102. Retskrivning i autoriserede bibeloversættelser

Om den stiltiende ajourføring af retskrivningen i de autoriserede bibeloversættelser ved ændringer i den officielle retskrivning. Omtalt på s. 89 i bd. 4.


 

Når en oversættelse af Bibelen eller en del af Bibelen autoriseres, er det primært ordvalg og sætningsbygning, der fastlægges. Hvad derimod retskrivningen angår, har det været praksis at justere den i de eksisterende autoriserede oversættelser, når de officielle retskrivningsregler er blevet ændret, og uden at det har krævet en særlig autorisation.

I førsteudgaven af 1948-oversættelsen af Det Nye Testamente (1949) var retskrivningen således stadig den, der var den gældende før Hartvig Frischs retskrivningsreform i 1948: Substantiverne var skrevet med stort begyndelsesbogstav, der var brugt aa og ikke å, og præteritum af verberne kunne, skulle og ville var skrevet med d, fx kunde. Men i løbet af 1960’erne blev de nye retskrivningsregler indført i nye oplag og udgaver af de autoriserede oversættelser:

1948-oversættelsen, 1. udg. 1948-oversættelsen, udg. fra 1966
Og straks da han gik i Land fra Baaden, kom en Mand ham i Møde ud fra Gravhulerne; han var besat af en uren Aand og holdt til i Gravene, og ingen kunde længer binde ham, ikke engang med Lænker.

(Mark 5,2-3)

Og straks da han gik i land fra båden, kom en mand ham i møde ud fra gravhulerne; han var besat af en uren ånd og holdt til i gravene, og ingen kunne længer binde ham, ikke engang med lænker.

(Mark 5,2-3)

Tilsvarende stiltiende ajourføringer af retskrivningen kan iagttages ved en sammenligning af førsteudgaven af den autoriserede oversættelse af 1871-revisionen med oplag og udgaver fra begyndelsen af 1900-tallet. Mellem de to versioner nedenfor ligger der dels en retskrivningsbekendtgørelse fra 1889, der afskaffede j efter g og k foran e, æ og ø, dels en bekendtgørelse fra 1900, der tillod brugen af singularisform af verbet selvom subjektet var pluralis. Det er dog kun den førstnævnte ændring, der er gennemført i 1909-udgaven nedenfor (gjøre > gøre, regjere > regere), hvorimod verbernes pluralisformer er bevaret (imperativen lader os ’lad os’ og præsensformen de skulle ’de skal’).

1871-revisionen, 1. udg. 1871-revisionen, 1909-udg.
Og Gud sagde: lader os gjøre et Menneske i vort Billede, efter vor Lignelse; og de skulle regjere over Havets Fiske og over Himmelens Fugle og over Fæet og over al Jorden og over alt Kryb, som kryber paa Jorden.

(1 Mos 1,26)

Og Gud sagde: lader os gøre et Menneske i vort Billede, efter vor Lignelse; og de skulle regere over Havets Fiske og over Himmelens Fugle og over Fæet og over al Jorden og over alt Kryb, som kryber paa Jorden.

(1 Mos 1,26)

Pluralisformerne forsvinder først ud af Bibelen med oversættelsen af Det Gamle Testamente i 1931 og det Det Nye Testamente i 1948 (A. Karker 2001, s. 262). Helt indtil 1992 er der dog i Det Gamle Testamente enkelte eksempler på bevaret pluralisform i imperativ, fx “Lover Gud i festforsamlinger, Herren, I af Israels kilde!” (Sl 68,27; jf. Aa. Hansen 1967, bd. 3, s. 34; 1992-oversættelsen har “Pris Gud i forsamlingerne, Herren, Israels kilde!”).

Bodil Ejrnæs 2020