Litteratur i bind 1

Forkortelseslisten indeholder redaktionelle forkortelser brugt i litteraturlisten nedenfor og i litteraturhenvisninger i bind 1 i øvrigt. Værkforkortelser af typen ODS = Ordbog over det danske Sprog er anført og forklaret på deres alfabetiske plads i litteraturlisten.

Forkortelser af navnene på bøger og skrifter i Bibelen er forklaret i listen Forkortelser i bibelhenvisninger.

AM – om håndskrift i Den Arnamagnæanske Samling, fx AM 202, 8º
bd. – bind
bek. – bekendtgørelse, Bekjendtgjørelse
bl. – blad
cirk. – cirkulære
DSL – Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
f. – og følgende side
ff. – og følgende sider
fork. – forkortelse, forkortet
GKS – om håndskrift i Gammel Kongelig Samling (på KB), fx GKS 3605, 8o
KB – Det Kongelige Bibliotek
l. – linje
netpubl. – netpubliceret, netpublikation
NKS – om håndskrift i Ny Kongelig Samling (på KB), fx NKS 66, 8o
opdat. – opdateres, opdateret
optr. – optryk(t)
publ. – publiceret, publikation
r – recto, dvs. på forsiden af et blad, fx AM 202, 8o, bl. 32r
red. – redigeret, redaktør(er)
rk. – række
s. – side
s.m. – sammen med
smst. – samme sted, sammesteds
sp. – spalte
udg. – udgave(r), udgiver(e), udgivet
v – verso, dvs. på bagsiden af et blad, fx NKS 66, 8o, bl. 56v
årg. – årgang

 

Abrahamson, Werner Hans Fried. 1812: Versuch einer vollständigen dänischen Sprachlehre für Deutsche mit kritischen Bemerkungen.Adelung, Johan Christoph 1806-1817: Mithridates, oder allgemeine Sprachenkunde, bd. 1-3.

Adriansen, Inge 1992: “Dansk og tysk spejlet i hinanden. Portrætter af national identitet i 1920”. U. Østergård (red.), s. 131-159.

– 2003: Nationale symboler i det danske rige 1830-2000. Fra undersåtter til nation, bd. 2.

– 2010: Erindringssteder i Danmark. Monumenter, mindesmærker og mødesteder.

Akhøj Nielsen, Marita 1995: Thomas Kingo. Digtning i udvalg.

– 2014: “Moths ordbog og dens virkningshistorie”. LexicoNordica, bd. 21, s. 99-120.

Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV’s Tid, bd. 1 (1588-1626). Udg. 1883-1885 af Kr. Erslev.

Albrectsen, Esben 1994: “Harald Blåtand og Danmark”. Due-Nielsen, Carsten mfl. (red.): Struktur og Funktion. Festskrift til Erling Ladewig Petersen, s. 17-26.

Allan, Robin mfl. 1995: Danish. A Comprehensive Grammar. 2. udg. = T. Lundskær-Nielsen & P. Holmes 2010.

Allen, C.F. 1848: “Om Sprog og Folke-Eiendommelighed i Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland”. Antislesvigholstenske Fragmenter, hæfte 8.

Almar, Knud Paasch 2003: Grammatik på dansk – adgang til fremmedsprog.

Amsterdamska, Olga 1987: Schools of Thought. The Development of Linguistics from Bopp to Saussure.

Andersen, Børge 1959: Rønnemålet. En strukturallingvistisk analyse af udtryksplanet i en bornholmsk dialekt.

Andersen, Einer & Rehling, Erik 1936: Modersmaalet, bd. 1-2.

Andersen, H.C. 1845: Holger Danske.

Andersen, Harry 1945: Dansk Begrebsordbog.

– 1947: “Det yngre Runealfabets Oprindelse”, ANF, bd. 62, s. 203-227.

Andersen, Jens 2014: Denne dag, et liv. En Astrid Lindgren-biografi.

Andersen, Merete G. 1996: “Dalbybogen. Et evangelarium fra det 11. århundredes sidste trediedel”. Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, bd. 83, s. 67-128.

– 1999: “Dalbybogen”. E. Petersen (red.), s. 63-66.

Andersen, Poul 1937: “Rasmus Rask”. Fra Rask til Wimmer, s. 7-33.

– 1938: “Indledning”. R. Rask [1805/1806-?], s. VII-XLVIII.

– 1954: “Dansk Fonetik”. Nordisk Lærebog for Talepædagoger, s. 308-353. Også udg. i P. Andersen & L. Hjelmslev 1954.

– 1958: Fonemsystemet i Østfynsk. På Grundlag af Dialekten i Revninge Sogn.

– 1965: “Dialektforskningen”. J. Larsen mfl. (red.), s. 85-126.

– 1977: “Dansk Dialektologi i Tiåret 1965-1974”. DSt, s. 100-138.

– & Hjelmslev, Louis 1954: Fonetik. Særtryk af Nordisk Lærebog for Talepædagoger.

– (udg.) 1938: Rasmus Rask: De fynske Bønders Sprog.

– mfl. (red.) 1974: Festskrift til Kristian Hald. Navneforskning. Dialektologi. Sproghistorie. På halvfjerdsårsdagen 9.9.1974.

Andersen, Thomas mfl. 2001: Sproget som ressource. Dansk systemisk funktionel lingvistik i teori og praksis.

Andersen, Vilhelm 1919: Nordboer.

Andersson, Henrik mfl. 1997: “Man skal ikke give bagerbørn hvedebrød. En artikel om leksikografisk brødarbejde”. F. Lundgreen-Nielsen mfl. (red.), s. 101-114.

Andersson, Thorsten 2003: “Gut.iuda och Gutland – en tillfällig likhet?”. Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet, s. 74-86.

ANF = Arkiv för nordisk filologi, bd. 1 ff., 1883 ff.

Antislesvigholstenske Fragmenter udgivne efter Foranstaltning af Consistorium ved Kjøbenhavns Universitet, bd. 1-4. Udg. 1848-1851 af A.F. Krieger.

APhS = Acta Philologica Scandinavica, bd. 1-34/35, 1926-1988.

Appel, Charlotte 2001: Læsning og bogmarked i 1600-tallets Danmark, bd. 1-2.

Arbejdersangbogen, 1926. 9. udg., 1999.

Arboe, Torben 2013: “Skrave, skagler, lejder – og andre betegnelser for dele af høstvogne”. Ord og sag, nr. 33, s. 4-24.

Askedal, John Ole 1986: “Topologisk feltanalyse, koderingssystemer og pragmatiske funksjoner”. NyS, nr. 16-17, s. 18-55.

Axel-Nilsson, Christian 1967: Studier i Norsteds stilgjuteri. Upubliceret licentiatafhandling.

– 1983: Type Studies.

Axelsen, Jens mfl. 1996: Retskrivningsordbog. Gyldendals Røde Ordbøger. 3. udg., 2009.

Baden, Jacob 1785: Forelæsninger over det Danske Sprog, eller Resonneret Dansk Grammatik. 2. udg., 1792; 3. udg., 1801/1804; 4. udg. (uændret optr.), 1812/1813.

– 1799: Dansk ortografisk Ordbog tilligemed et kort ortografisk Register.

Bagge, Povl 1963: “Nationalisme, antinationalisme og nationalfølelse i Danmark omkring 1900”. Ellehøj, Svend mfl. (red.): Festskrift til Astrid Friis på halvfjerdsårsdagen den 1. august 1963, s. 1-28.

Bajer, Frode 1909: Fredrik Bajer’s livserindringer udgivne af hans søn.

Bandle, Oskar 1973: Die Gliederung des Nordgermanischen. Mit 23 Karten. 2. udg., 2011, med indledning af Kurt Braunmüller.

– 1997: “Ein neues Handbuch zur Geschichte der nordischen Sprachen”. Skandinavistik, nr. 27, s. 125-128. Optr. i 2001, s. 149-153.

– 2001: Schriften zur nordischen Philologie. Sprach-, Literatur- und Kulturgeschichte der skandinavischen Länder, zum 75. Geburtstag des Autors. Red. af Jürg Glauser & Hans-Peter Naumann.

– mfl. (red.) 2002-2005. Se NordicLanguages.

Barber, Elizabeth Wayland 2001: “The clues in the Clothes: Some Independent Evidence for The Movement of Families”. Drews, Robert: Greater Anatolia and the Indo-Hittite Language Family, s. 1-14.

Barfod, Jørgen H. 1983: Christian IV’s Nyboder.

Barnes, Michael P. 2006: “Standardized fu.arks: A usefull tool or a delusion?”. M. Stoklund mfl. (red.), s. 11-29.

– 2012: Runes. A Handbook.

Bartholin, Chr. 1843: Kortfattet dansk Retskrivningslære.

Bartlett, Robert 1994: The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change 950-1350. Fotografisk optr., 1966.

Basbøll, Hans 1971: “A commentary on Hjelmslev’s Outline of the Danish Expression System”. Acta Linguistica Hafniensia, nr. 13, s. 173-211.

– 1973: “A commentary on Hjelmslev’s Outline of the Danish Expression System (II)”. Acta Linguistica Hafniensia, nr. 14, s. 1-24.

– 1974: “The phonological syllable with special reference to Danish”. ARIPUC, bd. 8, s. 39-128.

– 1989: “Dansk talesprog, systembeskrivelser. Dansk fonologi i de sidste femogtyve år”. B. Holmberg mfl. (red.), s. 91-134.

– 1994: “How to derive the Sonority Syllable from the Prototypical Peak”. Linguistic Studies in Honour of Jørgen Rischel (= Acta Linguistica Hafniensia, nr. 27), s. 51-65.

– 2005: The Phonology of Danish.

– 2008: “Stød, diachrony and the Non-Stød Model”. NOWELE, bd. 54/55, s. 147-189.

– 2013: “Ordskemaet og Ikke-Stød”. D. Duncker mfl. (red.), s. 137-148.

– 2014: “Danish stød as evidence for grammaticalization of suffixal positions in word structure”. Acta Linguistica Hafniensia, nr. 46, s. 137-158.

Bay, Carl Erik 1973: Socialdemokratiets stilling i den ideologiske debat i mellemkrigstiden.

Bechtel, Fritz 1892: Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Schleicher.

Becker-Christensen, Christian 1988: Bogstav og Lyd. Dansk retskrivning og rigsmålsudtale, bd. 1.

– 2004: Nudansk Syntaks. Videreføres som 2010.

– 2010: Dansk Syntaks. Indføring i dansk sætningsgrammatik og sætningsanalyse. Videreførelse af 2004.

– 2013: “Nudansk Ordbog 1953-2010”. DSt, s. 66-96.

– 2016: “Ordbog sb.”. Fahl, Laurids Kristian mfl. (red.): EDO. Ebbas Danske Ordbog, s. 152-157.

– & Widell, Peter 1995: Politikens Nudansk Grammatik. 4. udg., 4. opl., 2011.

Becker, T.A. (udg.) 1854: De ældste danske Archivregistraturer, bd. 1.

Bek. 6. juni 1889, nr. 83, om Retskrivningen.

– 27. februar 1892, nr. 23, [om Retskrivningen].

– 27. februar 1892, nr. 24, om Retskrivningen.

– 24. august 1895, nr. 179, vedrørende Undervisningen i Modersmaalets Sproglære. Optr. i bl.a. SRO 1918 og 1919, s. 28-31, og i DRO, 1923, s. XXXVI-XXXIX.

– 15. december 1900, nr. 184, angaaende Brugen af Verbernes Flertalsform ved Undervisningen i Modersmaalet.

– 25. februar 1902, nr. 34, angaaende Bøjningen af Udsagnsordenes Tillægsmaader.

– 22. marts 1948, nr. 128, om ændringer i retskrivningen.

– 4. september 1997, nr. 707, om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning.

Benneth, Solbritt mfl. (red.) 1994: Runmärkt. Från brev till klotter. Runorna under medeltiden.

Bennike, Valdemar & Kristensen, Marius: Kort over de danske folkemål. Se Kort&c.

Benzon, Rudolph 1915: Retskrivnings- og Fremmedordbog med grammatiske Regler og Vink. 20. opl., 1977, ved Karl Hårbøl.

Beretning om Det Nordiske Gabelsberger-Stenografmøde i Kjøbenhavn 13.-15. August 1888, 1888.

Beretning om Det Nordiske Gabelsberger-Stenografmøde i Kristiania 13., 14. og 15. August 1894, 1896.

Berg, A. 1868: Retskrivningsordbog.

Berg, Jörgen Ludvig [1811]: Tanker om fædresprogets retskrivning. Et forsög.

Bergenholtz, Henning mfl. 1999: DanskOrdbogen.

– mfl. 2002-: Den Danske Netordbog.

– mfl.: Ordbogen over Faste Vendinger. Se V. Vrang mfl. 2003.

Berg Eriksen, Trond 1999: Tidens historie. Norsk original sa. år.

Bertelsen, Henrik 1904: Dansk Retskrivningslære og Retskrivningsordbog.

– 1905: Dansk sproghistorisk Læsebog. Første Del: Oldtid og Middelalder (400-1500), bd. 1-2.

– 1918: “Retskrivningsvejledning”. SRO 1918, s. 1-27. Nyt optr. 1919, derefter nye udg. og opl. i DRO 1923-1946.

– 1926: Jens Pedersen Høysgaard og hans Forfatterskab.

Bertolt, Oluf mfl. 1955: En bygning vi rejser. Den politiske arbejderbevægelses historie i Danmark, bd. 2.

Betænkning 18. april 1805 = [Udtalelse fra Videnskabernes Selskabs Ordbogskommission om grundreglerne for det danske sprogs retskrivning]. Trykt i Kolsrud, Sigurd 1974: Rettskrivingsspursmålet i Danmark og Noreg 1775 til ikring 1814, s. 34-44.

Bibelen online. Netpubl. på bibelselskabet.dk.

BiblDan = Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over den danske Literatur fra 1482 til 1830, bd. 1-6. Udg. 1877-1931 af Chr. V. Bruun mfl.

Billeskov Jansen, F.J. 1988: Perspektiver på Holbergordbogen. DSL’s præsentationshæfter, nr. 18.

Birch, David Seidelin 1810: Udtog af den danske Sproglære med kort Methodelære for Sprogunderviisningen i de danske Skoler, til Veiledning for Almueskolelærere som have ikkun ringe Fordannelse. 4. udg., 1825.

Birkvig, Henrik 1996: Birkvigs Skriftatlas. 15 gode skriftfamilier til design og produktion af grafisk kommunikation.

– 2007: Birkvigs typografiske mosaik.

Bischoff, Bernhard 2004: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters.

Bjerkenes, Alvhild & Clemens, Christian 2006: Formskrift.

Bjerre, Tavs mfl. 2008: “Points of convergence between functional and formal approaches to syntactic analysis“. Working Papers in Scandinavian Syntax, nr. 82, s. 131-166. Netpubl.

Bjerrum, Anders 1937: “K. J. Lyngby”. Fra Rask til Wimmer, s. 83-112.

– 1940: “Über die phonematische Wertung von Mundartaufzeichnungen”. Bulletin du Cercle linguistique de Copenhague, bd. 4, s. 29-51.

– 1944: Fjoldemålets Lydsystem. Også udg. i APhS, bd. 18, s. 1-256 (1945-1948).

– 1958: “Høysgaards anden ortografiske prøve”. S&K, bd. 20, s. 1-13. Udg. på engelsk i Linguistic papers, 1973, s. 35-50.

– 1965: “Sprogbeskrivelsen”. J. Larsen mfl. (red.), s. 52-66.

– 1966: Grammatik over Skånske Lov efter B 74. Duplikeret udg., 1954.

– 1967: Grammatik over De sjællandske Love efter AM 455 12o. Med tillæg om Jyske Lov efter Flensborghåndskriftet.

– 1990: “Sprogskiftet i Sydslesvig og dets Årsager”. DF, bd. 32, s. 1-34.

– (udg.) 1942. Se K.J. Lyngby [ca. 1858].

Bjerrum, Marie 1959: Rasmus Rasks afhandlinger om det danske sprog. Bidrag til forståelse af Rasks tænkning.

Bloch, David & Ebbesen, Sten 2010: Videnssamfundet i det 12. og 13. århundrede. Forskning og formidling.

