. udg., 1859.

– 1840: Bidrag til en Historie og Sprogskildring af de danske Bibeloversættelser fra det XVI’de Aarhundrede, særdeles Christian den Tredies Bibel af 1550.

– (udg.) 1828: Den ældste danske Bibel-Oversættelse.

Molde, Bertil 1949: Källorna till Christian III:s Bibel 1550. Textfilologiska studier i reformationstidens danska bibelöversättningar.

– 1950: “Sproghistorisk indledning”. Det Ny Testamente oversat af Christian Pedersen 1529. Danske Bibelarbejder fra Reformationstiden genudgivet i facsimile af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, bd. 2, s. 31-51.

– (red.) 1950: Bidrag til den danske Bibels historie. Festskrift i anledning af den danske Bibels 400 års jubilæum. Udg. af Aarhus Universitet.

Moltke, Erik 1950: “De danske runemønter og deres prægere”. Nordisk Numismatisk Årsskrift, s. 1-56.

Monka, Malene, 2018: “Sociolingvistik – Dialektbrug på tværs af online- og offlinekontekster”. A.C. Stæhr & K.K. Mortensen (red.), s. 29-59.

Moos, Lejf (red.) 2019: Glidninger. ‘Usynlige’ forandringer inden for pædagogik og uddannelser.

Mortensen, Frands mfl. (red.) 1990: Mediehåndbogen.

Mullis, Ina V.S. mfl. 2003: PIRLS 2001 International Report. IEA’s Study of Reading Literacy Achievement in Primary School in 35 Countries.

Munch-Petersen, Erland 1978: Romanens århundrede. Studier i den masselæste oversatte roman i Danmark 1800-1870, bd. 1-2.

Munck, Johannes 1944: “Folkesprog og Bibelsprog i det Ny Testamente”. Dansk Teologisk Tidsskrift, 7. årg., s. 65-84.

– 1947: “Teologiske Randbemærkninger til Prøveoversættelsen”. Dansk Teologisk Tidsskrift, 10. årg., s. 129-146.

– 1950: “Hans Poulsen Resen og traditionen fra Christian III’s bibel. En undersøgelse af Matthæusevangeliet i de danske bibler 1550, 1589 og 1607”. B. Molde (red.), s. 130-147.

Muus, Flemming B. & Muus, Varinka Wichfeld 1956: Skik og brug. Mynster, J.P. 1835-1853 = J.P. Mynsters Visitatsdagbøger 1835-1853, bd. 1-2. Udg. 1937 af Bjørn Kornerup.

Møller, Anders Monrad 1992: Postrytter, dagvogn og fodpost. P&Ts historie 1711-1850.

Møller, Bent. Se – og uden omsvøb tak!.

Møller, Bent & Olsen, Jens 2001: Juridisk Formidling – at skrive juridiske tekster.

Møller, Niels 1920: “Om Retskrivning I-III”. Fyns Tidende 21., 22., 24. oktober 1920.

Møller, Niels 1923: Salmesprog og Salmetyper. En psykologisk Undersøgelse af Reformationsaarhundredets danske Menighedssang til og med Hans Thomissøns Salmebog.

Møller, Susan & Elbro, Carsten 1992: Ufaglærtes læsning. En under- søgelse af ufaglærte arbejderes læsning set i relation til andre voksnes læsning.

Møller Andersen, Annemarie mfl. 2001: Forventninger og færdigheder – danske unge i en international sammenligning.

Møller Kristensen, Sven 1965: Digteren og samfundet i Danmark i det 19. århundrede, bd. 1-2, 2. udg.

Naumann, Hans-Peter 1979: Sprachstil und Textkonstitution. Untersuchungen zur altwestnordischen Rechtssprache.

NDO = Nudansk Ordbog, bd. 1-2, 1953. 15. udg., 1992; Politikens Store Nye Nudansk Ordbog, 1996; Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 1999 (4. udg., 2010); fra 2010 netpubl. på Ordbogen.com.

Nedkvitne, Arnved 2004: The social consequences of literacy in medieval Scandinavia.

NFS = Nyt fra Sprognævnet, 1968-1981 og 1985 ff. Også netpubl. på dsn.dk, 2017 ff. kun netpubl.

Nielsen, Aksel mfl. 1978: Københavnsforsøget. Forsøg vedrørende de skriftlige prøver ved folkeskolens afgangsprøve i dansk.

Nielsen, Helge 1960: Folkebibliotekernes forgængere. Oplysning, almue- og borgerbiblioteker fra 1770erne til 1834.

Nielsen, Herluf 1956a: “Actum”. KLNM, bd. 1, sp. 9-11.

– 1956b: “Arenga”. KLNM, bd. 1, sp. 205-211.

– 1957: [del af artiklen] “Corroboratio”. KLNM, bd. 2, sp. 595-597.

– 1958a: “Datering (datumsformel)”. KLNM, bd. 3, sp. 1-15.

– 1958b: “Dispositio”. KLNM, bd. 3, sp. 107-110.

– 1959: “Eskatokol”. KLNM, bd. 4, sp. 45-48.

– 1962a: [del af artiklen] “Inscriptio”. KLNM, bd. 7, sp. 432.

– 1962b: “Intitulatio”. KLNM, bd. 7, sp. 454-455.

– 1962c: “Invocatio”. KLNM, bd. 7, sp. 460-461.

