Bind 4 · Dansk i brug

Dette bind beskriver særligt udbredte genrers betydning for sproget. Det drejer sig dels om den store indflydelse fra det juridisk/administrative sprog før og efter 1700, dels om sproget i de mange bibeloversættelser og i salmerne og deres betydning for almensproget.

Også mere folkelige genrers sprog beskrives. Folkeviserne suppleres med gennemgange af højskolesangen og lejlighedssange og festsange, og der sluttes med ordsprogenes historie.

Avis-, radio- og tv-sprog fra den første dansksprogede avis til dagens mange radio- og tv-kanaler beskrives, og de nye kommunikationsformer der er opstået sammen med udbredelsen af brugen af internet og mobiltelefoni, behandles.

Færdighederne i at læse og skrive i befolkningen før og efter 1800 gennemgås, og genren private breve inddrages. Det beskrives hvordan undervisningen i dansk i skolen har udviklet sig, og der gøres rede for etableringen af sproglige normer og centralt styret normering af sprogbrugen. Til sidst beskrives sprogsituationen for de personer der ikke har dansk som modersmål, men som andetsprog.