13.2 · Udtale

Sociolektale forskelle er i Danmark i nutiden altovervejende udtaleforskelle. Siden 1400-tallet har de sociale forskelle mellem land og by været lige så vigtige som forskellene mellem de forskellige stænder og senere mellem rangklasserne. Derfor må man formode at købstædernes sprog i almindelighed har adskilt sig klart fra sproget i det omgivende land.

Landbefolkningen talte lokal dialekt, mens borgerne i købstæderne talte særlige købstadsdialekter. Købstædernes borgerskab, hovedsagelig bestående af købmænd og håndværkere, kunne desuden normalt (noget) tysk, ligesom tysk spillede en væsentlig rolle i deres sociale liv, og i garnisonsbyerne var der også et militært islæt i bybefolkningen, som indtil ca. 1800 for en stor dels vedkommende var tysksproget.

Indtil ca. 1800 markerede de højere stænder ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 3, s. 357-371.