153. Litteraturkanon

Indholdet af kanonlisterne fra Det første kanonudvalg 1992, Det andet kanonudvalg 2004 og Revision af kanonlisten for folkeskolen 2015. Omtalt på s. 335 i bd. 4.


Det første kanonudvalg

I 1992 nedsatte Undervisningsministeriet et udvalg, der skulle “tegne en hovedvej gennem den danske litteratur fra middelalderen til ca. 1960 og derved skabe grundlag for en offentlig debat om undervisningen i dansk litteratur i hele skolesystemet” (1994, s. 8).

Udvalget udgav i 1994 hæfte nr. 26 i Undervisningsministeriets KUP-serie: Dansk litteraturs kanon. Skønlitteraturen i skolen.

I hæftet diskuteres Skønlitteraturen og dannelsen, Modernisering af danske klassikere, Den oversatte klassiker, De litterære begreber klassiker og kanon, Folkeskolen og Ungdomsuddannelserne.

Som afrunding på de reflekterende kapitler opstiller udvalget “Den lille kanon” på 20 forfatterskaber og en genre:

Folkeviserne
Leonora Christina
Thomas Kingo
Ludvig Holberg
Hans Adolph Brorson
Johannes Ewald
Jens Baggesen
Adam Oehlenschläger
Schack von Staffeldt
Nicolai Frederik Severin Grundtvig
Bernhard Severin Ingemann
Steen Steensen Blicher
Hans Christian Andersen
Søren Kierkegaard
Meïr Aron Goldschmidt
Jens Peter Jacobsen
Hermen Bang
Henrik Pontoppidan
Sophus Claussen
Johannes V. Jensen
Martin Andersen Nexø

Navnene på listen repræsenterer traditionen, og dens formål er at være “udgangspunkt for en faglig diskussion: prøvelse, selvprøvelse og videreudvikling” (1994, s. 73).

Udvalget opstiller endvidere “Den store kanon”, som består af 100 værker, som egner sig til de 16-19-åriges læsning af hovedværker. Den er tænkt som en inspirationsliste til udgivere og til undervisere, men det pointeres, at “ingen undervisning kan have som ambition at nå at læse dem alle, eller blot halv- eller fjerdeparten” (1994, s.77).

Udvalget, som Bertel Haarder nedsatte i 1992, bestod af:

Lektor, dr.phil. Hans Hauge, Århus Universitet (formand)
Inspektør ved Kolding Købmandsskole Annie Brink-Koch
Lektor, cand.mag. Klaus P. Mortensen, Københavns Universitet
Lektor, cand.mag. Alma Rasmussen, Amtsgymnasiet i Roskilde
Skoleinspektør Jens Raahauge, Helsingør Byskole
Kritikeren, mag.art. Erik Skyum-Nielsen
Fagkonsulent, mag.art. Peter Olivarius, Undervisningsministeriet (sekretær)

Det andet kanonudvalg

I 2004 nedsatte Undervisningsministeriet et udvalg, der skulle “komme med forslag til, hvilke centrale danske forfatterskaber gennem tiden eleverne i henholdsvis folkeskolen og de gymnasiale uddannelser bør stifte bekendtskab med gennem danskundervisningen” (2004, s.8).

Udvalget fremlagde i efteråret 2004 sin rapport, der udkom som hæfte nr. 11 i Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, Undervisningsministeriet: Dansk litteraturs kanon. Rapport fra Kanonudvalget.

Heri fremhæves, at “Grundpræmissen for rapporten udspringer af det daværende [1994] udvalgs opfattelse af, hvad der udmærker den litteratur, som alle bør møde på et eller andet tidspunkt i deres liv” (2004, s. 12), og det understreges, at “En kanon må nødvendigvis være udtryk for en selektion, en prioritering. Men den er ikke en eksklusion. Den er derimod en invitation til en diskussion og afklaring af, hvad der på et givet tidspunkt forekommer særlig værdifuldt” (2004, s.13).

Udvalget opstiller tre kanonlister, en fællesliste for folkeskole og ungdomsuddannelser, en særlig folkeskoleliste og en særlig liste for ungdomsuddannelserne.

Forfatterskaberne på de tre lister indgår alle som prioriterede i den samlede kanonliste, men udvalget foreslår, at forfatterskaberne på den fælles liste “skal læses” for at “sikre fælles litterære referencer for eleverne” (2004, s. 7) hen over overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, mens udvalget finder de to øvrige listers forfatterskaber “så vigtige at læse, at vi varmt kan anbefale dem (2004, s.7).

