Kapitel 9 · Ord fra andre sprog

 • 9.1 · Græsk og latin
  Når vi taler om græsk og latins indflydelse på dansk, taler vi reelt om en indflydelse fra latin, eller måske snarere fra en hybrid, vi kunne kalde græcolatin: Indflydelsen fra græsk er i stort ...
 • 9.2 · Tysk
  Dansk har modtaget lån fra tysk i to omgange. Den tidligste og stærkeste påvirkning skete fra nedertysk og fandt sted i den middeldanske periode, mens de højtyske lån følger fra ældre nydansk. ...
 • 9.3 · Romanske sprog
  De romanske sprog er en stor gruppe af indoeuropæiske sprog der alle er udviklet af latin. Af disse sprog er det især fransk og italiensk og i mindre grad spansk og portugisisk der har påvirket det...
 • 9.4 · Engelsk
  Den engelske påvirkning af dansk sprog er i højere grad et nutidsfænomen end et fænomen som hører til den lange historie om det danske sprogs udvikling. Dog er det muligt at udskille perioder i e...
 • 9.5 · Nordiske sprog
  For at konstatere en påvirkning fra ét sprog til et andet må man have helt klare forestillinger om de to sprogs forskellighed. Derfor vil det ofte være vanskeligt at sige med sikkerhed hvilket spr...
 • 9.6 · Nyere indvandrersprog
  Dette kapitel giver en kort beskrivelse af ord og enkelte vendinger som siden slutningen af 1990’erne er registreret hos blandt andet unge sprogbrugere i Danmark. Ordene stammer fra nyere indvandrer...