Ekstramateriale

Nedenfor finder du en samlet oversigt over den del af den videnskabelige dokumentation og det illustrationsmateriale som de enkelte forfattere til Dansk Sproghistorie har ønsket at bringe, men som ikke kan rummes inden for bogværkets rammer.

 

Bind 1


1 · Kilderne

1.1 · Sprogets kilder af Bent Jørgensen
1. Louise Phister læser Holberg

2 · Historie og sprog

2.1 · Sproghistorie og sprogteori af Frans Gregersen
2. Chomskys forelæsning “The Biology of the Language Faculty: Its Perfection, Past and Future”
2.3 · Sprog og identitet af Esben Albrectsen
3. Købmanden som kunne mange sprog

3 · Sprogbeskrivelser

3.1 · Sproghistorier af Bente Holmberg
4. Det Arnamagnæanske Håndskrift Nr. 187 i oktav indeholdende en dansk Lægebog
3.2 · Ordbøger Ebba Hjorth
5. Henrik Smiths ordbog Hortulus synonymorum fra 1520
6. Jon Tursens ordbog Vocabularius Rerum fra 1561
7. Henrik Smiths ordbog Libellus Vocum Latinarum fra 1563
8. Poul Nielsen Hingelbergs ordbog Vocabularium variorum expositio fra 1576
9. Mads Pors’ ordbog De nomenclaturis Romanis fra 1594
10. Supplerende oplysninger om Moths ordbog
11. Udkast til skrivelse til lærde indsamlere af ordstof til Moths ordbog
12. Oversigt over vigtige dialektordbøger i Danmark
13. Supplerende oplysninger om Ordbog over det danske Sprog
14. Klip fra Otto Leisners udsendelse Fup eller Fakta
15. Opslagsordet kværn i den elektroniske version af Gammeldansk Ordbog
16. Resultat af søgning på ordet kværn i Gammeldansk Ordbogs seddelsamling
17. Supplerende oplysninger om Holbergordbogen
18. Supplerende oplysninger om Den Dansk Ordbogs forskellige versioner
19. Den Danske Begrebsordbogs kapitel- og afsnitsoversigt
3.4 · Retskrivningshåndbøger af Henrik Galberg Jacobsen
20. Normer, bøger, forfattere og principper (udvidet)
21. Retskrivningslærer før 1800 (udvidet)
22. Retskrivningsordbøger – officielle og private
23. Dansk Sprognævn på Hald Hovedgård 1979
24. Nogle retskrivningslærer i 1800-tallet (udvidet)
25. Nogle retskrivningslærer siden 1900 (udvidet)
3.5 · Fonetikker af Hans Basbøll
26. Høysgaards prosodi (udvidet)
27. Diftonger (udvidet)
28. Terminologi om “toner” i 1800-tallet
29. Nogle fonologiske analyser efter 1900 af rigsmålets vokalsystem
30. Nogle fonologiske analyser efter 1900 af rigsmålets konsonantsystem
31. Nogle fonologiske analyser efter 1900 af rigsmålets stødsystem
32. Nogle fonologiske analyser efter 1900 af rigsmålets tryksystem
33. Dansk rigsmål – definition (udvidet)

4 · Skrift

4.1 · Runer af Michael Lerche Nielsen
34. Professor Jens Peter Larsen fortæller historien bag Danmarks Radios pausesignal

Bind 2


5 · Ortografi

5.2 · Gammeldansk af Britta Olrik Frederiksen
35. Gammeldansk Ordbogs kildeliste
36. Samlet litteraturliste for kap. 5.2
37. Fraktur og antikva
5.4 · Yngre nydansk af Henrik Galberg Jacobsen
38. Tradition og reform
39. Store og små bogstaver
40. Fabrik(k)er og møtrik(k)er
41. Fremmede bogstaver
42. Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005
43. Inden for-reglen

6 · Tegnsætning

6.2 · Efter 1500 af Henrik Galberg Jacobsen
44. Tegn hos Leonora Christina 1674
45. Inventar og funktion i nutidsdansk
46. Fra Peder Syv 1685 til Jacob Baden 1792
47. Peder Schulz’ tegnsætningsregler 1724
48. Fra kolon til – kolon
49. Tegnsætningsregler efter 1900

