234. Genrebestemte variationer i Vedels Saxooversættelse

Genrebestemte variationer i Vedels syntaks forekommer som hovedregel ikke. I afsnit med direkte tale forekommer der dog, afhængig af indholdet, hyppigt etfeltsenheder som tiltale og udråb (omtalt på side 109 i bind 6):

Hand er grum at ansee / oc
slar ihiel alt huad hand offuerkommer aff vort Folck O du arrge Skalck /
oc wblue Forrædere / Hiartuor / som fulde din Hussfrues Sculdis onde oc
blodgerige raad / at Forraade denne Høybaarne oc mectige Konning at staa
met wret effter Kongeligt naffn oc Regimente / det som du bekommer met
din euige Skam oc vanære.
(Vedel 1575/1967, s. 36, l. 10-15)

Marita Akhøj Nielsen 2022