252. Kompleks sætningsopbygning

I følgende uddrag fra Ludvig Holbergs Introduction til de Europæiske Rigers Historier (1711) ser man Holbergs tendens i de første værker til opbygning af meget lange perioder med kompleks hypotaktisk opbygning (omtalt på s. 148 i bd. 6):

Julius Cæsar var den første, som tog sig for at besøge dette Land [dvs. England]; Thi, da hand havde undertvunget sig den største Part af Gallia, hvorover hand af Raadet var sat til Gouverneur, og hand havde fornummet, at det Britanniske Folck havde udi den Galliske Krig icke alleeniste sendt de Gallier Hielp mod ham, men endogsaa havde taget dem i Beskiærmelse; derforuden havde hand oc faaet Kundskab om, at det skulle være et meget rigt Land, hvorfore hand satte sig fore at reyse der hen, holdende det for en stor Avantage, at faa Kundskab om Stæderne og Hafnerne, og, da hand havde sat Alting udi Lafve i Frankerige, falt hand ind i Britannien, hvor hand holdt adskillige Slagtninger [dvs. ’slag’] med det Brittiske Folck, og siden drog bort igien.
(Introduction til de Europæiske Rigers Historier, 1711, s. 517; SS, bd. 1, 1913, s. 221; LHS/Historieskrivning)

Sv. Eegholm-Pedersen 2022