251. Afvigelser i syntaktiske mønstre

Eksempler på hvordan Ludvig Holbergs ordstilling afviger fra moderne dansk (omtalt på s. 147 i bd. 6), fx ved placering af adverbialer og i at-sætninger.


 

I hovedsætninger med to sideordnede verbaler er der en tydelig tendens til at sætte et eventuelt adverbial foran og ikke efter det sidste verbum. Dvs. at den koordinerede sætningsstamme ordstillingsmæssigt behandles som en ledsætning: Effter denne Allarm regiærede Alphonsus meget lyckeligen udi Spanien, og omsider døde til Oviedo Anno 844; I Dag veed nu den Slyngel, at det er Torv-Dag, og dog alligevel ligger og sover saa lenge. Således almindeligt ved adverbiet derfor: du est en stor Mand, og derfor har icke uden store Anslage, jf. HolbO: derfor 1.2. Typen er beskrevet for ældre dansk i Falk og Torp 1900, s. 297.

I at-sætningerne bevares ganske almindeligt den ligefremme ordstilling selvom der efter at indskydes en ledsætning eller eventuelt et (andet) adverbial: [man] kand falde paa de Tanker, at, hvis Verden endnu staaer nogle tusinde Aar, Jorden formedelst Mangel af Vand vil forgaae; jeg har mercket, at endogsaa derudi min Herre er u-riimelig; der staar og i samme Spaadom, at paa samme Tid alle unge Karle skal være blinde. Se videre HolbO: I at 6.2 om forskellige konstruktionsmodeller ved denne type at-sætninger., jf. Falk og Torp 1900, s. 293.

Sv. Eegholm-Pedersen 2022