Ekstramateriale

Nedenfor finder du en samlet oversigt over den del af den videnskabelige dokumentation og det illustrationsmateriale som de enkelte forfattere til Dansk Sproghistorie har ønsket at bringe, men som ikke har kunnet rummes inden for bogværkets rammer.

Bind 1     ·     Bind 2     ·     Bind 3     ·     Bind 4     ·     Bind 5     ·     Bind 6

 

Bind 1


1 · Kilderne

1.1 · Sprogets kilder af Bent Jørgensen
1. Louise Phister læser Holberg

2 · Historie og sprog

2.1 · Sproghistorie og sprogteori af Frans Gregersen
2. Chomskys forelæsning “The Biology of the Language Faculty: Its Perfection, Past and Future”
2.3 · Sprog og identitet af Esben Albrectsen
3. Købmanden som kunne mange sprog

3 · Sprogbeskrivelser

3.1 · Sproghistorier af Bente Holmberg
4. Det Arnamagnæanske Håndskrift Nr. 187 i oktav indeholdende en dansk Lægebog
3.2 · Ordbøger af Ebba Hjorth
5. Henrik Smiths ordbog Hortulus synonymorum fra 1520
6. Jon Tursens ordbog Vocabularius Rerum fra 1561
7. Henrik Smiths ordbog Libellus Vocum Latinarum fra 1563
8. Poul Nielsen Hingelbergs ordbog Vocabularium variorum expositio fra 1576
9. Mads Pors’ ordbog De nomenclaturis Romanis fra 1594
10. Supplerende oplysninger om Moths ordbog
11. Udkast til skrivelse til lærde indsamlere af ordstof til Moths ordbog
12. Oversigt over vigtige dialektordbøger i Danmark
13. Supplerende oplysninger om Ordbog over det danske Sprog
14. Klip fra Otto Leisners udsendelse Fup eller Fakta
15. Opslagsordet kværn i den elektroniske version af Gammeldansk Ordbog
16. Resultat af søgning på ordet kværn i Gammeldansk Ordbogs seddelsamling
17. Supplerende oplysninger om Holbergordbogen
18. Supplerende oplysninger om Den Dansk Ordbogs forskellige versioner
19. Den Danske Begrebsordbogs kapitel- og afsnitsoversigt
3.4 · Retskrivningshåndbøger af Henrik Galberg Jacobsen
20. Normer, bøger, forfattere og principper (udvidet)
21. Retskrivningslærer før 1800 (udvidet)
22. Retskrivningsordbøger – officielle og private
23. Dansk Sprognævn på Hald Hovedgård 1979
24. Nogle retskrivningslærer i 1800-tallet (udvidet)
25. Nogle retskrivningslærer siden 1900 (udvidet)
3.5 · Fonetikker af Hans Basbøll
26. Høysgaards prosodi (udvidet)
27. Diftonger (udvidet)
28. Terminologi om “toner” i 1800-tallet
29. Nogle fonologiske analyser efter 1900 af rigsmålets vokalsystem
30. Nogle fonologiske analyser efter 1900 af rigsmålets konsonantsystem
31. Nogle fonologiske analyser efter 1900 af rigsmålets stødsystem
32. Nogle fonologiske analyser efter 1900 af rigsmålets tryksystem
33. Dansk rigsmål – definition (udvidet)

4 · Skrift

4.1 · Runer af Michael Lerche Nielsen
34. Professor Jens Peter Larsen fortæller historien bag Danmarks Radios pausesignal

Bind 2


5 · Ortografi

5.2 · Gammeldansk af Britta Olrik Frederiksen
35. Gammeldansk Ordbogs kildeliste
36. Samlet litteraturliste for kap. 5.2
37. Fraktur og antikva
5.4 · Yngre nydansk af Henrik Galberg Jacobsen
38. Tradition og reform
39. Store og små bogstaver
40. Fabrik(k)er og møtrik(k)er
41. Fremmede bogstaver
42. Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005
43. Inden for-reglen

