Litteratur i bind 2

Forkortelseslisten indeholder redaktionelle forkortelser brugt i litteraturlisten nedenfor og i litteraturhenvisninger i bind 2 i øvrigt. Værkforkortelser af typen ODS = Ordbog over det danske Sprog er anført og forklaret på deres alfabetiske plads i litteraturlisten.

Forkortelser af navnene på bøger og skrifter i Bibelen er forklaret i listen Forkortelser i bibelhenvisninger.

AM – om håndskrift i Den Arnamagnæanske Samling, fx AM 202, 8º
bd. – bind
bek. – bekendtgørelse, Bekjendtgjørelse
bl. – blad
cirk. – cirkulære
DSL – Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
f. – og følgende side
ff. – og følgende sider
fork. – forkortelse, forkortet
GKS – om håndskrift i Gammel Kongelig Samling (på KB), fx GKS 3605, 8o
KB – Det Kongelige Bibliotek
l. – linje
netpubl. – netpubliceret, netpublikation
NKS – om håndskrift i Ny Kongelig Samling (på KB), fx NKS 66, 8o
opdat. – opdateres, opdateret
optr. – optryk(t)
publ. – publiceret, publikation
r – recto, dvs. på forsiden af et blad, fx AM 202, 8o, bl. 32r
red. – redigeret, redaktør(er)
rk. – række
s. – side
s.m. – sammen med
smst. – samme sted, sammesteds
sp. – spalte
udg. – udgave(r), udgiver(e), udgivet
v – verso, dvs. på bagsiden af et blad, fx NKS 66, 8o, bl. 56v
årg. – årgang

 

Abrahams, Henrik 1943: “Nogle fonetiske Iagttagelser vedrørende Stødet i moderne Dansk”. Brøndal, Rosally mfl. (red.): In memoriam Kr. Sandfeld. Udgivet på 70-Aarsdagen for hans Fødsel, s. 23-30.Achen, Sven Tito 1947: “Hundrede gængse, kunstigt skabte ord”. Språgfronten, december 1947 (4. årg., nr. 9 og 10), s. 2-8.

Adams, Jonathan 2000: “An Introduction to the Danish Translations of St Birgitta’s Revelations”. Morris, Bridget & O’Mara, Veronica (udg.): The Translation of the Works of St Birgitta of Sweden into the Medieval European Vernaculars. The Medieval Translator, bd. 7, s. 87-105.

– 2004: “Tre gammeldanske prædikener: Et nyt tilskud til den gammeldanske homiletiske litteratur”. DSt, s. 5-41.

Algeo, John 1980: “Where Do All the New Words Come from?”. American Speech, bd. 55, nr. 4, s. 264-277.

Andersen, Harry 1945: “Om Gørlev-Stenen”. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 136-155.

Andersen, Lars Jørgen 2001: Sæt kommaet på plads – det grammatiske.

– & Veirup, Hans 2001: Sæt kommaet på plads – det nye.

Andersen, Nikolaj 1897: “Den musikalske Akcent i Østslesvigsk”. Dania, bd. 4, s. 65-81, 165-180.

Andersen, Poul 1954: “Dansk Fonetik”. Nordisk Lærebog for Talepædagoger, s. 308-353. Også udg. i P. Andersen & L. Hjelmslev 1954.

– 1956: “Den bilabiale Spirant i Dansk”. Aakjær, Svend mfl. (red.): Festskrift til Peter Skautrup 21. januar 1956, s. 311-317.

– & Hjelmslev, Louis 1954: Fonetik. Særtryk af Nordisk Lærebog for Talepædagoger.

– mfl. (red.) 1974: Festskrift til Kristian Hald. Navneforskning. Dialektologi. Sproghistorie. På halvfjerdsårsdagen 9.9.1974.

Andersson, Henrik 2000: “H.C. Ørsteds bidrag til det danske sprog”. Bencard, Mogens (red.): Krydsfelt. Ånd og natur i Guldalderen, s. 138-149.

Andersson, Thorsten 1973: “Om ortnamn och ortnamnsforskning”. Namn och bygd, bd. 61, s. 148-170.

– 1994: “Olika egennamnskategorier – förenande och särskiljande drag”. K. Jóhannesson mfl. (red.), s. 15-42.

ANF = Arkiv för nordisk filologi, bd. 1 ff., 1883 ff.

Anker-Møller, Søren mfl. 1982: Politikens Slangordbog. 6. udg., 2001.

Antonsen, Elmer H. 1975: A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions.

APhS = Acta Philologica Scandinavica, bd. 1-34/35, 1926-1988.

Arnholtz, Arthur 1939-1940: “Talekunstens og talelærens udvikling og stilling i Danmark”. Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme, bd. 4, s. 82-98.

– 1942: “Om vulgær-københavnskens melodik”. Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme, bd. 6, s. 23-24.

Arrebo, Anders 1661: “Hexaëmeron”. Samlede Skrifter, bd. 1. Udg. 1965 af Vagn Lundgaard Simonsen, s. 1-264. Netpubl. på ADL.

Auer, Peter 2003: ““Türkenslang”: ein jugendsprachlicher Ethnolekt des Deutschen und seine Transformationen”. Häcki Buhofer, Annelies (red.): Spracherwerb und Lebensalter, s. 255-264.

Axelsen, Jens 1995: En rød klassiker. Dansk-Engelsk Ordbog 1845-1995.

Backhausen, Nelly mfl. (red.) 1947: Hvad hedder det? Politikens Billedordbog. Dansk Engelsk  Fransk  Tysk. 4. opl., 1958; genoptr. 1984.

Baden, Jacob 1785: Forelæsninger over det Danske Sprog, eller Resonneret Dansk Grammatik. 2. udg., 1792; 3. udg., 1801/1804; 4. udg. (uændret optr.), 1812/1813.

– 1799: Dansk or­tografisk Ordbog til­ligemed et kort ortografisk Register.

Bandle, Oskar 1973: Die Gliederung des Nordgermanischen. Mit 23 Karten. 2. udg., 2011, med indledning af Kurt Braunmüller.

Bang, Jørgen & Hårbøl, Karl 1966: Fremmedordenes Byggeklodser. 4. udg., 1992.

Bartholin, Chr. 1843: Kortfattet dansk Retskrivningslære. Særtryk af Almindelig Brev- og Formularbog, 1844, s. 3-26.

– 1658: Dispensatorium Hafniense.

Basbøll, Hans 1998: “Nyt om stødet i moderne rigsdansk – om samspillet mellem lydstruktur og ordgrammatik”. DSt, s. 33-86.

– 2005: The Phonology of Danish.

– 2014: “Danish stød as evidence for grammaticalization of suffixal positions in word structure”. Acta Linguistica Hafniensia, nr. 46, s. 137-158.

Bay, Christian Friderich 1798: Fuldstændigt Dansk og Engelsk Haand-Lexicon.

Becker-Christensen, Christian 1988: Bogstav og Lyd. Dansk retskrivning og rigsmålsudtale, bd. 1.

Bek. 6. juni 1889, nr. 83, om Retskrivningen.

– 27. februar 1892, nr. 23, [om Retskrivningen].

Bek. 27. februar 1892, nr. 24, om Retskrivningen.

Bek. 15. december 1900, nr. 184, angaaen­de Brugen af Verbernes Fler­talsform ved Undervisningen i Modersmaalet.

Bek. 1948 = Bek. 22. marts 1948, nr. 128, om ændringer i retskrivningen.

Bek. 2. juli 1948, nr. 317, om Anvendelse i Statstjenesten af det ved Undervisningsministeriets Be­kendtgørelse af 22. Marts 1948 indførte Retskrivningssystem for de under Undervisningsministeriet hørende Skoler m. v.

Bek. 15. marts 1984, nr. 94, om ændring af bekendtgørelse om ændringer i retskrivningen. (Skrivemåden af danske stednavne med Å-å eller Aa-aa).

Bekker-Nielsen, Hans 2002: Fra runeskrift til trykte bogstaver. Et festskrift udgivet i anledning af OAB-Tryks 75 års jubilæum, 2001.

Bengtson, Kim 1985: “Yngre regionaldansk. En kvantificerende sociofonetisk analyse af sprogbrugsvariationen i Øster Hanherred”. DF, bd. 27, s. 25-81.

Benson, Sven 1958: “Fonetisk och fonematisk kartläggning”. Benson, Sven & Ejder, Bertil (red.): Studier i nordisk språkvetenskap från Lunds universitets institution för nordiska språk och Landsmålsarkivet i Lund, s. 154-165.

Bertelsen, Henrik 1904: Dansk Retskrivningslære og Retskrivningsordbog.

– 1926: Jens Pedersen Høysgaard og hans Forfatterskab.

Betz, Werner 1957: “Antiker Einfluss auf den europäischen Wortschatz”. Hjelmslev, Louis & Høeg, Carsten (red.): La structure classique de la civilisation occidentale moderne: Linguistique, s. 71-74.

Billeskov Jansen, F.J. 1944-1958: Danmarks Digtekunst, bd. 1-3.

Bjerring-Hansen, Jens 2010: “Fraktur eller antikva? Om typografisk usikkerhed i 1700-tallet og den europæiske skriftstrid omkring 1800”. Lychnos. Årbok för idé- och lärdomshistoria, s. 163-178.

Bjerrum, Anders 1960: “Johannes Jutæ og Valdemars Jordebog”. TiAfhandl, s. 163-214.

– 1965: “Sprogbeskrivelsen”. J. Larsen mfl. (red.), s. 52-66.

– 1966: Grammatik over Skånske Lov efter B 74. Duplikeret udg., 1954.

– 1967: Grammatik over De sjællandske Love efter AM 455 12°. Med tillæg om Jyske Lov efter Flensborghåndskriftet.

– 1969: “Sproget i hyldingsbrevene fra 1387. Et bidrag til det danske skriftsprogs historie”. Kopenhagener germanistische Studien, bd. 1, s. 256-274.

Bjorvand, Harald & Lindeman, Fredrik Otto 2000: Våre arveord. Etymologisk ordbok. 2. udg., 2006.

Blicher 1854: Om Skilletegnenes Brug.

Bloch, David mfl. 2012: “Tillæg: Aristotelismen i vores sprog”. Aristoteles gennem tiderne, s. 140-149.

Bloch, J. Victor 1861: Almeenfattelig Veiled­ning i Retskriv­ning.

Bloch, S.N.J. 1805: Grundtræk til en Dansk Retskrivningslære. Et Forsøg.

– 1808: Haand­bog i det danske Sprogs Grammatik til Veiledning for den studerende Ungdom. 2. udg., 1817, med titlen Fuldstændig Dansk Sproglære, til Brug i lærde Skoler og ved Selvunderviisning. Første Deel om Ordenes Dannelse og Retskrivning.

Bo, Alf 1933: Tonegangen i dansk Rigsmaal.

Boberg, Valdemar 1896: “Undersøgelser om de danske vokalers kvantitet”. ANF, bd. 12, s. 315-366.

Bock, C.E. 1840-1842: Haandbog i det menneskelige Legemes Anatomie, bd. 1-2. Oversat af F.C. Haugsted.

Bodén, Petra 2007: ““Rosengårdssvensk” fonetik och fonologi”. Ekberg, Lena (red.): Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö, s. 1-47.

Bojsen, Else 1988: “Det spontane fællesskab – om nordiske afløsningsord”. NFS 1988, nr. 2, s. 10-12.

– 1995: “GISP! og GAB! i Norden. Om nogle rodord i tegneserier”. SiN, s. 41-58.

Bokmålsordboka. Definisjons- og rettskrivningsordbok, 1986. Red. af Marit Ingebjørg Landrø & Boye Wangensteen. 2. udg., 1993; 3. udg., 2004; fra 1994 netpubl. på ordbok.uib.no.

Boll-Johansen, Hans 2007: De danske og de franske. Frankofiliens metamorfoser.

Bom, Kaj 1948: Slang. Argot – jargon. Strejftog på det gemytlige sprogs område.

– 1950: Mere om slang. Nye strejftog på det gemytlige sprogs område.

– 1955: Dansk i dag.

– 1957: Slangordbogen.

– 1973: “Danmarks norske folkeviser”. DSt, s. 185-190, M44-M74, M159-B160.

Bondesen, N.W.T. 1853: Ledetraad ved den gram­matiske Under­visning i Modersmaalet. 5. opl., 1883.

BordingSSD = Bording, Anders: Digte. Samlede Skrifter, bd. 1-2. Udg. 1984 af Erik Sønderholm. Netpubl. på ADL.

BordingSSM = Bording, Anders: Den Danske Mercurius. Samlede Skrifter, bd. [3]. Udg. 1984 af Paul Ries. Netpubl. på ADL.

Borgstrøm, Carl Hj. 1973: Innføring i sprogvidenskap, 2. udg.

Borries, G.V.Th. 1947: Patientsprog. Sproglige Mærkværdigheder fra Lægerne og Apotekernes verden.

Borup, Mathias 1778: Regel-mæssig Underviisning til en rigtig Skrive-Maade.

Borup, Tobias Cadin & Sufi, Ali 2014: Gade / dansk ordbog – en håndbog i ghettodansk.

Braunmüller, Kurt 2000: ”Voraussetzungen für die Übernahme hochdeut­scher Sprach­strukturen in die skandinavischen Sprachen”. Naumann, Hans-Peter (red.): Hochdeutsch in Skandinavien, s. 1-18.

– (red.) 1995: Niederdeutsch und die Skandinavischen Sprachen, bd. 2.

– & Diercks, Willy (red.) 1993: Niederdeutsch und die Skandinavischen Sprachen, bd. 1.

Bredsdorff, J.H. 1821: “Om Aarsagerne til Sprogenes Forandringer”. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1821. Optr. i J. Glahder (udg.) 1933, s. 1-27.