– 1967: “Narratio”. KLNM, bd. 12, sp. 214.

– 1968a: “Protokol”. KLNM, bd. 13, sp. 510-511.

– 1968b: “Publicatio”. KLNM, bd. 13, sp. 596-597.

– 1969: [del af artiklen] “Salutatio I”. KLNM, bd. 14, sp. 714-715.

– 1970: [del af artiklen] “Sanctio”. KLNM, bd. 15, sp. 30-32. Nielsen, Niels 1939: Dansk Grammatik for Svenskere.

Nielsen, Niels Åge 1948: “Brugen af tiltalepronominer i Charlotta Dorothea Biehls komedier 1764-1772”. S&K, bd. 16, s. 121-134.

– 1949: “Dansk sprogrensning i 1700-tallet”. ANF, bd. 64, s. 246-278.

– 1950: “Bidrag til belysning af Hans Poulsen Resens arbejde med den danske bibeltekst”. B. Molde (red.), s. 96-114.

– 16. januar 1958: “Skal vi være dus?”. Aarhuus Stiftstidende. Nielsen, O. (udg.) 1882: Gamle jydske Tingsvidner.

Nilsson, Poul 1988: “En svær fødsel i 1948. Et tilbageblik”. Det danske Bibelselskabs årbog 1988, s. 15-27.

Noesgaard, A. 1921-1922: “Om Dansktimernes Antal og Anvendelse”. Dansk Pædagogisk Selskabs Aarsberetning, s. 122.

– 1922: “Om Retskrivningsundersøgelser”. Vor Ungdom, s. 381-392.

– 1940: De nødvendigste danske Ord. Lærerens Bog til Stavelister for 2.-8. Skoleaar. 2. udg., 1956 (De nødvendigste danske ord. Lærerens bog til Stavelister for 2.-8. skoleår).

– 1945: Fejltyper i dansk Retskrivning.

– 1951: Danske dialekter og skolebørns skriftlige arbejde.

NordicLanguages = The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages, bd. 1-2, 2002- 2005. Red. af Oskar Bandle mfl.

Nordiske fædrelandssange og folkesange. Udg. 1873 af C. Bågø og Jens Nörregård.

Normann Jørgensen, Jens & Quist, Pia 2008: Unges sprog.

Nyerup, Rasmus 1816: Almindelig Morskabslæsning i Danmark og Norge igjennem Aarhundreder.

NyS = NyS. Nydanske studier & almen kommunikationsteori/Nydanske Sprogstudier, bd. 1 ff., 1970 ff.

Næstved-kalendariet = Håndskriftet E don. var. 52 2º (ca. 1228-1250). Udg. 2001 af Bruno Svindborg og Erik Petersen. Netpubl. på kb.dk.

Nørnissom, Jens Søffrensøn 1662, 1657: En liden Tidsfordriff. Udg. 1980 af John Kousgård Sørensen i DgO, bd. 6, s. 7-18.

Nørr, Erik 2005: “Et vigtigt år i folkeskolens historie? Lærere og skoler i Østhimmerland omkring 1814”. Riis Larsen, Børge mfl. (red.): Uddannelseshistorie 2005, s. 13-42.

– 2006: “Da provsten kom uanmeldt i skolerne og gav lærerne karakterer. Provst Frederik Vilhelm Andersens skolevisitatser i Ringsted og Alsted herreder 1871-94”. Nørr, Erik (red.): Danske Magazin, bd. 50, hæfte 1, s. 67-134.

Odelman, Eva (oversætter) 1986: Boken om Ansgar. Rimbert: Ansgars liv. ODS = Ordbog over det danske Sprog, bd. 1-28, 1919-1956. Netpubl. af DSL på dsl.dk (s.m. ODS-S).

ODS-S = Ordbog over det danske Sprog. Supplement, bd. 1-5, 1992-2005. Netpubl. af DSL på dsl.dk (s.m. ODS).

OECD 1997: Literacy Skills for the Knowledge Society. Further Results from the International Adult Literacy Survey.

– 2000: Literacy in the Information Age. Final Report of the International Adult Literacy Survey.

– 2001: Knowledge and Skills for Life. First Results from the OECD Programme for International Student Assessment (Pisa) 2000.

– 2003: Literacy Skills for the World of Tomorrow. Further Results from PISA 2000.

– 2004: Learning for Tomorrow’s World. First Results from PISA 2003.

– 2007: PISA 2006. Science Competencies for Tomorrow’s World. Volume 1 – Analysis. Volume 2 – Data.

– 2010a: PISA 2009 at a Glance.

– 2010b: PISA 2009 Results, bd. 1-6.

Oehlenschläger, Adam 1850-1851 = Oehlenschlägers Erindringer, bd. 1-4.

– og uden omsvøb tak! Eller: Hvordan man ved hjælp af lidt sund fornuft kan forbedre sine sprogvaner, når man skriver til sine medborgere. Udg. 1981 af Statens Informationstjeneste med tekst af Bent Møller i samarbejde med Erik Hansen.

Olelai [ca. 1660-1700]: Olelais fraser. Udg. 1980 af John Kousgård Sørensen i DgO, bd. 6, s. 19-50.

Olesen, Jens E. 2000: “Middelalderen til 1536. Fra rejsekongedømme til administrationscentrum”. L. Jespersen mfl. (red.), bd. 1, s. 3-48.

