21. Retskrivningslærer før 1800 (udvidet)

Udvidet version af den kronologiske liste over bøger om retskrivning på s. 264 i bd. 1. Den udvidede version indeholder udover de selvstændige publikationer om retskrivning også afsnit med retskrivningslære i publikationer om andre emner.


 

Den kronologiske liste nedenfor indeholder såvel selvstændige publikationer om retskrivning som afsnit med retskrivningslære i publikationer om andre emner. I det sidste tilfælde er sidetallene for retskrivningsafsnittet anført efter forkortelsen “Retskr.”. – Arbejder der er mærket med *, er nærmere omtalt i kap. 17.5 “Normer og normering”, afsnittet “Ortografi” (bd. 4).

 

Jacob Madsen Aarhus 1586: De literis libri duo.

Niels Heldvad 1624: En Ny oc Skøn Formular Bog. (Retskr.: blad Aijv–Aiijv). Nye udg., 1625 og 1650.

* Peder Syv 1663: Nogle betenkninger om det Cimbriske Sprog. (Retskr.: s. 120-143).

* Erik Pontoppidan 1668: Grammatica Danica. (Retskr.: s. 29-87, 372-373).

* Henrich Gerner 1678: Orthographia Danica Eller Det Danske Sproks Skriffverictighed. 2. udg., 1679.

Erik Olsen Marsløv 1678: Nogle Betænkninger og Regle Om Skrive-Rictigheden udi ded Danske Sprog.

Peder Syv 1685: Den Danske Sprog-Kunst. (Retskr.: s. 161-164, 167, 196-233).

Henrich Gerner 1690: Epitome Philologiæ Danicæ. (Retskr.: s. 255-284).

Hans Oluvssøn Nysted? 1727: Dansk Rigssprog.

* Peder Schulz 1724: Danskens Skriverigtighed.

* Ludvig Holberg 1726: “Orthographiske Anmerkninger”.

* Niels von Hauen 1741: Et lidet Orthographisk Lexicon. (Retskr.: s. 3-16).

* Jens Høysgaard 1743a: Tres faciunt collegium (..) Første Prøve.

Jens Høysgaard 1743b: Concordia res parvae crescunt (..) Anden Prøve.

Jens Høysgaard 1747 = Accentuered og Raisonnered Grammatica (..) Samled med Patriotens Tvende Orthographiske Prøver. (Retskr.: s. 259-265, 366-400, 442-464).

Jens Høysgaard 1769: Første Anhang til den Accentuerede Grammatika, angaaende Indretningen i et orthographisk Ord-Register.

Christian Kølle 1774: “Kort Afhandling om den Danske Skriverigtighed til nøyere Overvejelse”.

Mathias Borup 1778: Regel-mæssig Underviisning til en rigtig Skrive-Maade.

N. Prahl & H. Holck 1779: Haand-Bog til Danskens Retskrivning.

Abraham Møller 1781: Første Forsøg til en almindelig nyttig Dansk Ortographie. (Retskr.: s. 10-55, især 48-55).

* Jacob Baden 1785: Forelæsninger over det Danske Sprog, eller Resonneret Dansk Grammatik. (Retskr.: s. 1-77). 4. udg., 1812.

Johan Werfel 1794: Veiledning til at lære det danske Sprog. Skreven for Ungdommen. 3. opl., 1802 (Retskr.: s. VII-VIII, 1-2).

M.F.G. Bøgh 1795: Udtog af den danske Sproglære til Brug ved Underviisning. 2. opl. (Retskr.: s. 51-55). 4. opl., 1825.

Johan Werfel 1795: Dansk Brevbog (Retskr.: s. IX, 1-2, 71-77). 5. udg., 1850.

C.F. Dichman 1799: Regler for Retskrivningen.

Retskrivningslærer før 1800 (udvidet)

Henrik Galberg Jacobsen 2016