– 1831: “Om Sproget paa de danske Øer i Begyndelsen af det tolvte Aarhundrede”. Blandinger fra Sorøe, hæfte 1, s. 77-85. Optr. i J. Glahder (udg.) 1933, s. 29-40.

Brink, Lars 1979: “Ordforrådets omfang og vækst”. Jansen, Mogens & Lund, Jørn (red.): Børnenes sprog – sprogene omkring børn, s. 107-175.

– 1988: “Udtalen i dansk”. E. Hansen & J. Lund (red.), s. 20-39.

– 2000: “Modsatte betydningsvarianter”. Mål&M, 23. årg., nr. 3, s. 14-20.

– 2003: “En upåagtet tonal kommutation i dansk”. Galberg Jacobsen, Henrik mfl. (red.): Take Danish – for instance. Linguistic studies in honour of Hans Basbøll, s. 9-15.

– 2004a: ”Lydudviklingen i dansk 1350-1500”. SNFStud 2002-2003, s. 31-50.

– 2004b: “Nye Pendulord”. H. Jørgensen & P. Stray Jørgensen (red.), s. 51-59.

– 2006: “Det flade a vil dø”. SNFStud 2004-2005, s. 80-88.

– 2013: “Hvordan udtales en apposition?”. Borchmann, Simon mfl. (red.): Gode ord er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensen i anledning af 60-års dagen, s. 105-117.

– 2014: “Betydningsændringer 1955-2014”. Heidemann Andersen, Margrethe mfl. (red.): Neologismer. Dansk Sprognævns 2. seminar om nye ord. København 5.-6. november 2013, s. 113-127.

– 2015: 2.-ledstryk og andre sprogformer i Kortvending. Upubliceret.

– & Lund, Jørn 1975: Dansk Rigsmål. Lydudvikingen siden 1840 med særligt henblik på sociolekterne i København, bd. 1-2.

– mfl. 1991. Se SDU.

Brix, Hans 1938: Analyser og Problemer, bd. 4.

Brunsmand, Johan 1676: Aandelig Sjunge-Lyst. Netpubl. i DSST.

Brüel, Sven 1960: Gyldendals Fremmedordbog. 8. udg., 1979; 9. udg., 1983 (af Sven Brüel & Niels Åge Nielsen); 11. udg., 1993 (af Sven Brüel og Niels Åge Nielsen. v. Lilian Plon) med titlen Fremmedordbog).

– & Nielsen, Niels Åge. Se S. Brüel 1960.

Brøkner Christiansen, Peer & Hedal, Inge 1976: Om grammatisk komma.

Brøndum-Nielsen, Johs. 1924: “Den nordiske Skrift”. Dahl, Svend (red.): Haandbog i Bibliotekskundskab, 3. udg., bd. 1, s. 51-90.

– 1927a: Dialekter og Dialektforskning.

– 1927b: “Studier i dansk Lydhistorie I: Gldansk v”. APhS, bd. 2, s. 150-154.

– 1927c: “Studier i dansk Lydhistorie II: Om l- og n-Lydene i Gammeldansk”. APhS, bd. 2, s. 154-160.

– 1927-1928: “Studier i dansk Lydhistorie VII: Findes Vokalbalance i Gammeldansk?”. APhS, bd. 2, s. 150-185.

– 1928-1973: Gammeldansk Grammatik. Se GG.

– 1976: “Infortisvokalerne a/æ i skaanske Lovhaandskrifter, spec. i A-Gruppen”. APhS, bd. 31, s. 40-43.

– & Rohmann, Aage 1929: Mariaklagen. Efter et runeskrevet Haandskrift-Fragment i Stockholms Kgl. Bibliotek.

– (udg.) 1955: Et gammeldansk digt om Christi opstandelse efter fragment Stockh. A 115 (c. 1325).

Byskov, J. 1910: Dansk Sprog­lære. Fra 2. udg., 1912, anbe­falet af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. 5. udg., 1955.

Bøgh, Erik 1886: Udvalgte Feuilletoner (“Dit og Dat”) fra 1883-85. (Sidste Samling).

Bøgh, M.F.G. 1795: Udtog af den danske Sproglære til Brug ved Underviisning. 2. opl., 1800; 3. opl., 1808; 4. opl., 1825.

– 1822: Dansk Retskrivningslære, foredraget som selv­stændig videnskabelig Lære; et Forsøg.

Bønlykke Olsen, Katrine 2003: “Om bøjning af engelske ord i dansk”. NFS 2003, nr. 2, s. 5-11.

Campbell, Alistair 1974: Old English Grammar, 3. udg.

Carøe, Otto 1872: “Kong Frederik II’s Kalenderoptegnelser for Aarene 1583, 1584 og 1587”. Historisk Tidskrift, bd. 3, rk. 4, s. 538-577.

Christensen, Johnny 1987: “F.C. Eilschov og hans sprogdannende virke”. Alenius, Marianne & Zeeberg, Peter (red.): Litteratur og lærdom: Dansk-svenske nylatindage april 1985, s. 65-74.

– 1995: “Det europæiske sprog”. Hjorth, Poul Lindegård (red.): Sprog og tanke. Fire essays, s. 80-95.

Christensen, Vibeke 1971: “Udviklingen af hø̄gh(-) i østdanske stednavne”. K. Hald mfl. (red.), s. 65-74.

– & Kousgård Sørensen, John 1972: Stednavneforskning 1. Afgrænsning. Terminologi. Metode. Datering.

Christian 3.s Bibel 1550 = Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske. Udg. i faksimile 1928.

Christian 4.s Breve 1584-1648 = Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, bd. 1-8. Udg. 1878-1947 af C.F. Bricka mfl. Fotografisk optr., 1969-1970. Netpubl. i uddrag i DSST.

Christian 5.s Danske Lov 1683 = Kong Christian Den Femtis Danske Lov. Udg. i faksimile 1971.

Christiansen, Torben 2012: Slangordbogen. Dansk slang og dagligsprog. App. Version 2.0, 2014.

– & Trap-Jensen, Lars 2001: “Affaldet fra det rigtige sprog. Da skønlitteraturen blev beskidt (igen)”. Fahl, Laurids Kristian mfl. (red.): Ordmagneten. Nitten tekster om sprog og litteratur til Jørn Lund i anledning af 65-års-dagen, s. 81-101.

– & Trap-Jensen, Lars 2015: “Om slangudtryks flygtighed – i sproget og i ordbøgerne”. LexicoNordica, bd. 22, s. 17-34.

Chrystal, Judith-Ann 1988: Engelskan i svensk dagspress.

Cirk. 14. november 1865, [til samtlige skoledirektioner om retskrivningen i de offentlige borger- og almueskoler].

– 10. maj 1875, nr. 92, til samtlige Skoledirektioner [om brugen af latinske bogstaver i skriveundervisningen].

– 23. februar 1956, nr. 24, om anvendelse af Å-å i danske stednavne.

– 15 marts 1984, nr. 26, om anvendelse i statstjenesten af Å-å/Aa-aa i danske stednavne.

CLARIN-DK. Danske fagtekster for folket 1500-1750. Oversigt over tekster og links på duds.nordisk.ku.dk. Teksterne indgår i den danske del af den europæiske platform CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) med sproglige materialer og værktøjer. Netpubl. på clarin.dk.

Clausen, H.N. mfl. 21. juni 1870: [Udtalelse om retskrivningen – 8-punktsprogram]. Optr. i bl.a. H. Galberg Jacobsen 2010, s. 107.

Clausen, P. 1862: Dansk Sproglære. 2. udg., 1868.

Clausen, Peder 1633: Snorre Sturlesøns Norske Kongers Chronica.

Clausen, Sven 1938-1948: Årbog for nordisk målstræv, bd. 1-10.

– mfl. (red.) 1944-1948: Språgfronten. 1.-5.årg (fra januar 1948 skrevet Sprogfronten).

Colding, Poul Jensen 1622: Etymologicum Latinum. Netpubl. som pdf-fil 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

– 1626: Dictionarium Herlovianum. Netpubl. 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

Crystal, David 1997: English as a global language.

Dahl, Hans 1875: Dansk hjælpeordbog til fredning af det hjemlige og uddrivelse af det unyttige fremmede i vort modersmål.

Dahlerup, Verner 1896: Det danske Sprogs Historie i almenfattelig Fremstilling. Tysk oversættelse, 1905; 2. udg., 1921.

Dalberg, Vibeke 1985: “On Homonymy between Proper name and Appellative”. Names, bd. 33, s. 127-135.

– 1989: “Afgrænsningsproblemer i navneforskningen”. DSt, s. 34-46.

Dampe, J.J. 1811: Forsøg til en Opløsning af Problemerne i den danske Retskrivning.

Damsgaard Olsen, Thorkil 1971: ““Rydårbogens skriver” og hans forlæg”. K. Hald mfl. (red.), s. 263-275.

Danmarks Stednavne. Se DS.

Dansk Sprognævn 2003: Rigtigt kort. Anbefalede forkortelser. Red. Af Jørgen Nørby Jensen og Marianne Rathje.

– 2004: Kommaregler. (= RO 2005, s. 687-735).

– 2007 ff.: Nyordslisten 2007 ff. Årslister med karakteriserende ord for de enkelte år. Netpubl. på dsn.dk.

Danske Lov 1683. Se Christian 5.s Danske Lov.

DD = Diplomatarium Danicum, 1.-4. rk., 1938-2000. Der­efter netpubl. på dsl.dk. Udg. af DSL.

DDO = Den Danske Ordbog, bd. 1-6, 2003-2005. Netpubl. (opdat.) 2009 ff. på dsl.dk. Udg. af DSL.

Den Danske Ordbog 1993: “Pendulord”. Nyhedsbrev fra Den Danske Ordbog, nr. 2, s. 3-4. Netpubl. på dansksproghistorie.dk. #WWW TEKST II.08.05.01#

Det pædagogiske Selskab 1867 = Nogle Regler for Dansk Retskrivning. Trykt som Manu­skript for det pædagogiske Selskabs Medlemmer.

DF = Danske Folkemaal/Folkemål, bd. 1-41, 1927-1999 (fortsættes som DT).

DG = Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede, bd. 1-6, 1915-1929. Udg. af Henrik Bertelsen. Fotografisk optr., 1979, med nye tillæg af Caroline C. Henriksen og Carl Behrend.

DgK = Danmarks gamle Købstadlovgivning, bd. 1-5, 1951-1961. Udg. af Erik Kroman og Peter Jørgensen.

DgL = Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene, bd. 1-8, 1933-1961. Udg. af Johs. Brøndum-Nielsen mfl.

DgO = Danmarks gamle Ordsprog, bd. 1 ff., 1977 ff. Udg. af Iver Kjær og John Kousgård Sørensen.

DHO = Grundtvig, Svend: Dansk Haandordbog med den af Kul­tus­mi­nisteriet anbefalede Retskriv­ning. 1. udg., 1872; 2. udg., 1880 (2. opl., 1884); 3. udg., 1882. Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

DialSt = Dialektstudier, bd. 1-5, 1964-1988. Udg. af Institut for Dansk Dialektforskning.

Dichman, [C.F.] 1799: Regler for Retskrivningen. Optr. i 1800, s. 327-498.

– 1800: Forsøg til en dansk Sproglære.

Diderichsen, Paul 1938: “Probleme der altdänischen Orthographie”. APhS, bd. 12, s. 116-169.

– (udg.) 1931-1937: Fragmenter af gammeldanske Haandskrifter.

DiplKbh = Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728, bd. 1-8. Udg. 1872-1887 af O. Nielsen.

Dirim, Inci & Auer, Peter 2004: Türkisch sprechen nicht nur die Türken. Über die Unschärfebeziehung zwischen Sprache und Ethnie in Deutschland.

Ditlevsen, Knud H. 2001: “Ord på kryds og tværs. Krydsord har deres eget sproglige univers”. Mål&M, 24. årg., nr. 3, s. 8-15.

DK = Danske Runeindskrifter. Runedatabase, red. 2009 af Nationalmuseet og Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Netpubl. på runer.ku.dk.

DM = Danske Metrikere, bd. 1-2, 1953-1960. Udg. af Arthur Arnholtz mfl.

Dorph, Chr. 1865: Kortfattet Dansk Sproglære med Retskrivnings- og Skille­tegnsregler. 9. udg., 1898.

DR = Danmarks Runeindskrifter, bd. 1-2, 1941-1942. Udg. af Lis Jacobsen mfl.

DRm = L. Brink og J. Lund 1975.

DRO = Dansk Retskrivningsordbog. Udg. af Under­vis­ningsmini­steriets Retskrivningsudvalg. 1. udg., 1923; 2. udg., 1925; 3. udg., 1929 (6. opl., 1946). Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

DS = Danmarks Stednavne, bd. 1 ff., 1922 ff. Udg. af Stednavneudvalget, Institut for Navneforskning og Afdeling for Navneforskning.

DSH = Skautrup, Peter 1944-1970: Det danske sprogs historie, bd. 1-5.

DSNÅrsb = Dansk Sprognævn: Årsberetning 1955/56 ff., 1956 ff.

DSST = Dansk Sprog- og Stilhistorisk Tekstbase. Samling af digitaliserede tekster fra ca. 1400-1700, red. af Hanne Ruus og Dorthe Duncker, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Netpubl. på duds.nordisk.ku.dk.

DSt = Danske Studier 1904 ff. Udg. af Universitets-Jubilæets danske Samfund. Netpubl. på danskestudier.dk.

DT = Danske Talesprog, bd. 1 ff., 2000 ff. (fortsættelse af DF).

Duncker, Dorthe 1999: Sproget som selvorganiserende system. Dynamisk modellering og sproglig regeldannelse. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, Institut for Nordisk Filologi.

– 2000: “Orden i viserne”. F. Lundgreen-Nielsen & H. Ruus (red.) 1999-2002, bd. 2, s. 39-111.

