19.4 · Engelsk

Selvom der har eksisteret forbindelser mellem Danmark og England i over tusind år, blev engelsk kendt i Danmark forholdsvis sent. Vikingerne kunne i forbindelse med deres togter til England naturligvis ikke undgå at høre angelsaksernes sprog, men da deres eget oldnordisk var nært beslægtet med det sprog der dengang taltes i England, kunne de formentlig i et vist omfang kommunikere ved hjælp af deres modersmål. Ifølge Torben Kisbye (1982) hersker der blandt forskere “relativ enighed om, at nordisk og engelsk dengang lå så tæt på hinanden, at en (..) vis grad af forståelighed må have været til stede” (s. 138‑139). Se også kap. 18.5 her i bd. 5. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 5, s. 245-255.

Ekstramateriale