Olivarius, G.P. u.å. Fuldstændig og tydelig Brevbog for Hvermand, deri Brevbog for Elskende, samt Breve mellem Forældre og Børn, Forretningsbrev, Breve til Fraværende og Svar derpaa etc etc. Desuden Stambogsvers.

Olrik, Hans 1892: Se Viborgbispen Gunners Levned.

Olrik Frederiksen, Britta mfl. 2008. Se S. Kroon mfl. (udg.) 1993-2008.

Otterbjörk, Roland 1965: “Det äldsta originalbrevet på svenska”. Namn och bygd, bd. 53, s. 122-133.

Otzen, Povl 1949: Hvorledes danskerne fik deres bibler. De danske bibeloversættelsers historie i grundrids.

Palladius, Peder 1556: [Alterbog]. Udg. i L. Jacobsen (udg.) 1918, s. 41 ff. Panduro, Poul Erik 2002: “Så gir’ hun nok en lille een”. Musikeren, nr. 6, s. 30-32, 49.

Parry, Milman 1930: “Studies in the Epic Technique of Oral Verse- Making. I. Homer and Homeric Style”. Harvard Studies in Classical Philology, bd. 41, s. 73-147.

– 1932: “Studies in the Epic Technique of Oral Verse-Making: II. The Homeric Language as the Language of an Oral Poetry”. Harvard Studies in Classical Philology, bd. 43, s. 1-50.

Parvus, Petrus 1543: “Fortale”. Estienne, Robert: Summarier over Bibelen. Udg. i faksimile 1979, s. Aiv-A3v.

Pedersen, Inge Lise 1996: “Det danske sprogsamfunds historie”. Kristiansen, Tore mfl. (red.): Dansk sproglære, s. 205-242.

– 2009a: “Standardsprogets tilblivelse og rolle i Danmark”. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, bd. 27, s. 159-177.

– 2009b: “The social embedding of standard ideology through 400 years of standardisation”. Maegaard, Marie mfl. (red.): Language attitudes, standardization and language change – perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occasion of his 60th birthday, s. 51-68.

Pedersen, Johannes 1917: “Om Hans Tausens Oversættelse af Mosebøgerne”. Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke, 3. rk., bd. 8, s. 195-231.

– 1964: “Den gudelige forsamlingsbevægelse”. Pontoppidan Thyssen, Anders (red.): Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19. århundrede, bd. 3.1, s. 93-224, og bd. 3.2, s. 225-317.

Pedersen, Karen Margrethe 2004: “Louise Juels sprog”. K. Hjorth (udg.), s. 25-34.

Pedersen, Vibeke A. 2001: “Formler i Dronning Sophias visebog”. F. Lundgreen-Nielsen & H. Ruus (red.) 1999-2002, bd. 3, s. 357-448.

Petersen, Erik 1999: Levende ord & lysende billeder. Den middelalderlige bogkultur i Danmark.

Petersen, N.M. 1844: “3. Om Sprogets Behandling”. Historiske Fortællinger om Islændernes Færd hjemme og ude, bd. 4, s. 314-338.

Pettersson, Björn 1959: “Stilstudier i de svenska landskapslagarna”. Studier i nordisk filologi, bd. 49, s. 1-295.

Pilegaard Jensen, Torben & Holm, Anders 2000: Danskernes læse-regne- færdigheder – i et internationalt lys.

PIRLS 2011. Se J. Mejding & L. Rønberg 2012a-b.

PIRLS 2016. Se J. Mejding mfl. 2017a-b.

Piø, Iørn 1995: “Folkevisen – en udfordring til teksthistorien”. B. Holmberg (red.), s. 71-82. Placius. Se L. Lillie 1742.

Pontoppidan, Erik 1668: Grammatica Danica. Optr. i DG, bd. 2, s. 1-426. Pontoppidan, Erik & Hofman, Hans de 1781: Den Danske Atlas, bd. 7.

Poulsen, A.S. 1914: Bibelselskabet for Danmark [1814-1914]. En historisk Oversigt.

– 1917: Ny dansk Oversættelse af Det gamle Testamente. Et Forslag fremsat i Det danske Bibelselskabs Direktion i Anledning af Reformationens forestaaende 400 Aars Jubilæum.

Poulsen, Bjørn 1990: Bondens penge. Studier i sønderjyske regnskaber 1400-1650. (Om “Maasbogen” s. 78-117, om “Højerbogen” s. 50-77).

– 2007: “Danske bønders brug af skrift i senmiddelalderen”. Arnórsdóttir, Agnes S. mfl. (red.): Konge, kirke og samfund. De to øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder, s. 381-414.

Poulsen, Ib 2006: Radiomontagen og dens rødde. Et studie i den danske radiomontage med vægt på dens radiofoniske genreforudsætninger.

Prahl, Niels 1791: Nytaars-Gave for Almuen og Landboen. Et Bidrag til Almue-Sange og Landboe-Viser.

Preisler, Ebbe 2011: Om lidt er sangen klar… Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap.

Prien, Børge 1978: Udfyldningsorddiktat. En undersøgelse af stavefejl i prøver for elever i 9. klasse.

– 1979: Retstavning – nogle første analyser af folkeskolens afgangsprøve i 1978. IV. Et overblik over fejlsvarene i prøven.

Problemata et Proverbia moralia. Se H.C. Sthen 1611, 1624. Psalme-Bog 1699 = Dend Forordnede Ny Kirke-Psalme-Bog. Psalme-Bog 1740 = Den Nye Psalme-Bog.