Ebbesen, Sten 2014: Introduktion til studiet af latin. Kompendium, Københavns Universitet, Saxo-Instituttet, Afdeling for Græsk og Latin.

Edlund, Lars-Erik & Hene, Birgitta 1991: Lånord i svenskan, om språkförändringar i tid och rum.

Eilschov, Frederik Christian 1747: Cogitationes de scientiis vernacula lingva docendis cum specimine terminologiæ vernaculæ.

– 1748: Philosophiske Breve over adskillige nyttige og vigtige Ting.

Ejskjær, Inger 1964: “Regionalsprog og lokalt vestjysk regionaldansk”. DialSt, bd. 1, s. 7-50.

– 1967: Kortvokalstødet i sjællandsk.

– 1970: Fonemsystemet i Østsjællandsk. På grundlag af dialekten i Strøby sogn.

– 2005: “Dialects and regional linguistic variation in the 20th century III: Denmark”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1721-1741.

– 2006: “Franske låneord i de danske dialekter”. DT, bd. 7, s. 1-158.

Ekberg, Lena 2005: “The development of the lexicon from the 16th to the end of the 18th century”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1302-1313.

Elmose, Agnete mfl. 2004: Sprogets veje.

Engelsk Lomme-Ordbog til Brug for Disciple og Begyndere i Sproget, [1844].

Engelstoft, Jesper (red.) 1956: Jeg har et hus. 3. udg., 1959.

Erasmus af Rotterdam (Rotherodamus). Se P. Helgesen 1534.

Eriks Lov (AM 455, 12mo). Udg. 2014 af Simon Skovgaard Boeck. Netpubl. på SMN.

Eriks sjællandske Lov. Ghemens tryk, 1505. Udg. 1936 af Peter Skautrup. Optr. i DgL, bd. 5, s. 385-582.

Eucken, Rudolf 1879: Geschichte der philosophischen Terminologie. Im Umriss dargestellt.

Farø, Ken & Lorentzen, Henrik 2008: “Danmarks logofile orkester: Shu-bi-dua og sproget”. DSt, s. 5-57.

Feilberg, H.F. 1905: “Skældsordenes lyrik”. DSt, s. 1-38.

Fem Reformationsskrifter trykt af Hans Vingaard i Viborg 1528-1530. Udg. på Poul Lindegård Hjorths 60-årsdag 24. juli 1987 af Universitets-Jubilæets danske Samfund med efterskrifter af Peter Balslev-Clausen, Allan Karker og Erik Dal.

Fischer-Jørgensen, Eli 1960: Almen Fonetik, 3. udg.

– 1987: “A phonetic study of the stød in Standard Danish”. ARIPUC, bd. 21, s. 55-265. Udg. let revideret 1989 som selvstændig publ.

– 2001: Tryk i ældre dansk. Sammensætninger og Afledninger.

Fladstenbogen. Se B. Poulsen & I.B. Hansen (udg.) 1994.

Fleischer, Christian 1765: “Afhandling om forældede og nye Ords Brug”. Samling af adskillige Skrifter til de skiønne Videnskabers og det danske Sprogs Opkomst og Fremtarv, bd. 1, 2. stykke, s. 158-171.

Flensborg Stadsret. Udg. 2006 af Jonathan Adams & Ebba Hjorth. Netpubl. på SMN.

Flor, C. 1858: Dansk Sprog- og Retskrivnings-Lære. Fra 4. opl., 1869 med titlen Det danske Modersmaals Sprog- og Retskriv­nings-Lære. 5. opl., 1874.

Flores og Blanseflor (Sth. K 47). Udg. 2006 af Jonathan Adams & Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på SMN.

Forordning 17. april 1739 Angaaende Hvor mange Latin­ske Skoler i Danmark og Norge skal vedblive. Udg. i faksimile 1963 som Skolehistoriske aktstykker, nr. 13.

Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve Danmarks Lovgivning vedkommende 1558-1660, bd. 6. Udg. 1918 af V.A. Secher.

Fougt, Simon Skov 2013: Greb om kommaet og andre tegn. En opslagsbog.

– 2015: Kom an, komma. Lær at sætte komma og andre tegn.

Frederik 2.s kalenderoptegnelser. Se O. Carøe 1872

Frost, Pernille J. 1997: En strid om ord. Det politisk korrekte sprog.

Første Mosebog (Thott 8, fol.). Udg. 2015 af Simon Skovgaard Boeck. Netpubl. på SMN.

Gad, Tue 1971: Helgener. Legender fortalt i Norden.

Galberg Jacobsen, Henrik 1973: Sprogrøgt i Danmark i 1930rne og 1940rne.

– 1988: “Retskrivningen. Fra Dejg til paj”. E. Hansen & J. Lund (red.), s. 53-79.

– 1993a: “Enhedskommaet – et for­slag”. H. Galberg Jacobsen & M. Gradenwitz (red.), s. 145-172.

– 1993b: “Kommadebat i 75 år”. H. Galberg Jacobsen & M. Gradenwitz (red.), s. 21-49.

– 1994: “Sprogændringer og sprogvurdering. Om nogle aktuelle engelskinspirerede ændringer i dansk og om vurderingen af dem”. DSt, s. 5-28.

– 1996: Sæt nyt komma. Regler, grammatik, genveje, øvelser.

– 2005: På sproglig grund. Dansk Sprognævn fra a til å 1955-2005.

– 2010: Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005, bd. 1-2. Netpubl. på rohist.dsn.dk (under ”Litteratur”) og på dansksproghistorie.dk. #WWW TEKST II.05.04.06#

– 2013: “2012-retskrivningen – i historisk perspektiv”. Borchmann, Simon mfl. (red.): Gode ord er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensen i anledning af 60-års dagen, s. 273-298.

– & Gradenwitz, Mogens (red.) 1993: Komma – hvornår og hvorfor? En debatbog om kommatering.

– & Stray Jørgensen, Peter 1988: Håndbog i Nudansk. 6. udg., 2013.

Gammeldansk Ordbog. Se GO.

GDS = E. Hansen & L. Heltoft 2011.

Geert Andersen, Merete 1977: “Birgitta. Danmark”. KLNM, bd. 21, sp. 114-121.

Gellerstam, Martin 2005: “Language contact outside Scandinavia IV: with France”. NordicLanguages, bd. 2, s. 2074-2085.

Gerner, Henrich 1678: Orthographia Danica Eller Det Danske Sproks Skriffverictighed. 2. udg., 1679. Optr. på grundlag af 2. udg. i DG, bd. 3, s. 11-146.

– 1690: Epitome Philologiæ Danicæ. Eller: Et kort Begrib paa det beste oc zirligste Danske Sprocks Lyst oc Artighed (..). Optr. i DG, bd. 3, s. 251-317.

GG = Brøndum-Nielsen, Johs. 1928-1973: Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Fremstilling, bd. 1-8 (bd. 1, 2. udg., 1950; bd. 2, 2. udg. m. tillæg, 1957).

Glahder, Jørgen (udg.) 1933: J.H. Bredsdorffs Udvalgte Afhandlinger inden for Sprogvidenskab og Runologi.

GO = Gammeldansk Ordbog. Ordbog dækkende 1100-1515 under redigering på DSL med løbende publicering 2015 ff. af de redigerede artikler. Netpubl. på dsl.dk.

Gosling, Kevin 1989: “The Runic Material from Tønsberg”. Universitetets oldsaksamling. Årbok 1986-1988, s. 175-187.

Grundtvig, Svend 1870: Dansk retskrivnings-ordbog.

– 1876: “Det danske sprogs tonelag”. Wimmer, Ludv. F.A. (udg.): Beretning om Forhandlingerne på det første nordiske Filologmøde i København den 18.-21. Juli 1876, 1879, s. 98-132.

Grünzweig, F.E. 2007: “Wortbildung”. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 35, s. 741-754.

Grønnum, Nina 2003: “Dansk Intonation”. Holmen, Anne mfl. (red.): Veje til dansk. Forskning i sprog og sprogtilegnelse, s. 15-38.

– 2005: Fonetik og Fonologi. Almen og Dansk, 3. udg.

– 2007: Rødgrød med Fløde. En lille bog om dansk fonetik. E-udg., 2010.

– 2008: “Hvad er det særlige ved dansk som gør det svært at forstå og at udtale for andre?”. Mål&M, 31. årg., nr. 1, s. 15-20, og nr. 2, s. 19-23.

Gudelige Bønner 1509 = [N]ogre gudelige bøner i huilke ther haffuis i hwkommelse aff gudz pinelse oc iomfrw marie drøwelser fran palme søndag oc intil paskedag. Udg. af Gotfred af Ghemen. Netpubl. i faksimile i CLARIN-DK (via duds.nordisk.ku.dk).

Gustavson, Helmer 2007: “Runor på skolschemat! Ett nyfunnet syllabarium från 1000-talets Sigtuna”. Situne Dei, s. 67-78.

– 2013: “Lära sig och lära ut runor – med hjälp av futharken?”. Situne Dei, s. 31-40.

Halberstadt, H. 1968: Funktionel tegnsætning – kommaet. 2. udg., 1970.

Hald, Kristian 1952: “Knud den Helliges Gavebrev. Et Bidrag til det danske Skriftsprogs ældre Historie”. APhS, bd. 21, s. 105-142.

– 1960: “Dansk sprogstof i sjællandske diplomer fra det 13. århundrede”. TiAfhandl, s. 149-162.

– 1978a: “Klusiler og spiranter”. SNFÅrsb 1974-1976, s. 21-24.

– 1978b: “Nogle hovedtræk af det danske sprogs udvikling i middelalderen”. Segerstedt, Torgny T. (red.): The Frontiers of Human Knowledge. Lectures held at the Quincentenary Celebrations of Uppsala University 1977, s. 141-151.

– mfl. (red.) 1971: Studier i dansk dialektologi og sproghistorie tilegnede Poul Andersen på halvfjerdsårsdagen den 8. juni 1971.

Hamburger, Arne 1980: “Dansk ordeksport”. Ord til andet. Iagttagelser og synspunkter, bd. 2, s. 47-52.

– 2006: “En minister forud for sin tid”. Jervelund, Anita Ågerup mfl. (red.): Vi skriver dig til. Festskrift til Vibeke Sandersen i anledning af 70-års-dagen, s. 59-63.

Hansen, Elisabeth & Lund, Jørn (red.) 1983: Skolen, Samfundet og Dialekten. 11 afhandlinger om elevers, læreres og forældres sprog og sprogsyn – belyst ud fra undersøgelser af forholdet mellem skole og dialekt i Hirtshals kommune.

Hansen, Erik 1977: “Grammatisk interpunktion. Et bidrag til den lingvistiske beskrivelse af dansk ortografi”. SAML. Skrifter om Anvendt og Matematisk Lingvistik, bd. 4, s. 79‑105.

– 1984: “Overbestemt og ubestemt proprium”. Fossestøl, Bernt mfl. (red.): Festskrift til Einar Lundeby 3. oktober 1984, s. 75-82. Optr. i 2001, s. 199-205.

– 1985a: “Orddannelse på hjemlig grund”. SiN, s. 65-70.

– 1985b: “Tolv ord, der rystede Danmark”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, s. 420-425.

– 1988: “Grammatik: Bøjning og syntaks”. E. Hansen & J. Lund (red.), s. 113-135.

– 1990: “Essens og accidens i dansk”. Sooman, Imbi (red.): Vänbok. Festgabe für Otto Gschwantler zum 60. Geburtstag, s. 115-125. Optr. i 2001, s. 226-235.

– 1991: “Kommaets historie i Danmark”. Mål&M, 14. årg., nr. 3, s. 25-30. Optr. (lidt ændret) som E. Hansen 1993.

– 1992: “Apostrofitis”. NFS 1992, nr. 1, s. 1-4.

– 1993: “Kommaets historie i Danmark”. H. Galberg Jacobsen & M. Gradenwitz (red.), s. 15-20.

– 1998: “Uløste og uløselige retskrivningsproblemer”. Hansen, Erik & Lund, Jørn (red.): Det er korrekt. Dansk retskrivning i 50 år, s. 69-78.

– 2001: Glæden ved grammatik. Udvalgte artikler og afhandlinger. Red. af Henrik Galberg Jacobsen & Henrik Jørgensen.

– & Haas, Bodil 1976: Om pausekomma.

– & Heltoft, Lars 2011: Grammatik over det Danske Sprog, bd. 1-3.

– & Haas, Bodil. Se ovenfor.

– & Lund, Jørn 1994: Kulturens gesandter. Fremmedordene i dansk.

– & Lund, Jørn (red.) 1988: Sproget her og nu.

– & Rask, Kirsten 1998: Sætning, komma – kommasætning.

Hansen, Aage 1931-1932: “Om Kvantitetsudviklingen i dansk Rigssprog”. APhS, bd. 6, s. 97-143.

– 1943: Stødet i dansk.

– 1956: Udtalen i moderne dansk.

– 1957: Pausekommaet.

– 1962: Den lydlige udvikling i dansk fra ca. 1300 til nutiden. 1. Vokalismen.

– 1971: Den lydlige udvikling i dansk fra ca. 1300 til nutiden. 2. Konsonantismen.

Harpestrengs skrifter (NKS 66, 8vo). Udg. 2006 af Jonathan Adams & Ebba Hjorth. Netpubl. på SMN.

Harpestrengs skrifter (Sth. K 48). Udg. 2006. af Jonathan Adams & Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på SMN.

Hartling, Anna Sofie 2012: “Grineren – og andre grineren ord. En grammatisk statusopgørelse”. NFS 2012, nr. 1, s. 1-6.

Haspelmath, Martin 2009: “Lexical borrowing: Concepts and issues”. Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri (red.): Loanwords in the World’s Languages. A Comparative Handbook, s. 35-54.

Hauch, A.W. 1794: Begyndelses-Grunde til Naturlæren. 2. udg., 1799.