6 · Tegnsætning

6.2 · Efter 1500 af Henrik Galberg Jacobsen
44. Tegn hos Leonora Christina 1674
45. Inventar og funktion i nutidsdansk
46. Fra Peder Syv 1685 til Jacob Baden 1792
47. Peder Schulz’ tegnsætningsregler 1724
48. Fra kolon til – kolon
49. Tegnsætningsregler efter 1900

7 · Udtale

7.2 · Gammeldansk af Britta Olrik Frederiksen
50. Samlet litteraturliste for kap. 7.2
7.3 · Ældre nydansk af Simon Skovgaard Boeck
51. Udtale og stavning – de uvante skribenter
52. Udtale og stavning – de lærde skribenter
7.4 · Yngre nydansk af Jørn Lund & Lars Brink
53. Poul Reumert deklamerer Guldhornene
7.5 · Stød, tryk og tonegang af Lars Brink
54. Svenske ordtoner – accent 1 og accent 2
55. Norske ordtoner – tonelag 1 og tonelag 2

8 · Ordforråd

8.1 · Arveord, låneord og fremmedord af Eva Skafte Jensen
56. Peter Skautrup fortæller om arve- og låneord
8.5 · Yngre nydansk af Henrik Andersson
57. Pendulord i dansk
58. Hvor mange ord er der i dansk?
59. Dansk Sprognævns nyordsliste fra 2016

9 · Ord fra andre sprog

9.6 · Nyere indvandrersprog af Pia Quist
60. Mujaffaspillet
61. Yallahrup Færgeby

Litteratur

62. Forkortelser i bibelhenvisninger

Bind 3


10 · Bøjning

10.2 · Gammeldansk af Britta Olrik Frederiksen
63. Samlet litteraturliste for kap. 10.2
10.4 · Yngre nydansk af Henrik Galberg Jacobsen
64. Præteritumsformer siden 1700
65. Er vi bundne?
66. Hvorfor hedder bøjning bøjning?
67. Sprogbrug og misbrug – og andre kønsskifter

11 · Syntaks

11.2 · Fra gammeldansk til nutidsdansk af Lars Heltoft under medvirken af Marita Akhøj Nielsen
68. Syntaks i metriske tekster
35. Gammeldansk Ordbogs kildeliste
69. Primærkilder til syntakshistorien
70. Ekstraeksempler
71. Syntakshistorie og ledstillingshistorie
72. Forholdet mellem nominativ og oblik kasus
73. Bestemthed og ledstilling i Legenden om Skt. Christina
74. Modalverbernes udvikling
75. Dialogiske partikler

12 · Dialekter

12.2 · Udtale af Lars Brink
76. Kort over danske dialektgrænser
77. Bornholmsk
78. Sydvestsjællandsk
79. Vestfynsk
80. Sydfynsk
81. Vendelbomål
82. Vestjysk
12.3 · Ordforråd af Viggo Sørensen
83. Et fødselsdagsdigt til Jeppe Aakjær
12.5 · Bøjning af Karen Margrethe Pedersen
84. Foransat bestemt artikel i vestjysk
85. Dobbelt bestemthed i bornholmsk
86. Maskulinumsformer i bornholmsk
12.6 · Syntaks af Karen Margrethe Pedersen
87. Ledsætningers ledstilling i sjællandsk – Karrebæk Sogn
88. Ledsætningers ledstilling i sjællandsk – Slagelse Landsogn

13 · Sociolekter

13.1 · Sociale strukturer og sproglig variation af Inge Lise Pedersen
89. Tale af Georg Brandes 1913
90. Højkøbenhavnsk
91. Lavkøbenhavnsk
13.2 · Udtale af Inge Lise Pedersen
92. Ebbe Rode fremfører I Gasværkshavnen
90. Højkøbenhavnsk
91. Lavkøbenhavnsk

