187. Samlet litteraturliste for kap. 18.10

Litteraturlisten indeholder dels den faglitteratur der er henvist til i kapitlet, og som også indgår i den samlede litteraturliste bag i bd. 5, dels et bredere udvalg af supplerende litteratur om sprogsituationen i det område kapitlet dækker, omtalt på s. 147 i bd. 5.


 

Adler, J.G.C. 1891: “Die Volkssprache in dem Herzogthum Schleswig seit 1864”. Zeitschrift der Gesellschaft für Schlesw.-Holst.-Lauenb. Geschichte, bd. 21.

Adriansen, Inge 1990: Fædrelandet, folkeminderne og modersmålet. Brug af folkeminder og folkesprog i nationale identitetsprocesser – især belyst ud fra striden mellem dansk og tysk i Sønderjylland.

Allen, C.F. 1848: Om Sprog og Folke-Eiendommelighed i Hertugdømmet Slesvig eller Sønderjylland.

– 1857-1858: Det danske Sprogs Historie i hertugdømmet Sønderjylland eller Slesvig, bd. 1-2.

– 1948: “Hvorledes det danske sprog blev fordrevet fra Angel”. Sønderjysk Månedsskrift, s. 195.

– 1949: “Frisisk Skolesprog i Bredsted amt i det 18. århundrede”. Sønderjysk Månedsskrift, s. 176.

Andresen, D. 1979: “Volkssprache und Amtskirche”. Bellmann, J.D. & Kröger, H. (udg.): Sprache, dialekt und Theologie, s. 103-116.

Andresen, Sigfred 1999: “Sydslesvig – grænselandet mellem dansk og tysk”. 3. udg.

Barn og ung i Flensborg. 1920-1945, 1977.

Bjerrum, Anders 1941-1942: “Det danske Folkemaal i Sønderjylland”. Danmark II, s. 175-180.

– 1944: “Vort Sprogs gamle Sydgrænse”. Sønderjyske Årbøger, s. 1-20.

– 1953: “Om de danske dialekter i Sønderjylland”. Sønderjyske Årbøger, s. 101-124.

– 1956: “De danske sprogprøver hos Allen”. Festskrift til Skautrup, s. 297-309.

– 1962: “Den dansk-tyske sproggrænse i middelalderen”. Namn och Bygd, 50, s. 182-192.

– 1969: “Sprogskiftet i Mildsted og Svavsted sogne”. Nørre og Sønder Gøs Herred, s. 51-58.

– 1990 [1949]: “Sprogskiftet i Sydslesvig og dets Årsager”. Danske Folkemål, bd. 32, s. 1-35.

Bock, Karl N. 1934-1935: “Flensborg Sproget”. Sønderjysk Maanedsskrift, s. 144-150.

– 1937-1938: “Sproget i Angel”. Sønderjysk Maanedsskrift, s. 67-73.

– 1938: “Mellemslesvigs Sprogforhold”. Jessen, Franz v. (red.): Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie 1900-1937, s. 615-685.

– 1938-1939: “Sprogforholdene i Mellemslesvig”. Sønderjysk Maanedsskrift, s. 39-64.

– 1945: “Sprogforholdene syd for Statsgrænsen”. Heimdals Skrifter 3, s. 1-46.

– 1948a: “Mittelniederdeutsch und heutiges Plattdeutsch im ehemaligen dänischen Herzogtum Schleswig: Studium zur Beleuchtung des Sprachwechsels in Angeln und Mittelschleswig. København”. Det kongelige danske videnskabernes selskab. Historisk-filologiske meddelelser, bd. 31, nr. 1.

– 1948b: “Kampen mellem dansk og plattysk i Sydslesvig gennem 100 Aar”. Gads Danske Magasin, s. 385-396.

– 1952: “Flensborgs sprogforhold gennem tiderne”. Bach, Heinrich. (red.): Festskrift til L.L. Hammerich den 31. juli 1952, s. 62-72.

– 1955: “Den sproglige udvikling fra 1864 til vore dage”. Flensborg bys historie, bd. 2, s. 430-435.

– 1969: “Forschung und Kritik zum Sprachwechsel in Angel und Mittelschleswig”. Kopenhagener germanistische Studien 1, s. 85-89.

Bonn-Erklæringen 1955. Netpubl. på https://um.dk/da/politik-og-diplomati/international-politik/globalt/norden-og-arktis/det-dansk-tyske-mindretal//~/media/um/danish-site/documents/udenrigspolitik/international-politik/bonn%20erklaeringen%20til%20umdk.pdf.

Braunmüller, Kurt 1991: “Sydslesvigdansk – et interferenssprog? “. Kunøe, Mette & Vive Larsen, Erik (red.): 3. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, s. 55-62.