Hauen, Niels von 1741: Et lidet Orthographisk Lexicon Eller Ord-Bog Hvorudi korteligen handles I.) Om Skrive-rigtigheden og de feyl, som derimod begaaes II.) Om Eens-lydende ords skrive-maade og bemærkelse.

[Hauen, Peder v.] 1744: Anfangs-Gründe der Dänischen Sprache, Oder Compendieuse Grammatica, Aus welcher ein Teutscher die Dänische Sprache vor sich selbst gründlich erlernen, und zu seinem Nutzen anwenden kan.

Haugen, Einar 1976: The Scandinavian Languages. An Introduction to their History.

– (udg.) 1972: First Grammatical Treatise. The earliest Germanic phonology. An edition, translation and commentary, 2. udg.

Haugen, Odd Einar 1950: “The analysis of linguistic borrowing”. Language, bd. 26, nr. 2, s. 210-231.

Hedelund, Lis 2001: Korrekt sprog og rigtige kommaer – nødtørftig grammatik for opgaveskrivere. 2. opl., 2003.

Heger, Steffen 1980: “Stødregler for dansk”. DSt, s. 78-99.

– 1981: Sprog og lyd. Elementær Dansk Fonetik. Samlet udg. af Sprog og Lyd (1974) og Tale og Tegn (1975).

Heiberg, J.L. 1826: “Om Vaudevillen, som dramatisk Digtart, og om dens Betydning paa den danske Skueplads. En dramaturgisk Undersøgelse”. Optr. i bl.a. Prosaiske Skrifter, bd. 1, 1841, s. 123-247.

– 1827: “Om Tegnérs Frithiof. I-V”. Kjøbenhavns flyvende Post 8.-22. oktober 1827.

– 1862: Poetiske Skrifter, bd. 8.

Heidemann Andersen, Margrethe 2011: “Særskrivning og sammenskrivning i dansk”. MUDS 13, s. 43-54.

– & Jarvad, Pia 2008: “Tilpasning af engelske importord i dansk skriftsprog”. Omdal, Helge & Sandøy, Helge (red.): Nasjonal eller internasjonal skrivemåte? Om importord i seks nordiske språksamfunn (MIN, bd. 8), s. 105-124.

– & Rathje, Marianne 2007: “Siger danskerne et fancy eller et fancyt bælte? Tilpasning af importord i dansk talesprog”. Jarvad, Pia & Sandøy, Helge (red.): Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning (MIN, bd. 7), s.103-127.

– mfl. 2004: “Dansk fra skandinavismen til i dag”. Sandøy, Helge & Östman, Jan-Ola (red.): “Det främmande” i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord (MIN, bd. 2), s. 142-174.

Heldvad, Niels 1624: En Ny oc Skøn Formular Bog. Nye udg., 1625 og 1650.

Helgesen, Poul 1527: “Svar til Hans Mickelssen”. Udg. 1932 af Marius Kristensen i HelgesenS, bd. 2, s. 1-116.

– 1534: En kristen Fyrstis Lære. Oversættelse af Erasmus af Rotterdams’ skrift, 1534. Udg. 1935 af Marius Kristensen i HelgesenS, bd. 5. Netpubl. i DSST.

HelgesenS = Skrifter af Paulus Helie [=Poul Helgesen], bd. 1-7. Udg. 1932-1948 af P. Severinsen mfl.

Hellquist, Elof 1929-1932: Det svenska ordförrådets ålder och ursprung, bd. 1-3.

Heltberg, Eva 2009: Skriv løs – tjek og ret. Stave- og sprogfejl, regler og forklaringer.

Hemmingsen, Niels 1572: Om Ecteskab. Netpubl. i DSST.

Hermansen, Victor 1956: “En ordblind konge”. Medicinsk Forum, 9. årg., nr. 2, s. 33-48.

Hestnes, Stefan 1996: Nyt dansk komma. En let fattelig vejledning. 2. udg., 2001.

Heusler 1932: Altisländisches Elementarbuch, 3. udg.

Hjorth, Poul Lindegård 1965: Filologiske studier over Karl Magnus’ krønike.

– 1969: “Omsværmede Clive Roots”. NFS, nr. 3, s. 1-3.

– 1974: “Til dronning Elisabets breve”. P. Andersen mfl. (red.), s. 405-420.

– 1976: “Linköping-håndskriftet og “Ridderen i hjorteham””. DSt, s. 5-35.

– 1980: “Fra fulert til sjofert”. Ord til andet. Iagttagelser og synspunkter, bd. 2, s. 83-102.

– (udg.) 1960: Karl Magnus’ Krønike.

Hock, Hans Henrick 1991: Principles of Historical Linguistics, 2. udg.

Holberg, Ludvig 1744: Moralske Tanker. Netpubl. i LHS.

Holck, Niels 1973: Punktum punktum komma streg. Tegnsætning som udtryksmiddel.

Holst, H.P. 1863: Dansk Retskrivningsordbog.

Holsting, Stig 1975: “Den hellige Birgittas Billedbog i Roskilde Domkirke”. ICO. Den iconographiske Post. Nordisk tidsskrift for ikonografi, 1975, hæfte 2-3, s. 36-47.

Holt Larsen, Birgitte 1974: “Om Stenbogen i Stockh. K 4”. P. Andersen mfl. (red.), s. 443-460.

Hommel, L.L. 1868: “Det danske Sprogs Tonelag”. Tidskrift for Philologi og Pædagogik, bd. 8, s. 1-31. Udg. som særskilt tryk 1869.

Hägg, Göran 2004: Den svenska litteraturhistorien.

Hänninger, Nils 1917: Fornskånsk ljudutveckling. En undersökning av Cod. AM. 28, 8:o och Cod. Holm. B 76.

Høegh-­Guldberg, F. 1809: Dannersprogets Retskrivning og Toneklang. 2. udg. sa. år; 3. udg., 1813, m. titlen Betragtninger over Dannersprogets Retskrivning og Toneklang.

– 1813: Kortfattet Veiled­ning til Begreber om Dan­nersprogets Retskriv­ning og Toneklang. Indrettet til Skole­underviisningsforedrag.

Høyer, H. 1857: “Kort Interpunctionslære”. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Helsingørs Høiere Realskole i Juli 1857, s. 3-12.

Høysgaard, Jens 1743a: Tres faciunt collegium eller Kjen­delse i Sagen imellem Tvende fordum vel-meriterede og endnu efter Døden Berømmelige Mænd, Om Nogle Stykker i den Danske Orthographie, Udstedet Af en Dansk Patriot (..) Første Prøve (..). Optr. i DG, bd. 4, s. 185-215.

– 1743b: Concordia res parvae crescunt, eller Anden Prøve af Dansk Orthographie, Som viser skrevne Accenters Nytte, og Vocalernes rætte Brug. Optr. som tillæg til 1747 og i DG, bd. 4, s. 217-248.

– 1747: Accentuered og Raisonnered Grammatica, Som viser Det Danske Sprog i sin naturlige Skikkelse (..) Samled med Patriotens Tvende Orthographiske Prøver (..). Optr. i DG, bd. 4, s. 249-488.

– 1752: Methodisk Forsøg til en Fuldstændig Dansk Syntax. Optr. i DG, bd. 5, s. 1-506.

– 1769: Første Anhang til den Accentuerede Grammatika, angaaende Indretningen i et orthographisk Ord-Register, hvoraf en Prøve følger bag efter. Optr. i DG, bd. 5, s. 507-550.

Håndbog i Nudansk. Se H. Galberg Jacobsen & P. Stray Jørgensen.

Haastrup, Celine & Riber Petersen, Anne 2001: Politikens bog om tegn og tegnsætning.

Haastrup, Niels 1974: “The Minim Confusion. Et kritisk skrålys fra palæografisk hold på mulighederne for at dokumentere lydhistorien udfra middelalderlige mss.”. P. Andersen mfl. (red.), s. 379-389.

IPA 1999 = The International Phonetic Association, 1999: Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet.

Ivan Løveridder (Sth. K 47). Udg. 2006 af Ebba Hjorth & Merete K. Jørgensen. Netpubl. på SMN.

Jacobsen, Lis 1910: Studier til det danske Rigssprogs Historie fra Eriks Lov til Chr. IIIs Bibel. Lydhistorie, bd. 1.

– 1935: “Syv runestens-tolkninger”. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 169-224.

Jarvad, Pia 1990: “Fattigfirsernes nye ord”. NFS 1990, nr. 1, s. 2-10.

– 1992: “Talepapir, staveplade og virus”. NFS 1992, nr. 4, s. 3-15.

– 1995a: “Kryptosammensætninger og skabsafledninger i virkeligheden og i ordbøgerne”. Nordiske Studier i Leksikografi 3. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden Reykjavík 7.-10. juni 1995, s. 221-231.

– 1995b: Nye ord – hvorfor og hvordan?

– 1996: “Elastikspring og mountainbike. Nypurisme i Norden?”. Språket lever! Festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996, s. 117-123.

– 1999a. Se NOID 1999.

– 1999b: “Årtusindparat? Nye ord i 1990’erne i dansk – og norsk og svensk”. SiN, s. 51-66.

– mfl. 2007 ff. Se NOID 2007 ff.

Jensen, Anker 1898: “Sproglige forhold i Åby sogn, Århus amt”. Dania, bd. 5, s. 213-231.

Jensen, Anne E. 1968: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770, bd. 1-2.

Jensen, Ella 1967: “Om sproget i Århus 1900-1910”. DialSt, bd. 2, s. 197-270.

Jensen, Frede P. 1984: Frederik IIs egenhændige breve.

Jensen, J. 1834: Forsøg til en dansk Retskrivnings­lære.

Jeppesen, Alfred 1982: Kongens kolonister. De fransk-reformerte i Fredericia.

Jervelund, Anita Ågerup 2001: “Postbuddet, publikummet og pyjamassen. Dobbeltskrivning af konsonanter i bøjningsformer”. NFS 2001, nr. 4, s. 9-11.

– & Schack, Jørgen 2016: Den der skriver d i gjort. Staveproblemer i folkeskolens ældste klasser.

Jespersen, Otto 1890: “Danias lydskrift”. Dania, bd. 1, s. 33-79, med “Lydskriftprøver”, s. 226-232.

– 1897: “Stød og musikalsk akcent”. Dania, bd. 4, s. 215-239.

– 1897-1899: Fonetik. En systematisk fremstilling af læren om sproglyd.

– 1902: “Engelsk og nordisk. En afhandling om låneord”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, s. 500-514.

– 1906: Modersmålets fonetik. 2. udg., 1922; 3. udg., 1934.

– Otto 1912: Engelsk fonetik. Udgivet til brug for lærere og studerende ved H. Helweg-Møller.

– 1913: “Det danske stød og urnordisk synkope”. ANF, bd. 29, s. 1-32.

– 1925: Menneskehed, nasjon og individ i sproget.

– & Sarauw, Chr. 1895-1896: Engelsk Begynderbog, bd. 1-2.

Jessen, E. 1868: Dansk Sproglære.

Jesu Barndoms Bog (Ghemen, ca. 1508). Udg. 2014 af Simon Skovgaard Boeck. Netpubl. på SMN.

Jóhannesson, Kristinn mfl. (red.) 1994: Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4-6 december 1991.

Johannisson, Ture 1968: “Deutsch-Nordischer Lehnwortaustausch”. Mitzka, W. (red.): Wort­geograhie und Gesellschaft. Fest­schrift L.E. Schmitt, s. 607-623.

Jon Præst (Thott 585, 8vo). Udg. 2006 af Ebba Hjorth. Netpubl. på SMN.

Junge, Joachim 1798: Den nordsiellandske Landalmues Character, Skikke, Meeninger og Sprog. Forkortet udg., 1915, v. Hans Ellekilde.

Jyske Lov (NkS 295, 8vo). Udg. 2006 af Jonathan Adams & Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på SMN.

Jyske Lov (Stockholm C 39). Udg. 1951 af Peter Skautrup. Optr. i DgL, bd. 3, s. 1-69.

Jørgensen, Bent 1994: “Visse proprier og uvisse. Et afgrænsningsforsøg”. K. Jóhannesson mfl. (red.), s. 43-48.

– 1999: Storbyens Stednavne.

Jørgensen, Henrik & Stray Jørgensen, Peter (red.) 2004: På godt dansk. Festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag 4. februar 2004.

Kalkar = Kalkar, Otto 1881-1918: Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700), bd. 1-5. Fotografisk optr., 1976, med nyt bind 6.

Karker, Allan 1975: “Tyve års dansk sproghistorie (1955-75)”. At færdes i sproget. Iagttagelser og synspunkter, s. 21-34.

– 1983: “Sproget i Danske Lov”. Tamm, Ditlev (red.): Danske og Norske Lov i 300 år, s. 65-84.

– 1986: “Til lykke eller tillykke? Om håndteringen af et princip i dansk retskrivning”. NFS 1986, nr. 3, s. 23-26.

– 1987: “Sproghistorisk”. Fem Reformationsskrifter trykt af Hans Vingaard i Viborg 1528-1530, s. 278-295.

– 1991: “Jydernes Lov på dansk”. Fenger, Ole & Jansen, Christian R. (red.): Jydske Lov 750 år, s. 124-143.

– 1993: Dansk i tusind år. Et omrids af sprogets historie. 2. udg., 2001.

– 1996: Politikens sproghistorie. Udviklingslinjer før nudansk.

– 2005: “Phonological developments from Old Nordic to Early Modern Nordic II: Danish”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1097-1101.

Karl Magnus’ Krønike 1480, 1509, 1534. Udg. af Poul Lindegård Hjorth 1960. Netpubl. i uddrag i DSST.

Katlev, Jan 2000: Politikens Etymologisk Ordbog.

– 2009: “Ordenes oprindelse”. Netpubl. på sproget.dk.

Keel, Klaus Ulrik 2012: Sprogrigtig tekstredaktion. Håndbog for forlags- og andre redaktører.