Bloch, Jørgen Victor 1861: Almeenfattelig Veiledning i Retskrivning.

Bloch, S.N.J. 1805: Grundtræk til en Dansk Retskrivningslære. Et Forsøg.

– 1808: Haandbog i det danske Sprogs Grammatik til Veiledning for den studerende Ungdom. 2. udg., 1817, med titlen Fuldstændig Dansk

Sproglære, til Brug i lærde Skoler og ved Selvunderviisning. Første Deel om Ordenes Dannelse og Retskrivning.

– 1817. Se 1808.

– 1826: Grundsætningerne for den danske Retskrivning, i Anledning af Hr. Seminariilærer Petersens Undersøgelse desangaaende.

Bloomfield, Leonard 1933: Language. Fotografisk optr. af den britiske udgave, 1967.

Boberg, V. 1895: Den danske retskrivnings historie i de sidste 200 år.

Boeck, Simon Skovgaard 2009: “Om Henrik Smiths tillæg i udgaven af Christiern Pedersens Vocabularium ad usum dacorum, Leipzig 1518”. Fund og Forskning, bd. 48, s. 57-87.

Bojesen, E. 1845: Kortfattet dansk Sproglære.

Borup, Mathias 1778: Regel-mæssig Underviisning til en rigtig Skrive-Maade.

Borup, Tobias Cadin & Sufi, Ali 2014: Gade / dansk ordbog – en håndbog i ghettodansk.

Boye, Johannes 1800: Om det danske Sprog især dets Retskrivning. Også trykt i Minerva, s. 257-296. Optr. i Om det danske Sprogs Retskrivning, 1825, s. I-IV og 1-45.

Bradke, Peter von 1890: Über Methode und Ergebnisse der arischen (indogermanischen) Alterthumswissenschaft.

Brandt, C.J. (udg.) 1859: De hellige Kvinder.

Bredsdorff, Jakob Hornemann 1817: Prøve af en efter Udtalen indrettet dansk Retskrivning. Optr. i Udvalgte Afhandlinger inden for Sprogvidenskab og Runologi. Udg. 1933 af Jørgen Glahder, s. 77-90.

– 1826: Kort Retskrivningslære for Lægfolk.

Bricka, C.F. 1870-1872: “[Anmeldelse af] E. Erslev: Om de glubende Dyrs Undergang i Nørrejylland. Kjøbenhavn, 1871”. Historisk Tidsskrift, bd. 2, rk. 4, s. 841-860.

Brink, Lars 1981: “Sammenligningstryk”. SNFÅrsb 1979-1980, s. 17-30.

– & Lund, Jørn 1975: Dansk Rigsmål. Lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik på sociolekterne i København, bd. 1-2.

– mfl.: Den Store Danske Udtaleordbog. Se SDU.

Bruun, Erik 1978: Dansk sprogbrug. En stil- og konstruktionsordbog. 2. udg., 1995.

Brøndal, Viggo 1937: “Edwin Jessen”. Fra Rask til Wimmer, s. 75-82.

Brøndegaard, Vagn J. 1979: Folk og flora. Dansk etnobotanik, bd. 3.

Brøndum-Nielsen, Johs. 18. april 1925: “Skriftsprog og Talesprog”. Politiken (kronik).

– 1928-1973: Gammeldansk Grammatik. Se GG.

– 1951: “Folkevisernes sproglige betydning”. Studier og Tydninger, s. 1-18.

– 1957: “Den pløjende Adam. Gotisk Kalkmaleri med Indskrift”. APhS, bd. 24, s. 55-67.

Burcharth, Nanna 1986: Grammatik – en genvej til fremmedsprog. 4. udg., 2005.

Byskov, J. 1910: Dansk Sproglære. Anbefalet af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. 5. udg., 1955.

– 1913: Modersmaalet. 3. opl., 1929.

– 1918: Fremmed- og Retskrivningsordbog med en kortfattet Retskrivningsvejledning. 7. udg., 1946.

Bæksted, Anders 1939: “Vore yngste runeindskrifter”. DSt, s. 111-138.

– 1968: Danske Indskrifter. En indledning til studiet af dansk epigrafik.

Bøgh, Anders 25. maj 2004: “Dansk identitet har dybe rødder”. Politiken (kronik).

Bøgh, M.F.G. 1795: Udtog af den danske Sproglære til Brug ved Underviisning. 2. opl., 1800; 3. opl., 1808; 4. opl., 1825.

– 1805: “Forslag om en Lov-Commission for det danske Sprogs Retskrivning”. Minerva, s. 301-314.

– 1807: Almindelig Dansk-orthografisk Undersøgelse. Et Forsøg.

– 1822: Dansk Retskrivningslære, foredraget som selvstændig videnskabelig Lære; et Forsøg.

Børup, Ane mfl. 2001: Dansk basisgrammatik. 2. udg., 2004.

Calepinus, Ambrosius Bergomatis 1509: Dictionarium.

Campeaux, N.J.A. Yanssens des 1787: Les élémens de la langue Danoise avec un abrégé des curiosités de la ville de Copenhague et des environs de cette capitale, en Danois et en François.

Chomsky, Noam 1957: Syntactic Structures.

– 1965: Aspects of the Theory of Syntax.

Christensen, Bent mfl. (udg.) 2002: Esrum Klosters Brevbog, bd. 1. Oversættelse.

Christensen, Britta & Dreyer, Christian 1976: Om retstavning. 2. udg., 1986.

Christensen, Dan Ch. 2009: Naturens tankelæser. En biografi om Hans Christian Ørsted, bd. 1-2.

Christensen, Gorm mfl. 1978: Grammatik på tværs.

Christensen, William 1921-1922: “Om “Valkendorfs Bog” og et Forarbejde til den”. Historiske Meddelelser om København, bd. 8, s. 193-216.

– (udg.) 1904: Dronning Christines Hofholdningsregnskaber.

Christiansen, Chr. 1923: Lærebog i Gabelsbergers Stenografi.

Christiansen, Morten H. & Kirby, Simon (red.) 2003: Language Evolution.

Christiansen, Niels Finn 1992: “Folkets danskhed. 1864-1920”. F. Lundgreen-Nielsen (red.), s. 153-189.

– 2007: “Velfærdsstaten og det nationale”. Petersen, Jørn Henrik mfl. (red.): 13 værdier bag den danske velfærdsstat, s. 25-37.

Christiansen, Palle O. & Østergård, Uffe 1992: “Folket, landet og nationen”. U. Østergård (red.), s. 13-55.

Christiansen, Palle Ove (red.) 2005: Veje til Danskheden. Bidrag til den moderne nationale selvforståelse.

Christiansen, Tage E. 1981: “To gejstlige Typer fra Valdemarstiden”. K. Fledelius mfl. (red.), s. 167-181.

Christy, Craig 1983: Uniformitarianism in Linguistics.

Cirk. 10. maj 1875, nr. 92, til samtlige Skoledirektioner [om brugen af latinske bogstaver i skriveundervisningen].

Clausen, H.N. mfl. 21. juni 1870: [Udtalelse om retskrivningen – 8-punktsprogram]. Optr. i bl.a. H. Galberg Jacobsen 2010, s. 107.

Clemens, Christian 1979: “Håndskrivning – 20 års udvikling eller afvikling?”. Christensen, Per mfl. (red.): Erkende og formidle, s. 95-102.

– 1989: Bedre Håndskrivning.

– 2000: Håndskrift ved år 2000. En vejledning.

Colding, Poul Jensen 1622: Etymologicum Latinum. Netpubl. som pdf-fil 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

– 1626: Dictionarium Herlovianum. Netpubl. 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

Collinge, N.E. 1995: “The Main Strands of 19th Century Linguistics”. E.F.K. Koerner & R.E. Asher (red.), s. 195-202.

Conrad, Flemming 1996: Smagen og det nationale. Studier i dansk litteraturhistorieskrivning 1800-1861.

– & Gregersen, Frans 1983: “Indledning”. Projekt Danskfagets Universitetshistorie, sektion B, bd. 1, s. 1-49.

– & Gregersen, Frans 1985: “N.M. Petersen i sprog- og litteraturhistorien”. SNFÅrsb 1983-1984, s. 9-19.

Corpus = Corpus Diplomatum Regni Danici, bd. 1-7. Udg. 1938 af Franz Blatt og C.A. Christensen.

Dahl, F.P.J. 1823, 1836: Dansk Retskrivningslære (1823) og Om Toneholdet i det danske Sprog (1836) . Udg. 1891 ”med Forfatterens Ændringer og Tilføjelser af hans Søn F.P.J. Dahl, Præst”.

Dahlerup, Troels 1995: “Om kilderne til udbredelse af landalmuens læsefærdighed i 1600-tallet”. Bol og by, nr. 2, s. 8-17.

Dahlerup, Verner 1896: Det danske Sprogs Historie i almenfattelig Fremstilling. Tysk oversættelse, 1905; 2. udg., 1921.

– 1907: “Principer for ordbogsarbejde”. DSt, s. 65-78.

Dalsgård, A.D. 1912: Folkehøjskolens retskrivnings- og fremmedordbog.

DaMag = Danske Magazin (1. rk.), Nye Danske Magazin (2. rk.), Danske Magazin (3. rk. ff.), 1745 ff.

Dampe, J.J. 1811: Forsøg til en Opløsning af Problemerne i den danske Retskrivning.

Damsgaard Olsen, Thorkil 1992: “Oldtid og middelalder. Før 1536”. F. Lundgreen-Nielsen (red.), s. 17-41.

Danmarks gamle Folkeviser. Se DgF.

Danmarks gamle Landskabslove. Se DgL.

Danmarks Gamle Love paa Nutidsdansk, bd. 1-3. Udg. 1945-1948 af Erik Kroman & Stig Iuul.

Danmarks gamle Personnavne. Se DgP.

Danmarks Kirker, bd. 1 ff. Udg. 1933 ff. af Nationalmuseet.

Danmarks Runeindskrifter. Se DR.

Danmarks Stednavne. Se DS.

Dansk 1984. Udg. af Undervisningsministeriet.

Dansk Boghaandværk gennem Tiderne 1482-1948, 1949.

Dansk Identitetshistorie, bd. 1-4. Red. 1991-1992 af Ole Feldbæk.

Dansk Ordbog (Videnskabernes Selskabs Ordbog). Se VSO.

Dansk Retskrivningsordbog. Se DRO og SRO.

Dansk Sprognævn 1995: Anbefalede grammatiske betegnelser. Systematisk oversigt. Folder (4 s.). Også trykt i bl.a. NFS 1995, nr. 2, s. 1-7, og i Dansk Sprognævn 1996, s. 11-20.

– 1996: Grammatisk talt. Anbefalede sproglige betegnelser. Red. af Henrik Galberg Jacobsen.

– Se RO og ROhist.

Dansk Synonymordbog, 8. udg., 1997. Red. af Ulla Albeck mfl.

Danske Runeindskrifter. Se DK.

Davidsen-Nielsen, Niels mfl. (red.) 1999: Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. Engelsk indflydelse på dansk.

DBO = Den Danske Begrebsordbog. Red. af Sanni Nimb mfl. Udg. 2014 af DSL.

DD = Diplomatarium Danicum, 1.-4. rk., 1938-2000. Derefter netpubl. på dsl.dk. Udg. af DSL.

DDO = Den Danske Ordbog, bd. 1-6, 2003-2005. Netpubl. (opdat.) 2009 ff. på dsl.dk. Udg. af DSL.

Degn, Ole & Gøbel, Erik 1997: Dansk søfarts historie 1588-1720.

Den Danske Begrebsordbog. Se DBO.

Den Danske Ordbog. Se DDO.

Den danske Rimkrønike, bd. 1-3. Udg. 1958-1961 af Helge Toldberg.

Den literaire Retskrivning. Vedtægter samt orthographisk og grammatisk Raadgiver, 1889. Red. af C.St.A. Bille mfl.

Dessalles, Jean-Louis 2007: Why we talk. The Evolutionary Origins of Language. Fransk original 2000: Aux origines du langage.

Dessau, D. 1853: Lærebog i Stenographie.

– 1859: Kortfattet Lærebog i Gabelsbergers Stenographie.

Detlef, Claus & Lund, Jørn 1986: Stavning. Dansk retskrivning – retskrivning i dansk.

Det pædagogiske Selskab 1867 = Nogle Regler for Dansk Retskrivning. Trykt som Manuskript for det pædagogiske Selskabs Medlemmer.

DF = Danske Folkemaal/Folkemål, bd. 1-41, 1927-1999 (fortsættes som DT).

DG = Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede, bd. 1-6, 1915-1929. Udg. af Henrik Bertelsen. Fotografisk optr. 1979 med nye tillæg af Caroline C. Henriksen og Carl Behrend.

DgF = Danmarks gamle Folkeviser, bd. 1-12, 1853-1976. Udg. af Svend Grundtvig mfl.

DgL = Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene, bd. 1-8, 1933-1961. Udg. af Johs. Brøndum-Nielsen mfl.

DgO = Danmarks gamle Ordsprog, bd. 1 ff., 1977 ff. Udg. af Iver Kjær og John Kousgård Sørensen.

DgP = Danmarks gamle Personnavne, bd. 1-2, 1936-1964. Udg. af Marius Kristensen mfl.

DHO = Grundtvig, Svend: Dansk Haandordbog med den af Kultusministeriet anbefalede Retskrivning. 1. udg., 1872; 2. udg., 1880 (2. opl., 1884); 3. udg., 1882. Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

DialSt = Dialektstudier, bd. 1-5, 1964-1988. Udg. af Institut for Dansk Dialektforskning.

Dichman, [C.F.] 1799: Regler for Retskrivningen. Optr. i 1800, s. 327-498.

– 1800: Forsøg til en dansk Sproglære.

Diderichsen, Paul 1931-1937: Fragmenter af gammeldanske Haandskrifter.

– 1936: “Prolegomena til en metodisk dansk Syntax”. Forhandlinger paa det ottende nordiske Filologmøde i København den 12.-14. August 1935, s. 41-46. Optr. i 1966a, s. 21-24.

– 1941: Sætningsbygningen i Skaanske Lov. Fremstillet som Grundlag for en rationel dansk Syntaks.

– 15. december 1943: “Jens Pedersen Høysgaard”. Berlingske Aftenavis. Optr. i 1964b, s. 11-19.

– 1946: Elementær dansk Grammatik. Se EDG.

– 1957: “Om udtalen af dansk rigssprog”. DSt, s. 41-79.

– 1958: “Udvikling og struktur i sprogvidenskaben”. Optr. i 1966a, s. 176-300.

– 1959: “Rasmus Rasks opfattelse af sprogudvikling og sprogstruktur”. Manuskript fra 1959, trykt i 1966a, s. 308-320.

– 1960: Rasmus Rask og den grammatiske tradition. Studier over vendepunktet i sprogvidenskabens historie.

[–] 1961: “Dansk grammatisk terminologi”. Undervisningsvejledning for folkeskolen, bd. 2. Betænkning afgivet af det af Undervisningsministeriet under 1. september 1958 nedsatte læseplansudvalg [Den Blå Betænkning], s. 58-84.

– 1964a: Essentials of Danish Grammar.

– 1964b: Sproget. Virkeligheden. Fantasien.

– 1964c: “Sætningsleddene og deres stilling – tredive år efter”. Danica. Studier i dansk sprog. Til Aage Hansen 3.9.1964, s. 105-119. Optr. i 1966a, s. 364-379.

– 1965: “Synspunkter for dansk sproglære i det 20. århundrede”. J.

Larsen mfl. (red.), s. 142-211.

– 1966a: Helhed og struktur. Udvalgte sprogvidenskabelige afhandlinger. Red. af Anders Bjerrum mfl.

– 1966b: “Logische und topische Gliederung des germanischen Satzes“. Trykt i 1966a, s. 52-63 (på grundlag af manuskripter fra 1943 og 1953).

– 1968a: Dansk Prosahistorie, bd. I,1.

– 1968b: Sprogsyn og sproglig opdragelse. Historisk baggrund og aktuelle problemer. Udg. af Niels Rosenkjær.

DK = Danske Runeindskrifter. Runedatabase, red. 2009 af Nationalmuseet og Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Netpubl. på runer.ku.dk.