Psalme-Bog 1778 = Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer.

Psalmebog 1798 = Evangelisk-kristelig Psalmebog til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt.

Psalmebog 1855 = Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt.

Psalmebog 1897 = Psalmebog for Kirke og Hjem.

Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt, 1856. 2. udg., 1859.

Ransy, Else Margrethe (udg.) 1978: Ole Pedersen Kollerød. Min historie. Rask, Kirsten 2000: Sprogrenserordbog – tal dansk!

Rask, Rasmus 1826: Forsøg til en videnskabelig dansk Retskrivningslære med Hensyn til Stamsproget og Nabosproget.

Rathje, Marianne 2016: ““Du staver som lort selv”. Sprognormer i debatforummet Nationen”. RASK – International Journal of Language and Communication, nr. 44, s. 75-107.

– 2018: “Genre- og kontekstanalyse – Verbale kortformer i unges digitale tekster og skoletekster”. A.C. Stæhr & K.K. Mortensen (red.), s. 93-120.

Ravn, Hans Mikkelsen 1649 = Corvinus, Johannes Ex Rhythmologia Danica msc. Epitome Brevissima. Udg. med dansk oversættelse i DM, bd. 2, s. 147-325.

Recke, Ernst von der 1906: Nogle Folkeviseredactioner. Bidrag til Visekritiken.

Reitzel-Nielsen, Erik (udg.) 1978-1987: Danske Domme 1375-1662. De private domssamlinger, bd. 1-8.

Resen, Hans Poulsen 1610 = H.P.R :“Fortale”. Savonarola, Hieronymus: Det gyldene Griff paa Biblen, bl. A 2r – D 4r.

Ret&S = H. Galberg Jacobsen 2010. Retskrivningsloven. Se Lov 14. maj 1997, nr. 332. Riising, Anne 1982: Johann Snell.

rimsmeden.dk. Hjemmeside med tilbud om festsange.

Risager, Karen 2006: “Hvilke sprog tales der i Danmark?”. Sprogforum, nr. 36, s. 13-14.

RO = Retskrivningsordbog, 1955, og Retskrivningsordbogen, 1. udg, 1986; 2. udg., 1996; 3. udg., 2001; 4. udg., 2012. Derefter også som netpubl. (opdat.) på dsn.dk. Udg. af Dansk Sprognævn. Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

ROhist = Hjemmeside på Dansk Sprognævns netsted med en række retskrivningsordbøger, 1872-2012. Netpubl. på rohist.dsn.dk.

Rosenmeier, Lene 2013: “Juridisk sprogbrug – fra kancellistil til forståelighed”. Riis, Thomas & Trzaskowski, Jan (red.): Skriftlig jura, s. 597-631.

RSD = Renæssancens sprog i Danmark. Ordbogs- og tekstbase om dansk og latin 1500-1700. Red. 2006-2009 af DSL v. Peter Zeeberg og Jonathan Adams. Netpubl. på dsl.dk.

Rubow, Paul-Victor 1926-1927: “L’antique style danois au moyen-âge. Fragment détaché d’un aperçu de l’histoire de la prose danoise”. APhS, bd. 1, s. 305-319.

Ruthström, Bo 2002: “Nordic language history and legal history”. NordicLanguages, bd. 1, s. 344-354. Ruud, Mogens 1964: Vor tids skik og brug.

Ruus, Hanne 1997: “Visernes dyreliv. Et semantisk felt i det 16. århundredes visetekster”. F. Lundgreen-Nielsen mfl. (red.), s. 385-404.

– 2000: “Visernes top-18. Populære viser i overleveringen før 1591”. F. Lundgreen-Nielsen & H. Ruus (red.) 1999-2002, bd. 2, s. 11-38. Rønn, Edith Mandrup 1988: “Så længe de synger, kives de ikke. Fragmenter af en festsangskrivers erindringer”. Modspil, 10. årg., nr. 41, s. 9-17.

Rørdam, Holger Fr. 1857-1859: “Til Oplysning om Bibeludgaven 1550”. Kirkehistoriske Samlinger, 2. rk., bd. 1, s. 121-126.

– 1868-1877: Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621, bd. 1-4.
– 1872-1873: “Om Bibelarbejderne i Christian IV’s Tid”. Kirkehistoriske Samlinger, 2. rk., bd. 6, s. 294-324; 417-463.
Raahauge, Jens 2014: Dyrk dansk derude.

– 2016: Læs og brænd på.

Salmebog 1699, 1740 mfl. Se Psalme-Bog, Psalmebog. Salmebog 1953 = Den Danske Salmebog.

Salmebog 2002 = Den Danske Salmebog. Netpubl. på dendanskesalmebogonline.dk.

Sandal, Dora 1926: Fri Stileskrivning. Praktisk Vejledning og Fremstilling.

– 1932: Svanebogen.

– 1941-1942: “Kan vi i Skolen fremelske et godt dansk talesprog?”. Vor Ungdom, årg. 63, s. 137-143.

Sandersen, Vibeke 1983: “Skriftsprog og dialekt. Skriftsprog i 4. og 9. klasse”. Hansen, Elisabeth & Lund, Jørn (red.): Skolen, Samfundet og Dialekten. 11 afhandlinger om elevers, læreres og forældres sprog og sprogsyn – belyst ud fra undersøgelser af forholdet mellem skole og dialekt i Hirtshals kommune, s. 231-270.

