232. Tegnsætning og ytringsgrænse i Vedels Saxooversættelse

Ytringsgrænsen kan sløres af tegnsætningen, idet en ledsætning kan adskilles fra sin helsætning ved punktum. Omtalt på side 109 i bind 6.


 

I et uddrag af fortalen til Saxooversættelsen, Vedel 1575 (1967), ses på bl. B 3v, l. 29, et eksempel på, at en ledsætning adskilles fra sin helsætning ved punktum, og på bl. B 3v, l. 27, er forbindelsen så løs, at det er rimeligst at opfatte ledsætningen som en selvstændig ytring:

FOR saadanne Aarsager skyld / oc andre
store nytte oc Gaffn / haffuer Gud allmectigste aff sin
Godhed / ladet optegne / baade vdi den hellige Bibliske Hi-
storie / oc andre ringere Scrifft oc Krønicker / huad som vdi
atskillige Landskaff skeed er / met merckelige forandring vdi
Relligionen oc andre drabelige sager / som nu er omtalet.
Huilcken velgierning / Gud haffuer end ocsaa / iblant
mange andre / beuist oss her vdi Danmarckis Rige. At wi
finde saa meget optegnet for oss / vdi denne vor Danske
Krønicke / at wi kunde icke alleniste der læse / huad erlige
Mandoms gierninger / vore gamle Forfædre haffuer bedreff-
uet for oss / men ocsaa see fra huad Blindhed Gud allmec-
tigste haffuer naadelige indkaldet oss vdi sin Vingaard / oc
der hos giffuet oss tro Lærere oc Gudfryctige Konger oc Re-
gentere / som hans hellige Ords lius haffue forfremmet / baade
inden oc vden Lands.

 

 

(Vedel 1575/1967, bl. B 3v, l. 29)

Marita Akhøj Nielsen 2022