DM = Danske Metrikere, bd. 1-2, 1953-1960. Udg. af Arthur Arnholtz mfl.

Dons, Inger & Jexlev, Thelma (udg.) 1960: Gammeldanske Diplomer, gruppe A, 1. rk., bd. 2.

Dornseiff, Franz mfl. 2004: Der Deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, 8. udg. 1. udg., 1934.

DR = Danmarks Runeindskrifter, bd. 1-2, 1941-1942. Udg. af Lis Jacobsen mfl.

Draiby, Ejvind 1990: Gamle danske milepæle.

DRB = Danmarks Riges Breve, 1.-4. rk., 1938-2000. Derefter netpubl. på dsl.dk (Diplomatarium Danicum). Udg. af DSL.

Drengsted-Nielsen, Claus 2012: Grammatik på dansk. 2. udg., 2014.

DRO = Dansk Retskrivningsordbog. Udg. af Undervisningsministeriets Retskrivningsudvalg. 1. udg., 1923; 2. udg., 1925; 3. udg., 1929 (6. opl., 1946). Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

DS = Danmarks Stednavne, bd. 1 ff., 1922 ff. Udg. af Stednavneudvalget, Institut for Navneforskning og Afdeling for Navneforskning.

DSH = Skautrup, Peter 1944-1970: Det danske sprogs historie, bd. 1-5.

DSt = Danske Studier 1904 ff. Udg. af Universitets-Jubilæets danske Samfund.

DT = Danske Talesprog, bd. 1 ff., 2000 ff. (fortsættelse af DF).

Dumreicher, Carl & Olsen Madsen, Ellen 1956: Danmark, Dejligst Vang og Vænge.

Duncker, Dorthe mfl. (red.) 2013: Betydning & Forståelse. Festskrift til Hanne Ruus.

Düwel, Klaus 2008: Runenkunde, 4. udg.

Ebbesen, Sten & Friedman, Russell L. 1999: Medieval Analyses in Language and Cognition. Acts of the symposium: The Copenhagen School of Medieval Philosophy.

Eckhardt Larsen, Jesper 2002: J. N. Madvigs Dannelsestanker.

EDG = Diderichsen, Paul 1946: Elementær dansk Grammatik. 2. udg., 1957; 3. udg., 1962.

Einhauser, Eveline 1989: Die Junggrammatiker. Ein Problem für die Sprachwissenschaftsgeschichtsschreibung.

Ejskjær, Inger 1954: Brøndum-målet. Lydsystemet i en Sallingdialekt.

– 1964: “Regionalsprog og lokalt vestjysk regionaldansk”. DialSt, bd. 1, s. 7-50.

– 1967: Kortvokalstødet i sjællandsk.

– 1970: Fonemsystemet i Østsjællandsk. På grundlag af dialekten i Strøby sogn.

– 1990: “Stød and pitch accents in the Danish dialects”. Acta Linguistica Hafniensia, nr. 22, s. 49-75.

– 1993: Danish dialect research.

Elmegård Rasmussen, Jens 1996: “On the Origin of the Germanic Weak Preterite”. Copenhagen Working Papers in Linguistics, bd. 4, s. 161-168. Optr. i Selected Papers in Indo-European Linguistics. With a Section on Comparative Eskimo Linguistics, 1999, bd. 2, s. 597-603.

Enemark, Poul 1971: Studier i toldregnskabsmateriale i begyndelsen af 16. århundrede, bd. 1-2.

Engberg-Pedersen, Elisabeth mfl. 2005: Dansk funktionel lingvistik. En helhedsforståelse af forholdet mellem sprogstruktur, sprogbrug og kognition.

Erslev, Jacob 1891: Erslevs Lille Retskrivningsordbog udarbejdet i Overensstemmelse med den paabudte Retskrivning.

Espegaard, Arne 1972-1986: Vendsysselsk Ordbog, bd. 1-5.

Eyben, Bo von 2008: Juridisk ordbog.

Feilberg = Feilberg, H.F. 1886-1913: Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål, bd. 1-5.

Feldbæk, Ole 1991: “Fædreland og Indfødsret. 1700-tallets danske identitet”. Dansk Identitetshistorie, bd. 1, s. 111-230.

– 1992a: “Borgerskabets danskhed. 1720-1800”. F. Lundgreen-Nielsen (red.), s. 67-108.

– 1992b: “Dansk identitet 1740-1992”. U. Østergård (red.), s. 57-77.

– & Winge, Vibeke 1991: “Tyskerfejden 1789-1790”. Dansk Identitetshistorie, bd. 2, s. 9-109.

V. Internationaler Stenographentag vom 3. bis 7. August 1911 in Kopenhagen, 1912.

Femø Nielsen, Mie mfl. 2006: “Konversationsanalyse i Danmark”. NyS, nr. 34-35: Sprogvidenskabelige forskningstraditioner, 2. udg., s. 182-216.

Fenger, Ole 1983: Gammeldansk ret. Dansk rets historie i oldtid og middelalder.

– 1991: “En anledning?”. Jydske Lov 750 år, s. 9-17.

– 2000: “Kongelev og krongods”. Historisk Tidsskrift, bd. 100, s. 257-284.

Fischer-Jørgensen, Eli 1941: “Løs og fast tilslutning”. Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme, bd. 5, s. 41-69.

– 1955: “Om vokallængde i dansk rigsmål”. Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme, bd. 15, s. 33-57.

– 1957a: “Acoustic Analysis of Stop Consonants”. Miscellanea Phonetica, bd. 2, s. 42-59.

– 1957b: “What can the New Techniques of Acoustic Phonetics Contribute to Linguistics?”. Proceedings of the VIIIth International Congress of Linguists, s. 433-478.

– 1960: Almen Fonetik.

– 1967: “Perceptual dimensions of vowels”. To Honor Roman Jakobson, s. 667-671, og i Zeitschrift für Phonetik, bd. 21, 1968, s. 94-98.

– 1973: “Supplementary Note to Hans Basbøll’s commentary on Hjelmslev’s Outline of the Danish Expression System”. Acta Linguistica Hafniensia, nr. 14, s. 143-152.

– 1975: Trends in Phonological Theory. A Historical Introduction. Fotografisk optr., 1995, med titlen Trends in Phonological Theory Until 1975. A Historical Introduction.

– 1979: “Fonetik”. Københavns Universitet 1479-1979, bd. 9, s. 401-420.

– 1982: “Segment duration in Danish words in dependency of higher level phonological units”. ARIPUC, bd. 16, s. 137-189.

– 1984: “The acoustic manifestation of stress in Danish with particular reference to the reduction of stress in compounds”. ARIPUC, bd. 18, s. 45-161.

– 1987: “A phonetic study of the stød in Standard Danish”. ARIPUC, bd. 21, s. 55-265.

– 1997: “Tryk i dobbeltsammensætninger i dansk”. RASK, bd. 5/6, s. 67-159.

– 2001: Tryk i ældre dansk. Sammensætninger og afledninger.

Fledelius, Karsten mfl. (red.) 1981: Middelalder, Metode og Medier. Festskrift til Niels Skyum-Nielsen.

Flor, C. 1864: Dansk Sætningslære.

Forenklede Fælles Mål 2015. Udg. af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Forordning 17. april 1739 Angaaende Hvor mange Latinske Skoler i Danmark og Norge skal vedblive. Udg. i faksimile 1963 som Skolehistoriske aktstykker, nr. 13.

– 11. maj 1775 Angaaende Skoele-Væsenets Forbedring ved de publiqve Latinske Skoeler. Udg. i faksimile 1963 som Skolehistoriske aktstykker, nr. 15.

– 13. december 1793 om Vei-Væsenet i Danmark. Optr. 1993.

Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve Danmarks Lovgivning vedkommende 1558-1660, bd. 6. Udg. 1918 af V.A. Secher.

Frandsen, Ernst (udg.) 1966: Danske Folkeviser, bd. 1-2.

Fra Rask til Wimmer. Otte Foredrag om Modersmaalsforskere i det 19. Aarhundrede. Udg. 1937 af Selskab for Nordisk Filologi.

Fredebo, S.P. 1934: Retskrivnings- og Fremmedordbog.

Fridell, Staffan 2000: “De stavlösa runornas ursprung”. Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok, s. 85-100.

Friis, Oluf 1929: Jylland i dansk Litteratur indtil Blicher.

Friis-Jensen, Karsten 1999: “Saxos bøger”. E. Petersen (red.), s. 96-104.

Fritzner = Fritzner, J. 1886-1896: Ordbog over det gamle norske Sprog, bd. 1-3, m. bd. 4 (Rettelser og tillegg), 1972.

Frost, Søren 2008: Fædrelandskærlighed – i landsoldaters breve fra krigen 1848-51?.

V. Internationaler Stenographentag vom 3. bis 7. August 1911 in Kopenhagen, 1912.

Faarlund, Jan Terje mfl. Norsk referansegrammatikk.

Gabelsberger-Stenografen, Tidsskrift for Stenografi, årgangene 1919-1925.

Galberg Jacobsen, Henrik 1973: Sprogrøgt i Danmark i 1930rne og 1940rne.

– 1979: “De eksplicitte præmisser i Dansk Sprognævns rådgivning”. SiN, s. 34-47.

– 1982: “Om nordisk sprogsamarbejde og nordisk sprogfællesskab”. Chu-Hokuo Hikaku Bunka Kenkyu, bd. 3, s. 365-389.

– 1992: “Dobbeltformer i dansk”. Dansk Sprognævn: Danske Dobbeltformer. Valgfri former i retskrivningen, s. 137-173.

– 2001: “Grammatiske termer i 100 år”. DSt, s. 6-28.

– 2005: På sproglig grund. Dansk Sprognævn fra a til å 1955-2005.

– 2010: Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005, bd. 1-2.

– 2013: “2012-retskrivningen – i historisk perspektiv”. Borchmann, Simon mfl. (red.): Gode ord er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensen i anledning af 60-års dagen, s. 273-298.

– 2015: “Indledning til [Ludvig Holbergs] Orthographiske Anmerkninger [1726]”. Netpubl. i LHS.

– & Skyum-Nielsen, Peder 1985: Erhvervsdansk. Grundbog. 2. udg., 3. opl., 1995. Videreføres som 1996.

– & Skyum-Nielsen, Peder 1996: Dansk sprog. En grundbog. 2. udg., 2. opl., 2010. Videreførelse af 1985.

– & Stray Jørgensen, Peter 1988: Håndbog i Nudansk. 6. udg., 2013.

Gammeldansk Ordbog. Se GO.

GDS = Hansen, Erik & Heltoft, Lars 2011: Grammatik over det Danske Sprog, bd. 1-3.

Gerner, Henrich 1678: Orthographia Danica Eller Det Danske Sproks Skriffverictighed. 2. udg., 1679. Optr. på grundlag af 2. udg. i DG, bd. 3, s. 11-146.

– 1690: Epitome Philologiæ Danicæ. Eller: Et kort Begrib paa det beste oc zirligste Danske Sprocks Lyst oc Artighed. Optr. i DG, bd. 3, s. 251-317

GG = Brøndum-Nielsen, Johs. 1928-1973: Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Fremstilling, bd. 1-8 (bd. 1, 2. udg., 1950; bd. 2, 2. udg. m. tillæg, 1957).

Gislason, K. mfl. (udg.) 1844: Beretning om Gravmælet over Prof. R. Rask.

GKS 789. Se H.O. Nysted.

Glahder, Jørgen (red.) 1952: Runer og rids. Festskrift til Lis Jacobsen.

GO = Gammeldansk Ordbog. Ordbog dækkende 1100-1515 under redigering på DSL med løbende publicering 2015 ff. af de redigerede artikler. Netpubl. på dsl.dk.

Gotlænder, Søren Poulsen. Se Judichær.

Grassmann, Antjekathrin 1982: “Wachstafel und Griffel”. Aus dem Alltag der mittelalterlichen Stadt. Handbuch zur Sonderausstellung, s. 211-218.

– 1986: “Das Wachstafel-Notizbuch des Mittelalterlichen Menschen”. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft 4, s. 223-235.

Greenberg, Joseph H. 1963: “Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements”. J.H. Greenberg (red.), s. 73-113.

– (red.) 1963: Universals of Language.

Gregersen, Frans 1980: “Videnskabshistorisk empiri – analyse af enkeltværker. Om Rasmus Rasks danske retskrivningslære”. SAML, nr. 6, s. 201-220.

– 1987: “The Conspiracy against Letters”. Culture and History, nr. 2, s. 80-95. Optr. i 2009, s. 33-47.

– 1991: Sociolingvistikkens (u)mulighed. Videnskabshistoriske studier i Ferdinand de Saussures og Louis Hjelmslevs strukturalistiske sprogteorier, bd. 1-2.

– 2005a: “Fra leverpostej til frugtsalat. Tanker om danskhed og sprog”. T.F. Knap mfl. (red.), s. 144-161.

– 2005b: “Hvorfor ikke ændre dansk retskrivning?”. Mål&M, 28. årg., nr. 3-4, s. 20-22.

– 2006: “Strukturalismen i vore hjerter. Eller: I virkeligheden er vi jo alle en slags strukturalister”. NyS, nr. 34-35: Sprogvidenskabelige forskningstraditioner, 2. udg., s. 11-52.

– 2009: Københavnsk sociolingvistik. Festskrift til Frans Gregersen på 60-årsdagen. Red. af Tore Kristiansen mfl.

– 2011: “Sociolingvistik og sproghistorie. Om uniformitetshypotesen”. Studier i svenska språkets historia 11, s. 49-68.

– 2013: “Introduction to the New Edition of Niels Ege’s 1993 Translation of Rasmus Rask’s Prize Essay of 1818”. Rask, Rasmus: Investigation of the Origin of the Old Norse or Icelandic Language. New edition of the 1993 English translation by Niels Ege, s. *xi-*xlvii.

– 2014: “Den nordiske fortryller og den nordiske fortryllelse – Niels Matthias Petersen til minde”. F. Gregersen mfl. (red.), s. 7-38.

– 2015: “Hvad er forudsætningerne for en (u)mulig retskrivningsreform?”. Duncker, Dorthe mfl. (red.): Rette

ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen, s. 125-140.

– & Køppe, Simo 1985: Videnskab og lidenskab.

– mfl. (red.) 2011: Language Variation – European Perspectives III. Selected papers from the 5th International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 5), Copenhagen, June 2009.

– mfl. (red.) 2014: Filologen N.M. Petersen – grundlægger og fornyer.

– mfl. (red.) 2015: Hvad ved vi nu – om danske talesprog?

Grimm = Grimm, Jacob & Wilhelm 1854-1960: Deutsches Wörterbuch, bd. 1-16.

Grimm, Jacob 1822: Deutsche Grammatik, 2. udg. 1. udg., 1819.

Grinder-Hansen, Poul 2010: Søren Abildgaard (1718-1791). Fortiden på tegnebrættet.

Grundtvig, Svend 1870: Dansk retskrivnings-ordbog.

– 1872: Dansk Haandordbog. Se DHO.

– 1882: Danmarks Folkeviser i Udvalg.

Grønnum, Nina 1992: The Groundworks of Danish Intonation.

– 1998: Fonetik og Fonologi. Almen og Dansk. 3. udg., 2005.

– 2007: Rødgrød med Fløde. En lille bog om dansk fonetik. E-udg., 2010.

– 2009: “A Danish phonetically annotated spontaneous speech corpus (DanPASS)”. Speech Communication, bd. 51, nr. 7, s. 594-603.

– 2017: “Modelling Danish Intonation”. Shattuck-Hufnagel, Stefanie & Barnes, Jonathan (red.): Prosodic Theory and Practice.

– & Basbøll, Hans 2007: “Danish stød: phonological and cognitive issues”. Solé, Maria-Josep mfl. (red.): Experimental Approaches to Phonology, s. 192-206.

– mfl. 2013: “Danish Stød: Laryngealisation or Tone”. Phonetica, bd. 70, s. 66-92.

GS = Gammeldansk Seddelsamling. Seddelsamling på DSL med citater fra middelalderlige kilder; grundlaget for GO. Netpubl. 2010 på dsl.dk.

Gustavson, Helmer & Hallonquist, Sven-Göran 1994: “Dalrunorna. En vidareutveckling av de medeltida runorna?”. S. Benneth mfl. (red.), s. 157-176.