– 1996: “Sydslesvigdansk – et regionalsprog?”. Jul Nielsen, Bent & Pedersen, Inge Lise (red.) Talesprogsvariation og sprogkontakt. Til Inger Ejskjær på halvfjerdsårsdagen den 20. maj 1996, s. 33–44.

Braunmüller, Kurt & Diercks, Willy (red.) 1993: “Niederdeutsch und die skandinavischen Sprachen”. Sprachgeschichte, bd. 3.

Clausen, H.V. 1892: “Folkesproget i Sønderjylland” – Anmeldelse af Adler, J.G.C.: “Die Volkssprache in dem Herzogthums Schleswig seit 1864”. Sønderjydske Aarbøger, s. 182-213.

Clement, K.J.B. 1849: Das wahre Verhältnis der Süderjütischen Nationalität und Sprache zur Deutschen und Friesischen im Herzogthum Schleswig.

Dyhr, Mogens & Zinth, Ingeborg 1985: “Vorüblerlegungen zu einem Projekt “Sprachvariation in Flensburg””. Kopenhagener Beiträge zur Germanistischen Linguistik 23, s. 91-104.

Fink, Troels 1964: “Den kirkelige sproggrænse”. Sønderjyske Årbøger, s. 275-285.

– 1969: Anmeldelse af G. Japsen: Det dansksprogede skolevæsen i Sønderjylland indtil 1814. 1968.

Fra Rask til Wimmer. 1937. Otte Foredrag om Modersmålsforskere i det 19. Århundrede. Udgivet af Selskab for Nordisk Filologi.

Fredsted, Elin 2000: “Hvordan gør sprogkontakt sig gældende i en sprogkontaktzone? “. Jahr, Ernst Håkon (red.): Språkkontakt – Innverknaden frå nedertysk på andre nordeuropeiska språk. Nord 19, s. 131-153.

– 2003a: “The decline of a minor language from a transnational vernacular to an endangered dialect of minorities”. Stolz, Thomas & Scherzer, Joel (udg.): Minor languages – coming to grips with a suitable definition, s. 41-58.

– 2003b: “Language contact and bilingualism in Flensburg in the middle of the 19th century”. Braunmüller, Kurt & Ferraresi, Gisella (red.): Aspects of Multilingualism in European Language History, s. 35-60.

– 2004a: “Flensburger Stadtsprache – Sprachkontakt und Sprachwandel”. Munske, H.H. (red.): Deutsch in Kontakt mit germanischen Sprachen, s. 31-54.

– 2004b: “Om centrum og periferi i diakront perspektiv”. Elmevik, L. (red.): Språkhistoria och flerspråkighet. Uppsala, Acta adacemiae regiae Gustavi Adolphi LXXXVII, s. 79-91.

– 2009: “Sprachen und Kulturen in Kontakt – deutsche und dänische Minderheiten in Sønderjylland/Schleswig”. Stolz, Christel (udg.): Neben Deutsch. Die autochthonen Minderheiten- und Regionalsprachen Deutschlands, s. 1-23.

– 2016: “Language contact in the German-Danish border area in the twenty-first century.Multilingualism at the interface between oral and written language use”. STUF 69.3, s. 437–465.

– 2019: “Dänisch in Deutschland”. Meißner, Franz Joseph & Fäcke, Christiane (udg): Handbuch der Mehrsprachigkeits- und Mehrkulturalitätsdidaktik, s. 547-549.

Gregersen, Hans Valdemar 1974: Plattysk i Sønderjylland. En undersøgelse af fortyskningens historie indtil 1600-årene.

Hagerup, Eiler 1853: Om det danske Sprog i Angel. 2. udg. ved K.J. Lyngby 1867.

Hejselbjerg Paulsen, H. 1974: “Det danske sprog i den tyske administration op under 1900”. Sønderjysk Månedsskrift, s. 355-356.

Henken, Herman. 1969: “På en sproggrænse”. Sønderjysk Månedsskrift, s. 55-56.

Henningsen, Lars H. (red.) 2009: Sydslesvigs danske historie.

Hjelholt, Holger 1923: Den danske Sprogordning og det danske Sprogstyre i Slesvig mellem Krigene.

Japsen, Gottlieb 1968: Det dansksprogede skolevæsen i Sønderjylland indtil 1814.

Jensen, Grethe 1984: “Historikeren C.F. Allen og det danske Folk”. Fortid og Nutid, 31, s. 183-193.

Jul Nielsen, Bent & Nyberg, Magda 1993: Ordbog over den danske dialekt i Angel.

Kok, Johannes 1863-1867: Det danske Folkesprog i Sønderjylland, bd. 1-2.