Litteratur

62. Forkortelser i bibelhenvisninger

Bind 4


14 · Lov, bibel og salmer

14.1 · Juridisk sprog før 1700 af Britta Olrik Frederiksen
93. Samlet litteraturliste for kap. 14.1
94. Thomas Kingos hyldestdigt til Christian 5.s Danske Lov
14.3 · Bibelsprog af Bodil Ejrnæs
95. Bibeludgaver
96. Gammeldansk Bibel
97. Uenighed om bibeloversættelse
98. Christian 3.s Bibel
99. Debat om bibeloversættelse
100. Biblernes oplagsstørrelser
101. Prøveoversættelse i 1940’erne
102. Retskrivning i autoriserede bibeloversættelser
103. Ændring af stil og sprogtone
104. Debat om prøveoversættelse
105. Debat om oversættelse
106. Fadervor
14.4 · Salmesprog af Marita Akhøj Nielsen
107. Middelalderlig Mariavise
108. H. Thomissøn-salme 1569
109. H.C. Sthen-salme 1612-1644
110. Nye principper for versbygning
111. Th. Kingo-salme 1681
112. Th. Kingo-salme 1689
113. H.A. Brorson-salme 1732
114. H.A. Brorson-salme 1765
115. Rationalisme og vækkelsesbevægelser
116. W.H.F. Abrahamson-salme 1798
117. N.F.S. Grundtvig-salme 1846
118. N.F.S. Grundtvig-salme 1837
119. Es 35 og N.F.S. Grundtvig-salme
120. N.F.S. Grundtvig-salme 1845
121. B.S. Ingemann-salme 1837
122. De kirkelige retninger i salmebøgerne
123. Vilh. Gregersen-salme 1895
124. K.L. Aastrup-salme 1939
125. H. Lissner-salme 1998
126. S. Grotrian-salme 2006
127. Kvindelige salmedigtere

15 · Viser, sange og ordsprog

15.1 · Folkeviser af Dorthe Duncker
128. Hjertebogens indhold
15.2 · Højskolesangen af Nanna Damsholt
129. Dialektsange og nordiske sange
130. Ove Korsgaard om begrebet folk
131. Jens Rosendal: Du kom med alt
15.4 · Ordsprog og talemåder af Merete K. Jørgensen
132. Kortfattet gennemgang af Danmarks gamle Ordsprog

16 · Sprog og medier

16.1 · Aviser, radio og tv af Ib Poulsen
133. Et besøg i et sjællandsk husmandshjem, august 1939
134. Besøg på Dyrehavsbakken, juli 1936
135. Rigsbrudeskolen i Tyskland, august 1940
136. I Mørket, januar 1942
137. Nedskrevne spørgsmål og svar i tidlige radiointerviews, oktober 1934
138. Radioserien Familien Hansen, 1934
139. Hverdagsfortællinger fra provinsen, september 1967
140. Hverdag på Nørrebro, 1969

17 · Dannelse og uddannelse

17.2 · Læse- og skrivekyndighed efter 1800 af Vibeke Sandersen
141. Højskolens elever i 1870’erne og 1880’erne
142. Boghunger
143. Rekrutter 1881 der ikke kunne læse eller skrive
144. Lix – læsbarhed på formel
145. Undersøgelser af læsefærdighed efter 1970
146. Læsefærdighedsniveauer
147. Kritik af PISA
148. Et “læseløfte” fra statsministeren
149. Retskrivningsundersøgelser efter 1900
17.3 · Breve og brevbøger af Vibeke Sandersen
150. Bindebrev fra Fyn
17.4 · Danskfaget i skolen af Jens Raahauge
151. Betænkninger, love, anordninger m.m.
152. Skolefaglige begreber
153. Litteraturkanon
154. Forenklede Fælles Mål 2015
17.5 · Normer og normering af Henrik Galberg Jacobsen
155. Henrik Galberg Jacobsens Hvad vi dog slås om. Sprogkamp(e) i Danmark i 350 år, 2015
156. Språgfronten, august 1946
157. Vort Nordiske Modersmål – med finsmed og skjoldpadde, december 1948
158. Dus med dronningen?
159. Allan Karkers Tiltaleformer i dansk, 1958
160. Henrik Galberg Jacobsens Du eller DE, maj 1973
161. Henrik Galberg Jacobsens Takt, tone og tiltale, oktober 1973
162. Kronologisk litteraturliste om du og De – og andre tiltaleord (udvidet)
20. Normer, bøger, forfattere og principper (udvidet)
38. Tradition og reform
163. Christian 6.s latinskoleforordning, 1739
164. Ove Mallings læsebog Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere, 1777
165. Undervisningsinspektør Madvigs hyrdebrev til latinskolens rektorer, 1855
166. Svend Grundtvigs Dansk Haandordbog, 1872
167. 1892-bekendtgørelsen om retskrivningen]
168. 1900-bekendtgørelsen om verbernes pluralisformer
169. Bent Jørgensens 1948-reformens gennemslagskraft, 1981
170. Tv-udsendelse med Henning Skaarup mfl., 1979
33. Dansk rigsmål – definition (udvidet)
171. Dansk Sprognævns forslag til en dansk sprogpolitik, 2003