Hagland, Jan Ragnar 2006: “Runic writing and Latin literacy at the end of the Middle Ages: a case study”. M. Stoklund mfl. (red.), s. 141-157.

Hald, Kristian 1942: De danske Stednavne paa -um.

– 1947-1949: “[Anmeldelse af] Peter Skautrup: Det danske Sprogs Historie. (I. Fra Guldhornene til Jyske Lov. II. Fra Unionsbrevet til Danske Lov). 1944-47”. Historisk Tidsskrift, bd. 2, rk. 11, s. 517-529.

– 1965: Vore Stednavne, 2. udg. 1. udg., 1950.

Hall, Adam Duvå & Vangsø, Mads 2004: Skinkelingo. En pølsevognsparlør.

Hansen, Erik 1963: Sprogiagttagelse. En håndbog for gymnasiet. 8. opl., 1973.

– 1966: “Prædikativ og adverbial. Et eksperiment i traditionel grammatik”. Loman, Bengt & Sigurd, Bengt (red.): Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning II. Andra sammankomsten, s. 70-81. Optr. i 2001, s. 23-36.

– 1968: Sprogets Mekanisme.

– 1970a: “Nogle problemer omkring “ordgrammatikken”. NyS, nr. 1, s. 5-14. Optr. i 2001, s. 55-65.

– 1970b: “Sætningsskema og verbalskemaer”. NyS, nr. 2, s. 116-137. Optr. i 2001, s. 66-88.

– 1971: “Jensen er nede i postkassen med et brev. Konstruktioner med consubjectum i moderne dansk”. DSt, s. 5-36.

– 1974: “De nye der-konstruktioner. En øjenvidneberetning”. P. Andersen mfl. (red.), s. 391-404. Optr. i 2001, s. 115-131.

– 1975: “Den hemmelige præmis. Argumenter og skinargumenter i sprogrigtighedsspørgsmål”. Kjøller, Klaus (red.): Analyser af sprogbrug. Argumentation, s. 88-102.

– 1977: Dæmonernes port. Støttemateriale til undervisningen i nydansk grammatik. 5. udg., 4. opl., 2014.

– 1981: Skrift, stavning og retstavning. 2. udg., 1991; 3. udg., 1999.

– 1992: “Hvad er “dansk” ved det danske sprog?”. U. Østergård (red.), s. 161-168.

– 2001: Glæden ved grammatik. Udvalgte artikler og afhandlinger. Red. af Henrik Galberg Jacobsen & Henrik Jørgensen.

– & Heltoft, Lars 2011: Grammatik over det Danske Sprog. Se GDS.

– & Lund, Jørn 1983: Sæt tryk på. Syntaktisk tryk i dansk.

– & Lund, Jørn 1994: Kulturens gesandter. Fremmedordene i dansk.

Hansen, Gunnar mfl. 1963: Dansk sproglære for seminarier. 4. udg., 1971.

Hansen, Aage 1927: Bestemt og ubestemt substantiv. Bidrag til dansk substantivsyntaks. I.

– 1933: Sætningen og dens led i moderne dansk.

– 1937: “Israel Levin”. Fra Rask til Wimmer, s. 44-59.

– 1938: Indledning til nydansk grammatik.

– 1943: Stødet i dansk.

– 1945: “On the Preservation of the Word-Identity”. Études linguistiques, 1944. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague, bd. 1, s. 48-65.

– 1956a: “Kasusudviklingen i dansk”. Aakjær, Svend mfl. (red.): Festskrift til Peter Skautrup 21. januar 1956, s. 183-193.

– 1956b: Udtalen i moderne dansk.

– 1957: Pausekommaet.

– 1961: Vort vanskelige sprog. 2. udg., 1965.

– 1962-1971: Den lydlige udvikling i dansk. Fra ca. 1300 til nutiden, bd. 1-2.

– 1967: Moderne Dansk, bd. 1-3.

– 1969: Om moderne dansk retskrivning.

Harder, Peter mfl. 1978: Tværsproglig grammatik. 3. opl., 1994.

Harpestrengs skrifter (NKS 66). Udg. 2006 af Jonathan Adams & Ebba Hjorth. Netpubl. på SMN.

Hastrup, Kirsten 1999: Viljen til viden. En humanistisk grundbog.

Hauen, Niels von 1741: Et lidet Orthographisk Lexicon Eller Ord-Bog Hvorudi korteligen handles I.) Om Skrive-rigtigheden og de feyl, som derimod begaaes II.) Om Eens-lydende ords skrive-maade og bemærkelse.

Haugen, Einar 1976: The Scandinavian Languages. An Introduction to their History.

– 1991: “The “mother tongue””. Cooper, Robert Leon & Spolsky, Bernard (red.): The Influence of Language on Culture and Thought. Essays in Honor of Joshua A. Fishman’s Sixty-Fifth Birthday, s. 75-84.

Heger, Steffen 1980: “Stødregler for dansk”. DSt, s. 78-99.

– 1981: Sprog og lyd. Elementær Dansk Fonetik. Samlet udg. af Sprog og Lyd (1974) og Tale og Tegn (1975).

Heike, C.O. & Nehm, V. 1890: Skrivesystem i 8 Hæfter.

Heizmann, Wilhelm & Nahl, Astrid van 2003: Runica – Germanica – Mediaevalia. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, bd. 37.

Heldvad, Niels 1624: En Ny oc Skøn Formular Bog. Nye udg., 1625 og 1650.

Helgesen, Povl 1527: “Svar til Hans Mickelssen”. Skrifter af Paulus Helie. Udg. 1932 af Marius Kristensen, bd. 2, s. 3-116.

Hellberg, Lars 1967: Kumlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse.

Hellssen, Henry 1933: To hundrede Aar. Det Berlingske Bogtrykkeri 1733 – 30. September – 1933.

Heltberg, Eva 2009: Skriv løs – tjek og ret. Stave- og sprogfejl, regler og forklaringer.

Heltoft, Anne Marie mfl. 1999: Perleporten. Et introduktionsmateriale til grammatik. 2. udg., 2. opl., 2006.

Heltoft, Lars 1986: “Topologi og syntaks. En revision af Paul Diderichsens sætningsskema”. NyS, nr. 16-17, s. 105-130.

– 1992: “The Topology of Verb Second and SVO Languages. A Study in the Sign Functions of Word Order”. Herslund, Michael (red.): Word Order. Two Studies on Central Issues in the Syntax of Danish and French, s. 13-64.

– 1993: “Revision af indholdsfeltet”. MUDS 4, s. 119-133.

– 2013: “Om neksusbegrebets nødvendighed”. Falster Jakobsen, Lisbeth mfl. (red.): Ny forskning i grammatik, bd. 20, s. 109-128.

– 2014: “Ældre og nyere dansk sætningsbygning i Kristian Mikkelsens optik”. O. Togeby mfl. (red.), s. 36-61.

Hendriksen, H.S. 1919: “Danske Brødskrifter fra det sidste halvhundrede Aar”. Aarbog for Bogvenner, s. 240-271.

Henriksen, Caroline C. 1976: “Introduction”. [H.O. Nysted?] 1727, s. 1-124.

Hermansen, Victor 1954: “Fortidsminder og Kuriositeter i Danmarks Middelalder”. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 220-236.

Hill, Eugen 2010: “A case study in grammaticalized inflectional morphology. Origin and development of the Germanic weak preterite”. Diachronica, bd. 27, nr. 3, s. 411-458.

[Hingelberg, Poul Nielsen] 1576 = PNH: Vocabulorum variorum expositio. Udg. i faksimile 1995 af Jørgen Larsen. Netpubl. 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

Hjelholt, Holger 1940: Skriftprøver fra Tiden efter Reformationen til Midten af 19. Aarhundrede med Tekstlæsninger.

Hjelmslev, Louis 1936: “On the Principles of Phonematics”. Proceedings of the Second International Congress of Phonetic Sciences [London 1935], s. 49-54.

– 1943: Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse.

– 1945: “Nécrologie: Otto Jespersen”. Acta Linguistica, nr. 3, s. 119-130. Optr. i 1973, s. 41-54.

– 1951: “Grundtræk af det danske udtrykssystem med særligt henblik på stødet”. SNFÅrsb 1948-1950, s. 12-24. Udg. på engelsk i 1973, s. 247-266.

– 1954: “Almindelig Fonetik”. Nordisk Lærebog for Talepædagoger, s. 233-307. Også udg. i P. Andersen & L. Hjelmslev 1954.

– 1963: Sproget. En introduktion. (Skrevet 1941). 2. udg., 1973, optr. 1984 med en efterskrift af Jørgen Rischel.

– 1972: Sprogsystem og sprogforandring. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague, bd. 15.

– 1973: Essais linguistiques II. Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague, bd. 14.

Hjorth, Ebba 2013: “Vidnesbyrd om leksikografisk aktivitet før de første ordbøger”. D. Duncker mfl. (red.), s. 181-191.

– mfl. 1989: Dansk Ordbog. Plan for en ordbog over dansk nutidssprog. 18. december 1989. DSL’s arkiv.

Hjorth, Poul Lindegård 1983: Danske ordbøgers historie. DSL’s præsentationshæfter, nr. 12.

Hjørring, Anders Matthiesen 1660: Leyrs-Krantz.

Hoff, Anette 1997: Lov og landskab. Landskabslovenes bidrag til forståelsen af landbrugs- og landskabsudviklingen i Danmark ca. 900-1250.

Hofman, Hans de 1768: Den Danske Atlas, bd. 4.

Holberg, Ludvig 1726: “Orthographiske Anmerkninger”. Metamorphosis Eller Forvandlinger Ved Hans Mikkelsen Borger og Indvaaner udi Callundborg, Med Nogle Orthographiske Anmerkninger, s. 92-120. Optr. i DG, bd. 4, s. 155-184. Netpubl. i LHS.

– Se LHS.

HolbO = Holberg-Ordbog. Ordbog over Ludvig Holbergs Sprog, bd. 1-5, 1981-1988. Red. af Aage Hansen & Sv. Eegholm-Pedersen. Netpubl. 2011 af DSL med titlen Holbergordbog på dsl.dk.

Holmberg, Bente 2002: “Research in Danish language history 1850-1950. An overview”. NordicLanguages, bd. 1, s. 68-75.

– (red.) 1995: Sproghistorie i 90’erne.

– mfl. (red.) 1989: Forskningsprofiler.

Holm Christensen, Lisa & Zola Christensen, Robert. Se R. Zola Christensen.

Holst, H.P. 1863: Dansk Retskrivningsordbog.

Hommel, Lauritz Lebrecht 1868: “Det danske sprogs tonelag”. Tidskrift for Philologi og Pædagogik, bd. 8, s. 1-31.

Horstbøll, Henrik 1990: Print-culture and the Advent of Nationalism. State-Patriotism and the Problem of Nationality in the Popular Culture of the Printing Press During the Period of “Vormärz” in Denmark.

Hovdhaugen, Even mfl. 2000: The History of Linguistics in the Nordic Countries.

Hvem – Hvad – Hvor? Politikens Aarbog/årbog 1934 ff., 1933 ff.

Hvidt, Kristian 2011: Forsker, furie, frontkæmper. En bog om Lis Jacobsen.

Hyllested, Adam 2012: “Hagl, tavl og skagle. Endnu en undtagelse til den germanske lydforskydning?”. Hansen, Erik W. mfl.: Ældre germansk sproghistorie, s. 5-12.

Høegh-Guldberg, F. 1809: Dannersprogets Retskrivning og Toneklang. 2. udg., sa. år; 3. udg., 1813.

– 1813: Kortfattet Veiledning til Begreber om Dannersprogets Retskrivning og Toneklang. Indrettet til Skoleunderviisningsforedrag.

– 1814: Grundlæg ved grammaticalske Forelæsninger for Ungdommen.

Højskolesangbogen, 18. udg., 2006.

Høysgaard, Jens 1743a: Tres faciunt collegium eller Kjendelse i Sagen imellem Tvende fordum velmeriterede og endnu efter Døden Berømmelige Mænd, Om Nogle Stykker i den Danske Orthographie, Udstedet Af en Dansk Patriot (..) Første Prøve (..). Optr. som tillæg til 1747 og i DG, bd. 4, s. 185-215.

– 1743b: Concordia res parvae crescunt, eller Anden Prøve af Dansk Orthographie, Som viser skrevne Accenters Nytte, og Vocalernes

rætte Brug. Optr. som tillæg til 1747 og i DG, bd. 4, s. 217-247.

– 1747: Accentuered og Raisonnered Grammatica, Som viser Det Danske Sprog i sin naturlige Skikkelse (..) Samled med Patriotens Tvende Orthographiske Prøver. Optr. i DG, bd. 4, s. 249-488.

– 1752: Methodisk Forsøg til en Fuldstændig Dansk Syntax. Optr. i DG, bd. 5, s. 1-506.

– 1769: Første Anhang til den Accentuerede Grammatika, angaaende Indretningen i et orthographisk Ord-Register, hvoraf en Prøve følger bag efter. Optr. i DG, bd. 5, s. 505-550.

Hårbøl, Karl mfl. 1997: Fremmedordbog.

Haastrup, Niels 1968: Infinitiv + skullende. Skolegrammatiske studier i den ældste danske bibeloversættelse.

– 1974: “The Minim-Confusion”. P. Andersen mfl. (red.), s. 379-389.

– 1992a: “Huist, interj.”. Ejskjær, Inger mfl. (red.): 80 Ord til Christian Lisse 12. januar 1992, s. 50-52.

– 1992b: “Bønnen på væggen”. Haastrup, Ulla (red.): Danske kalkmalerier, bd. 6, s. 168-169.

– 2001: “Inschriften als Sinnträger”. Grote, Rolf-Jürgen & Ploeg, Kees van der: Wandmalerei in Niedersachsen, Bremen und im Groningerland. Fenster in die Vergangenheit, Aufsatzband, s. 298-301.

– 2005: “Incognito. Tilstede, men kun halvt sig selv. Eller: Hvad benægtes med ordet “ingen”?” Cramer, Jens mfl. (red.): Teorien om alt og andre artikler om sprog og filosofi, s. 55-68.

– 2009: “Det veltempererede alfabet. Det vesteuropæiske alfabet, skrivemestrene, strukturalismen og Bachs wohltemperiertes Clavier. Tre nedslagspunkter sammenlignet”. Therkelsen, Rita & Skafte Jensen, Eva (red.): Dramatikken i Grammatikken, s. 169-184.

Haastrup, Ulla (red.) 1985-1992: Danske kalkmalerier, bd. 1-6.

IK = Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit, bd. 1-[4] (bd. 1-3 med undertitlen Ikonographischer Katalog). Udg. 1985-2011 af Morten Axboe mfl.

Ilsøe, Harald 1991: “Danskerne og deres fædreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700”. Dansk Identitetshistorie, bd. 1, s. 27-88.

– 1992: Bogtrykkerne i København og deres virksomhed ca. 1600-1800. En biobibliografisk håndbog med bidrag til bogproduktionens historie.

Imer, Lisbeth 2009: “Faaborg-stenen og de ældste danske runesten”. Bruus, Mette & Bisgaard, Lars (red.): Beretning fra det otteogtyvende tværfaglige vikingesymposium, s. 35-43.

– 2011: “The oldest Runic Monuments in the North. Dating and Distribution”. NOWELE, bd. 62/63, s. 169-212.

Ingemann, B.S. 1824: Waldemar den Store og hans Mænd. Et episk Digt, to Dele.

– 1834: Holger Danske.

Jacobsen, Lis 1910a: Studier til det danske Rigssprogs Historie fra Eriks Lov til Chr. IIIs Bibel.

– 1910b: “Grundlaget for det danske Rigssprog”. DSt, s. 208-213.

– 1944: “[Anmeldelse af Peter Skautrup:] Det danske sprogs historie”. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, s. 359-375.

– mfl.: Danske Runeindskrifter. Se DR.

Jankowski, Kurt 1972: The Neogrammarians.

Jantzen, Connie 1998: “Genstande af metal”. Hjermind, Jesper mfl. (red.): Viborg Søndersø 1000-1300. Byarkæologiske undersøgelser 1981 og 1984-85, s. 185-213.

Jarris, Sam 1927: Grundrids af Stenografiens Historie.

