24. Nogle retskrivningslærer i 1800-tallet (udvidet)

Udvidet version af den kronologiske liste over bøger om retskrivning på s. 272 i bd. 1. Den udvidede version indeholder udover selvstændige publikationer om retskrivning også afsnit med retskrivningslære i publikationer om andre emner.


 

Den kronologiske liste nedenfor indeholder et fyldig t udvalg af publikationer om retskrivning, inkl. retskrivningsvejledninger og -bekendtgørelser mv. Ved retskrivningsvejledninger der indgår som afsnit af andre publikationer, er sidetallene for vejledningsafsnittet anført efter forkortelsen “Retskr.”. – Arbejder der er mærket med *, er nærmere omtalt i kap. 17.5 “Normer og normering”, afsnittet “Ortografi” (bd. 4).

 

Johannes Boye 1800: Om det danske Sprog især dets Retskrivning. Ny t optryk 1825.S.N.J. Bloch 1805: Grundtræk til en Dansk Retskrivningslære.

R . Nyerup 1805: Det Danske Sprogs Retskrivningstheorier.

M.F.G. Bøgh 1807: Almindelig Dansk-orthografisk Undersøgelse.

S.N.J. Bloch 1808: Haandbog i det danske Sprogs Grammatik. (Retskr.: s. 8-12). 2. udg.,1817, med titlen Fuldstændig Dansk Sproglære (Retskr.: s. 253-322).

N. Lang Nissen 1808: Grundtræk af Dansk Sproglære med en Forberedelse til Samme for de første Begyndere. (Retskr.: s. 215-245). Ny udg., 1816.

F. Høegh-Guldberg 1809: Dannersprogets Retskrivning og Toneklang.

Jørgen Ludvig Berg 1811: Tanker om fædresprogets retskrivning.

J.J. Dampe 1811: Forsøg til en Opløsning af Problemerne i den danske Retskrivning.

Werner Hans Fried. Abrahamson 1812: Versuch einer vollständigen dänischen Sprachlehre für Deutsche mit kritischen Bemerkungen. (Retskrivn.: s. 9-80).

F. Høegh-Guldberg 1813: Kortfattet Veiledning til Begreber om Dannersprogets Retskrivning og Toneklang.

* Christian Molbech 1813: Dansk Haand-Ordbog til Retskrivnings og Sprogrigtigheds Fremme med Grundtræk af den danske Retskrivningslære. (Retskrivn.: s. 1-88).

J.H. Bredsdorff 1817: Prøve af en efter Udtalen indrettet dansk Retskrivning.

M.F.G. Bøgh 1822: Dansk Retskrivningslære.

F.P.J. Dahl (1788-1864) 1823: Dansk Retskrivningslære.

Jakob Hornemann Bredsdorff 1826: Kort Retskrivningslære for Lægfolk.

* N.M. Petersen 1826a: Undersøgelse om hvor vidt den danske Retskrivning bör forbedres.

S.N.J. Bloch 1826: Grundsætningerne for den danske Retskrivning.

N.M. Petersen 1826b: Betragtninger over den höjeste Grundsætning for dansk Retskrivning.

* R. Rask 1826: Forsøg til en videnskabelig dansk Retskrivningslære.

J. Jensen 1834: Forsøg til en dansk Retskrivningslære.

Fr. Sneedorff-Birch 1835: Dansk Retskrivningslære. 2. opl., 1845.

N.M. Petersen 1837: Kortfattet dansk Retskrivningslære.

Chr. Bartholin 1843: Kortfattet dansk Retskrivningslære.

E. Wolle 1846: Regler og Bestemmelser for det danske Sprogs Orthographie samt for Interpunctionen. 3. udg., 1854.

* J.N. Madvig 1855: Nogle Bemærkninger om Behandlingen af den danske Retskrivning.

J. Victor Bloch 1861: Almeenfattelig Veiledning i Retskrivning.

Det Pædagogiske Selskab 1867: Nogle Regler for Dansk Retskrivning.

H.N. Clausen mfl. 21. juni 1870: [Udtalelse om retskrivningen – 8-punktsprogram].

K .J. Lyngby 1870: Det nordiske retskrivningsmøde i Stokholm den 25de – 30te juli 1869. Beretning om mødets beslutninger med tilföjet begrundelse.

M. Matzen 1872: Retskrivningsregler i Henhold til Kirke- og Undervisningsministeriets Cirkulære af 21. Febr. 1872. 2. udg. sa. år.

* Bek. 6. juni 1889 om Retskrivningen. ( J.F. Scavenius).

* Den literaire Retskrivning 1889.

* Bek. (nr. 24) af 27. februar 1892 om Retskrivningen. (Goos).

Bek. (nr. 23, ledsagebekendtørelsen) af 27. februar 1892. (Goos).

V. Boberg 1895: Den danske retskrivnings historie i de sidste 200 år.