Kingo, Thomas 1681: Aandelige Siunge-Koors Anden Part. KingoSS, bd. 3, s. 132-279.

– 1684: Aandelige Siunge-Koors Første Part, 4. udg. KingoSS, bd. 3, s. 282-408.

– 1687: “Tanker over Sølv-Bierget ved Kongsberg”. KingoSS, bd. 2, s. 145-148.

KingoSS = Kingo, Thomas: Samlede Skrifter, bd. 1-7. Udg. 1939-1974 af Hans Brix mfl. Netpubl. på ADL.

Kirkeordinansen 1537/39. Det danske Udkast til Kirkeordinansen (1537). Ordinatio Ecclesiastica Regnorum Daniæ et Norwegiæ et Ducatuum Sleswicensis Holsatiæ etc. (1537). Den danske Kirkeordinans (1539). Udg. 1989 af Martin Schwarz Lausten.

Kjærgaard, Peter C. mfl. (red.) 2005-2006: Dansk Naturvidenskabs Historie, bd. 1-4.

KLNM = Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder, bd. 1-22, 1956-1978.

Knirk, James E. 1994: “Learning to write runes in medieval Norway”. Lindell, Inger (red.): Medeltida skrift- och språkkultur. Nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv 2, s. 169-212.

Kock, Axel 1878: Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent, bd. 1-2.

– 1901: Die alt- und neuschwedische accentuierung unter berücksichtigung der andern nordischen sprachen.

– & Carl af Petersens (udg.) 1889-1894: Östnordiska och latinska medeltidsordspråk, bd. 1-2.

Kock, L. [ca. 1660]: Introductio ad lingvam Danicam puta Selandicam (..). Optr. i DG, bd. 1, s. 35-74.

Kofod, Lucianus 1866: Om Nordens sproglige enhed. Et foredrag. Udg. forkortet af Chr. N. Brodersen i Dansk Forening til Nordisk Sprogrøgt: Nordisk sprog i nordisk land, 1944, s. 26-41.

Kogebog 1616 = Koge Bog: Indeholdendis et hundrede fornødene stycker, Som ere, om Brygning, Bagning, Kogen, Brendevijn oc Miød at berede, saare nytteligt vdi Hussholding, &c. Udg. i faksimile 1966 (Ældste danske Koge Bog). Netpubl. i DSST.

KorpusDK = Tekstkorpus på DSL med 56 mio. løbende ord fra årene 1983-1992 (Korpus 90; 28 mio. ord; delgrundlag for DDO) og 1998-2002 (Korpus 2000; 28 mio. ord). Netpubl. på ordnet.dk.

Kort&c = Bennike, Valdemar & Kristensen, Marius 1898-1912: Kort over de danske folkemål med forklaringer.

Kortlandt, Frederik 2008: “Björketorp and Stentoften”. NOWELE, bd. 53, s. 19-27.

Kotsinas, Ulla-Britt 1988: “Immigrant children’s Swedish – A new variety?”. Journal of Multilingual and Multicultural Development, bd. 9, nr. 1-2, s. 129-140.

Kousgård Sørensen, John 1960: “Roskildebispens jordebog”. TiAfhandl, s. 215-291.

– 1968-1996: Danske sø- og ånavne, bd. 1-8.

– 1984: Patronymer i Danmark 1. Runetid og middelalder.

– & Dalberg, Vibeke 1979: Stednavneforskning 2. Udnyttelsesmuligheder.

Kristensen, Kjeld 1977: “Variationen i vestjysk stationsbymål. En kvantitativ sociolingvistisk dialektundersøgelse i Vinderup, Ringkøbing amt”. DialSt, bd. 4, s. 29-109.

– 1980a: “Kvantitative blandingssprogsstudier”. DialSt, bd. 4, s. 161-236.

– 1980b: “Situationsafhængig sprogbrug hos vestjyske skoleelever”. DF, bd. 22, s. 29-124.

– 1984: “Dialekten og skolen i Danmark. En kritisk præsentation af en dialektsociologisk undersøgelse”. Svenska landsmål och svenskt folkliv, s. 60-90.

– 1997: “Lidt om ordforråd”. Nyhedsbrev fra Den Danske Ordbog, nr. 8, s. 1-3. Netpubl. på sproget.dk og på dansksproghistorie.dk. #WWW TEKST II.08.05.02#

– 2004: “Bogstavernes frekvens i dansk”. H. Jørgensen & P. Stray Jørgensen (red.), s. 199-206.

Kristensen, Marius 1899: “Stødet i dansk. Småbidrag til dansk sproghistorie”. ANF, bd. 15, s. 41-67.

– 1906: Fremmedordene i det ældste danske skriftsprog (för omtr. 1300).

– (udg.) 1908-1920: Harpestræng. Gamle danske urtebøger, stenbøger og kogebøger.

Kristiansen, Tore 2006: “Danmark”. T. Kristiansen & L.S. Vikør (red.), s. 85-117.

– & Vikør, Lars S. (red.) 2006: Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling (MIN, bd. 4).

Kristiansen, V. 1866: Bidrag til en Ordbog over Gadesproget og saakaldt Daglig Tale. 2. udg., 1908, med titlen Ordbog over Gadesproget og saakaldt Daglig Tale.

Kroman, Erik 1943: Skriftens Historie i Danmark fra Reformationstiden til Nutiden.

– (udg.) 1951: Middelalderlig skrift. Skriftprøver og transskriptioner. Til universitetsundervisning og til selvstudium.

Kroon, Sigurd mfl. (udg.) 1993-2008: A Danish Teacher’s Manual of the Mid-Fifteenth Century (Cod. AM 76, 8°). Volume 1. Transcription and Facsimile. Addendum: The Gotfred of Ghemen Print of The Danish Lucidarius (1510). Volume 2. Commentary and Essays.

Kvinders Rosengaard. Udg. 1930-1940 af Holger M. Nielsen.

Lagman, Svante 1989: “Till försvar för runristarnas ortografi”. Projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi. En presentation och några forskningsresultat, s. 27-37.

Larsen, Fritz 1995: “[Anmeldelse af] Pia Jarvad: Nye ord – hvorfor og hvordan?”. Rask, bd. 3, s. 145-152.

– 1997: “[Anmeldelse af] Knud Sørensen. Engelsk i dansk. Er det et must?”. Rask, nr. 5/6, s. 187-198.

Larsen, Jørgen mfl. (red.) 1965: Det danske sprogs udforskning i det 20. århundrede.

Larsen, Karl 1895: Dansk Soldatersprog til Lands og til Vands.

– 1895-1896: “Om dansk Argot og Slang”. Dania, bd. 3, s. 49-79, 229-237.

Lauridsen, Peder 1594: Catechismus. En sand enfoldig oc ordenlig Forklaring offuer Catechismum, som er vor Trois oc Saligheds Lærdoms faste Grunduol. (LN 1059).

Legendefragmenter (Cambr. Add. 3827,1). Udg. 2006 af Jonathan Adams & Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på SMN.

Leonora Christina [1674 – ca. 1696]: Leonora Christinas Jammers Minde. Diplomatarisk udgave. Udg. 1998 af Poul Lindegård Hjorth og Marita Akhøj Nielsen under medvirkning af Ingelise Nielsen.

Leonora Christina (faksimile) = Ulfeldt, Leonora Christina: Den fangne Grevinde Leonora Christinas Jammers Minde. Udg. 1931 i faksimile med forord af Otto Andrup.

Lerche Nielsen, Michael 2001: “Kan der spores jyske træk i runesproget?”. MUDS 8, s. 236-245.

LHS = Ludvig Holbergs Skrifter. En tekstkritisk og kommenteret udgave. Udg. 2013 ff. af DSL og Universitetet i Bergen. Netpubl. på dsl.dk.

Lindblad, Gustaf 1968: “Ortografi”. KLNM, bd. 13, sp. 29-38.

Lindgren, Birgitta 1991: Åttiotalets ord i Norden. SiN, s. 93-99.

Lisse, Christian 1948: “Nordisk og unordisk i orddannelsen. Endelser og forstavelser i dansk”. Dansk Forening til Nordisk Sprogrøgt (udg.): Gør sproget frit, s. 41-72.

LN = Nielsen, Lauritz 1919-1935: Dansk Bibliografi 1482-1600. 2. udg., 1996, ved Erik Dal.

Lov 14. maj 1997, nr. 332, om dansk retskrivning.

Lucidarius (AM 76, 8º) = Lærebogen Lucidarius i håndskriftet AM 76, 8º. Udg. 1993-2008 i S. Kroon mfl. (udg.).

Lucidarius (Ghemen) = Den danske Lucidarius i Gotfred af Ghemens tryk, 1510. Udg. 1993-2008 i S. Kroon mfl. (udg.).

Luk, Gitte 2005: Styr kommaet. 4. udg., 2013.

Lund, Anne Katrine & Lund, Marianne 1996: Stop en halv! Om det ny komma.

Lund, G.F.V. 1877: Det ældste danske skriftsprogs ordforråd. Fotografisk optr., 1967.

Lund, Jørn 1977: “Regionalsprogsstudier”. DSt, s. 62-82.

– 1982: Sprog og sprogbrug i dag. 6 kapitler om det danske sprog i det 20. århundrede.

– 1991: “Statsstyring, markedsmekanismer og brugsbehov”. SiN, s. 69-92.

– 1992: “Danskerne og deres sprog 1945-1990. Kritik og tolerance”. Feldbæk, Ole (red.): Dansk identitetshistorie 4. Danmark og Europa 1940-1990, s. 421-540.

– 2001: Sproglig status. Syv kapitler om det danske sprog.

– 2006: “Nye ord. Gennemtræk og tilvækst”. Nørby Jensen, Jørgen mfl. (red.): Ordet fanger. Festskrift til Pia Jarvad i anledning af 60-års-dagen, s. 115-125.

– 2. januar 2015 = Hardis, Arne: “Komma men. [Interview med Jørn Lund]”. Weekendavisen.

– 2016: “From adj.”. Fahl, Laurids Kristian mfl. (red.): EDO. Ebbas Danske Ordbog. Ord til Ebba Hjorth på 70-årsdagen 2. maj 2016, s. 55-57.

Lund, Martin 2009: Komma der giver mening. Speciale, Københavns Universitet.

Lunde-Nielssen, K. 1887: Praktisk-theore­tisk Interpunktions-Lære for dansk Skriftsprog. (Regler, Eksempler og Øvelsesmateriale.).

Lundgreen-Nielsen, Flemming & Ruus, Hanne (red.) 1999-2002: Svøbt i mår. Dansk Folkevisekultur 1550-1700, bd. 1-4.

Lundskær-Nielsen, Tom mfl. 2005: Introduction to Scandinavian phonetics, Danish, Norwegian and Swedish.

Lyngby, K.J. 1856-1859: K.J. Lyngbys breve om Sønderjylland 1856-1859. Udg. 1939 af Anders Bjerrum i DSt, s. 43-65.

– 1870: Det nordiske retskrivningsmøde i Stokholm den 25de – 30te juli 1869. Beretning om mødets beslutninger med tilföjet begrundelse.

Lægebog (AM 187). Se V. Såby (udg.) 1886.

Lægebog fra top til tå (Upps. D 600). Udg. 2006 af Merete K. Jørgensen & Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på SMN.

Lægehåndbogen. Netpubl. på sundhed.dk.

Lægeråd AM 819. Udg. 1970 i Lægebøger – Bondepraktika – Griseldis. Duplikeret til brug for Ordbog over det ældre danske Sprog, s. 170-212.

Løkke, Jakob 1865: Modersmaalets Grammatik til Skolebrug. 7. udg., 1879.

Madsen, Lian Malai 2008: Figthers and outsiders. Linguistic practices, social identities, and social relationships among urban youth in a martial arts club. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

Madvig, J.N. 1855: Nogle Bemærkninger om Behandlingen af den danske Retskrivning.

Maegaard, Bente & Ruus, Hanne 1981a: Hyppige ord i danske børnebøger.

– & Ruus, Hanne 1981b: Hyppige ord i danske romaner.

– & Ruus, Hanne 1986: Hyppige ord i danske aviser, ugeblade og fagblade, bd. 1-2.

Maegaard, Marie 2007: “Udtalevariation og -forandring i københavnsk. En etnografisk undersøgelse af sprogbrug, sociale kategorier og social praksis blandt unge på en københavnsk folkeskole”. DT, bd. 8, s. 1-277.

Magnus, Johannis 1554: Historia de omnibvs Gothorvm Sveonvmqve regibvs (..). Udg. af Olaus Magnus.

Magnus, Olaus 1555: Historia de gentibus septentrionalibus. Udg. 1909-1925/1951 med svensk oversættelse af John Granlund mfl. (Historia om de nordiska folken).

Maliniemi, Aarno 1965: “Latin [generelt]”. KLNM, bd. 10, sp. 327-334.

Malling, Ove 1777: Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere. 6 nye opl., 1783-1885; 1777-udg. udg. 1992 af Erik Hansen.

Malmgren, Sven-Göran 2005: “The lexicon of the Nordic languages in the 19th century”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1443-1452.

Mandevilles rejse i gammeldansk oversættelse tillige med en vejleder for pilgrimme. Udg. 1882 af M. Lorenzen.

Marsløv, Erik Olsen 1678: Nogle Betænkninger og Regle Om Skrive-Rictigheden udi ded Danske Sprog. Optr. i DG, bd. 3, s. 1-10.

Matzen, M. 1893: Modersmaalets Sproglære, udførligt og almenfatteligt fremstillet.

MDL = C. Molbech 1841.

Meid, Wolfgang 1967: Germanische Sprachwissenschaft von Dr. Hans Krahe (†) III, Wortbildungslehre.

Meier, I.N. 1843: Dansk Grammatik til Brug for Skoler. (Med en udførlig Retskrivningslære).

