25. Nogle retskrivningslærer siden 1900 (udvidet)

Udvidet version af den kronologiske liste over bøger mv. om retskrivning på s. 274 i bd. 1. Den udvidede version indeholder udover selvstændige publikationer og officielle retskrivningsvejledninger også retskrivningsbekendtgørelser mv.


 

Den kronologiske liste nedenfor indeholder et fyldigt udvalg af publikationer om retskrivning, inkl. retskrivningsvejledninger og -bekendtgørelser mv. Ved retskrivningsvejledninger der indgår som afsnit af andre publikationer, er sidetallene for vejledningsafsnittet anført efter forkortelsen “Retskr.”. – Arbejder der er mærket med *, er nærmere omtalt i kap. 17.5 “Normer og normering”, afsnittet “Ortografi” (bd. 4).

 

* Bek. 15. december 1900 angaaende Brugen af Verbernes Flertalsform.* Bek. 25. februar 1902 angaaende Bøjningen af Udsagnsordenes Tillægsmaader.

Henrik Bertelsen 1904: Dansk Retskrivningslære og Retskrivningsordbog.

Henrik Bertelsen 1918: “Retskrivningsvejledning”. SRO 1918, s. 1-27. Nyt optr. i SRO 1919, derefter nye udg. og opl. i DRO 1923-1946.

J. Byskov 1918: Fremmed- og Retskrivningsordbog med en kortfattet Retskrivningsvejledning. (Retskr.: s. XIII-X XVII). 7. udg., 1946.

Vilh. Ludvigsen 1926: Dansk Skoleordbog, Retskrivnings- og Fremmedordbog. Retskr.: s. 216-217. 33. udg., 2002 (Retskr.: s. 306-324).

*Bek. 22. marts 1948 om ændringer i retskrivningen. (Har tvig Frischs retskrivningsreform).

Erik Oxenvad 1948: Ny retskrivningsordbog. (Retskr.: s. 7-10). 2. udg., 1951.

Nudansk Ordbog (NDO), bd. 1-2, 1953. (Retskr.: bd. 2, s. 493-497). Sidste papirudg., 2010 (retskr.: s. 1675-1691). derefter på Ordbogen.com.

Erik Oxenvad 1955: “Retskrivningsvejledning”. RO 1955, s. XI-X X X. 19. opl., 1985.

Aage Hansen 1969: Om moderne dansk retskrivning.

Britta Christensen & Christian Dreyer 1976: Om retstavning. 2. udg., 1986.

Erik Hansen 1981: Skrift , stavning og retstavning. 3. udg., 1999.

Dansk Sprognævn: “Retskrivningsregler”. RO 1986, s. 507-622. 4. udg., 2012.

Claus Detlef & Jørn Lund 1986: Stavning. Dansk retskrivning – retskrivning i dansk.

Retstavning her og nu 1987. (Retskr.: s. 5-30). 2. udg., 1992.

Christian Becker-Christensen 1988: Bogstav og Lyd. Dansk retskrivning og rigsmålsudtale, bd. 1.

EF/EU-Retskrivningsinstruks 1988 (mv.) = Intern Retskrivningsinstruks. Supplement til Retskrivningsordbogen af 1986 [mv.], gældende for EF/EU’s institutioner. 7. udg., 2014.

Henrik Galberg Jacobsen & Peter Stray Jørgensen 1988 (mv.): Håndbog i Nudansk. 6. udg., 2013.

Henrik Galberg Jacobsen 1992: “Dobbeltformer i dansk”. Dansk Sprognævn: Danske Dobbeltformer. Valgfri former i retskrivningen, s. 137-173.

Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog 1994. (Retskr.: s. 7-26). 7. udg., 2013. Jens Axelsen mfl. 1996: Retskrivningsordbog. (Retskr.: s. 19-60). 3. udg., 2009.

Bek. 4. september1997 om Dansk Sprognævns virksomhed og sammensætning.

Politikens Retskrivningsordbog 2001. (Retskr.: s. IX-X XV ).

Kirsten Rask 2005: Kunsten at stave. Inklusive tegnsætning (komma og andre tegn) og forkortelser.

Anita Ågerup Jervelund 2007: Sådan staver vi – om ortografi og stavefejl.

Eva Heltberg 2009: Skriv løs – tjek og ret. Stave- og sprogfejl, regler og forklaringer.

Kirsten Rask 2011: Korrekturlæserens grundbog. Grammatik, retstavning, tegnsætning – og over 700 øvelser. (Retskr.: s. 44-121). 2. udg., 2013.

Ida Elisabeth Mørch 2014: Korrekt stavning. Underviserens håndbog i dansk retskrivning.

Nogle retskrivningslærer siden 1900 (udvidet)

Henrik Galberg Jacobsen 2016