Kristensen, Marius 1930: Sproget gennem Tiderne. Sønderjyllands Historie fremstillet for det danske folk, s. 50-101.

Kühl, Karoline 2008: Bilingualer Sprachgebrauch von Jugendlichen im deutschdänischen Grenzgebiet.

– 2015a: “South Schleswig Danish: Caught between disregard and privileges”. Muhr, R. mfl. (red.): Pluricentric languages: New Perspectives in Theory and Description, s. 243-256.

– 2015b: “Danske aflæggere i Nordeuropa: færødansk, sydslesvigdansk og bokmål”. Danske Talesprog, 14, s. 29-54.

Larsen, Niels-Erik 1984: “Statistical Investigations of Language Death in a North Frisian Community”. Clarkson, I. & Ureland, P.S. (red.): Scandinavian Language Contacts, s. 191-220.

– 1986: “Sprogskiftet og flersprogetheden i Nordfrisland/ Sprachwechsel und Mehrsprachigkeit in Nordfriesland”. Slesvigland, 7. årg. 3, s. 82-87.

Menke, Hubertus 1996: ““Ich bin ein Däne und spreche Deutsch”. Zur Sprachgeschichte und Sprachenpolitik im deutsch-dänischen Grenzraum”. Marti, R. (red.): Sprachenpolitik in Grenzregionen, s. 137-161.

Nyberg, Magda 1987: “ Sønderjysk nördlich und südlich der Grenze”. Institut für Regionale Forschung und Information & Institut for grænseregionsforskning (udg.): Sprachkontaktforschung im deutsch-dänischen Grenzgebiet. Heutiger Stand und künftige Möglichkeiten, s. 6-28.

– 1988: “Tyske låneord i sønderjysk”. Dialektstudier 5.

– 1995: “Den sproglige udvikling i Sønderjylland efter Genforeningen”. Sønderjyske Årbøger, s. 261-291.

Outzen, Nicolai 1819: Die dänische Sprache in Schleswigschen.

Paulsen, Christian 1837: Det danske Sprog i Hertugdømmet Slesvig. Genudg. 1941.

Pedersen, Holger 1924: Sprogvidenskab i det nittende Aarhundrede.

Pedersen, Karen Margrethe 1991: “Dansk i Sydslesvig Førstesprog, andetsprog og fremmedsprog”. Normann Jørgensen, Jens (red.): Det danske sprogs status år 2001 – Er dansk et truet sprog? Københavnerstudier i tosprogethed, nr. 14, s. 77-106.

– 1996: “Nabosprog i den dansk-tyske grænseregion”. Sprogforum, nr. 6, s. 3-5.

– 1997: “Han vedblev at tale sønderjysk”. Pluk 2, s. 1-8.

– 2000a: Dansk sprog i Sydslesvig, bd. 1-2.

– 2000b: “Dansk i Sydslesvig funktion, status og sprogpolitik”. Holmen, Anne & Normann Jørgensen, Jens (red.): Sprogs status i Danmark i år 2011. Københavnerstudier i tosprogethed, bd. 32, s. 91-127.

– 2001: “Dansk som mindretalsandetsprog i Sydslesvig”. Widell, Peter & Kunøe, Mette (red.): 8. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, s. 269-279.

– 2003a: “Border-region Danish”. International Journal of the Sociology of Language 159, s. 127-138.

– 2003b: “Sydslesvigsk et mindretalssprog”. Nyt fra Sprognævnet 2003/3, s. 4-11.

– 2003c: “Et nordisk sprog uden for norden dansk i Sydslesvig” . Breivik, Torbjørk (red.): Språk i Norden. Sprog i Norden, s. 7-27.

– 2005: “Realiteter og rettigheder inden for sprog og identitet i det danske og tyske mindretal før og efter København-Bonn Erklæringerne i 1955”. Kühl, Jørgen (red.): København-Bonn Erklæringerne 1955-2005. De dansk-tyske mindretalserklæringers baggrund, tilblivelse og virkning, s. 339-399.

Pontoppidan, Erik 1745: Det danske Sprogs Skiæbne udi Sønderjylland eller Slesvig. Genudg. med kommentarer af Peter Jeppesen 1943.

Porskrog Rasmussen, Carsten mfl. (red.) 2005: De Slesvigske Hertuger.

Rasmussen, René 1994: Flensborg Avis 1869-1906.

– 2005: Front og bro. Flensborg Avis i spil mellem Danmark og Tyskland 1930-1945, bd. 1-2.

Rheinheimer, Martin 1999: “Die Dorfordnungen im Herzogtum Schleswig. Dorf und Obrigkeit in der Frühen Neuzeit”. Die Sprache, s. 214-232.

Ryge Petersen, Søren 1975: Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune i 1973.

