206. Skoleformer i Danmark

Her anføres en række af de forskellige skoleformer i Danmark med en kort beskrivelse. Listen omfatter de skoleformer der nævnes i kap 19.4 i bd. 5. Se også kap. 17.4 Danskfaget i skolen i bd. 4.


 

almenskole: Offentlig, almendannende skole; afløste ca. 1900 betegnelsen almueskole og afløstes 1937 af betegnelsen folkeskole

almueskole: Kommunal børneskole (på landet), blev afløst ca. 1900 af betegnelsen almenskole

døtreskole: Pigeskole for det bedre borgerskabs døtre

folkeskole: Kommunal skole der tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven, dvs. fra børnehaveklasse til og med 9. klassetrin

gymnasium: Treårig skole efter folkeskolen der giver almendannende og studieforberedende undervisning og som afsluttes med studentereksamen som giver adgang til de videregående uddannelser

højere almenskole: Samlebetegnelse for den fireårige mellemskole og det treårige gymnasium, blev brugt 1903-1958

latinskole: skole som forberedte eleverne på videre studier, og hvor undervisning i latin, græsk og religion var fremherskende. I 1903 afløstes den af en fireårig mellemskole og et treårigt gymnasium

mellemskole: Fireårigt, bogligt orienteret skoleforløb på 6.-9. klassetrin (1.-4. mellem); forbindelsesled mellem folkeskole (underskole) og gymnasium. Mellemskolen blev oprettet i 1903 og i 1937 opdelt i eksamensmellemskolen og den eksamensfri mellemskole (“fri mellem”). Blev afskaffet i 1958

realskole: Skole der lagde vægt på undervisningen i realfag og nyere sprog. Om forholdene i slutningen af 1700-tallet: skole, der gav undervisning i praktiske fag og nyere sprog og forberedte eleverne til et erhverv. I 1855 indrettedes den flerårige realundervisning som afsluttedes med realeksamen

rytterskole: Børneskole på landet med undervisning i religion og læsning, evt. også skrivning og regning. Oprettet af  Frederik 4. der 1721-1727 lod bygge ca. 240 af disse skoler.

 

Niels Davidsen-Nielsen 2021