MIN = Moderne importord i språka i Norden/Moderne Importord i Norden, bd. 1-13, 2003-2012. Red. af Helge Sandøy.

MO = C. Molbech 1833.

Mobärg, Mats 1997: “Om särskrivning, engelska och gestalttext”. Språkvård, 1997, nr. 1, s. 20-26.

Mogensen, Margit og Bruun, Niels W. 1998: Førslevdegnens optegnelser. Optegnelsesbog for degnen Anders Jensen Kier 1667-1693.

Molbech, Christian 1813: Dansk Haand-Ordbog til Retskrivnings og Sprogrigtigheds Fremme med Grundtræk af den danske Retskrivningslære. Kapitlet ”Grundtræk af den danske Retskrivningslære” (s. 1-88) også udg. særskilt.

– 1833: Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord, tilligemed afledede og sammensatte Ord, efter den nuværende Sprogbrug forklarede i deres forskiellige Betydninger, og ved Talemaader og Exempler oplyste, bd. 1-2. 2. udg., 1859.

– 1841: Dansk Dialect-Lexicon indeholdende Ord, Udtryk og Talemaader fra den danske Almues Tungemaal i Rigets forskiellige Landskaber og Egne, forsaavidt som de ere fremmede for Skriftsproget og almindelig Sprogbrug.

– (udg.) 1828: Den ældste danske Bibel-Oversættelse.

Moltke, Erik 1976: Runerne i Danmark og deres oprindelse. Engelsk udg., 1985, med titlen Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere.

Monrad, Johan [ca. 1689]: [Selvbiografi]. Håndskriftet NKS 387, 8°. Udg. 1888 af S. Birket Smith som Etatsraad og Landkommissær Johan Monrad’s Selvbiografi (1638-1692).

Moth, Moths Ordbog = Håndskrevet ordbog i 62 foliobind fra årtierne omkring 1700 på KB. Udg. 2013 af DSL ved Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på dsl.dk.

MUDS 1 ff. = [Rapport fra] 1. [osv.] Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 1987 ff. Udg. af Institut for Nordisk mv., Aarhus Universitet. Netpubl. på muds.dk.

Mygind, Benedicte 1990: “Oversættelse af græsk stoisk terminologi hos Cicero og Seneca”. Engberg-Pedersen, Troels mfl. (red.): Aspekter af Hellenismen, s. 52-64.

– 1995: “En model til bestemmelse af oversættelsesprincipper med udgangspunkt i oversættelse af græsk stoisk terminologi til latin”. Engberg-Pedersen, Troels mfl. (red.): Sproget i Hellenismen, s. 54-66.

Møller, Abraham 1781: Første Forsøg til en almindelig nyttig Dansk Orto­graphie, indeholdende: En efter Regler indrettet Dansk Stave- og Læse-Bog for Børn af alle Stænder (..).

Mål&M = Mål & Mæle, 1974 ff. Red. af Erik Hansen mfl.

Narkoman-slang. Udg. 1972 af Københavns Politis Afdeling for Kriminalpræventivt Ungdomsarbejde.

NDO = Nudansk Ordbog, bd. 1-2, 1953. 15. udg., 1992; Politikens Store Nye Nudansk Ordbog, 1996; Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 1999 (4. udg., 2010); fra 2010 netpubl. på Ordbogen.com.

NFS = Nyt fra Sprognævnet, 1968-1981 og 1985 ff. Årg. 1985 ff. også netpubl. på dsn.dk, 2017 ff. kun netpubl.

Nielsen, C.J. 1859: Kortfattet dansk Retskrivningslære. Et practisk Hjælpemiddel ved Underviisningen i Borger- og Almueskoler.

Nielsen, Hans Frede 2000: The Early Runic Language of Scandinavia. Studies in Germanic Dialect Geography.

– 2002: Guldhornsindskriften fra Gallehus. Runer, sprog og politik.

Nielsen, Karl Martin 1960: “Til runedanskens ortografi”. ANF, bd. 75, s. 1-78.

– 1965: “Sproghistorien”. J. Larsen mfl. (red.), s. 26-51.

– 1974: “Christiern Pedersens Tidebog i Gl. kgl. Sml. 1613,4o”. P. Andersen mfl. (red.), s. 473-484.

– 1975: “[Anmeldelse af] Aage Hansen: Den lydlige udvikling i dansk fra ca. 1300 til nutiden”. DSt, s. 92-98.

Nielsen, Lauritz: Dansk Bibliografi. Se LN.

Nielsen, Niels Åge 1949: “Dansk sprogrensning i 1700-tallet”. ANF, bd. 64, s. 246-278.

– 1966: Dansk Etymologisk Ordbog. 2. udg., 1969; 3. udg., 1976; 4. udg., 1989.

– 1981: Sprogrenseren H.C. Ørsted, bd. 1-2.

Nissen, Gunnar 1989: Skal der komma?. 2. opl., 1995.

NK = Nordisk Kultur, bd. 1-32, 1933-1956. Red. af Johs. Brøndum-Nielsen mfl.

NK 28 = Palæografi. Danmark og Sverige. NK, bd. 28 A.

Noesgaard, A. 1934: Hyppighedsundersøgelser. Om Grundlaget for en fast Retskrivningsundervisning.

– 1937: Hyppighedsundersøgelser [II]. Ord fra danske Forfattere, Aviser og Handelsstof.

NOID 1984 = Riber Petersen, Pia 1984: Nye ord i dansk 1955-75.

– 1999 = Jarvad, Pia 1999a: Nye Ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998.

– 2007 ff. = Nye Ord i Dansk 1955 til i dag. Red. 2007 ff. af Dansk Sprognævn v. Pia Jarvad mfl. Netpubl. (opdat.) på dsn.dk.

Nonboe Jacobsen, Susanne & Åndahl, Ellen Bak 1998: Færre kommaer. En kort og præcis introduktion til de nye kommaregler. 2. udg., 1999.

Nordberg, Stig Olsson 1926: Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300, bd. 1.

NordicLanguages = The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages, bd. 1-2, 2002-2005. Red. af Oskar Bandle mfl.

Nordiske sprogproblemer. Se NS.

Noreen, Adolf 1903: Vårt språk. Nysvensk grammatik i utförlig framställning, bd. 1.

– 1923: Altnordische Grammatik, bd. 1: Altisländische und altnorwegische Grammatik unter Berücksichtigung des Urnordischen, 4. udg.

Normann Jørgensen, Jens 1998: “Children’s acquisition of code-switching for power wielding”. Auer, Peter (red.): Code-switching in conversation. Language, interaction and identity, s. 237-258.

Nortier, Jacomine 2001: ““Fawaka, whats up?” Language use among adolescents in monoethnic and ethnically mixed groups”. Hvenekilde, Anne & Nortier, Jacomine (red.): Meetings at the Crossroads. Studies of multilingualism and multiculturalism in Oslo and Utrecht, s. 61-72.

NS = Nordiske sprogproblemer 1956-1968. 7 bd., udg. af Dansk Sprognævn: NS 1955 (1956), NS 1956 (1957), NS 1957 og 1958 (1959), NS 1959 og 1960 [1961], NS 1961 og 1962 (1963), NS 1963-1965 [1966], NS 1966 og 1967 (1968). Fælles tidsskrift for de nordiske sprognævn, udg. i Norge med titlen Nordiske språkspørsmål, i Sverige (delvis Finland) med titlen Nordiska språkfrågor. Fortsætter som Sprog i Norden (1970 ff., se SiN).

NT 1524 = Thet Nøye Testamenth. Christiern II’s nye testamente, Wittenberg 1524. Udg. 1950 i faksimile af Bertil Molde og Volmer Rosenkilde.

NT 1529 = Det Ny Testamente. Oversat af Christiern Pedersen, Antwerpen 1529. Udg. 1950 i faksimile af Bertil Molde og Volmer Rosenkilde.

Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal. Udg. 1986 af Svenska språknämnden.

Nyrop, Kristoffer 1915: Frankrig.

– 1922: Italienske Ord i Dansk.

– 1926: Ordenes Liv, bd. 3.

– 1931: Ordenes Liv, bd. 4.

Nørby Jensen, Jørgen 2004: “Fra 2. g’er til økobaby. Nye ord i dansk”. NFS 2004, nr. 1, s. 1-23.

– 2006: “Noget om pendulord og andre irriterende sprogforandringer”. NFS 2006, nr. 4, s. 1-8.

– [2007]: “Antallet af ord i dansk”. Videoartikel på sproget.dk.

– 2016: Nye danske ord med historie.

– mfl. 2016: Smykkelov, trumpisme og gyllegate – Dansk Sprognævns nyordsliste 2016. Netpubl. på dsn.dk og på dansksproghistorie.dk. #WWW TEKST II.08.05.03#

ODS = Ordbog over det danske Sprog, bd. 1-28, 1919-1956. Netpubl. af DSL på dsl.dk (s.m. ODS-S).

ODS-S = Ordbog over det danske Sprog. Supplement, bd. 1-5, 1992-2005. Netpubl. (delvis) af DSL på dsl.dk (s.m. ODS).

Olrik Frederiksen, Britta 1974: Sproget i Ledreborg 12 af Skaanske Lov og Skaanske Kirkelov. Upubliceret prisopgave, Københavns Universitet.

– 2001: “[Anmeldelse af] Pil Dahlerup: Dansk litteratur: Middelalder”. Alvíssmál, nr. 10, s. 88-106.

– 2004: “Interpunktion i gammeldansk perspektiv. Om interpunktionen i B74”. H. Jørgensen & P. Stray Jørgensen (red.), s. 87-99.

Olsen, Ellen 1945: “Henrik Gerner som Fonetiker”. DSt, s. 32-40.

– 1947: “Retskrivningspraksis og Retskrivningsteorier i Danmark i det 17. Aarhundrede”. S&K, bd. 15, s. 66-120.

Omdal, Helge 2008: “Bacon eller beiken? Tilpassing af moderne importord i norsk”. Omdal, Helge & Sandøy, Helge (red.): Nasjonal eller internasjonal skrivemåte? Om importord i seks nordiske språksamfunn (MIN, bd. 8), s. 77-103.

Opsahl, Toril 2009: “Wolla I swear this is typical for the conversational style of adolescents in multiethnic areas in Oslo”. Nordic Journal of Linguistics, bd. 32, nr. 2, s. 221-244.

Ottoson, Kjartan 2002: “Old Nordic: A definition and delimitation of the period”. NordicLanguages, bd. 1, s. 787-793.

Overgård Nielsen, Morten 1996: Det nye komma. Regler og opgaver.

Oxenvad, Erik 1951: Nøgle til det danske sprog. Ny dansk grammatik.

PalladiusDS = Peder Palladius’ Danske Skrifter, bd. 1-5. Udg. 1911-1926 af Lis Jacobsen. Netpubl. på ADL.

Palladius, Peder 1551: “Oversættelse af Bernardino Ochino[:] Mærkelige Bønner”. PalladiusDS, bd. 2, s. 83-126.

Pamp, Bengt 1994: “Övriga namn och andra. Ett försök till gruppering av egennamnen”. K. Jóhannesson mfl. (red.), s. 49-57.

Parner, Mats 2007: En huligan i Påvens Rom.

Paulli, R. 1940: “Den sejrende Antikva”. Det trykte Ord. Udg. af Grafisk Cirkel.

Paulli, Simon 1648: Flora Danica. Udg. 1971-1972 af Johan Lange & Vilh. Møller-Christensen.

Peder Laales Ordsprog (Ghemen, 1506). Udg. 2006 af Merete K. Jørgensen og Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på SMN.

Pedersen, Anders 1912: “Dansk og urnordisk akcentuering”. ANF, bd. 28, s. 1-53.

Pedersen, Christiern 1510: Vocabularium ad usum dacorum. Udg. i faksimile 1973 af Inger Bom & Niels Haastrup. Netpubl. af Jonathan Adams 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

– 1515a: Jærtegns-Postil. Sommerparten (Badius, 1515). Udg. 2006 af Jonathan Adams og Merete K. Jørgensen. Netpubl. på SMN.

– 1515b: Jærtegns-Postil. Vinterparten. Udg. i PedersenChrDS, bd. 1.

– 1531: Det Nye Testamente. Udg. i PedersenChrDS, bd. 3.

– 1533: En nøttelig Legebog. Udg. i faksimile 1933. Netpubl. i DSST.

PedersenChrDS = Christiern Pedersens Danske Skrifter, bd. 1-5. Udg. 1850-1856 af C.J. Brandt & R.Th. Fenger.

Pedersen, Inge Lise 2000: “Sprogkontakt, sprogpåvirkning – og sprogpolitik”. SiN, s. 34-44.

– 2006: “Sociolingvistiske betragtninger over franske låneords vej ind i danske dialekter”. DT, bd. 7, s. 159-184.

Pedersen, Karen Margrethe (KU) 1996: “Substantiver på -fuld”. DF, bd. 38, s. 87-103.

Pedersen, Vibeke A. 1999: “Balladeformler i Ivan Løveridder? – eller: Formler oversætteren ikke brugte”. F. Lundgreen-Nielsen & H. Ruus (red.) 1999-2002, bd. 1, s. 209-250.

petersen, martin 1892: kuede planter.

– 1899: daen gryr! politisg sguesbel i en agd. to avdelenger. rædsgrivnengsudgave.

Petersen, N.M. 1826a: Undersøgelse om hvorvidt den danske Retskrivning bör forbedres. Et Bidrag til Retskrivnings-Striden. Optr. i Samlede afhandlinger, 1870-1874, bd. 1, s. 1-56.

– 1826b: Betragtninger over den höjeste Grundsætning for dansk Retskrivning, til Forsvar for Bogen: Undersøgelse om hvorvidt den danske Retskrivning bör forbedres.

– 1837: Kortfattet dansk Retskrivningslære. Udg. af Selskabet for en forbedret Retskrivnings Udbredelse.