– 1997: “Niels Heldvads Formularbog. En genre i en tradition”. F. Lundgreen-Nielsen mfl. (red.), s. 281-302.

– 2003: “Jeg skriver dig til for at lade dig vide”. Skrivefærdighed og skriftsprog hos menige danske soldater i treårskrigen 1848-50, bd. 1-2.

– 2004: “Privatbrevet i det 19. århundrede – to eksempler”. Jørgensen, Henrik & Jørgensen, Peter Stray (red.): På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag 4. februar 2004, s. 237-244.

– 2005: “Om kancellistil”. NFS 2005, nr. 1, s.13-14.

Sandøy, Helge 2001: “Den nye teljemåten – ein sosiolingvistisk sensasjon”. Språknytt, nr. 4, s. 19-21, 28.

Sangbog for de Danske Skytteforeninger = Speyer, Johan (red.) 1866:

Sange for de danske Skytteforeninger.

Sange for den kristelige folke-skole. Udg. 1874 af Ernst Trier.

Saxo Grammaticus [ca. 1200]: Gesta Danorum. Danmarkshistorien, bd. 1-2, 2005. Latinsk tekst udg. af Karsten Friis-Jensen, dansk oversættelse ved Peter Zeeberg.

Schack, Jørgen & Jervelund, Anita Ågerup 2010: “En undersøgelse af elevernes stavefærdighed i FSA 2008, retskrivning”. Dansk Noter, september 2010, s. 50-54.

Schiller, Karl & Lübben, August 1875-1881: Mittelniederdeutsches Wörterbuch, bd. 1-6.

Schleppegrell, Mary J. 2001: “Linguistic Features of the Language of Schooling”. Linguistics and Education, bd. 12, nr. 4, s. 431-459.

Schmidt, Povl 1982: Litteratur for menigmand. “En skildring fra det virkelige liv”, 2. udg.

Schousboe, Karen 1989: “Literacy and Society in Medieval Denmark”. Schousboe, Karen & Trolle Larsen, Mogens (red.): Literacy and Society, s. 149-170.

– (udg.) 1983: En fæstebondes liv. Erindringer og optegnelser af gårdfæster og sognefoged Søren Pedersen, Havrebjerg (1776-1839).

Schulte, Michael 2011: “Early Scandinavian Legal Texts. Evidence of Preliterary Metrical Composition?”. Schulte, Michael & Nedoma, Robert (red.): Language and Literacy in Early Scandinavia and Beyond, s. 1-30.

Schulz, J.A.P. 1790: Gedanken über den Einfluss der Musik auf die Bildung eines Volks, und über deren Einführung in den Schulen der König. Dänischen Staaten.

Schulz, Peder 1724: Danskens Skriverigtighed (..) dennem fornæmmelig til gode, som det egentlig kunde vedkomme at vide Orthographien og det retteste af Prent og Skrift. Optr. i DG, bd. 4, s. 1-153.

SDE = Den Store Danske Encyklopædi, bd. 1-20, 1994-2001. Supplement 2002 og 2006. Netpubl. på denstoredanske.dk.

SDU = Brink, Lars mfl. 1991: Den Store Danske Udtaleordbog.

Seip, Didrik Arup 1958: [del af artiklen] “Diplomspråk”. KLNM, bd. 3, sp. 91-97.

Sejersted, Francis 1978: “Rettsstaten og den selvdestruerende makt”. Slagstad, Rune (red.): Om staten, s. 46-84.

Selmer, Hannibal Peter 1861: Om de i det danske sprog forekommende fremmede ord, samt tyskagtigheder, andre ufuldkommenheder, sprog- og retskrivningsfejl, bd. 1-2.

Simons, Gary F. & Fennig, Charles D. (red.) 2018: Etnologue: Languages of the World. Twenty-first Edition. Netpubl. på ethnologue.com.

Simonsen, Niels (udg.) 1982: Verdslig Barok. En antologi 1667-1756.

SiN = Sprog i Norden/Språk i Norden. Årsskrift for de nordiske sprognævn, 1970 ff. Udg. af Dansk Sprognævn mv. (fortsættelse af NS). Netpubl. på ojs.statsbiblioteket.dk. Årg. 2012 ff. kun netpubl.

Sjöholm, Elsa 1988: Sveriges medeltidslagar. Europeisk rättstradition i politisk omvandling.

– 1993: “Sweden”. Pulsiano Phillip (red.): Medieval Scandinavia An Encyklopedia, s. 386-387.

Skafte Jensen, Eva 2017: “Forkortelser og andre kortformer i Twitter”. Heidemann Andersen, Margrethe (red.). Sprogbrug i de nye medier. 3. symposium om sprogbrug og interaktion i de nye medier, Frederiksberg 27. april 2016, s. 45-66.

Skautrup, Peter 1929: “Sprogskiftet i danske diplomer i det 14. århundrede”. Studier tillägnade Axel Kock, s. 342-349.

– 1941: “Sproget i Jyske Lov”. Reitzel-Nielsen, Erik (red.): Med Lov skal Land bygges, s. 200-250.

– 1947: “Folkevisesproget”. DSH, bd. 2, s. 73-80.

– 1950: “Reformationsbiblens tilblivelse og forudsætninger. Forskningens problemer og resultater. En oversigt”. B. Molde (red.), s. 42-58. Optr. i 1976, s. 112-125.

