7.2 · Gammeldansk

Ud fra et lydligt synspunkt er den gammeldanske periode (ca. 1100-1500/1515) den mest afgørende overhovedet i dansk sproghistorie; for som antydet i indledningen til kap. 5.2 om den gammeldanske ortografi må talen i Danmark omkring år 1100 have været en østnordisk (svensk-dansk) variant af fællesnordisk, hvorimod den omkring år 1500 i hovedtræk må have været (ældre) nydansk. Det tidlige 1500-talssprog har vel at mærke næppe lydt som moderne dansk rigsmål, snarere som de klassiske danske dialekter – optegnet fra begyndelsen af 1800-tallet til midten af 1900-tallet – i deres minimalt skriftsprogspåvirkede form. ..

Læs mere i Dansk Sproghistorie, bd. 2, s. 151-178.