Den fælles kanon

Folkeviser
Ludvig Holberg
Adam Oehlenschläger
Nicolai Frederik Severin Grundtvig
Steen Steensen Blicher
Hans Christian Andersen
Herman Bang
Henrik Pontoppidan
Johannes V. Jensen
Martin Andersen Nexø
Tom Kristensen
Karen Blixen
Martin A. Hansen
Peter Seeberg
Klaus Rifbjerg

Tillæg til folkeskolen

Danske folkeeventyr
Johan Herman Wessel
Bernhard Severin Ingemann
Christian Winther
Jeppe Aakjær
Thøger Larsen
Hans Christian Branner
Egon Mathiesen
Halfdan Rasmussen
Tove Ditlevsen
Benny Andersen
Cecil Bødker
Ole Lund Kirkegaard

Tillæg til gymnasiet

Sagaer
Thomas Kingo
Hans Adolph Brorson
Johannes Ewald
Emil Aarestrup
Søren Kierkegaard
Henrik Ibsen
Jens Peter Jacobsen
Sophus Claussen
Hans Kirk
Villy Sørensen
Inger Christensen

Udvalget, som Ulla Tørnæs nedsatte i 2004, bestod af:

Jørn Lund (formand), direktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Johannes Riis, direktør, Gyldendal
Lene Møller, seminarielektor, Frederiksberg Seminarium
Jens Raahauge, formand for Dansklærerforeningen, folkeskolen
Joakim Garff, lektor, Søren Kierkegaard Forskningscenteret
Kirsten Skov, lektor, Tørring Amtsgymnasium
Dorte Heurlin, lektor, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg
Morten Hesseldahl, direktør, Bonnier Forlagene
Bodil Fogh, adjunkt, Hillerød Handelsskole
Marianne Zibrandtsen, rektor, Aurehøj Amtsgymnasieum
Thomas Bredsdorff, professor, Københavns Universitet
Jens Smærup Sørensen, forfatter
Klaus P. Mortensen, professor, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Udvalget fik bistand fra:

Steen Harbild, undervisningskonsulent, Undervisningsministeriet
Steen Lassen, studielektor, Undervisningsministeriet
Stefan Hermann, chefkonsulent, Undervisningsministeriet

Revision af kanonlisten for folkeskolen i forbindelse med indførelse af forenklede Fælles Mål i Dansk i 2015

Plakat med Anne-Marie Steen Petersen portrætter af de 14 kanonforfattere.

I bilag 1 i høringsmaterialet omkring den ændring af fagmålene for faget dansk, der var en konsekvens af Folkeskolereformen i 2014, blev den danske litteraturs kanon foreslået justeret – og, uden debat, derefter vedtaget.

Den hidtidige fællesliste bliver ændret for folkeskolens vedkommende, men ikke for ungdomsuddannelsernes, hvorved der ikke længere findes en fællesliste.

Martin A. Hansen og Klaus Rifbjerg erstattes af Henrik Ibsen og Tove Ditlevsen.

Det hidtidige tillæg til folkeskolen justeres også; Tove Ditlevsen er flyttet til den obligatoriske liste, mens den vejledende liste over dansk kanonlitteratur i folkeskolen er blevet suppleret med Robert Storm Petersen, Amalie Skram, Torbjørn Egner og Astrid Lindgren.

På folkeskoleområdet ser kanonlisterne derfor således ud:

Den obligatoriske liste

Folkeviser
Ludvig Holberg
Adam Oehlenschläger
Nicolai Frederik Severin Grundtvig
Steen Steensen Blicher
Hans Christian Andersen
Herman Bang
Henrik Pontoppidan
Johannes V. Jensen
Martin Andersen Nexø
Tom Kristensen
Karen Blixen
Peter Seeberg
Tove Ditlevsen
Henrik Ibsen

Den vejledende liste

Danske folkeeventyr
Johan Herman Wessel
Bernhard Severin Ingemann
Jeppe Aakjær
Egon Mathiesen
Halfdan Rasmussen
Benny Andersen
Cecil Bødker
Ole Lund Kirkegaard
Amalie Skram
Astrid Lindgren
Thorbjørn Egner
Robert Storm Petersen

På ungdomsuddannelsesområdet gælder listerne fra Dansk litteraturs kanon (2004) fortsat.

Jens Raahauge 2020