Jarvad, Pia 1995: Nye ord – hvorfor og hvordan?

– 1999: Nye Ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998.

– 2001: Det danske sprogs status i 1990’erne med særligt henblik på domænetab.

Jaworski, Adam & Coupland, Nikolas (red.) 1999: The Discourse Reader.

Jensen, Anette 2009: “Ræde – et skræmmeord”. DT, bd. 9, s. 104-139.

Jensen, Axel C. 1947: Stenografisk Sangbog.

Jensen, Bernard Eric 1992: “Dansk Identitetshistorie”. Historisk Tidsskrift, bd. 92, s. 326-352.

– 1995: “Dansk Identitetshistorie”. Historisk Tidsskrift, bd. 95, s. 75-98.

Jensen, C.A. 1967: “Tirsbæk”. Danske Slotte og Herregårde, bd. 15, s. 285-300

Jensen, Ella 1944: Houlbjergmålet. Bidrag til Beskrivelse af en østjysk Dialekt.

Jensen, Jens 1833: Forsøg til en dansk Sproglære.

Jensen, Jens Peter 1994: Ind i grammatikken. Et basiskursus i tværgrammatik og sætningsanalyse.

Jensen, Kirstine Marie 1901: Frøken Jensens Kogebog.

Jensen, Per Anker 1985: Principper for grammatisk analyse.

– & Skadhauge, Peter (red.) 1999: Sætningsskemaet i generativ grammatik.

Jerk, Flemming & Marcus-Møller, Barbara 1976: Joachim Ferdinand Richardt Prospekter af Danske Herregårde, bd. 1.2.

Jersin, Jens Dinesen 1624: Grammatica Latina Præcepta Latinæ Lingvæ Methodice et Sufficienter continens, Pro studijs adultiorum, per Scholas Daniæ & Norvegiæ.

Jervelund, Anita Ågerup 2007: Sådan staver vi – om ortografi og stavefejl.

Jespersen, Otto 1890: “Danias lydskrift”. Dania, bd. 1, s. 33-79.

– 1891: Studier over engelske kasus. Förste række. Med en indledning om fremskridt i sproget.

– 1897: “Karl Verner”. Tilskueren, januar 1897. Optr. i 1932, s. 32-47.

– 1897-1899: Fonetik. En systematisk fremstilling af læren om sproglyd.

– 1906: Modersmålets fonetik. 3. udg., 1934.

– 1917: Negation in English and other Languages.

– 1918: Rasmus Rask i hundredåret efter hans hovedværk.

– 19. februar 1918: “Av!”. Politiken. Optr. med titlen “Av for af” i 1932, s. 107-108.

– 1932: Tanker og studier.

Jessen, C.A.E. 1861: “Om stavelsemåls og “toneholds” gengivelse i lydskrift”. Tidskrift for Philologi og Pædagogik, bd. 2, s. 51-69.

Jessen, E. 1868: Dansk sproglære.

– 1891: Dansk Grammatik.

Jexlev, Thelma 1966-1967: “Om anvendelsen – og anvendeligheden – af papir som dokumentmateriale i danske middelalderbreve. Nogle iagttagelser”. Arkiv. Tidsskrift for arkivforskning, bd. 1, s. 87-99.

– 1982: “Den skrevne bog. Lovhåndskrifter, bønnebøger, opbyggelseslitteratur”. Ejlers, Christian & Lindgren, Erik C. (red.): Skrift, bog og billede i senmiddelalderens Danmark, s. 45-66.

– 1983: “Da papiret kom til Danmark”. NPH-Nytt, bd. 11, s. 32-69.

JO = Jysk Ordbog, bd. 1, hæfte 1-4, 1970-1979. Derefter netpubl. på jyskordbog.dk. Udg. af Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet.

Johansen, Folke 1983: Sådan fik danske blinde et skriftsprog. En historisk oversigt.

Johnston, Edward 1906: Writing & Illuminating & Lettering.

Joseph, John Earl 2012: Saussure.

Judichær, Søren Poulsen Gotlænder 1650: Synopsis Prosodiæ Danicæ, Eller, En kort Extract aff Riimkunsten. Optr. i DM, bd. 2, s. 1-68.

– 1671: Prosodia Danica, Eller Danske Riimkunst. Optr. i DM, bd. 2, s. 69-376.

Jul Nielsen, Bent 1968: Et Bjerreherredsmål. Udtrykssystemet i dialekten i Barrit, Klakring og As sogne.

Juul, Arne & Nielsen, Hans Frede 1989: Otto Jespersen, facets of his life and work.

Juul Nielsen, Peter 2011: Kongruenskonstruktion i dansk. En syntaktisk analyse af indhold og udtryk.

– 2012: Morphology Reconsidered. Theoretical issues and studies in nonfinite verb forms in Danish. Ph.d.-afhandling, Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet.

Jysk Ordbog. Se JO.

Jørgensen, Bent 1997: “[Anmeldelse af] John Kousgård Sørensen: Danske sø- og ånavne VIII”. DSt, s. 207-214.

– 2008: Danske Stednavne, 3. udg.

– 2012: “Navnet Danmark og danerne”. Beretning fra tredivte tværfaglige vikingesymposium, s. 19-31.

– 2014: “Navneforskeren N.M. Petersen”. F. Gregersen mfl. (red.), s. 109-118.

Jørgensen, Henrik 1996: “Om adverbialled mellem det finitte verbal og subjektspladsen i danske hovedsætninger”. SNFÅrsb 1994-1995, s. 76-90.

– 2011: “Jubilæumsanmeldelse [af Kristian Mikkelsen: Dansk ordföjningslære]”. DSt, s. 165-172. Optr. omredigeret i O. Togeby mfl. (red.) 2014, s. 5-13.

Jørgensen, Merete K. 1999: “Sprog og bog. Det danske sprog i den middelalderlige bog”. E. Petersen (red.), s. 185-192.

– mfl. 1992: Gammeldansk Ordbog. DSL’s præsentationshæfter, nr. 21.

Kalkar = Kalkar, Otto 1881-1918: Ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700), bd. 1-5. Fotografisk optr., 1976, med nyt bind 6.

Karker, Allan 1976: “Nordisk retskrivning – den ideale fordring”. SiN, s. 39-84. Selvstændig publ., 1977.

– 1977: “The Disintegration of the Danish Tongue”. Sjötíu Ritger.ir

helga.ar Jakobi Benediktssyni 20. júli 1977, s. 481-490.

– 1993: Dansk i tusind år. Et omrids af sprogets historie. 2. udg., 2001.

– 1996: Politikens sproghistorie. Udviklingslinjer før nudansk.

Karlsjö, Bertil 1991: Halländska riksgränsen. Dokumentation av den gamla gränsen mellan Danmark och Sverige.

Katlev, Jan 2000: Politikens Etymologisk Ordbog.

Kierkegaard, Valdemar 1925: Praktisk Retskrivnings- og Fremmedordbog.

Kinch, J. 1884: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. Fra Reformationen indtil Enevoldsmagtens Indførelse (1536-1660), bd. 2.

Kirkegårdskultur, 1992 ff. Årbøger. Foreningen for Kirkegårdskultur.

Kjær, I. 1964: “Forsøg til en tolkning af Peder Låle D 21”. Danica. Studier i dansk sprog. Til Aage Hansen 3.9.1964, s. 21-31.

Kjær, Iver 1995: “Fra skolens bibliotek – om forsvundne og bevarede bøger”. Bolding, Mette mfl. (red.): Skolen i Ribe. Festskrift i tekst og billeder i anledning af Ribe Katedralskoles 850 år.

Kleve, Bertel 1785: De første Grunde for Danmarks Konster og Haandarbeider i Danske og Latinske Forskrifter Ungdommen til almindelig Nytte fremsatte ved Bertel Kleve Professor og Graveur Med Hans Kongelige Majestets allernaadigste Priveligie exclusivo.

KLNM = Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder, bd. 1-22, 1956-1978.

Knap, Torben Fledelius mfl. (red.) 2005: Hvad er så danskhed? 11 essays om danskhed i sprog, litteratur og medier.

Knirk, James E. 1994: “Learning to write with runes in medieval Norway”. I. Lindell (red.), s. 169-212.

– (red.) 1994: Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, Grindaheim, Norway, 8-12 August 1990.

Knudsen, Knud 1856: Haandbog i dansk-norsk Sproglære.

Koerner, E.F.K. 1983: “The Chomskyan ’Revolution’ and Its Historiography. A few critical Remarks”. Language and Communication, bd. 3, s. 147-169.

– & Asher, R.E. (red.) 1995: Concise History of the Language Sciences. From the Sumerians to the Cognitivists.

Kofoed, Lene & Valentiner-Branth, Birthe 1999: Grammatikken på tværs. En tværsproglig grammatik. 2. udg., 2001.

Koivulehto, Jorma 1991: Uralische Evidenz für die Laryngaltheorie.

Korpus 90. Se KorpusDK.

Korpus 2000. Se KorpusDK.

KorpusDK = Tekstkorpus på DSL med 56 mio. løbende ord fra årene 1983-1992 (Korpus 90; 28 mio. ord; delgrundlag for DDO) og 1998-2002 (Korpus 2000; 28 mio. ord). Netpubl. på ordnet.dk.

Kort&c = Bennike, Valdemar & Kristensen, Marius 1898-1912: Kort over de danske folkemål med forklaringer.

Kort over de danske folkemål. Se Kort&c.

Kousgård Sørensen, John 1968-1996: Danske sø- og ånavne, bd. 1-8.

– 1974: “Latinske diplomer og dansk leksikografi”. P. Andersen mfl. (red.), s. 541-552.

– 1989: “Om udgivelse af ældre danske tekster”. B. Holmberg mfl. (red.), s. 221-237.

– & Dalberg, Vibeke 1979: Stednavneforskning 2. Udnyttelsesmuligheder.

Kramer, Finn Erik mfl. (udg.) 2013: Æbelholt Klosters Brevbog.

Kratzenstein, C.G. 1781: Tentamen resolvendi problema (..) præmio coronatum.

Kristensen, Kjeld 1977: “Variationen i vestjysk stationsbymål. En kvantitativ sociolingvistisk dialektundersøgelse i Vinderup, Ringkøbing amt”. DialSt, bd. 4, s. 29-109.

Kristensen, Marius 1909: “Hvor hørte Rydårbogens skriver hjemme?” Festskrift til Ludv. F.A. Wimmer ved hans 70 års fødselsdag 7. februar 1909, s. 98-107.

– 1924: Vejledning til Brugen af Danias Lydskrift.

– 1926: “Bidrag til dansk ordhistorie”. DSt, s. 66-71.

– 1929: “Stød i lang vokal hos Høysgaard”. Studier tillägnade Axel Kock, s. 32-36.

– (udg.) 1908-1920: Harpestræng. Gamle danske urtebøger, stenbøger og kogebøger.

Kristiansen, Tore 1998: “The role of standard ideology in the disappearance of the traditional Danish dialects”. Folia Linguistica, bd. 32, nr. 1-2, s. 115-129.

– 2009: “The macro-level social meanings of late-modern Danish accents”. Acta Linguistica Hafniensia, nr. 41, s. 167-192.

– mfl. (red.) 1996: Dansk sproglære. 5. opl. (= ny udg.), 2005.

Kristiansen, V. 1866: Bidrag til en Ordbog over Gadesproget og saakaldt Daglig Tale.

Kroman, Erik 1943: Skriftens Historie i Danmark fra Reformationstiden til Nutiden.

– 1956: “Forekomsten af e-caudata i dansk Skrift”. Aakjær, Svend mfl. (red.): Festskrift til Peter Skautrup 21. januar 1956, s. 73-85.

– (udg.) 1971: Helsingør Stadsbog 1549-1556.

– (udg.) 1980: Danmarks Middelalderlige Annaler.

Kroon, Sigurd mfl. (udg.) 1993: A Danish Teacher’s Manual of the Mid-Fifteenth Century (Cod. AM 76, 8o), bd. 1.

Kroonen, Guus 2013: Etymological Dictionary of Proto-Germanic.

Kryger, Karin 1986: Frihedsstøtten.

KUP-rapport 16 = Sproglig viden og bevidsthed. Undervisningen i sproglig viden og bevidsthed i det danske uddannelsessystem. Rapport nr. 16 i en serie om kvalitet i uddannelse og undervisning. Undervisningsministeriet, 1992. Specielt kap. 7: “Dansk eller international grammatisk terminologi?” (s. 53-58).

Københavns Universitet 1479-1979, bd. 9. Det filosofiske Fakultet, 2. del. Red. af Povl Johs. Jensen. Udg. 1979.

Kølle, Christian 1774: “Kort Afhandling om den Danske Skriverigtighed til nøyere Overvejelse”. Kort Underviisning for Begyndere i det Høy-Tydske Sprog, s. 173 ff. Optr. i Ær dæt Fårnuftigt at have Religion? 1794, s. 129-144.

Labov, William 1966: The Social Stratification of English in New York City. 2. udg., 2006, med tilføjelser.

Laks, Bernard 2008: “Comparativism: from genealogy to genetics”. B. Laks (red.), s. 157-191.

– (red.) 2008: Origin and Evolution of Languages. Approaches, Models, Paradigms.

Lange, Johan 1959-1961: Ordbog over Danmarks plantenavne, bd. 1-3.

Lange, Nicolai Bendix 1787: Dänische Sprachlehre für Deutsche nebst einem prosaisch-poetischen Lesebuch und einem hierzu gehörigen vollständigen Wörterbuch, bd. 1-2.

Langebek, Jacob 1772-1878: Scriptores rerum Danicarum Medii Aevi, bd. 1-9.

Lang Nissen, N. 1801 = Sacy, A.I.: Grundtræk af almindelig Grammatik, paa Dansk udgivet [af Niels Lang Nissen] og med Grundtræk af dansk Grammatik forøget. 2. og 3. udg. = 1808 og 1816.

– 1808: Grundtræk af Dansk Sproglære med en Forberedelse til Samme for de første Begyndere. 2. udg. af 1801; 3. udg., 1816.

Larsen, Herman 1936: Den røde Skrivebog.

Larsen, Jørgen mfl. (red.) 1965: Det danske sprogs udforskning i det 20. århundrede.

Leegaard Knudsen, Anders 2000: “Interessen for den danske fortid omkring 1300. En middelalderlig dansk nationalisme”. Historisk Tidsskrift, bd. 100, s. 1-34.

Lefolii, H.H. 1857: Kortfattet dansk Sproglære til Skolebrug. 2. udg., 1871, med titlen Sproglærens Grundbegreber (..) Bidrag til dansk Sproglære.

Levin, I. 1844: Dansk Lydlære og Dansk Kjønslære. To Monographier.

Lexikon des gesamten Buchwesens, 2. udg., bd. 1-9, 1987-2016.

LHS = Ludvig Holbergs Skrifter. En tekstkritisk og kommenteret udgave. Udg. 2013 ff. af DSL og Universitetet i Bergen. Netpubl. på dsl.dk.

Liedman, Sven-Eric 1997: I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria.

Liestøl, Aslak 1973: “Runenstabe aus Haithabu-Hedeby”. Steuer, Heiko mfl.: Archäologische Fundmaterial der Ausgrabung Haithabu, bd. 2, s. 96-119.

Lind, Gunner 1996: “Gamle patrioter. Om kærlighed til fædrelandet i 1600-tallets Danmark”. Søfart Politik Identitet tilegnet Ole Feldbæk, s. 91-115.

Lindell, Inger (red.) 1994: Medeltida skrift- och språkkultur. Nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv 2.

Lollesgaard, Johs. 1920: Syntaktiske Studier over det ældste danske Skriftsprog (før ca. 1300).

Loman, Bengt 1965: “Rökrunorna som grafematiskt system”. ANF, bd. 80, s. 1-60.

Lomholt, Asger 1960: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1742-1942. Samlinger til Selskabets Historie, bd. 3.

Lorenzen, Marcus (udg.) 1882: Mandevilles Rejse.

Lov 14. maj 1997, nr. 320, om Dansk Sprognævn.

– 14. maj 1997, nr. 332, om dansk retskrivning.

Lucidarius. Se S. Kroon mfl. (udg.) 1993.

