261. Indledningen til Ak! Hvor forandret

Peer Spillemand er en ofte benyttet figur i Blichers noveller, og han indtager en særlig fortællerposition. Han er Blichers andet jeg, han kalder Blicher sin Fætter og er ofte en selvbevidst herre der forholder sig ironisk til sine omgivelser uden at opdage at han selv er genstand for lattermild eller spotsk forundring. Blandt Peer Spillemand-novellerne er Ak! Hvor forandret! (1828) et illustrativt eksempel (omtalt på s. 205 i bd. 6):

Da jeg er et unyttigt Drog, som blot taales, fordi jeg intet Ondt gjør (at sige directe; thi indirecte, ville fornuftige Folk dog paastaae, skal min poetiske Skvalder forvolde baade et og andet Skadeligt), og jeg formedelst mit flygtige Væsen aldrig har kunnet opnaae nogen ret fast Stilling (eengang gjorde jeg mig dog Haab om at blive Branddirectør, en anden Gang aspirerede jeg til et Klokkerembede, tredie Gang tænkte jeg at vorde Graver og Bedemand; men stedse forgjæves); da jeg altsaa nu heller intet vist Bestemt har at bestille, levnes mig god Tid til at see mig om i Verden, og denne benytter jeg saagodt jeg kan.
(her gengivet efter Steen Steensen Blicher: Noveller, 1991, s. 90)

Henrik Ljungberg 2022