– 1969: [del af artiklen] “Salutatio I”. KLNM, bd. 14, sp. 715-716.

– 1976: Dansk sprog og kultur. Udvalgte afhandlinger og artikler 1921-1971.

Skovgaard-Petersen, C. 1942: Den nye Prøveoversættelse af Nye Testamente. Et Radioforedrag.

Skovmand, Roar 1944: Folkehøjskolen i Danmark 1841-1892. Studier over en Oplysningsbevægelse i det 19. Aarhundrede.

Skyum-Nielsen, Peder 1979: “Et overblik over de instanser der (i Danmark) udfører sproglig normgivning”. NyS, bd. 12, s. 136-154.

– 1992: Fyndord. Studier i kortformernes retorik, bd. 1-2.

– 2003: Vellyden. Optr. i 2008, s. 333-409.

– 2006: Skolens bevingede ord.

– 2008: Godt dansk. Med kapitler af Ebbe Grunwald og Ole Meisner. Sneedorff, Jens Schielderup 1761-1763: Den patriotiske Tilskuer.

Snædal, Þorgunn 1994: “Vardagsliv och visdomsord. Runorna i Norden från urtid till nutid”. S. Bennett mfl. (red.), s. 9-32.

S&K = Sprog og Kultur, bd. 1-28, 1932-1978. Red. af Peter Skautrup og H.P. Hansen.

Sprog på spil 2003 = Sprog på spil – et udspil til en dansk sprogpolitik. Udg. 2003 af Kulturministeriet. Netpubl. på kum.dk.

Sprog til tiden 2008 = Sprog til tiden – rapport fra sprogudvalget. Udg. af Kulturministeriet som trykt publ. og som netpubl. på kum.dk.

Sprog til tiden 2009 = Sprog til tiden. Regeringens opfølgning på sprogudvalgets rapport. Regeringen, marts 2009. Netpubl. på kum.dk.

Sprognævnsbekendtgørelsen. Se Bek. 4. september 1997.

Sprognævnsloven. Se Lov 14. maj 1997, nr. 320.

Sprogpolitisk redegørelse [fra regeringen] 2003. Netpubl. af Kulturministeriet 15.12.2003, trykt udg. 2004. Netpubl. på kum.dk.

Sprogvild, Per [= Ernst Møller] 1901: Dansk Sprogavl. Tanker og Fantasier.

Språgfronten = S. Clausen mfl. (red.) 1944-1948.

Spurkland, Terje 2004: “Literacy and ‘Runacy’ in Medieval Scandinavia”. Adams, Jonathan & Holman, Katherine (red.): Scandinavia and Europe 800-1350. Contact, Conflict, and Coexistence, s. 333-344.

Steen, Vagn 1968: “Lærer Larsen taler om kindtænder hos aber”. REBEF, nr. 1, 1. omgang. Midteropslag.

Steenberg, Andr. Sch. 1900: Folkebogsamlinger. Deres Historie og Indretning.

Steenstrup, Johannes C.H.R. 1891: Vore Folkeviser fra Middelalderen.

Studier over Visernes Æsthetik, rette Form og Alder.

Sthen, Hans Chr. [sidste halvdel af 1500-tallet]: Phrasivm et proverbiorum latinorum (..). Udg. 1987 af Iver Kjær mfl. i DgO, bd. 4, s. 231-290.

[Sthen, Hans Chr.?] 1611, 1624: Problemata et Proverbia moralia. Udg. 1987 af Iver Kjær mfl. i DgO, bd. 4, s. 10-229.

Sthen, Hans Christensen 1612-1644: En liden Vandrebog. Hans Christensen Sthens Skrifter, bd. 1. Udg. 1994 af Jens Lyster under medvirken af Jens Højgård.

Stolpe, P.M. 1878: Dagspressen i Danmark, bd. 1-2. Fotografisk optryk 1977.

Stæhr, Andreas Candefors & Mortensen, Kristine Køhler (red.) 2018: Sociale medier og sprog. Analytiske tilgange.

Ståhle, Carl Ivar 1958: Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagspråk.

– 1965: “Lagspråk”. KLNM, bd. 10, sp. 167-177.

Svendsen Pedersen, Michael 2008: “Uddannelse som sproglæring”. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 1, s. 26-33.

“Sweden”. Pulsiano, Phillip (red.): Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, s. 386-387.

Syv, Peder 1663: Nogle betenkninger om det Cimbriske Sprog. Optr. i DG, bd. 1, s. 75-272.

– 1682, 1688: Aldmindelige Danske Ordsproge, 1-II, Udg. 1983 af Iver Kjær & John Kousgård Sørensen i DgO, bd. 7.1-7.2.

– 1685: Den Danske Sprog-Kunst eller Grammatica Samt et Tilheng, om dette Sprogs Skrive-rigtighed, med videre Forklaring og Forsvar. Optr. i DG, bd. 3, s. 147-250.

– [slutningen af 1600-tallet]: Paralipomena ex proverbiis, Udg. 1980 af John Kousgård Sørensen i DgO, bd. 6, s. 133-166.

Søgaard, Helge (udg.) 1972: Rasmus Pedersen Thestrups Stambog. Søllinge, Jette D. & Thomsen, Niels 1988-1991: De Danske Aviser 1634-1991, bd. 1-3.