Ludvigsen, Vilh. 1926: Dansk Skoleordbog. Retskrivnings- og Fremmedordbog. 33. udg., 2002.

Lund, G.F.V. 1877: Det ældste danske skriftsprogs ordforråd. Fotografisk optr., 1967.

Lund, Jørn 1977: “Regionalsprogsstudier”. DSt, s. 62-82.

– 1989: “Dansk talesprog, variation og usus”. B. Holmberg mfl. (red.), s. 64-90.

– 1993: “Hovedstrømninger i dansk sprogforskning”. Dansk Sprog- og Litteraturforskning – gennem de sidste 25 år, nu og i 2001, s. 24-35.

– 2005: “Sproget. Kulturens spejl og udtryk”. P.O. Christiansen (red.), s. 33-49.

Lund, Niels 1996: Li., leding og landeværn.

Lundbeck, T. 1900: Dansk Retskrivnings- og Fremmed-Ordbog.

Lundgreen-Nielsen, Flemming 1992: “Grundtvig og danskhed”. Dansk Identitetshistorie, bd. 3, s. 9-187.

– (red.) 1992: På sporet af dansk identitet.

– mfl. (red.) 1997: Ord, Sprog og artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjorth.

Lundskær-Nielsen, Tom & Holmes, Philip 2010: Danish: A Comprehensive Grammar. 2. udg. af R. Allan mfl. 1995.

Lüneborg, Poul 2004: Historiske noter om udviklingen af blindes adgang til information fra 1811-2004.

Lyngby, K.J. [ca. 1858]: K.J. Lyngbys jyske Grammatik tillige med et Udvalg af hans Breve. Udg. 1942 af Anders Bjerrum.

– 1858: Bidrag til en sønderjysk Sproglære. Sprogartens Forhold til de øvrige Danske. Dens Forgreninger. Sproglære for Braderup (Kær Herred).

– 1863: Udsagnsordenes bøjning i jyske lov og i den jyske sprogart.

– 1870: Det nordiske retskrivningsmøde i Stokholm den 25de – 30te juli 1869. Beretning om mødets beslutninger med tilföjet begrundelse.

MacLeod, Mindy 2002: Bind-Runes. An Investigation of Ligatures in Runic Epigraphy.

Madsen, Otto 1991: P&Ts Historie. Til 1711. Et nyttigt og gavnligt postværk.

Madsen-Stensgaard, N.K. 1903: Folkets Sangbog.

Madvig, J.N. 1855: Nogle Bemærkninger om Behandlingen af den danske Retskrivning.

Maegaard, Marie mfl. 2013: “Diffusion of language change: Accommodation to a moving target”. Journal of Sociolinguistics, bd. 17, nr. 1, s. 3-36.

Magnússon, Ásgeir Blöndal 1989: Íslensk or.sifjabók.

Malling, Ove 1777: Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere. 6 nye opl. 1783-1885; 1777-udg. udg. af Erik Hansen 1992.

Mangor, A.M. 1837: Kogebog for smaa Huusholdninger. 47. udg., 1966.

Marsløv, Erik Olsen 1678: Nogle Betænkninger og Regle Om Skrive-Rictigheden udi ded Danske Sprog. Optr. i DG, bd. 3, s. 1-10.

Martinet, André 1937: La phonologie du mot en danois. Også i Bulletin de la Société linguistique de Paris, bd. 38, s. 169-266.

Matzen, M. 1872: Retskrivningsregler i Henhold til Kirke- og Undervisningsministeriets Cirkulære af 21. Febr. 1872. 2. udg. sa. år.

– 1893: Modersmaalets Sproglære udførligt og almenfatteligt fremstillet.

McCawley, James 1992: “Introduction”. Jespersen, Otto: The Philosophy of Grammar, s. 1-9.

Mey, Jacob L. 1998: Pragmatics. An introduction, 2. udg.

Meyer, Meyers Fremmedordbog = Meyer, Ludvig 1924: Fremmedordbog, 8. udg. ved J.P.F.D. Dahl og F.V. Dahl. Fotografisk optr., 1970 og 1998. Netpubl. 2014 af DSL med titlen Meyers Fremmedordbog på dsl.dk. 1. udg., 1837.

Mikkelsen, Kr. 1878: Latinsk Læsebog for Begyndere med et Schema over Formlæren. 26. udg., 1970; seneste opl., 1998.

– 1893a: Dansk Sproglære med Øvelsesstykker til Brug ved Undervisningen i Folkeskoler og Forberedelsesskoler. 7. udg., 1926.

– 1893b: Dansk Sproglære til Brug ved Undervisningen i lærde Skoler og Seminarier.

– 1894: Dansk Sproglære med sproghistoriske Tillæg. Haandbog for Lærere og Viderekomne. Fork. udg., 1897.

– 1896: Dansk Sproglære til Brug ved Undervisningen i Realskoler og højere Pigeskoler. 4. udg., 1902.

– 1897: Dansk Sproglære for Seminarier. Fork. udg. af 1893b. 4. udg., 1923.

– 1911: Dansk ordföjningslære med sproghistoriske tillæg. Håndbog for

viderekomne og lærere. Fotografisk optr., 1975, med register af Erik Hansen mfl.

Mogensen, Niels R. & Halle, Sophus 1904: Dansk Retskrivningsordbog for Skole og Hjem. 6. udg., 1921.

Molbech, Christian 1813: Dansk Haand-Ordbog til Retskrivnings og Sprogrigtigheds Fremme med Grundtræk af den danske Retskrivningslære. Kapitlet ”Grundtræk af den danske Retskrivningslære” (s. 1-88) også udg. særskilt.

– 1833: Dansk Ordbog indeholdende det danske Sprogs Stammeord, tilligemed afledede og sammensatte Ord, efter den nuværende Sprogbrug forklarede i deres forskiellige Betydninger, og ved Talemaader og Exempler oplyste, bd. 1-2. 2. udg., 1859.

– 1841: Dansk Dialect-Lexikon indeholdende Ord, Udtryk og Talemaader af den danske Almues Tungemaal i Rigets forskiellige Landskaber og Egne, forsaavidt som de ere fremmede for Skriftsproget og almindelig Sprogbrug.

– 1843: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Historie i dets første Aarhundrede 1742-1842.

– 1857-1866: Dansk Glossarium eller Ordbog over forældede danske Ord af Diplomer, Haandskrifter og trykte Bøger fra det 13de til det 16de Aarhundrede, bd. 1-2.

– (udg.) 1828: Den ældste danske Bibel-Oversættelse.

Moltke, Erik 1956: Jon Skonvig og de andre runetegnere. Et bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge, bd. 1.

– 1974: “Indskriften fra Løvel Bro”. Hikuin, bd. 1, s. 81-86.

– 1976: Runerne i Danmark og deres oprindelse. Engelsk udg., 1985, med titlen Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere.

Moth, Moths Ordbog = Håndskrevet ordbog i 62 foliobind fra årtierne omkring 1700 på KB. Udg. 2013 af DSL ved Marita Akhøj Nielsen. Netpubl. på dsl.dk.

MUDS 1 ff. = [Rapport fra] 1. [osv.] Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, 1987 ff. Udg. af Institut for Nordisk mv., Aarhus Universitet. Netpubl. på muds.dk.

Murray, Stephen O. 1994: Theory Groups and the Study of Language in North America. A social history.

Mæhlum, Brit 2011: ““A den of iniquity” or “The hotbed of civilization”? Urban areas as locations for linguistic studies in Norway. A historiographical perspective”. F. Gregersen mfl. (red.), s. 239-254.

Møller, Abraham 1781: Første Forsøg til en almindelig nyttig Dansk Orthographie, indeholdende: En efter Regler indrettet dansk Stave- og Læse-Bog for Børn af alle Stænder.

Mørch, Ida Elisabeth 2014: Korrekt stavning. Underviserens håndbog i dansk retskrivning.

Mål&M = Mål & Mæle, 1974 ff. Red. af Erik Hansen mfl.

Mårtensson, Anders W. 1962: “Styli och vaxtavlor”. Kulturen 1961. En årsbok till medlemmerna av kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, s. 108-142.

Nannestad, Nicolai Engelhardt 1761: En dansk Donat for Børn.

Naumann, Hans-Peter mfl. (red.) 1986: Festschrift für Oskar Bandle, zum 60. Geburtstag am 11. Januar 1986.

NDO = Nudansk Ordbog, bd. 1-2, 1953. 15. udg., 1992; Politikens Store Nye Nudansk Ordbog, 1996; Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 1999 (4. udg., 2010); fra 2010 netpubl. på Ordbogen.com.

NFS = Nyt fra Sprognævnet, 1968-1981 og 1986 ff. Udg. af Dansk Sprognævn.

Nielsen, Hans Frede 1979: De germanske sprog. Baggrund og gruppering.

– 2000: The Early Runic Language of Scandinavia. Studies in Germanic Dialect Geography.

Nielsen, Herluf 1962: Kronologi.

– 1995: “Über die Urkunden der Erzbischöfe und Bischöfe des dänischen Mittelalters bis um 1250“. Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250, s. 551-558.

– 1996: “Über verschiedene Typen der skandinavischen Königsurkunden”. Diplomatique Royale du Moyen-Âge XIIIe-XIVe Siecles, s. 207-222.

Nielsen, Kurt 2002: “Skriftsproget under huden”. Handicaphistorisk tidsskrift, nr. 8, s. 76-81.

Nielsen, L. Chr. 1927: “En ny typografisk Stil”. De grafiske Fag, nr. 9, s. 193-199.

Nielsen, Lauritz 1934: Dansk Typografisk Atlas.

– 1941: Den danske Bog. Forsøg til en dansk Boghistorie fra den ældste Tid til Nutiden.

Nielsen, Niels Åge 1966: Dansk Etymologisk Ordbog. 2. udg., 1969; 3. udg., 1976; 4. udg., 1989.

– 1983: Danske Runeindskrifter. Et udvalg med kommentarer.

Nielsen, Oluf 1882: Gamle jydske Tingsvidner.

– 1892: Kjøbenhavn under Kong Frederik den Fjerde (1699-1730).

Nissen, Gunnar 1993: Overskuelig dansk grammatik og sproglære. 3. udg., 2003.

Nissen, Henrik S. 1992a: “Folkelighed og frihed 1933. Grundtvigianernes reaktion på modernisering, krise og nazisme”. Dansk Identitetshistorie, bd. 3, s. 587-673.

– 1992b: “Nationalstaten og folket. 1920-1990”. F. Lundgreen-Nielsen (red.), s. 257-281.

NK = Nordisk Kultur, bd. 1-32, 1933-1956. Red. af Johs. Brøndum-Nielsen mfl.

NK 28 = Palæografi. Danmark og Sverige. NK, bd. 28 A.

NKS 66. Se Harpestrengs skrifter.

Nordentoft, Annelise Munck 1970: Hovedtræk af dansk grammatik, bd. 1-2. 3. udg., 1982.

NordicLanguages = The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages, bd. 1-2, 2002-2005. Red. af Oskar Bandle mfl.

Nordiska Gabelsberger-Stenografmötet i Stockholm 4 och 5 September 1891. 1892.

Nordland, C. 1927-1928: “Bogtrykfaget og Sættemaskinerne”. De Grafiske Fag, s. 510-512.

Nordlunde, Volmer C. 1929: “Nogle gamle Bogskrifter og deres Efterligninger”. Aarbog for dansk Bogtryk, s. 175-191.

Normann Jørgensen, J. 2010: Languaging. Nine years of poly-lingual development of young Turkish-Danish grade school students.

Nowak, Zenon Hubert 1994: “Zum National- und Staatsbewusstsein im spätmittelalterlichen Dänemark”. Czacharowski, Antoni (red.): Nationale, etnische Minderheiten und regionale Identitäten in Mittelalter und Neuzeit, s. 95-101.

Nudansk Ordbog. Se NDO.

Nyerup, Rasmus 1799: Kammerherre og Kongelig Historiographus Peter Friderich Suhms samlede Skrifter, bd. 16.

– 1805: Det Danske Sprogs Retskrivningstheorier, fremstillede i chronologisk Orden.

Nyerup, Rasmus 1871: “Til Skriftstøberiets Historie i Danmark”. Skandinavisk Bogtrykker-Tidende, s. 72-75.

Nyrop, C. (udg.) 1895-1904: Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen, bd. 2.

NyS = NyS. Nydanske studier & almen kommunikationsteori/Nydanske Sprogstudier, bd. 1 ff., 1970 ff.

[Nysted, Hans Oluvssøn?] 1727: Dansk Rigssprog en beskrivelse fra 1700-tallet. Gl. kgl. Saml. 789 fol. Udg. 1976 af Caroline C. Henriksen.

Nystrøm, Eiler 1918: “Om Bogkunstens Fremme i anden Halvdel af XVIII Aarhundrede”. Bogvennen, s. 57-75.

Nørnissom, Jens Sørensen 1645: En kort Danske Krønicke.

ODS = Ordbog over det danske Sprog, bd. 1-28, 1919-1956. Netpubl. af DSL på dsl.dk (s.m. ODS-S).

ODS-S = Ordbog over det danske Sprog. Supplement, bd. 1-5, 1992-2005. Netpubl. (delvis) af DSL på dsl.dk (s.m. ODS).

Ohlsson, Stig-Örjan 2002: “Outline of research on Nordic language history before 1800”. NordicLanguages, bd. 1, s. 60-68.

Olden-Jørgensen, Sebastian 2006: “Krigens viser – pønitense, patriotisme og ironi i Trediveårskrigens danske skillingsviser”. Bisgaard, Lars mfl. (red.): Krig fra først til sidst. Festskrift til Knud J.V. Jespersen, s. 99-121.

– 2011: Stormen på København 1659. Et københavnsk og nationalt erindringssted gennem 350 år.

Olsen, Birgit Anette 2010: Derivation and Composition. Two studies in Indo-European Word-Formation.

Olsen, Eigil 1968: Uhøjtidelige Erindringer. Fra rigsdagslivet i Fredericiagade og på Christiansborg.

Olsen, Ellen 1947: “Retskrivningspraksis og Retskrivningsteorier i Danmark i det 17. Aarhundrede”. S&K, bd. 15, s. 66-120.

Olsen, Kaare 1957: “Skriftens Historie”. Nordisk Håndbog i Bibliotekskundskab, bd. 1, s. 157-201.

ONP = Ordbog over det norrøne prosasprog, bd. 1-3, 1995-2005 (Registre, 1989; Nøgle 1-3, 2004). Fortsættes som netpubl. på onp.ku.dk. Udg. af Den Arnamagnæanske Kommission og Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Ordbog over det danske Sprog. Se ODS.

Ordbog over det norrøne prosasprog. Se ONP.

Oxenvad, Erik 1948: Ny retskrivningsordbog. 2. udg., 1951.

Page, R.I. 1987: Runes. Reading the Past.

– 1998: “The Icelandic Rune-Poem”. Nottingham Medieval Studies, bd. 42, s. 1-37.

– 1999: An Introduction to English runes, 2. udg.

– 2003: “On the Norwegian Rune-poem”. W. Heizmann & A. van Nahl, s. 553-566.

Pálfi, Loránd-Levente 2010: Leksikon over ordbøger og leksika. 2. udg., 2011.

Parsons, David N. 1999: Recasting the Runes. The Reform of the Anglo-Saxon Futhorc.

Paulli, R. 1940: “Den sejrende Antikva”. Det trykte Ord. Udg. af Grafisk Cirkel.

Pedersen, Christiern 1510: Vocabularium ad usum Dacorum. Udg. i faksimile 1973 af Inger Bom og Niels Haastrup. Netpubl. 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

Pedersen, H.C. & Thomsen, Ernst 1949: Skrivebog.

Pedersen, Holger 1924: Sprogvidenskaben i det nittende aarhundrede. Metoder og resultater. Fotografisk optr. med efterskrift af Jens Juhl Jensen, 1978.

Pedersen, Inge Lise 1996: “Dialektforskningen i Danmark med særligt henblik på forholdet til strukturalisme og sociolingvistik”. Optr. i 2009, s. 84-112.

– 2005: “Processes of standardisation in Scandinavia”. Optr. i 2009, s. 281-309.

– 2009: Fra folkemål til multietnolekt – og 23 andre artikler inden for nordisk dialektologi, sociolingvistik og sproghistorie. Red. af Frans Gregersen & Tore Kristiansen.

