231. Vedels og Huitfeldts brug af fremmedord

Sammenligning af Vedels og Huitfeldts brug af fremmedord. Omtalt på s. 108 i bind 6.


Generelt var Vedel tilbageholdende med at anvende importeret ordstof, som ikke for længst havde opnået borgerret i sproget.

Der var en indarbejdet tradition for at trykke romanske låneord med latinske typer midt i den gennemgående gotiske sats. Men i Saxooversættelsen er typografien stort set gotisk. Hvor Vedel anvendte romanske gloser, skete det meget diskret, også fordi de som regel blev ledsaget af en hjemlig parallel, fx forbedret oc corrigeret (bl. C 2r). Ved en sammenligning med et beslægtet værk, Arild Huitfeldts lidt yngre danmarkshistorie (1603), bliver det tydeligt, hvor sjældent Vedel i Saxooversættelsen greb til romanske fremmedord. 

Vedels Saxooversættelse

Der som ocsaa nogen lader sig tycke / at dette mit Ar-
beid staar icke for fulde / hand tencke ved sig selff / huad vanske-
lighed mig haffuer veret forkast / først vdi denne Mørcke oc
suare Latine / dernæst vdi Historien selff / som mange steds
vaar wklar oc som icke offuer ens met sig selff. En stor part
aff deris forsømmelse / som haffue icke flitteligen effterscreff-
uet Saxoni sin Krønicke / oc ladet den gaa vd paa Prenten
som de haffue fundet den for sig / vden videre indsiun oc rand-
sagelse. Thi ieg vil dette sige met gaat skel / at ieg haffuer for-
bedret oc corrigeret Latinen vdi hundrede Stæder / ia flere oc
icke færre.


(Vedel 1575/1967, bl. C 2r)

Huitfelds danmarkshistore

Men der ieg saae dette mit Arbeyde / gaat
Folck at teckis oc behage / er mig voxst Hu oc
Sind til / hues Saxo haffuer skreffuet per Annos
& tempora at redigere, det er / at tilsætte den Hi-
storie som hos Saxone findis / Aar / Dag / Tid oc
Sted / huilcket ieg haffuer complerit, oc fuldkom-
met vdi en Thomo, som er den 9 oc den sidste / fra
Kong Dan / aff huilcken Danmarckis Rige /
sigis at hafft sin Begyndelse / oc indtil Kong
Knuds den andens tide / vnder huilcken Saxo
sin Histori haffuer fuldendt / huilcken hand oc
haffuer dedicerit oc tilskreffuet samme sit Arbey-
de.


(Huitfeldt 1603 bl. A 3r)

Marita Akhøj Nielsen 2022