Peterson, Lena 2007: Nordisk runnamnslexikon, 5. udg.

Pflug, Henrik Ovesen 1707: Den Danske Pillegrim.

Pokorny, Julius 1959-1969: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, bd. 1-2.

Pontoppidan, Erik [1649] = Rimordbogen [Vocabularium Danico-rhythmicum] i håndskriftet GKS 3605, 8°.

– 1668: Gram­matica Dani­ca. Optr. i DG, bd. 2, s. 1-426.

Pors, Mads 1594: De nomenclaturis Romanis. Udg. i faksimile 1995 af Jørgen Larsen. Netpubl. 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

Poulsen, Bjørn & Biehl Hansen, Inger (udg.) 1994: Med egen hånd. Optegnelser fra Fladsten og Ørsted 1592-1809.

Prahl, N. & Holck, H. 1779 = [Prahl, Niels]: Haand-Bog til Danskens Retskriv­ning, til Brug for læg Folk. Besørget sammenskrevet ved H. Holck. 2 udg., 1787.

Projekt Bysociolingvistik. Netpubl. på dgcss.hum.ku.dk/forskning/undersoegelsesomraader/kobenhavn/bysoc/.

Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt, 1856. 2. udg., 1859.

Quist, Pia 2000: “Ny københavnsk ‘multietnolekt’. Om sprogbrug blandt unge i sprogligt og kulturelt heterogene miljøer”. DT, nr. 1, s. 143-211.

– 2008: “Sociolinguistic approaches to multiethnolect: Language variety and stylistic practice”. International Journal of Bilingualism, bd. 12, nr. 1-2, s. 43-61.

– 2012: “Skandinavisk i kontakt med indvandrersprog”. SiN, s. 26-37.

– & Normann Jørgensen, Jens 2007: “Crossing – negotiating social boundaries”. Auer, Peter & Wei, Li (red.): Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication, s. 371-390.

– & Svendsen, Bente A. 2015: “MultiNord 2007-2015: Et nettverk for forskning om språk i heterogene byrom – empiriske og teoretiske hovedlinjer”. NOA – Norsk som andrespråk, nr. 1-2, s. 151-194.

– & Svendsen, Bente Ailin (red.) 2010: Multilingual Urban Scandinavia. New Linguistic Practices.

Rambusch, Sigurd 1988: Jakob Scavenius. En moderne politiker i det gamle højre.

Ranch, Hieronymus Justesen [ca. 1600]: Karrig Niding. En skolekomedie fra ca. 1600. Udg. 2013 af Leif Stedstrup.

Rask, Kirsten 1996: Det nye komma. En introduktion.

– 2000: Sprogrenserordbog – tal dansk!

– 2001: Komma – de nye regler.

– 2005: Kunsten at stave. Inklusive tegnsætning (komma og andre tegn) og forkortelser.

Rask, R[asmus] 1826: Forsøg til en videnskabelig dansk Retskrivningslære med Hensyn til Stamsproget og Nabosproget.

Rasmussen, P. 1891: Den nye Retskrivning i Teori og Praksis. Udarbejdet for Skoler og til Selvstudium i Overensstemmelse med de ministerielle Retskrivningsregler af 7. Juni 1889.

Rathje, Marianne 2006: “Hvordan udtales weekend i dag?”. Nørby Jensen, Jørgen mfl. (red.): Ordet fanger. Festskrift til Pia Jarvad i anledning af 60-års-dagen, s. 169-176.

Ravn, Hans Mikkelsen 1644: Brevia et facilia præcepta componendi, pro Incipientibus Slaglosianis. Udg. af Dal, Erik mfl. (red.): Danica. Studier i dansk sprog. Til Aage Hansen 3.9.1964, s. 45-61. Delvis optr. i DM, bd. 1, s. 133-137.

– 1649 = Corvinus, Johannes Michaelius: Ex Rhythmologia Danica msc. Epitome Brevissima. Optr. i DM, bd. 1, s. 147-325.

Ravnholt, Ole 2007: “Let’s face it: Engelsk er kommet for at blive. Nogle hints og fifs om pluralis-s’er – og lidt om andre “fremmede” bøjningsformer”. Heidemann Andersen, Margrethe mfl. (red.): Ved lejlighed. Festskrift til Niels Davidsen-Nielsen i anledning af 70-års-dagen, s. 191-201.

Retskrivningsloven. Se Lov 14. maj 1997, nr. 332.

Retskrivningsordbogen. Se RO.

Retstavning her og nu. Kopiversion (dog med selvstændige ”Stave- og skriveregler”) af RO 1986 v. Anne Hartmann og Henning Bak. 2. udg., 1992.

Riad, Tomas 2002: “The phonological systems of Old Nordic II: Old Swedish and Old Danish”. NordicLanguages, bd. 1, s. 896-911.

Ribe Stadsret. DgK, bd. 2, s. 19-61.

Riber Petersen, Pia 1973: “An instrumental investigation of the Danish »stød«”. ARIPUC, bd. 7, s. 195-234.

– 1975: “Bedepiger, styrkvinder og formandinder”. At færdes i sproget. Iagttagelser og synspunkter, s. 53-64.

– 1977: “Ord avler ord. Nogle produktive sammensætningsled i dansk siden 1955”. SiN, s. 53-68.

– 1984. Se NOID 1984.

– 1988: “Ordforrådets udvikling siden 1955. Fra kabinescooter til ellert”. E. Hansen & J. Lund (red.), s. 80-91.

Rimkrøniken (Ghemen, 1495). Udg. 2006. af Simon Skovgaard Boeck & Jonathan Adams. Netpubl. på SMN. Se også H. Toldberg (udg.) 1969.

Ringgaard, K. 1960: Vestjysk stød.

– 1969: Danske Dialekter. En kortfattet oversigt.

– 1988: “Hvor mange ord er der i dansk?”. NFS 1988, nr. 1, s. 1-6.

– 1989: “Fleksionssystemets forenkling i dansk”. ANF, bd. 104, s. 160-165.

Risager, Karen 2006: “Hvilke sprog tales der i Danmark?”. Sprogforum, nr. 36, s. 13-14.

RO = Retskrivningsordbog, 1955, og Retskrivningsordbogen, 1. udg, 1986; 2. udg., 1996; 3. udg., 2001; 4. udg., 2012. Derefter også som netpubl. (opdat.) på dsn.dk. Udg. af Dansk Sprognævn. Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

Rohde, Bent 2007: “Fraktur eller antikva. Kampen mellem to skrifttyper”. Mål&M, 30. årg., nr. 4, s. 25-31.

ROhist = Hjemmeside på Dansk Sprognævns netsted med en række retskrivningsordbøger, 1872-2012. Netpubl. på rohist.dsn.dk.

Roikjer, Folke & Rasmussen, Børge 1932: “Oversigt over de skånske Dialekter”. DF, bd. 6, s. 87-114.

Ronge, Hans H. 1970: “Siælinna thrøst”. KLNM, bd. 15, sp. 307-310.

Roskilde, Peder Jensen 1627: Prosodia Danicæ Linguæ. Optr. i DM, bd. 1, s. 13-131.

Ruus, Hanne 1995: Danske Kerneord. Centrale dele af den danske leksikalske norm, bd. 1-2.

– 2001a: “Elektronisk viseforskning”. F. Lundgreen-Nielsen & H. Ruus (red.) 1999-2002, bd. 3, s. 9-46.

– 2001b: “Svøbt i mår-cd-rommen”. F. Lundgreen-Nielsen & H. Ruus (red.) 1999-2002, bd. 3, s. 489-505.

Rævebogen 1555 = En Ræffue Bog. Herman Weigeres Oversættelse af Reinke de Vos, bd. 1-2. Udg. 1915-1923 af Niels Møller.

Rørdam, Holger Fr. 1874-1877: “Jon Jakobsen Venusinus”. Kirkehistoriske Samlinger, rk. 3, bd. 1, s. 241-310.

SalL = Salmonsens Konversationsleksikon, bd. 1-19, 1893-1911. 2. udg., bd. 1-26, 1915-1930.

Sandersen, Vibeke 2014: “Ole Hansen Frølundes barndomserindringer og rejsedagbog fra Treårskrigen”. DSt, s. 5-44.

Sandfeld, Kr. 1919: “Sproghistorisk oversigt”. Nørlund, Poul & Sandfeld, Kristian (udg.): Hans Mogensens oversættelse af Philippe de Commines memoirer, bd. 3, s. 321-350.

– 1923: “Sproghistorisk oversigt”. Rævebogen 1555, bd. 2, s. 225-250.

Sandvad, Holger 1920: Vor tegnsætning. Kommaregler.

Schack, Jørgen 1998: “Betydning og reference. Om varemærker og deres relation til kategorierne proprium og appellativ”. DSt, s. 87-102.

– 1999: Varemærker – ord man kan eje. Nordisk Kontakt, nr. 9. Optr. i Hansen, Erik (red.): Fra tid til anden. Dansk sprognævn i 40 år, s. 145-149.

– 2000: “Ordmærker i dansk”. SNFStud 1998-1999. s. 5-18.

– 2001a: “Imponerende 10,3 sekunder”. NFS 2001, nr. 3, s. 10-14.

– 2001b: “Ændringer i opslagsords staveform eller ordform”. NFS 2001, nr. 4, s. 12-17.

– 2006: “Frekvens og proveniens. Om nyere fremmedord i det centrale danske ordforråd”. Jervelund, Anita Ågerup mfl. (red.): Vi skriver dig til. Festskrift til Vibeke Sandersen i anledning af 70-års-dagen, s. 161-167.

Schulte, Michael 2000: “Runeortografien i overgangen fra urnordisk til norrønt”. Maal og Minne, s. 113-126.

– 2006a: “Ein kritischer Kommentar zum Erkenntnisstand der Blekinger Inschriften”. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, bd. 135, nr. 4, s. 399-412.

– 2006b: “Oral traces in runic epigraphy. Evidence from Older and Younger Inscriptions”. Journal of Germanic Linguistics, bd. 18, nr. 2, s. 117-151.

Schulz, P. 1724 Danskens Skriverigtighed (..) den­nem fornæmmelig til gode, som det egentlig kunde ved­komme at vide Orthographien og det retteste af Prent og Skrift. Optr. i DG, bd. 4, s. 1-153.

Schütte, Gudmund 1942: “Indbyggernavnene, dansk Sprogforsknings Stedbørn”. DF, bd. 13, s. 17-22.

SDU = Brink, Lars mfl. 1991: Den Store Danske Udtaleordbog.

Seim, Karin Fjellhammer 1998a: De vestnordiske futhark-innskriftene fra vikingtid og middelalder. Form og funksjon.

– 1998b: “Runes and Latin Script: Runic Syllables”. Düwel, Klaus (red.): Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung. Abhandlungen des Vierten Internationalen Symposiums über Runen und Runeninschriften in Göttingen vom 4.-9. August 1995. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 15, s. 508-512.

Sejer Danielsen, Martin 2012: “Interpunktionen i runehåndskriftet AM 28 8vo af Skånske Lov”. DSt, s. 150-161.

Selback, Bente & Sandøy, Helge (red.) 2007: Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn (MIN, bd. 3).

Selmer, H.P. 1861: Om de i det danske sprog forekommende fremmede ord, samt tyskagtigheder, andre ufuldkommenheder, sprog- og retskrivningsfejl, bd. [1-2].

Selsøe Sørensen, Henrik 2004: “Bærnæse mfl.”. Galberg Jacobsen, Henrik & Schack, Jørgen (red.): Ord til Arne Hamburger på ottiårsdagen 11. juli 2001, s. 36-38.

Sibbern, F.C. 1826: Efterladte Breve af Gabrielis. Udg. 1997 af Henrik Schovsbo.

Sievers, Eduard 1881: Grundzüge der Phonetik zur Einführung in das Studium der Lautlehre der indogermanischen Sprachen, 2. udg.

SiN = Sprog i Norden/Språk i Norden. Årsskrift for de nordiske sprognævn, 1970 ff. Udg. af Dansk Sprognævn mv. (fortsættelse af NS). Netpubl. på ojs.statsbiblioteket.dk. Årg. 2012 ff. kun netpubl.

Sjælens og kroppens trætte 1510. Udg. (inkl. i faksimile) 1971 af Poul Lindegård Hjorth i Sjælens og kroppens trætte og Ars moriendi.

Skautrup, Peter 1944-1970: Det danske sprogs historie. Se DSH.

– 1958: Arv og gæld i ordenes samfund.

Skolseg, Ellen 1997: “Orddanningselementer i gråsona mellom frie og bundne morfemer”. Ord om ord 3. Årsskrift for leksikografi (Universitetet i Oslo), s. 63-79.

Skriftemålsbøn (Sth. K 48). Udg. 2006 af Jonathan Adams & Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på SMN.

Skånske Lov (AM 28, 8vo). Udg. 2014 af Martin Sejer Danielsen. Netpubl. på SMN.

Skånske Lov (E don. var. 136, 4o). Håndskrift på KB.

Skånske Lov (Stockholm B 74). GO’s translitteration ved Finn Delager. DSL’s arkiv.

Smith, Henrik 1563: Libellus Vocum Latinarum. Udg. i faksimile 1991 af Jørgen Larsen. Netpubl. 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

Smith, Svend 1944: Bidrag til Løsning af Problemer vedrørende Stødet i dansk Rigssprog.

SMN = Studér Middelalder på Nettet. Netsted med danske tekster ca. 1300-1515 i tekstkritiske udgaver. Red. 2002 ff. af DSL v. Marita Akhøj Nielsen mfl. Netpubl. på dsl.dk (se tekstnet.dk).

Sneedorff, Jens Schielderup 1761-1763: Den patriotiske Tilskuer.

Sneedorff-Birch, Fr. 1835: Dansk Retskriv­ningslære, med et Tillæg om Skilletegnene (..). 2. opl., 1845.