– 2011: “Talesprogets historie i sociolingvistisk beslysning”. Studier i Nordisk 2008-2009, s. 135-157.

Pedersen, Karen Margrethe (SDU) 2005: “Sprog, etniciteter og identiteter i den dansk-tyske grænseregion”. Imsen, Steinar (red.): Grenser og grannelag i Nordens historie, s. 123-141.

Pedersen, Laurits 1926: Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857, bd. 1.

Pedersen, Valdemar 1963: Xylograf F. Hendriksen 1847-1938.

Petersen, Erik (red.) 1999: Levende ord og lysende billeder. Den middelalderlige bogkultur i Danmark.

Petersen, N.M. 1826a: Undersøgelse om hvorvidt den danske Retskrivning bör forbedres. Et Bidrag til Retskrivnings-Striden. Optr. i Samlede afhandlinger, 1870-1874, bd. 1, s. 1-56.

– 1826b: Betragtninger over den höjeste Grundsætning for dansk Retskrivning, til Forsvar for Bogen: Undersøgelse om hvorvidt den danske Retskrivning bör forbedres.

– 1826c: Dansk Orddannelseslære. Forsøg til en dansk Sproglære.

– 1829-1830: Det danske, norske og svenske Sprogs Historie under deres Udvikling af Stamsproget, bd. 1-2.

– 1833: “Bemærkninger om danske og norske Stedsnavnes Oprindelse og Forklaring”. Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed, bd. 2, s. 35-111. Optr. i Samlede afhandlinger, 1870-1874, bd. 1, s. 107-192.

– 1837: Kortfattet dansk Retskrivningslære. Udg. af Selskabet for en forbedret Retskrivnings Udbredelse.

– 1845: “Den nordiske oldtids betydning for nutiden”. Annaler for nordisk Oldkyndighed 1844-1845, s. 3-146. Optr. i Samlede afhandlinger, 1870-1874, bd. 3, s. 91-246.

– 1867-1872: Bidrag til den danske Literaturs Historie, bd. 1-5, 2. udg. 1. udg., 1853-1864.

Peterson, Lena 1994: “The graphemic system of the staveless runes”. J.E. Knirk (red.), s. 223-252.

Platzack, Christer 1985: “A Survey of Generative Analyses of the Verb Second Phenomenon in Germanic”. Nordic Journal of Linguistics, bd. 8, nr. 1, s. 49-73.

– 1986: “Diderichsens positionsschema och generativ transformationsgrammatik”. NyS, nr. 16-17, s. 161-170.

– 1987: “Bisatser, huvudsatser och andra satser”. U. Teleman (red.), s. 79-86.

Politikens miniretskrivningsordbog, 2002.

Politikens Nudansk Ordbog. Se NDO.

Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog, 1994. 7. udg., 2013.

Politikens Retskrivningsordbog, 2001.

Pontoppidan, Erik 1668: Grammatica Danica. Optr. i DG, bd. 2, s. 1-426.

Pontoppidan, Erik 1739-1741: Marmora Danica, bd. 1-2.

Poole, Alex 2005: Which Are More Legible: Serif or Sans Serif Typefaces?. Netpubl. på alexpoole.info.

Pors, Mads 1594: De nomenclaturis Romanis. Udg. i faksimile 1995 af Jørgen Larsen. Netpubl. 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

Poulsen, Bjørn 2009: “Forholdet mellem land og by i dansk middelalder”. Historisk Tidsskrift, bd. 109, s. 1-20.

Prahl, N. & Holck, H. 1779 = [Prahl, Niels]: Haand-Bog til Danskens Retskrivning, til Brug for læg Folk. Besørget sammenskrevet ved H. Holck. Ny udg., 1787.

Preisler, Bent 1999: “Engelsk ovenfra og nedenfra: Sprogforandring og kulturel identitet”. N. Davidsen-Nielsen mfl. (red.), s. 39-64.

Psalmebog til Kirke- og Huus-Andagt, 1856. 2. udg., 1859.

Rask, Kirsten 2005: Kunsten at stave. Inklusive tegnsætning (komma og andre tegn) og forkortelser.

– 2011: Korrekturlæserens grundbog. Grammatik, retstavning, tegnsætning – og over 700 øvelser. 2. udg., 2013.

Rask, Rasmus [1805/1806-?]: De fynske Bønders Sprog. Udg. 1938 af Poul Andersen.

– 1811: Vejledning til det Islandske eller gamle Nordiske Sprog.

– 1818: Undersøgelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse. Et af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab kronet Prisskrift. Optr. i RaskUA, bd. 1, s. 1-328.

– 1820: Den Danske Grammatiks Endelser og Former af det islandske Sprog forklarede. Optr. i RaskUA, bd. 2, s. 47-101.

– 1826: Forsøg til en videnskabelig dansk Retskrivningslære med Hensyn til Stamsproget og Nabosproget.

– 1830: A Grammar of the Danish Language for the Use of Englishmen, together with Extracts in Prose and Verse.

Rask, Trine 2007: Skriftdesign, grundprincipper og arbejdsproces.

RaskUA = Rask, Rasmus: Ausgewählte Abhandlungen, bd. 1-3. Udg. 1932-1935 af Louis Hjelmslev.

Rasmussen, Jens & Stetting, Karen 1975: Almen Grammatik. 2. opl., 1979.

Rasmussen, P.C.A. 1873: Kortfattet Retskrivningslære til Skolebrug i Henhold til Ministeriets Rundskrivelse af 21. Febr. 1872.

Rasmussen, P.E. 1812: Dansk Kortskrivning.

Rasmussen, Poul (udg.) 1955-1966: Skast Herreds Tingbog 1636-1640.

Rehling, Erik 1924: Dansk Grammatik med Øvelser.

– 1925: Dansk Grammatik for Begyndere. Fra 4. udg., 1937, med titlen Dansk Grammatik til Skolebrug. [6.] udg., 1949.

– 1932: Det danske Sprog. Fremstilling for Lærere og Seminarier. 2. udg., 1936; 3. helt omarb. udg., 1951, 2. opl., 1965.

Reimer, Eli 1981: Det hensigtsmæssige skriftvalg: valg af skrift. Et causeri om skrift og typografi.

– 1983: Den satstekniske udvikling.

– 2003: Skriften, vort vigtigste værktøj.

Rerup, Lorenz 1991: “Fra litterær til politisk nationalisme. Udvikling og udbredelse fra 1808 til 1845”. Dansk Identitetshistorie, bd. 2, s. 325-390.

– 1992: “Folkestyre og danskhed. Massenationalisme og politik 1848-1866”. Dansk Identitetshistorie, bd. 3, s. 337-442.

Resen, Peder Hansen 1668: Inscriptiones Haffnienses Latinæ Danicæ et Germanicæ.

Retskrivningsloven. Se Lov 14. maj 1997, nr. 332.

Retskrivningsordbogen. Se RO.

Retstavning her og nu. Kopiversion (dog med selvstændige ”Stave- og skriveregler”) af RO 1986 v. Anne Hartmann og Henning Bak. 2. udg., 1992.

Riber Petersen, Pia 1975: “Bedepiger, styrkvinder og formandinder”. At færdes i sproget. Iagttagelser og synspunkter, s. 53-64.

Riis, Thomas 1977: Les institutions politiques centrales du Danemark 1100-1332.

– 2004: “Det ældste håndskrift af Jyske Lov (Codex Holmiensis C 37)”. Fund og Forskning, bd. 43, s. 43-52.

Ringe, Don 2006: From Proto-Indo-European to Proto-Germanic.

Rischel, Jørgen 1966: “Phoneme, Grapheme, and the “Importance” of Distinctions”. Interim Report No. 1, Research Group for Quantitative Linguistics, Stockholm, s. 1-21. Optr. i 2009, s. 254-271.

– 1969: “Notes on the Danish vowel pattern”. ARIPUC, bd. 3, s. 177-205.

– 1970a: “Consonant Gradation: a problem in Danish morphology and phonology”. The Nordic Languages and Modern Linguistics, s. 460-480. Optr. i 2009, s. 26-43.

– 1970b: “Morpheme stress in Danish”. ARIPUC, bd. 4, s. 111-144.

– 1972: “Compound stress in Danish without a cycle”. ARIPUC, bd. 6, s. 211-228. Optr. i 2009, s. 103-115.

– 1983: “On Unit Accentuation in Danish”. Folia Linguistica, bd. 17, s. 51-97. Preprint i ARIPUC, bd. 16, s. 191-239. Optr. i 2009, s. 116-166.

– 1984: “Efterskrift”. L. Hjelmslev 1963/1984, s. 133-136.

– 1987: Sproggranskeren Rasmus Kristian Rask. Forskerbedrifter og bristede forhåbninger.

– 1996: “Har forskning i dansk sproghistorie en fremtid?” DSt, s. 5-21.

– 2003: “The Danish Syllable as a National Heritage”. Galberg Jacobsen, Henrik mfl. (red.): Take Danish – for Instance. Linguistic Studies in Honour of Hans Basbøll, s. 273-281.

– 2008: “A Unified Theory of Nordic i-Umlaut, Syncope, and Stød”. NOWELE, bd. 54/55, s. 191-235. Optr. i 2009. s. 272-311.

– 2009: Sound Structure in Language. Udg. af Nina Grønnum mfl.

RO = Retskrivningsordbog, 1955, og Retskrivningsordbogen, 1. udg, 1986; 2. udg., 1996; 3. udg., 2001; 4. udg., 2012. Derefter også som netpubl. (opdat.) på dsn.dk. Udg. af Dansk Sprognævn. Netpubl. 2014 på rohist.dsn.dk (s.m. andre retskrivningsordbøger; se ROhist).

Rocher, Rosanne 1995: “Discovery of Sanskrit by Europeans”. E.F.K. Koerner & R.E. Asher (red.), s. 188-191.

Roget, Peter Mark 1852: Thesaurus of English Words and Phrases, Classified and Arranged so as to Facilitate the Expression of Ideas and Assist in Literary Composition. Nyere udg. med titlen Roget’s Thesaurus.

ROhist = Hjemmeside på Dansk Sprognævns netsted med en række retskrivningsordbøger, 1872-2012. Netpubl. på rohist.dsn.dk

Romantisk Digtning fra Middelalderen, bd. 1. Udg. 1869 af C.J. Brandt.

Rosenørn, M.H. 1901: Greve Gert af Holsten og Njels Ebbesøn af Nørring Ris.

Rottensten, Birte & Waaben, Ebba 1986-1987: Danske vandmærker & papirmøller 1570-1695. I (Vandmærker) – II (Papirmøller).

Ruby, René 2009: “Kampen om den blinde læser”. Blindesagen, nr. 1, s. 14.

Ruus, Hanne 2005: “Da dansk sprog vandt terræn – Dansk før romantikken”. T.F. Knap mfl. (red.), s. 127-143.

Rørdam, Holger Fr. 1867: Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen. I. Tidsrummet fra Reformationen indtil Anders Vedel.

Sacy, A.I. Se N. Lang Nissen.

SalL = Salmonsens Konversationsleksikon, bd. 1-19, 1893-1911. 2. udg., bd. 1-26, 1915-1930.

Sandfeld, Kr. 1923: Sprogvidenskaben. En kortfattet fremstilling af dens metoder og resultater, 2. udg. 1. udg., 1913.

Sannes Johnsen, Ingrid 1968: Stuttruner i vikingetidens innskrifter.

SAOB = Ordbok över svenska språket, bd. 1 ff., 1898 ff. (senest bd. 37, hæfte 1 (til og med ordet vedersyn)). Udg. af Svenska Akademien. Netpubl. på saob.se.

Saxo Grammaticus [ca. 1200]: Gesta Danorum. Danmarkshistorien, bd. 1-2, 2005. Latinsk tekst udg. af Karsten Friis-Jensen, dansk oversættelse ved Peter Zeeberg. Se også A.S. Vedel 1575.

Saxtorph, Niels 1986: Danmarks kalkmalerier.

Schiøler, Else & Hansen, Ellen 1960: Dansk grammatik for folkeskolen. Holtebogen. 2. udg., 1978; 17. opl., 2009.

Schleicher, August 1850: Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht: Linguistische Untersuchungen. Udg. 1983 med en indledning af E.F. Konrad Koerner.

Schmidt, Christoph G. mfl. [2012]: “Die Runeninschrift auf dem Kamm von Frienstedt, Stadt Erfurt”. Die Sprache, bd. 49, 2010/2011, s. 123-186.

Schneider, Frederik 1803: Danish Grammar adapted to The Use of Englishmen, to which are added, A short historical description of Copenhagen, and various Extracts from Danish Authors.

Schrift und Schriftlichkeit. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, bd. 10.1-2, 1994.

Schulte, Michael 2006: “The Transformation of the older fu.ark: Numbermagic, runographic or linguistic principles”. ANF, bd. 121, s. 41-74.

– 2009: “The Scandinavian Runic Reform. A Sound Notion or a Research Dogma?” NOWELE, bd. 56/57, s. 107-121.

Schultz Hansen, Hans 1990a: “Den danske bevægelse i Sønderjylland ca. 1838-50”. Sønderjyske Årbøger, s. 353-395.

– 1990b: Danskheden i Sydslesvig 1840-1918 som folkelig og national bevægelse.

– 2005: Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867, bd. 1-2.

Schulz, P. 1724: Danskens Skriverigtighed (..) dennem fornæmmelig til gode, som det egentlig kunde vedkomme at vide Orthographien og det retteste af Prent og Skrift. Optr. i DG, bd. 4, s. 1-153.

Schütte, Gudmund 1922: Jysk og østdansk Artikelbrug.

Scriptores Minores Historiæ Danicæ Medii Ævi, bd. 1. Udg. 1917-1918 af M.Cl. Gertz.

SDE = Den Store Danske Encyklopædi, bd. 1-20, 1994-2001. Supplement, 2002 og 2006. Netpubl. (opdat.) på denstoredanske.dk.

SDU = Brink, Lars mfl. 1991: Den Store Danske Udtaleordbog.

Seim, Karin Fjellhammer 1998: De vestnordiske futhark-innskriftene fra vikingtid og middelalder. Form og funksjon.

Selmar, Emil 1891 = Sørensen, Emil 1891: Vejledning i praktisk Typografi for yngre Sættere.

– 1923: “Dansk Skriftstøbning”. Dansk Bogtryk, bd. 2, s. 34-36, 102-104, 202-203, 249-250.

– 1924-1925: “Typografiske Stilperioder”. Bogtrykkeren, s. 25-27, 30-32, 48-49, 56-57, 63-65, 70-71, 79-80, 88-89, 97-98, 105-106.

– 1928: “De vekslende typografiske Moder”. De grafiske Fag, nr. 20, s. 403-416.

SiN = Sprog i Norden/Språk i Norden. Årsskrift for de nordiske sprognævn, 1970 ff. Udg. af Dansk Sprognævn mv. Netpubl. på ojs.statsbiblioteket.dk.

Skafte Jensen, Eva 2011: Nominativ i gammelskånsk – afvikling og udviklinger med udgangspunkt i Skånske Lov i Stockholm B 69.

Skautrup, Peter 1944-1970: Det danske sprogs historie. Se DSH.

– 1952: “Sammenhænge i dialektal udvikling”. J. Glahder (red.), s. 95-103. Optr. i 1976, s. 126-132.

– 1976: Dansk sprog og kultur. Udvalgte afhandlinger og artikler 1921-1971.

Skjødt, Annagrete 2009: “Rosetfiblens “anatomi””. KUML. Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab, s. 153-181.

Skovgaard-Petersen, Vagn & Marcussen, Ingrid 1981: “Læseindlæring og læsebehov i Danmark ca. 1550 – ca. 1850”. Ur nordisk Kulturhistoria. Läskunnighet och folkbildning före folkskolväsendet, s. 13-72.

Skytte, Gunver 1991: Sandfeld – Vie et Oeuvre.

– 2016: ELI – 99 års opdagelsesrejse gennem livet. En biografi om sprogforskeren Eli Fischer-Jørgensen (1911-2010).

Skyum-Nielsen, Niels 1946: Dansk brevvæsen 1250-1305. Besvarelse af Universitetets prisspørgsmaal i historie for aaret 1946, bd. 1-2. Manuskript i DSL’s arkiv.