7 · Udtale

7.2 · Gammeldansk af Britta Olrik Frederiksen
50. Samlet litteraturliste for kap. 7.2
7.3 · Ældre nydansk af Simon Skovgaard Boeck
51. Udtale og stavning – de uvante skribenter
52. Udtale og stavning – de lærde skribenter
7.4 · Yngre nydansk af Jørn Lund & Lars Brink
53. Poul Reumert deklamerer Guldhornene
7.5 · Stød, tryk og tonegang af Lars Brink
54. Svenske ordtoner – accent 1 og accent 2
55. Norske ordtoner – tonelag 1 og tonelag 2

8 · Ordforråd

8.1 · Arveord, låneord og fremmedord af Eva Skafte Jensen
56. Peter Skautrup fortæller om arve- og låneord
8.5 · Yngre nydansk af Henrik Andersson
57. Pendulord i dansk
58. Hvor mange ord er der i dansk?
59. Dansk Sprognævns nyordsliste fra 2016

9 · Ord fra andre sprog

9.6 · Nyere indvandrersprog af Pia Quist
60. Mujaffaspillet
61. Yallahrup Færgeby

Litteratur

62. Forkortelser i bibelhenvisninger

Bind 3


10 · Bøjning

10.2 · Gammeldansk af Britta Olrik Frederiksen
63. Samlet litteraturliste for kap. 10.2
10.4 · Yngre nydansk af Henrik Galberg Jacobsen
64. Præteritumsformer siden 1700
65. Er vi bundne?
66. Hvorfor hedder bøjning bøjning?
67. Sprogbrug og misbrug – og andre kønsskifter

11 · Syntaks

11.2 · Fra gammeldansk til nutidsdansk af Lars Heltoft under medvirken af Marita Akhøj Nielsen
68. Syntaks i metriske tekster
35. Gammeldansk Ordbogs kildeliste
69. Primærkilder til syntakshistorien
70. Ekstraeksempler
71. Syntakshistorie og ledstillingshistorie
72. Forholdet mellem nominativ og oblik kasus
73. Bestemthed og ledstilling i Legenden om Skt. Christina
74. Modalverbernes udvikling
75. Dialogiske partikler

12 · Dialekter

12.2 · Udtale af Lars Brink
76. Kort over danske dialektgrænser
77. Bornholmsk
78. Sydvestsjællandsk
79. Vestfynsk
80. Sydfynsk
81. Vendelbomål
82. Vestjysk
12.3 · Ordforråd af Viggo Sørensen
83. Et fødselsdagsdigt til Jeppe Aakjær
12.5 · Bøjning af Karen Margrethe Pedersen
84. Foransat bestemt artikel i vestjysk
85. Dobbelt bestemthed i bornholmsk
86. Maskulinumsformer i bornholmsk
12.6 · Syntaks af Karen Margrethe Pedersen
87. Ledsætningers ledstilling i sjællandsk – Karrebæk Sogn
88. Ledsætningers ledstilling i sjællandsk – Slagelse Landsogn

13 · Sociolekter

13.1 · Sociale strukturer og sproglig variation af Inge Lise Pedersen
89. Tale af Georg Brandes 1913
90. Højkøbenhavnsk
91. Lavkøbenhavnsk
13.2 · Udtale af Inge Lise Pedersen
92. Ebbe Rode fremfører I Gasværkshavnen
90. Højkøbenhavnsk
91. Lavkøbenhavnsk