SNFStud = Studier i Nordisk 1998-1999 ff. Foredrag og årsberetning, 2000 ff. Udg. af Selskab for Nordisk Filo­logi (fortsættelse af SNFÅrsb).

SNFÅrsb = Selskab for Nordisk Filologi. Årsberetning 1912-1997, 1933-1998. Udg. af Selskab for Nordisk Filologi (fortsætter som SNFStud).

S&K = Sprog og Kultur, bd. 1-28, 1932-1978. Red. af Peter Skautrup og H.P. Hansen.

Sokkelund herreds tingbøger 1621-1637. Udg. 1957-1985 af Ole Karup Pedersen mfl. Netpubl. i uddrag i DSST.

Spang-Hanssen, Henning 1971: “Hvor mange ord er der i dansk?”. NFS, nr. 6, s. 1-4.

– 1988: “Det faglige ordforråd”. E. Hansen & J. Lund (red.), s. 92-102.

Sprog på spil. Et udspil til dansk sprogpolitik. Udg. 2003 af Kulturministeriet. Netpubl. på kum.dk.

Sprogbrevet DR, nr. 55, november 1990. Red. af Jørn Lund.

sproget.dk = Dansk Sprognævn og DSL’s fælles sprogportal. 2007 ff. Netpubl. på sproget.dk, dsn.dk og dsl.dk.

Språgfronten = S. Clausen mfl. (red.) 1944-1948.

SRO = Saaby, Viggo: Dansk Retskrivningsordbog. 1. udg., 1891; 2. udg., 1892; 3. udg., 1896; 4. udg., 1904 (herfra med titlen Saabys Retskrivningsordbog, udg. af P.K. Thorsen); 5. udg., 1909; 6. udg., 1913; 7. udg., 1918; 8 udg., 1919. Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

Stednavneliste 1922 = Stednavneudvalget (udg.): Danske Stednavne. Retskrivningsliste over de for Administration og Samfærdsel vigtigste danske Stednavne vedtaget af Stednavneudvalget 24. Juni 1920 og 10. Dec. 1921. Udg. som fortryk.

Stednavneliste 1932 = Stednavneudvalget (udg.): Fortegnelse over Sjællands Stednavne.

Stephanius, Hans 1606: “Ad Johannem Bielke”. Brev af 23. maj 1606 til Jens Bielke. Udg. med dansk oversættelse i DM, bd. 1, s. 5-11.

Stoklund, Marie 1987: “Runefund”. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 189-211.

– 2004: “The Runic Inscription on the runic Scull Fragment”. Kann Rasmussen, Aino & Brinch Madsen, Helge (red.): Ribe Excavations 1970-76, bd. 5, s. 27-42.

– & Moltke, Erik 1981: “Futharken – hvorfor står den der?”. Egevang, Robert (red.): Det skabende menneske. Kulturhistoriske skitser tilegnet P.V. Glob 20. februar 1981, s. 184-193.

Storm, Joh. 1874: “Om Tonefaldet (Tonelaget) i de skandinaviske Sprog (Foredraget den 6te Marts 1874)”. Kristiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1874, s. 286-297.

Stray Jørgensen, Peter 1988: Skoleslang.

Strid, Jan Paul 2002: “Lexical developments from Ancient Nordic to Old Nordic”. NordicLanguages, bd. 1, s. 733-745.

Strudsholm, Erling 1999: “Leksikalsk variation”. Skytte, Gunver mfl. (red.): Tekststrukturering på italiensk og dansk. Resultater af en komparativ undersøgelse, bd. 2, s. 253-330.

StubD = Ambrosius Stubs Digte, bd. 1-2. Udg. 1972 af Erik Kroman. Netpubl. på ADL.

Støiholm, Katrine & Kirchmeier, Sabine 2017: “Hvor står kommaet i 2017?”. NFS 2017, nr. 3, s. 12-17.

Svendsen, Bente Ailin & Røyneland, Unn 2008: “Multiethnolectal facts and functions in Oslo, Norway”. International Journal of Bilingualism, nr. 12, bd. 1-2, s. 63-83.

Swadesh, Morris 1972: “What is glottochronology?”. Sherzer, Joel (red.): The origin and diversification of languages, s. 271-284.

Sweet, Henry 1873/74: “On Danish Pronunciation”. Transactions of The Philological Society. 1873-74, s. 94-112.

Syv, Peder 1663: Nogle betenkninger om det Cimbriske Sprog. Optr. i DG, bd. 1, s. 75-272.

– 1682-1688: Almindelige Danske Ordsproge og korte Lærdomme, bd. 1-2. Udg. i DgO, bd. 7.1-7.2.

– 1685: Den Danske Sprog-Kunst eller Grammatica Samt et Tilheng, om dette Sprogs Skrive-rigtighed, med videre Forklaring og Forsvar. Optr. i DG, bd. 3, s. 147-250.

Søndergaard, Georg 1979: Bogen om personnavne.

– 2000: Danske for- og efternavne. Betydning, oprindelse, udbredelse.

Sørensen, Knud 1971: “Knock-out og come-back. Om trykket i en engelsk låneordstype”. NFS, nr. 7, s. 1-2.

– 1973: Engelske lån i dansk.

– 1981: “Fra Seven Gothic Tales til Syv fantastiske Fortællinger”. DSt, s. 45-72.

– 1995: Engelsk i dansk – er det et must?

– 1997: A Dictionary of Anglicisms in Danish.

– 2010: “Engelsk indflydelse på nyere dansk”. Akhøj Nielsen, Marita (red.): Det fremmede som historisk drivkraft. Danmark efter 1742. Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 70-års-fødselsdagen den 16. april 2010, s. 176-181.

Såby, Viggo (udg.) 1886: Det arnamagnæanske håndskrift nr. 187 i oktav, indeholdende en dansk lægebog.

Tadmor, Uri 2009: “Loanwords in the worlds languages: Findings and results”. Haspelmath, Martin & Tadmor, Uri (red.): Loanwords in the Worlds Languages. A Comparative Handbook, s. 55-75.

Tausen, Hans 1535: De fem Mosebøger. Udg. 1932 af Bjørn Kornerup.

– 1539: Postil. Udg. i faksimile 1934 af Bjørn Kornerup. Netpubl. i uddrag i DSST.

Therkelsen, Rita 2009: “Om “agtig””. Farø, Ken mfl. (red.): Sprogvidenskab i glimt. 70 tekster om sprog i teori og praksis, s. 57-62.

Thomas a Kempis fire Bøger om Kristi Efterfølgelse i dansk Oversættelse fra 15. Århundrede. Udg. 1885 af F. Rønning.

Thomsen, C.J. 1836: Ledetraad til nordisk Oldkyndighed og Historie.

Thomsen, Vilh. 1893: “Om oprindelsen til nogle ejendommeligheder i den danske retskrivning (ld og nd)”. Jørgensen, C. (udg.): Forhandlinger paa det fjerde nordiske Filologmøde i København den 18-21 Juli 1892, s. 205-226.

– 1908: “Lydlære”. Espersen, J.C.S: Bornholmsk Ordbog, s. <1>-<67>.

Thorsen, Nina 1976: “An acoustical investigation of Danish intonation: Preliminary results”. ARIPUC, bd. 10, s. 85-147.

Thuesen, Karen 1997: “Er den danske folkevise norsk? Ordforrådsstudier”. Lundgreen-Nielsen, Flemming mfl. (red.): Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjorth, s. 49-65.

– 2000: “… drog ud sin brune brand”. F. Lundgreen-Nielsen & H. Ruus (red.) 1999-2002, bd. 2, s. 131-149.

TiAfhandl = Ti Afhandlinger. Udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 50 års jubilæum, 1960.

Toldberg, Helge (udg.) 1961: Den danske rimkrønike, bd. 1-3. Udg. 1958-1961 af Helge Toldberg. Se også Rimkrøniken

Tott, Ivar Axelsson 1485-1487: Ivar Axelsson Totts räkenskapsbok för Gotland 1485-1487. Udg. 1991 af Evert Melefors & Dick Wase.

Tragica 1657 = Den I. Part Tragica Eller Gamle Danske Historiske Elskaffs Viser (..). Udg. 1994 af Ebba Hjorth og Marita Akhøj Nielsen.

Trap-Jensen, Lars 2008a: “Krydsordsleksikonet som leksikografisk produkt”. Nog ordat? – Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008, s. 373-381.

– 2008b: “Mål på fem bogstaver”. Mål&M, 31. årg., nr. 1, s. 8-14.

Tre skolekomedier fra tiden omkring 1530. En diplomatarisk udgave af håndskriftet Thott 780 fol. Udg. 2004 af Leif Stedstrup.

Truss, Lynne 2003: Eats, Shoots & Leaves. The Zero Tolerance Approach to Punctuation.

Tursen, Jon 1561: Vocabularius Rerum. Udg. i faksimile 1975 af Jørgen Larsen. Netpubl. 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

1000 Ord fra Hitler-Krigen, 1945.

Tøndering, John 2010: “Prosodiske fraser og syntaktisk struktur i spontan tale”. NyS, nr. 39, s. 166-198.

Vedel, Anders Sørensen 1575: Den Danske Krønicke som Saxo Grammaticvs screff, halfffierde hundrede Aar forleden. Udg. i faksimile 1967 med introduktion af Allan Karker.

– 1591: Hundredvisebog. Udg. i faksimile 1993 af Karen Thuesen.

Vedsgaard Christensen, Mette 2003: “Etnolekt i Århus Vest. Morfologiske, syntaktiske og pragmatiske træk”. MUDS 9, s. 141-151.

– 2004: “Arabiske ord i dansk hos unge i multietniske områder i Århus”. Dabelsteen, Christine B. & Arnfast, Juni Söderberg (red.): Taler de dansk? Aktuel forskning i dansk som andetsprog, s. 33-52.

– 2012: 8220, 8219. Sproglig variation blandt unge i multietniske områder i Aarhus. Ph.d.-afhandling, Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur.

Venusinus, Jon Jakobsen 1594: “Den højest vished, der ieg af ved”. P. Lauridsen 1594, bl. [B4v-C1r]. Optr. i H.F. Rørdam 1874-1877, s. 257-258.

Verner, Karl 1872: “[Brev af 3. juli 1872 til professor C.W. Smith]”. 1903, s. 149-174.

– 1881: “[Anmeldelse af] Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent af Axel Kock (..) 1878 (..)”. Anzeiger für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur, bd. 7, s. 1-13. Optr. i 1903, s. 84-104.

– 1903: Afhandlinger og Breve. Udg. af Selskab for germansk filologi med en biografi af Marius Vibæk.

Videnskabernes Selskabs Ordbog. Se VSO.

Vikør, Lars S. 1993: The Nordic Languages. Their Status and Interrelations.

Visetekster fra den ældste danske visebogsoverlevering 1550-1590. Udg. af Hanne Ruus og Dorthe Duncker, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Netpubl. på duds.nordisk.ku.dk.

VSO = Dansk Ordbog, bd. 1-8, 1793-1905. Udg. af Videnskabernes Selskabs Bestyrelse.

Werfel, Johan 1794: Veiledning til at lære det danske Sprog. Skreven for Ungdom­men. 2. opl., 1798; 3. opl., 1802. Også trykt i 1795, s. [I]XVI, 1-80.

– 1795: Dansk Brevbog. 5. udg., 1850.

Wessén, Elias 1965: Svensk språkhistoria II. Ordbildningslära, 4. udg.

Westerberg, Anna 1991: Utvecklingen av gammalt kort a framför ld och nd i svenska dialekter, bd. 1-2.

Wiese, Heike 2009: “Grammatical innovation in multiethnic urban Europe: new linguistic practices among adolescents”. Lingua, bd. 119, s. 782-806.

Winge, Vibeke 2000: Pebersvend og poltergejst. Tysk indflydelse på dansk.

– 2002: “Die tyske Utysker. Ausgrenzung der “unbeliebten” Präfixe im Dänischen des 19. und 20. Jahrhunderts”. Askedal, John Ole og Naumann, Hans-Peter (red.): Hochdeutsch in Skandinavien, bd. 2, s. 127-140.

– 2006: “Fra Spielverderber til Supergeil. Gamle og nye tyske lån i dansk”. Mål&M, 29. årg., nr. 4, s. 15-21.

– 2007: “Ist deutsches Lehngut wieder salonfähig?”. Lindqvist, Christer (red.): Hochdeutsch in Skandinavien, bd. 3, s. 253-265.

– 2012: “So ein Ding”. Mål&M, 35. årg., nr. 3, s. 18-20.

[With, K.H.] 1865 = Børnebog til Undervisning i Skrivning og Læsning for de første Begyndere (..) udgiven af en gammel Skolemand.

Wolff, Ernst 1779: En Dansk og Engelsk Ord-Bog.

Wolle, E. 1846: Regler og Bestemmelser for det danske Sprogs Ortho­graphie samt for Interpunctionen. 2. udg., 1848; 3. udg., 1854.

ØMO = Ømålsordbogen. En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer, bd. 1 ff. Udg. 1992 ff. af Afdeling for Dialektforskning, Københavns Universitet.

Ørsted, H.C. 1840: Tale holden i de Skandinaviske Naturgranskeres første Møde i Kjøbenhavn. (Den 3die Juli 1840.).

Åkerström, Hanna 2013: Interpunktion i runstensinskrifter från tidig vikingatid. Upubliceret masteropgave, Uppsala universitet.

Aarhus, Jacob Madsen 1586: De literis libri duo, bd. 1-2. Udg. 1930 af Christen Møller & Peter Skautrup og med en oversættelse (bd. 2, s. 99-249) af Franz Blatt.

  • 62. Forkortelser i bibelhenvisninger
    I kildehenvisninger til tekststeder i Bibelen anvendes forkortelser fra listen nedenfor. Udover de forkortede navne på Bibelens bøger og skrifter indeholder henvisningerne som regel også oplysninge...