Litteratur

62. Forkortelser i bibelhenvisninger

Bind 5


18 · Dansk i verden

18.2 · Færøerne af Jógvan í Lon Jacobsen
172. Prøve på færingers bogstavnære udtale af dansk
173. Gøtudansk og færø-dansk
174. Samtaleprogram fra færøsk radio fra 25. januar 2019
18.3 · Island af Auður Hauksdóttir
175. Fadervor
176. Arild Huitfeldts samarbejde med Arngrímur Jónsson om sin danmarkshistorie
177. Lovmænd og sysselmænd
178. To sprog i administrationen
179. Dansk og/eller islandsk
180. Dansk – nøglen til uddannelse
181. Nye islandske ord trækker på dansk
182. Ordbøger mellem dansk og islandsk
183. Flateyarbók,
18.4 · Grønland af Birgitte Jacobsen
184. Grønlandsdansk
18.7 · De nye hjem af Jan Heegård, Karoline Kühl og Peter Bakker
185. Dansk sprog andre steder
186. Udvandrernes sprogbrug
18.10 · Sydslesvig af Karen Margrethe Pedersen
187. Samlet litteraturliste for kap. 18.10
188. Sproget i Slesvig by i 1600-tallet
189. Sprog i Flensborg
18.11 · EU af Carol Henriksen
190. Supplerende litteraturliste for kap. 18.11
191. Officielle sprog i EU
192. Sprogbrug og sprogvaner hos de danske oversættere
18.12 · Norden af Else Bojsen
193. Den skinnsjuke grefven
194. Fru Nikolajsen hos frisør i Sverige
18.13 · Udenlandske universiteter af Henrik Galberg Jacobsen
195. Dansk på verdenskortet
196. Litteratur om dansk ved universiteter i udlandet
197. Hvor og hvornår? (udvidet)
198. L.L. Hammerich om kulturelle forbindelser mellem Danmark og udlandet, 1938
199. L.L. Hammerich om lektorudveksling mellem Danmark og udlandet, 1944
200. Kim Andersens The Danish lecturers abroad, 1998
201. Lektoratsordningen 2005, 2006
202. Marlene Hastenplugs Brudstykker af en dansklektors dagbog, 2012
203. Bo Heldéns Danskundervisning i Polen baner vej for job, 2015
204. Stemmer udefra: Derfor læser vi dansk, 2020
205. Danske grammatikker og lærebøger mv. for udlændinge

19 · Andre sprog i Danmark

19.4 · Engelsk af Niels Davidsen-Nielsen
206. Skoleformer i Danmark
19.6 · Polsk af Bodil Wieth-Knudsen
207. Polske foreninger i Danmark
208. Polske blade
19.7 · Romani af Peter Bakker
209. Skillingsvise 1733
19.8 · Jiddish af Morten Thing
210. Jiddish tryk i Danmark
211. Korsang af mandskoret Hazomir
19.9 · De nordiske sprog af Else Bojsen
129. Dialektsange og nordiske sange
19.12 · Dansk tegnsprog af Elisabeth Engberg-Pedersen
212. Tegnet spørge
213. Tegnbibel
214. Salme ledsaget af tegn fra dansk tegnsprog
215. Dansk tegnsprog i tv-programmer
216. Ordbog over Dansk Tegnsprog