Sørensen, Birte 2008: En fortælling om danskfaget. Dansk i folkeskolen gennem 100 år.

Sørensen, Christen 2005: “Undervisningsministeriet dumpede”. Berlingske Tidende 4. januar 2005 (kronik).

Sørensen-Fugholm, P. [Per Barfoed] 1926: “Hr. Rider Adolf og Fru Riderinden”. Digte, 4. samling.

Saarup, Jens mfl. 2004: Evaluering af dansk som andetsprog i folkeskolen. Tak. Salmernes Bog på nudansk. Udg. 2017 af Det Danske Bibelselskab. Tamm, Ditlev 1991: “Jydske Lov i Danske Lov”. Fenger, Ole & Jansen, Chr.R. (red.): Jydske Lov 750 år, s. 218-228.

Tamm, Ditlev mfl. 2005: “Juraen ved Københavns Universitet”. Københavns Universitet 1479-1979, bd. 6.1, s. X-XXVI, 1-451.

Tang Kristensen, Evald 1889: Nogle Efterretninger om Herregaarden Lerchenfeldt’s (Bonderup’s) ældre Historie.

– 1901 = Et hundrede gamle danske skjæmteviser. Efter nutidssang samlede og for störstedelen optegnede af Evald Tang Kristensen.

Teknologirådet 2005 = PISA-undersøgelsen og det danske uddannelsessystem. Resumé og redigeret udskrift af høring i Folketinget den 12. september 2005.

Thaning Christiansen, Jörn & Jensen, Torsten Alf 1979: En undersøgelse af basale danskforudsætninger hos elever ved EFG-basisår på Aalborg Handelsskole.

– & Jensen, Torsten Alf 1980: Hvordan læser og staver handelsskoleelever? En foreløbig rapport om danskforudsætninger hos elever ved EFG-basisår på Aalborg Handelsskole.

Thestrup, Anna 1992: “Varselsmænd skal kunne læse og skrive”. Uddannelseshistorie, s. 31-44.

Thodberg, Christian 1984: “Aastrup, Karl Laurids”. DBL, bd. 16, s. 246 f. Thomesen, Hans. Se Thomissøn.

Thomissøn, Hans [ca. 1600 og 1650]: Hans Thomissøns Ordsprog. Udg. 1977 af John Kousgård Sørensen i DgO, bd. 2, s. 9-121.

Thomissøn, Hans (udg.) 1569: Den danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer. Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret. Udg. i faksimile 1968 af Erik Dal. Netpubl. på tekstnet.dk.

Thomsen, Niels 29. juli 1927: “Anglo-Dansk. En Sprog-Epidemi – og den store danske Ordbogs Stilling til samme”. Social-Demokraten.

Thorborg, Lisbet & Riis, Mayanna J. 2010: På vej til dansk, trin for trin. 2. udg., 2010; 3. udg. 2011; 4. udg., 2013.

Thoring, K.R. 1806: Brevbog for Ungdommen med Anvisning til tydelig, ordentlig og rigtig Udtryksmaade i Breve og andre skrivtlige Udarbejdelser. Efter der kleine Correspondent oversat og udarbejdet.

Thorsen, Lotte 2006: “Mailkorrespondancer afløser brevbøger”. Politiken 22. april 2006.

Thuesen, Karen 1997: “Folkevisesproget – efter Skautrup”. MUDS 6, s. 281-288.

– 2000: “… drog ud sin brune brand”. F. Lundgreen-Nielsen & H. Ruus (red.) 1999-2002, bd. 2, s. 131-149.

Thøgersen, Jacob 2015: “Dansk Sprognævn og Danmarks Radio. Mastodonter i normeringen af “det danske sprog””. D. Duncker mfl. (red.), s. 285-299.

Togeby, Ole 1971: Sprog og Læseproces. Om læsbarhed.

Tohundredevisebogen = Syv, Peder 1695: 200 Viser om Konger Kemper oc Andre / Et Hundrede Udvalde Danske Viser (..) Forøgede med det Andet Hundrede Viser Om Danske Konger, Kæmper og Andre (..).

Torm, Frederik 1943: Om Prøveoversættelsen af Det nye Testamente.

Tornhøj Christensen, Vibeke (red.) 2016a: PISA 2015. Danske unge i en international sammenligning. Netpubl. på vive.dk.

– 2016b: PISA 2015-undersøgelsen. En sammenfatning. Netpubl. på vive.dk.

Tragica 1657 = Den I. Part Tragica Eller Gamle Danske Historiske Elskaffs Viser (..). Udg. 1994 af Ebba Hjorth og Marita Akhøj Nielsen.

Udkast 1799 = Udkast til en Forordning for Landsbye-Skolerne i Dannemark af 1799. Citeret fra C.M. Drejer 2014.

Udlændinge- og Integrationsministeriet & Undervisningsministeriet 2018: Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, december 2018.

Undervisningsministeriet 1995: Dansk som andetsprog. Faghæfte 19.

– 2004: Dansk som andetsprog på de frie grundskoler.

– 2019: Dansk som andetsprog (supplerende). Undervisningsvejledning.

Undervisningsvejledning for den eksamensfri Folkeskole. Udarbejdet af det af Undervisningsministeriet under 27. Juni 1941 nedsatte Udvalg, 1942.