– 1980: “[Anmeldelse af] Thomas Riis: Les institutions politiques centrales du Danemark 1100-1332”. Historisk Tidsskrift, bd. 80, s. 525-538.

Smith, Henrik 1520: Hortulus synonymorum. Udg. i faksimile 1974 af Inger Bom. Netpubl. 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

– 1563: Libellus Vocum Latinarum. Udg. i faksimile 1991 af Jørgen Larsen. Netpubl. 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

SMN = Studér Middelalder på Nettet. Netsted med danske tekster ca. 1300-1515 i tekstkritiske udgaver. Red. 2002 ff. af DSL v. Marita Akhøj Nielsen mfl. Netpubl. på dsl.dk (se tekstnet.dk).

Sneedorff-Birch, Fr. 1835: Dansk Retskrivningslære, med et Tillæg om Skilletegnene, om Tonelagene og Tonefaldet, samt om Rhythmus og Metrum. 2. opl., 1845.

SNF = Studier i nordisk filologi, bd. 1 ff., 1910 ff. Helsingfors.

SNFStud = Studier i Nordisk 1998-1999 ff. Foredrag og årsberetning, 2000 ff. Udg. af Selskab for Nordisk Filologi (fortsættelse af SNFÅrsb).

SNFÅrsb = Selskab for Nordisk Filologi. Aarsberetning/Årsberetning for 1933-1997, 1934-1998. Udg. af Selskab for Nordisk Filologi (fortsætter som SNFStud).

S&K = Sprog og Kultur, bd. 1-28, 1932-1978. Red. af Peter Skautrup og H.P. Hansen.

Sonderegger, Stefan 1986: “Rasmus Kristian Rask und die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm”. H.-P. Naumann mfl. (red.), s. 115-130.

Sproget.dk = Dansk Sprognævn og DSL’s fælles sprogportal. 2007 ff. Netpubl. på sproget.dk, dsn.dk og dsl.dk.

Sprognævnsbekendtgørelsen. Se Bek. 4. september 1997.

Sprognævnsloven. Se Lov 14. maj 1997, nr. 320.

SR = Sveriges runinskrifter, bd. 1 ff., 1900 ff.

SRO = Saaby, Viggo: Dansk Retskrivningsordbog. 1. udg., 1891; 2. udg., 1892; 3. udg., 1896; 4. udg., 1904 (herfra med titlen Saabys

Retskrivningsordbog, udg. af P.K. Thorsen); 5. udg., 1909; 6. udg., 1913; 7. udg., 1918; 8 udg., 1919. Netpubl. 2014 på ROhist.

Staffeldt, Schack 1851: Samlinger til Schack Staffeldts Levnet, bd. 1. Udg. af F.L. Liebenberg.

Stahre, Nils-Gustaf 1952: Stångskäret, Kåksna och Kummelberget. Studier över ortnamn från Stockholms skärgård.

Statsradiofonien 1940: Statsradiofoniens Indstilling [om grammatiske betegnelser] til Undervisningsministeriet den 21. December 1940. Trykt som Bilag A i: Undervisningsvejledning for den eksamensfri Folkeskole udarbejdet af det af Undervisningsministeriet under 27. Juni 1941 nedsatte Udvalg, s. 119-22.

Steenberg, Jan 1967: Kilder til Danmarks historie i 12. århundrede.

Steenholt Olesen, Rikke 2007: Fra biarghrúnar til Ave sanctissima Maria. Studier i danske runeindskrifter fra middelalderen. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

Steenstrup, Johannes 1895: “Nogle Bidrag til vore Landsbyers og Bebyggelsens Historie”. Historisk Tidsskrift, bd. 6, rk. 5, s. 313-366.

– 1896: “Nogle Undersøgelser om Guders Navne i de nordiske Stedsnavne”. Historisk Tidsskrift, bd. 6, rk. 6, s. 353-388.

– 1908: De danske Stednavne. 2. udg., 1918.

– 1918: Mænds og Kvinders Navne i Danmark gennem Tiderne.

Steinberg, Maren 2003: Sprachwandelmodelle in der historischen Sprachwissenschaft von den Junggrammatikern bis zu den Generativisten. Netpubl.

Steinberg, S.H. 1968: Det trykte ord gennem fem hundrede år.

Stenografi gennem 50 Aar. Festskrift for Letfattelig dansk Stenografi og Dansk stenografisk Forening 1893-1943, 1943.

Stibolt, P.K. 1947: Kortfattet Stenografihistorie.

Stoklund, Marie 1987: “Runefund”. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 189-211.

– 1994: “Malt-stenen – en revurdering”. J.E. Knirk (red.), s. 179-202.

– 1995: “Die Runen der römischen Kaiserzeit”. Lund Hansen, Ulla mfl. (red.): Himlingøje – Seeland – Europa. Ein Gräberfeld der jüngeren römischen Kaiserzeit auf Seeland, seine Bedeutung und internationalen Beziehungen, s. 317-346.

– 1997: “Futharken som nøgle til lønrunesystem”. Blandade Runstudier, bd. 2, s. 111-113.

– 2003: “De første runer. Germanernes skriftsprog”. Jørgensen, Lars mfl. (red.): Sejrens triumf. Norden i skyggen af det romerske imperium, s. 172-178.

– 2004: “The Runic Inscription on the Ribe Scull Fragment”. Bencard, Mogens mfl. (red.): Ribe Excavations, bd. 5, s. 27-42.

– 2006: “Chronology and Typology of the Danish Runic Inscriptions”. M. Stoklund mfl. (red.), s. 355-383.

– mfl. (red.) 2006: Runes and their Secrets. Studies in Runology.

Strömqvist, Sven 2009: “Ny viden om hvordan blinde læser”. Blindesagen, nr. 1, s. 10.

Sturz, H.P. 1777: Erinnerungen aus dem Leben des Grafen Johann Hartwig Ernst von Bernstorff.

Suhm, Peter Friderich 1776: Historien af Danmark, Norge og Holsten udi tvende Udtog til den studerende Ungdoms Bedste.

Suhonen, Seppo 1997: “Finnougristik und die lettischen Etymologien”. Hahmo, Sirkka-Liisa mfl.: Finnisch-ugrische Sprachen in Kontakt, s. 217-223.

Suhr, Ingeborg 1909: Mad.

Svenberg, Emanuel 1984: Adam av Bremen. Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar.

Svensén, Bo 2004: Handbok i lexikografi.

Svensson, Lars 1974: Nordisk paleografi. Handbok med transkriberade och kommenterade skriftprov.

Sweet, Henry 1874: “Danish Pronunciation”. Transactions of the Philological Society, bd. 15, s. 94-112.

– 1877: A Handbook of Phonetics.

Syv, Peder 1663: Nogle betenkninger om det Cimbriske Sprog. Optr. i DG, bd. 1, s. 75-272.

– 1685: Den Danske Sprog-Kunst eller Grammatica Samt et Tilheng, om dette Sprogs Skrive-rigtighed, med videre Forklaring og Forsvar. Optr. i DG, bd. 3, s. 147-250.

– 1695: Viser om Konger, Kemper og Andre.

Söderwall = Söderwall, K.F. 1884-1973: Ordbok öfver svenska medeltids-språket, bd. 1-5.

Søgren, Poul 2006: Skriftlære for stenhuggere.

Sörensen, Axel 1891: Danske biord. Småbemærkninger.

– 1898: “Förtids tillægsmåde. En lille henstilling”. Vor Ungdom, s. 465-500.

– 1900: “Udsagnsordenes flertalsformer. En redegörelse”. Dania, bd. 7, s. 145-209.

Søvsø, Morten 2013: “Om dateringen af Ribe runehjerneskallen”. Futhark, bd. 4, s. 173-176.

Såby, Viggo (udg.) 1886: Det Arnamagnæanske Håndskrift Nr. 187 i oktav, indeholdende en dansk Lægebog.

Saaby, Viggo: Dansk Retskrivningsordbog. Se SRO.

Tamm, Ditlev 2001: Retshistorie – Danmark, Europa, globale perspektiver, 2. udg.

Teleman, Ulf 1972: “Om Paul Diderichsens syntaktiska modell”. Tre uppsatser om grammatik, s. 33-57.

– mfl. 1999: Svenska Akademiens grammatik, bd. 1-4.

– (red.) 1987: Grammatik på villovägar.

The Shorthand Place. Hjemmeside om stenografi på t-script.co.uk.

Thompson, Geoff 2014: Introducing Functional Grammar, 3. udg.

Thomsen, Ernst 1949: Vejledning til Skrivebog.

Thonboe, Peter 1806: Dansk Grammatik.

Toft, Nana 2009: “Punktskrift er frihed, kærlighed og respekt”. Blindesagen, nr. 1, s. 4.

Toftgaard Andersen, Stig 1998: Talemåder i dansk. Ordbog over idiomer. 3. udg., 2010.

Togeby, Ole 2003: Fungerer denne sætning? Funktionel dansk sproglære.

– mfl. (red.) 2014: Problemer og perspektiver i dansk syntaks – med Kristian Mikkelsen som anledning.

Torp, Arne 2005: Nordens sprog med rødder og fødder. Netpubl. på norden.org.

Trubetzkoy, N.S. 1935: Anleitung zu phonologischen Beschreibungen.

Tschichold, Jan 1928: Die neue Typographie. Ein Handbuch fur zeitgemäss Schaffende.

Tursen, Jon 1561: Vocabularius Rerum. Udg. i faksimile 1975 af Jørgen Larsen. Netpubl. 2006-2008 på renæssancesprog.dk.

Tønnesen, Allan 1988: “Nord for Strøget”. København før og nu – og aldrig, bd. 4.

Udvalgte Danske Viser fra Middelalderen; efter A.S. Vedels og P. Syvs trykte Udgaver og efter Haandskrevne Samlinger, bd. 1-5. Udg. 1812-1814 af W.H.F. Abrahamson mfl.

Uldall, Hans Jørgen 1933: A Danish Phonetic Reader.

– 1936: “The Phonematics of Danish”. Proceedings of the Second International Congress of Phonetic Sciences [London 1935], s. 54-57.

Vammen, Hans 1997: “National Internationalism – the Danish Golden Age”. Thorvaldsens Museum Bulletin, s. 9-17.

– 2011: Den tomme stat. Angst og ansvar i dansk politik 1848-1864.

Vedel, Anders Sørensen 1575: Den Danske Krønicke som Saxo Grammaticvs screff, halfffierde hundrede Aar forleden. Udg. i faksimile 1967 med introduktion af Allan Karker.

– 1591: Hundredvisebog. Udg. i faksimile 1993 af Karen Thuesen.

Vejforordningen. Se Forordning 13. december 1793.

Vellev, Jens 1974: “Kong Eriks broer”. Skalk, nr. 1, s. 3-8.

– 2006: “Den tidligste papirproduktion i Danmark”. Bach-Nielsen, Carsten & Appel, Charlotte: Danmark og renæssancen 1500-1650, s. 330-339.

Verner, Karl 1873-1874: “[Breve 17. december 1873 (til Julius Hoffory) og 17. og 29. januar 1874 (til Vilh. Thomsen)]”. 1903, s. 191-221.

– 1876: “Eine ausnahme der ersten lautverschiebung”. Kuhns Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, bd. 13, s. 97-130. Optr. i 1903, s. 1-45.

– 1903: Afhandlinger og Breve. Udg. af Selskab for germansk filologi med en biografi af Marius Vibæk.

Vestergaard, V. (red.) 1963: Dansk sprog. Hjælpebog for den højere undervisning. 2. opl., 1965.

Veylle, Christen Osterssøn 1652: Glossarium juridicum Danico-Norvegicum.

Videnskabernes Selskabs Ordbog. Se VSO.

Vikner, Sten 1995: Verb Movement and Expletive Subjects in the Germanic Languages.

– 1999: “Ledstillingen i dansk og government & binding”. P.A. Jensen & P. Skadhauge (red.), s. 83-110.

– 2015: “Dansk sætningsstruktur – et generativt vs. et Diderichsen-perspektiv”. MUDS 15, s. 429-450.

Vikør, Lars S. 2001: The Nordic Languages. Their Status and Interrelations, 3. udg.

Vore Kirkegaarde, 1923 ff. Meddelelser fra Foreningen for Kirkegaardskultur.

Vrang, Vibeke mfl. 2003: Den Danske Idiomordbog/Idiomordbogen. Netpubl. af Center for Leksikografi, Handelshøjskolen i Århus. Videreføres som Bergenholtz, Henning mfl.: Ordbogen over Faste Vendinger. Netpubl. på Ordbogen.com.

VSO = Dansk Ordbog, bd. 1-8, 1793-1905. Udg. af Videnskabernes Selskabs Bestyrelse.

Wegener, Anna mfl. 2013: Grammatica danese. Fonetica, morfologia, sintassi ed esercizi.

Weiss, H.N. 1961: Kontorstenografens Lærebog.

Werfel, Johan 1794: Veiledning til at lære det danske Sprog. Skreven for Ungdommen. 2. opl., 1798; 3. opl., 1802. Også trykt i 1795, s. I-XVI, 1-80.

– 1795: Dansk Brevbog. 5. udg., 1850.

Wessén, Elias 1957: Om vikingatidens runor.

Whittaker, Gordon 1998: “Traces of an Early Indo-European Language in Southern Mesopotamia”. Göttinger Beiträge zur Sprachwissenschaft, bd. 1, s. 111-147.

Williams, Henrik 2007: “Den vikingetida nordiskan, dess enhetlighet och variation”. Reinhammar, Maj (red.): Från drasut till brakknut. Studier tillägnade Gerd Eklund på 65-årsdagen den 23 oktober 2007, s. 221-238.

Wills, Tarrin 2004: “The Third Grammatical Treatise and Ole Worm’s Literatura Runica”. Scandinavian Studies, bd. 76, s. 439-458.

Wimmer, Ludvig F.A. 1867: “De ældste nordiske Runeindskrifter”. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 1-64.

– 1868: “Den historiske sprogforskning og modersmålet”. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 257-312.

– 1874: “Runeskriftens Oprindelse og Udvikling i Norden”. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 1-270. Tysk udg. 1887 med titlen Die Runenschrift.

– 1893-1908: De danske Runemindesmærker, bd. 1-4.

Winge, Vibeke 1991a: “Dansk og tysk i 1700-tallet”. Dansk Identitetshistorie, bd. 1, s. 89-110.

– 1991b: “Dansk og tysk 1790-1848”. Dansk Identitetshistorie, bd. 2, s. 110-149.

– 2000: Pebersvend og poltergejst. Tysk indflydelse på dansk.

Wiwel, H.G. 1901: Synspunkter for dansk sproglære.

Wolle, E. 1846: Regler og Bestemmelser for det danske Sprogs Orthographie samt for Interpunctionen (indledede med en kortfattet Formlære og Sætningslære). 3. udg., 1854.

Worms, A. 1893: Letfattelig dansk Stenografi.

– 1927: “Stenografi”, SalL, 2. udg., bd. 22, s. 263-267.

Zola Christensen, Robert & Christensen, Lisa 2005: Dansk Grammatik. 3. udg., 2014, med forfatterangivelsen Lisa Holm Christensen og Robert Zola Christensen.

Øeby Nielsen, Gunhild 1996: Læse- og skriveredskaber. Genstande relateret til læse- og skrivekunsten i Danmarks middelalder.

Øhrgaard, Per 1992: “Dansk identitet i fremtiden?”. F. Lundgreen-Nielsen (red.), s. 283-295.

ØMO = Ømålsordbogen. En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer, bd. 1 ff. Udg. 1992 ff. af Afdeling for Dialektforskning, Københavns Universitet.

Ømålsordbogen. Se ØMO.

Østergård, Uffe (red.) 1992: Dansk identitet?.

Aakjær, Svend 1926-1945: Kong Valdemars Jordebog, bd. 1-3.

Aarhus, Jacob Madsen 1586: De literis libri duo, bd. 1-2. Udg. 1930 af Christen Møller & Peter Skautrup og med en oversættelse (bd. 2, s. 99-249) af Franz Blatt.

Aaris-Sørensen, Kim 1989: Danmarks forhistoriske dyreverden. Fra Istid til Vikingetid.