233. Subjektløse sætninger i Vedels Saxooversættelse

Vedels prosasyntaks er varieret, og blandt de eksisterende længere og komplicerede, men dog overskuelige, ytringer findes der nogle få subjektløse sætninger (omtalt på s. 109 i bd. 6):

Met denne affskeed droge de vd met it frit mod oc lagde ind vnder
Øland. Oc endog det stod wfeiligt imellem de Danske oc de Suenske
paa denne tid / saa vaar alligeuel Christendoms enighed mere anseet hos
dem / end Rigernis fiendskaff /
oc sparde der faare Folcket som bode paa
denne Ø / at det onde som vaar disse Wchristne berid oc tillagd / skulde icke
gaa vd offuer deris egne Metchristnis blod.
(Vedel 1575/1967, s. 450, l. 14-19)

 

Marita Akhøj Nielsen 2022