190. Supplerende litteraturliste for kap. 18.11

Den faglitteratur der har været anvendt ved udarbejdelsen af kapitlet, kan læses her. Værker hvortil der henvises, er anført i den samlede litteraturliste bagest i bd. 5. Omtalt på s. 163 i bd. 5.


 

Baaring, Inge mfl. 2006. Engelsk gør det ikke alene. http://www.globalisering.dk/multimedia/CBS_Sprogpolitiske_udfordringer.pdf.

EU-Kommissionen [2010]: Skriv klart. http://publications.europa.eu/resource/cellar/725b7eb0-d92e-11e5-8fea-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1.

Haberland, Hartmut 1991: “Reflections about minority languages in the European Community”. Florian Coulmas (red.): A Language Policy for the European Community. Quandaries and Prospects, s. 179-194.

– 1993a: “Nogle bemærkninger om det danske sprogs tilstand og vilkår efter 20 års dansk EF-medlemskab”. Sproglig Samling, nr. 34,1, s. 10-14.

– 1993b: “Probleme der kleinen Sprachen in der EG: Beispiel Dänisch”. heteroglossia, nr. 5, s. 83-131.

– & Henriksen, Carol 1991: “Dänisch – eine kleine Sprache in der EG”. Sociolinguistica, nr. 5, s. 85-98.

– mfl. 1991: “Tak for mad! Om sprogæderi med dansk som livret”. Det danske sprogs status år 2001- er dansk et truet sprog?, s. 111-138.

Henriksen, Carol 1989: “Homeland Danish and the Danish of the EEC. Languages out of Contact?”, Unesco ALSED-LSP Newsletter, vol. 12, nr. 2, s. 8-20.

– 1991a: “The Danish Language in the European Community”. Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics, s. 128-140.

– 1991b: “Dansk i EF og EF-dansk”. 3. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, s. 144-157.

– 1992a: “Danske EF-oversættelser. Hvordan ser de ud, set med danske øjne? Og hvorfor ser de ud som de gør?”, terminologie & traduction, nr. 3, s. 59-107.

– 1992b: “Modtag, hr. minister, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse”. Med og uden omsvøb – Modersmål-Selskabets Årbog 1992, s. 39-46.

– 1992c: “The Scandinavian Languages and the European Community”. Scandinavian Studies, vol. 64, nr. 4, s. 685-698.

– 1992d: “Translation Problems and the Minority Languages of the European Community. Reflections based on the Danish Experience”. Conference Documentation. First International Translation Conference. Translation and the European Communities.

– 1994: “Anmeldelse af Allan Karker Dansk i EF – en situationsrapport om sproget”. Nys, nr. 19, s. 113-124.

– 1996a: “De nordiske sprog og Europa. Lidt om de danske erfaringer”. Kultur och språk, s. 46-58.

– 1996b: “Language Policy and Language Use in the European Union. The Use of Danish by Parliament Members and Delegates.” International Conference on Language Rights. (upubl.)

Hjørnager Pedersen, Viggo 1989: “EEC Speak: Some Linguistic Repercussions of the EEC’s Languages of Administration, Law and Economics on Modern Danish”. ALSED-LSP Newsletter, vol. 11, nr. 2, s. 17-27.

Jensen, Jørgen Klinth 1979: “Dansk i EF”. Mål & Mæle, 6. årgang nr. 1, s. 16-18.

Justitsministeriet 1969: Vejledning om sproget i love og andre retsforskrifter. VEJ nr. 224 af 15/10/1969.

Karker, Allan 1980: “EF-Dansk”. Ord til andet, s. 35-46.

– 1993: Dansk i EF – en situationsrapport om sproget.

Kulturministeriet 2008: “Dansk i EU”. Sprog til tiden – rapport fra sprogudvalget, s. 118-125.

Larsen, Niels Gottlieb 1979: “Sprogkampen skærpes i Fællesmarkedet: Dansk mister status som arbejdssprog”. Mål & Mæle, 6. årgang, nr. 1, s. 19-20.

Lönnroth, Karl-Johan 2006: “Translation Practices in the Commission. Status quo on multilingualism in the European Institutions – Language policies and actual practices of oral and written communication in the European Institutions”. CICEB Conference. Committee of the Regions – 21 September 2006.

Mikkelsen, Morten 2009: “Dansk sprog fravælges ved EU-møder”. Kristeligt Dagblad. 18. april 2009.

Mortensen, Grete Pagter 2009: “Dansk i EU”. Modersmål-Selskabets årbog, s. 113-124.

Nielsen, Rasmus (producer) 1990: Tal dansk, din hund! Dansk – et internationalt EF-sprog. Videofilm, Europaparlamentets Informationskontor.

Randen, Olav. 1994: Norsk i EU. Ei gransking av kva følgjer ei norsk tilslutning til EØS og EU kan få for norsk skriftspråk og talemål.

Rinsche, Adriane & Portera-Zanotti, Nadia 2009: Studies on translation and multilingualism. The size of the language industry in the EU, nr. 1.

Simonsen, Dag Finn 1993a: “Minoritetsspråk og minoritetsspråkpolitikk i EF”. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, vol. 11, nr. 1, s. 3-23.

– 1993b: “Språkpolitikk, språkregler og språkpraksis i EF”. Språklig Samling, vol. 34, nr. 1, s. 3-9.

Togeby, Ole 1992: “Ordret oversættelse duer ikke”. terminologie & traduction, nr. 3, s. 109-118.

Venås, Kjell 1994: “Norsk språk og Europaunionen”. mål og makt, nr. 4, s. 3-15.

Carol Henriksen 2021