Schultz Hansen, Hans 1990: Danskheden i Sydslesvig 1840-1918. Som folkelig og national bevægelse.

Schütt, O. 1885: Die Geschichte der Schriftsprache im ehemalingen Amt und in der Stadt Flensburg bis 1650. Genudg. 1919.

– 1921: “Flensburger Sprache”. Schleswig-Holsteinische Jahrbuch 1921, s. 63-67.

Selk, Paul 1937, 1948: Die sprachlichen Verhältnisse im deutsch-dänischen Sprachgebiet südlich der Grenze.

– 1941: “Mehrsprachigkeit in Schleswig. Ein Beitrag zur Methode der Mehrsprachigkeitsforschung”. Auslandsdeutsche Volksforschung, 5, s. 226-234.

– 1959: “Hundert Jahre Sprachwechsel im Kirchspiel Wallsbüll”. Festschrift für Christian Boeck, s. 246-259.

– 1963: “Der Sprachwechsel südlich der deutsch-dänischen Grenze”. Sprachgrenzfragen.

– 1982: Flensburger Anekdoten.

– 1986: Die sprachlichen Verhältnisse im deutsch-dänischen Sprachgebiet südlich der Grenze. Genoptr. ved Hubertus Menke.

Sestoft, Leif 2002: Drømmen om Danmark. Det danske Flensborgs blomstring og fald 1830-1875.

Skautrup, Peter 1937: “Sønderjyllands Stednavne”. Sønderjyske Aarbøger, s.123-152, s. 266-272.

– 1944-1970: Det danske sprogs historie, bd. 1-5.

Spenter, Arne 1929: Sprachenatlas der Grenzgebiete des Deutschen Reiches nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 16. VI. 1925.

– 1963: “Sprachgrenzfragen”. Tagungsbericht vom 2. Niederdeutschen Symposium 17.-21. April 1963 in der Grenzakademie Sankelmark. Bichel, V. mfl.

– 1977: “Zur Mehrsprachigkeit in der Gemeinde Rodenäs”. Nordfriesisches Jahrbuch, bd. 13, s. 166-177.

Sprogpagten 1998. Den europæiske Sprogpagt. Netpubl. på https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages og https://kum.dk/kulturpolitik/internationalt-kultursamarbejde/organisationer/europaraadet.

Stenz, Christian 1947: “Det danske sprogs stilling i Mellemslesvig i 1946”. Sønderjyske Årbøger, s. 153-191.

– 1948: “Flygtningenes Indflydelse paa Sproget i Sydslesvig”. Sønderjysk Månedsskrift, s. 101-104.

– 1960: “Det danske sprogs grænse”. Sønderjysk Månedsskrift, s. 240-244.

– 1963: “Hvor to sprog mødes”. Sønderjysk Månedsskrift, s. 221, s. 279-280.

– 1977: “Grænselandets Sprog”. Grænseforeningens årbog.

Søndergård, Bent 1980: “Vom Sprachenkampf zur sprachlichen Koexistenz im deutsch-dänischen Grenzraum”. Nelde, Peter H. (red.): Sprachkontakt und Sprachkonflikt, s. 297-305.

– 1981a: “The Fight for Survival: Danish as a Living Minority Language South of the German Border”. Haugen, Ejnar mfl. (red.): Minority Language Today, s. 138-143.

– 1981b: “Tosprogethed med diglossi højtysk, rigsdansk, sønderjysk i Nordslesvig”. Danske Studier, bd. 76, s. 73-90.

– 1984: “Dansk og tysk som undervisningssprog i Flensborg mellem de to slesvigske krige. Et forsøg med tosproget undervisning”. Ehlers, S. (red.): Uddannelseshistorie, s. 31-87.

– 1996: “Sprachen auf Wanderungen: Das Südjütische und das Reichdänische im Landesteil Schleswig”. Johannesen, C.I. & Opitz, E. (udg.): Das grosse Schleswig-Holstein Buch, s. 284-287.

– 1997: “Dänisch-Deutsch”. Goebl, H. mfl. (udg.): Kontaktlinguistik, 2. halvbd., s. 1033-1042, 1769-1777.

Tappe, Paul 1968: “Dansk som kirkesprog i Ladelund sogn”. Sønderjysk Månedsskrift, s. 98-104.

Thorsen, P.K. 1927-1930: Afhandlinger og Breve, bd. 1-3. Udg. af Byskov, Jens & Kristensen, Marius.

Werlauff, E.C. 1819: Forsøg til det danske Sprogs Historie i Hertugdømmet Slesvig. Udg. med forord af L. Engelstoft.

Yndigegn Hansen, Carsten mfl. 2002: Unges holdninger til nabolandet.

Karen Margrethe Pedersen 2021