255. Holbergs prosa

Yderligere stilprøver fra Ludvig Holbergs Danmarkshistorie (omtalt på s. 152 i bd. 6):

Hvad ellers denne sidste Tome angaaer, da indeholder den ikke alleene den vigtigste, men end og den vanskeligste Deel af den heele Danske Historie, thi derudi seer man forunderlige Hændelser, det heele Rige bragt under Fødder, en særdeeles og hart ad unaturlig Skræk at være den heele Nation overkommen, men samme Redsel igien at forvandles til en ugemeen Tapperhed, det Kongelige Huus, tillige med Kiernen af det heele Rige indslutted og beleired i Hovedstaden, den Kongelige Myndighed reducered [i optrykket 1754 rettet til bragt] hart ad til intet, dens Soel af tykke Skyer at fordunkles, men strax igien at fremskinne klarere end nogen Tiid tilforn, item særdeles delicate Conjuncturer, som udfodre en ugemeen Varsomhed, naar Historien med Soliditet skall udføres. Alle disse forunderlige Ting befattes under 3 Aar, hvorudover samme 3 Aars Historie kand ikke andet end opvække hver Læsers Attention, og sætte ham i fuld Bevægelse.
(Dannemarks Riges Historie, bd. 3, 1735, s. b4v (Betænkning over Historier), SS, bd. 8, 1927, s. 16; LHS/Historieskrivning; LHH, bd 8, 2017, s. 51).

Nu vil ieg lade de Belejrede glæde sig over den store Seier [: tilbagevisningen af den svenske storm på København den 11. februar 1659], og de Svenske begræde deres Forliis, item begrave deres Døde, hvilket Kong Friderik gav dem Forlov til, og vende mig til Holsteen, hvorhen de Keiserlige, Polske og Brandenborgske hastede for at forløse Dannemark, og skaffe Kong Friderik en billig Fred.
(smst., bd. 3, 1735, s. 362, SS, bd. 8, 1927, s. 274; LHS/Historieskrivning; LHH, bd. 10, 2017, s. 15).

Sv. Eegholm-Pedersen 2022