Kapitel 7 · Udtale

 • 7.1 · Runetiden
  De ældste runeindskrifter, som primært er fundet i det sydskandinaviske og nordtyske område, og som lader sig datere fra midten af 100-tallet e.Kr. og frem, er de tidligst overleverede germanske sp...
 • 7.2 · Gammeldansk
  Ud fra et lydligt synspunkt er den gammeldanske periode (ca. 1100-1500/1515) den mest afgørende overhovedet i dansk sproghistorie; for som antydet i indledningen til kap. 5.2 om den gammeldanske orto...
 • 7.3 · Ældre nydansk
  Udforskning af ældre lydhistorie står over for vanskeligheder. Ikke alene er den underlagt det vilkår at overleveringen består af langt flere skriftnære end talesprogsprægede tekster, det er ogs...
 • 7.4 · Yngre nydansk
  I fugleperspektiv er det danske sprogsamfund siden 1700-tallet ændret fra at være præget af stor mangfoldighed til en diversitet, hvis sproglige udslag er langt mindre. Der er stadig udtaleforskell...
 • 7.5 · Stød, tryk og tonegang
  Det karakteristiske knirk ved stødets artikulation i nutidsdansk opstår ved, at stemmelæberne danner et ufuldstændigt lukke og svinger uperiodisk. Derved adskiller stødet i dag sig fra stødet fo...