Utterström, Gudrun 1975: “Die mittelalterliche Rechtssprache Schwedens. Einige quellenkritische und sprachliche Beobachtungen”. Dahlstedt, Karl-Hampus (red.): The Nordic Languages and Modern Linguistics, bd. 2, s. 734-748.

Vannebo, Kjell Ivar 1984: En nasjon av skriveføre. Om utviklinga fram mot allmenn skriveferdighet på 1800-tallet.

Vasegaard, Søren 1932: Fra Bakkes Boghandel. I. Bidrag til Belysning af Kjøbenhavnske Bogforhold ved Midten af det 19. Aarhundrede.

Vedel, Anders Sørensen 1591: Hundredvisebog. Udg. i faksimile 1993 af Karen Thuesen.

Veirup, Hans 1964: Skråen for St. Knudsgildet i Flensborg. En sproglig beskrivelse med ordsamling.

VejlJM 1969 = Justitsministeriets Vejledning [nr. 224] af 15. oktober 1969 om sproget i love og andre retsforskrifter.

VejlJM 1986 = Justitsministeriets Vejledning [nr. 11740 af 4. december 1986] om forvaltningsloven.

“Viborgbispen Gunners Levned”. Udg. 1922 af M.Cl. Gertz i Scriptores minores historiæ Danicæ medii ævi (..), bd. 2. s. 265-278 (optr. 1970). Oversat 1892 af Hans Olrik (optr. 1966).

Vogel-Jørgensen, T. 1949: Berlingske Tidende gennem to Hundrede Aar 1749-1959, bd. 1-3.

Vormordsen, Frans 1539: Handbog Om den rette Euangeliske Messe. Udg. i faksimile 1959 i Danske messebøger fra reformationstiden. Netpubl. på tekstnet.dk.

Vort Nordiske Modersmål, 1.-3. årg. Tidsskrift udg. af Dansk Forening til Nordisk Sprogrøgt, 1948-1951.

Vort nordiske modersmål, bd. 1-4. Bogserie udg. af Dansk Forening til Nordisk Sprogrøgt, 1942-1948.

Walde, Otto 1932: “Studier i äldre dansk bibliotekshistoria”. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, s. 1-66.

Warming, Per 1988: Folkelig sang der swinger – fra Grundtvig til Kim Larsen. Sange og samtidsbilleder.

Weibull, Lauritz (udg.) 1900-1939: Diplomatarium Dioecesis Lundensis. Lunds Ärkestifts Urkundsbok, bd. 3-6.

Weinreich, Torben 1974: Mundtlige udtryksformer.

Wendt, Bo-A. 1997: Landslagsspråk och stadslagsspråk. Stilhistoriska undersökningar i Kristoffers landslag.

– 2005: “The development of the types of text in the Nordic languages from the 16th to the end of the 18th century”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1346-1356.

Werfel, Johan 1795: Dansk Brevbog. 5. udg., 1850.

– 1804: Brevbog for Fruentimmer med et Anhang af Formularer til Ansøgninger etc.

– 1806: Brevbog for Skoler paa Landet og i Provindserne Udarbeidet efter J.C.F. Baumgarten.

WesselSD = J.H. Wessels Samlede Digte. 4. udg. Udg. 1901 af J. Levin. Netpubl. på ADL.

Weylle, C.O. 1652: Glossarium juridicum Danico-Norvegicum.

Wiberg, Bertil 1995: “Fadervor og den nye bibeloversættelse”. Præsteforeningens Blad, nr. 85, s. 609-616.

Widding, S. 1933: Dansk Messe, Tide- og Psalmesang 1528-1573, bd. 1-2.

Widmark, Gun 2005: “From Old Nordic to Early Modern Nordic: The development of oral and literary styles”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1213-1221.

Worm, Ludv. 1882: “Læse- og Skrivefærdigheden her til Lands”. Skoletidende, s. 650.

Worsøe, Hans H. (udg.) 1982: Vonsild kirkebog 1659-1708. Uddrag omfattende fødsler, vielser, dødsfald og levnedsskildringer.

Wray, Alison 2002: Formulaic Language and the Lexicon.

Wray, Alison & Perkins, Michael R. 2000: “The functions of formulaic language: an integrated model”.  Language & Communication, bd. 20, s. 1-28.

Ørberg, H.H. 1950: “Pronomina reverentiæ”. Moderna språk, bd. 44, s. 188-195.

– 1951: “Udviklingen af høflig tiltaleform i europæiske sprog. Tiltalepronominer”. Salmonsen Leksikon-Tidsskrift, sp. 133-136. Ørsted, H.C. 1814: Tentamen nomenclaturæ chemicæ omnibus linguis Scandinavico-Germanicis communis. Parafraseret og delvis oversat i M. Kristensen 1904.

Ørvad Andersen, Lissi mfl. 1980: Massekommunikation og offentlighed. En tekstantologi fra massekommunikationens historie i Danmark 1834-1978.

Aakjær, Jeppe [ca. 1900 ff.]: Efterladte Erindringer fra Tiden omkring Aarhundredskiftet og fremefter. Udg. 1934 af Georg Saxild.

Aakjær, Svend (udg.) 1926-1945: Kong Valdemars Jordebog, bd. 1-3. Aarhus, Jacob Madsen 1586: De literis libri duo, bd. 1-2. Udg. 1930 af Christen Møller & Peter Skautrup og med en oversættelse (bd. 2, s. 99-249) af Franz Blatt.

Aastrup, K.L. 1939: Salmer 1939.