Litteratur

62. Forkortelser i bibelhenvisninger

Bind 4


14 · Lov, bibel og salmer

14.1 · Juridisk sprog før 1700 af Britta Olrik Frederiksen
93. Samlet litteraturliste for kap. 14.1
94. Thomas Kingos hyldestdigt til Christian 5.s Danske Lov
14.3 · Bibelsprog af Bodil Ejrnæs
95. Bibeludgaver
96. Gammeldansk Bibel
97. Uenighed om bibeloversættelse
98. Christian 3.s Bibel
99. Debat om bibeloversættelse
100. Biblernes oplagsstørrelser
101. Prøveoversættelse i 1940’erne
102. Retskrivning i autoriserede bibeloversættelser
103. Ændring af stil og sprogtone
104. Debat om prøveoversættelse
105. Debat om oversættelse
106. Fadervor
14.4 · Salmesprog af Marita Akhøj Nielsen
107. Middelalderlig Mariavise
108. H. Thomissøn-salme 1569
109. H.C. Sthen-salme 1612-1644
110. Nye principper for versbygning
111. Th. Kingo-salme 1681
112. Th. Kingo-salme 1689
113. H.A. Brorson-salme 1732
114. H.A. Brorson-salme 1765
115. Rationalisme og vækkelsesbevægelser
116. W.H.F. Abrahamson-salme 1798
117. N.F.S. Grundtvig-salme 1846
118. N.F.S. Grundtvig-salme 1837
119. Es 35 og N.F.S. Grundtvig-salme
120. N.F.S. Grundtvig-salme 1845
121. B.S. Ingemann-salme 1837
122. De kirkelige retninger i salmebøgerne
123. Vilh. Gregersen-salme 1895
124. K.L. Aastrup-salme 1939
125. H. Lissner-salme 1998
126. S. Grotrian-salme 2006
127. Kvindelige salmedigtere

15 · Viser, sange og ordsprog

15.1 · Folkeviser af Dorthe Duncker
128. Hjertebogens indhold
15.2 · Højskolesangen af Nanna Damsholt
129. Dialektsange og nordiske sange
130. Ove Korsgaard om begrebet folk
131. Jens Rosendal: Du kom med alt
15.4 · Ordsprog og talemåder af Merete K. Jørgensen
132. Kortfattet gennemgang af Danmarks gamle Ordsprog

16 · Sprog og medier

16.1 · Aviser, radio og tv af Ib Poulsen
133. Et besøg i et sjællandsk husmandshjem, august 1939
134. Besøg på Dyrehavsbakken, juli 1936
135. Rigsbrudeskolen i Tyskland, august 1940
136. I Mørket, januar 1942
137. Nedskrevne spørgsmål og svar i tidlige radiointerviews, oktober 1934
138. Radioserien Familien Hansen, 1934
139. Hverdagsfortællinger fra provinsen, september 1967
140. Hverdag på Nørrebro, 1969

17 · Dannelse og uddannelse

17.2 · Læse- og skrivekyndighed efter 1800 af Vibeke Sandersen
141. Højskolens elever i 1870’erne og 1880’erne
142. Boghunger
143. Rekrutter 1881 der ikke kunne læse eller skrive
144. Lix – læsbarhed på formel
145. Undersøgelser af læsefærdighed efter 1970
146. Læsefærdighedsniveauer
147. Kritik af PISA
148. Et “læseløfte” fra statsministeren
149. Retskrivningsundersøgelser efter 1900
17.3 · Breve og brevbøger af Vibeke Sandersen
150. Bindebrev fra Fyn
17.4 · Danskfaget i skolen af Jens Raahauge
151. Betænkninger, love, anordninger m.m.
152. Skolefaglige begreber
153. Litteraturkanon
154. Forenklede Fælles Mål 2015
17.5 · Normer og normering af Henrik Galberg Jacobsen
155. Henrik Galberg Jacobsens Hvad vi dog slås om. Sprogkamp(e) i Danmark i 350 år, 2015
156. Språgfronten, august 1946
157. Vort Nordiske Modersmål – med finsmed og skjoldpadde, december 1948
158. Dus med dronningen?
159. Allan Karkers Tiltaleformer i dansk, 1958
160. Henrik Galberg Jacobsens Du eller DE, maj 1973
161. Henrik Galberg Jacobsens Takt, tone og tiltale, oktober 1973
162. Kronologisk litteraturliste om du og De – og andre tiltaleord (udvidet)
20. Normer, bøger, forfattere og principper (udvidet)
38. Tradition og reform
163. Christian 6.s latinskoleforordning, 1739
164. Ove Mallings læsebog Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere, 1777
165. Undervisningsinspektør Madvigs hyrdebrev til latinskolens rektorer, 1855
166. Svend Grundtvigs Dansk Haandordbog, 1872
167. 1892-bekendtgørelsen om retskrivningen]
168. 1900-bekendtgørelsen om verbernes pluralisformer
169. Bent Jørgensens 1948-reformens gennemslagskraft, 1981
170. Tv-udsendelse med Henning Skaarup mfl., 1979
33. Dansk rigsmål – definition (udvidet)
171. Dansk Sprognævns forslag til en dansk sprogpolitik, 2003

Litteratur

62. Forkortelser i bibelhenvisninger [TXT]