Litteratur

62. Forkortelser i bibelhenvisninger

Bind 6


20 · Sprog og stil

20.1 · Stilidealer og stilforskydning af Torben Jelsbak
217. Thomas Kingo
1. Louise Phister læser Holberg
218. Herman Bangs Branden
219. Dækket direkte tale
20.2 · Tale på skrift af Simon Skovgaard Boeck
220. En mordsag fra Vestjylland
221. Replikker på vers
20.3 · Talesprogsgenrer af Bettina Perregaard
222. Henri Nathansens Indenfor Murene – i bogen
223. Henri Nathansens Indenfor Murene – på scenen
224. Skoleliv i litteratur og erindringer
225. Ældre narrativ (uforkortet)
226. Nyere narrativ (uforkortet)
227. Begravelsestalen (udvidet)
20.4 · Oversættelser af Erik Skyum-Nielsen
228. Digtet Verdensborger i Danmark
229. Klip fra filmen Casablanca

21 · Forfattersprog

21.1 · Anders Sørensen Vedel af Marita Akhøj Nielsen
230. Vedels fortale til Hundredvisebogen
231. Vedels og Huitfeldts brug af fremmedord
232. Tegnsætning og ytringsgrænse i Vedels Saxooversættelse
233. Subjektløse sætninger i Vedels Saxooversættelse
234. Genrebestemte variationer i Vedels Saxooversættelse
235. Vedels og Huitfeldts syntaks
236. Udtrykket fjør og fæ
237. Vedels og Huitfeldts stil
238. Citater, henvisninger og allusioner i Vedels prosa
21.3 · Thomas Kingo af Marita Akhøj Nielsen
239. Digtekunsten
240. Salmen Siæl og Hierte, Sind og Sandser
241. Liste med prydelige danske ord
242. Digtet Karsten Atkes Afskeed fra Løve-Herridt
243. Digtet Gullands Indtagelse
244. Salmen BRyder frem I hule Sukke
245. Digtet Første Ledings-Tog
246. Digtet Chrysillis
21.4 · Ludvig Holberg af Svend Eegholm-Pedersen
247. Sproglig-stilistiske forbilleder
248. Holberg om det danske sprog
249. Christian Wilster: Ludvig Holberg, 1827
250. Sproget i Holbergs skrifter
251. Afvigelser i syntaktiske mønstre
252. Kompleks sætningsopbygning
253. Ordforråd
254. Holberg om stilen i historiske værker
255. Holbergs prosa
256. Prosa i fortaler og Moralske Tanker
257. Komediesproget
21.5 · Johannes Ewald af Flemming Lundgreen-Nielsen
258. Kong Christjan stoed ved høien Mast
21.6 · Ove Malling af Erik Hansen
259. Ove Malling – original tekst og bearbejdet genfortælling
21.7 · Adam Oehlenschläger af Henrik Blicher
53. Poul Reumert læser Guldhornene
21.8 · Steen Steensen Blicher af Henrik Ljungberg
260. Indledningen til Hosekræmmeren
261. Indledningen til Ak! Hvor forandret
262. Overture fra Trækfuglene
21.9 · N.F.S. Grundtvig af Flemming Lundgreen-Nielsen
263. Stærkodders sammenstød med kong Ingellus
264. Langt høiere Bjerge saa vide paa Jord
265. Moders Navn er en himmelsk Lyd sunget af Pia Raug
266. Grundtvig som purist
21.11 · Søren Kierkegaard af Jesper Gehlert Nielsen
267. De 4 perioder i Kierkegaards forfatterskab
21.14 · Johannes V. Jensen af Lars Handesten
268. Som Dreng skar jeg Skibe
21.15 · Robert Storm Petersen af Torben Jelsbak
269. Storm P.s fortællinger og fluer
270. Karl Larsen som inspirator (udvidet)
92. Ebbe Rode fremfører I Gasværkshavnen/Tretten Øre
271. Storm P.s En underlig Mand. Ordforklaringer
21.18 · Per Højholt af Nikolaj Zeuthen
272. Gittes monologer
273. Syntaktisk specialitet fra Poetens hoved
21.20 · Klaus Rifbjerg af Erik Skyum-Nielsen
274. Digtet solsort, 1962

Litteratur

62. Forkortelser i bibelhenvisninger