36. Samlet litteraturliste for kap. 5.2

Litteraturlisten indeholder den samlede faglitteratur der har været anvendt ved udarbejdelsen af kapitlet, dvs. såvel de arbejder der henvises til i kapitlet når det gælder detaljer, som den baggrundslitteratur der i øvrigt, uden at være udtrykkeligt nævnt, indgår i fremstillingens basis.


 

Fulde litteraturhenvisninger svarende til forkortelser og korthenvisninger som fx TiAfhandl, J. Larsen mfl. (red.) og GG fremgår af den samlede litteraturliste for bd. 2.

 

Andersen, Poul 1956: “Den bilabiale Spirant i Dansk”. Aakjær, Svend mfl. (red.): Festskrift til Peter Skautrup 21. januar 1956, s. 311-317.

Bjerrum, Anders 1960: “Johannes Jutæ og Valdemars Jordebog”. TiAfhandl, s. 163-214.

– 1965: “Sprogbeskrivelsen”. J. Larsen mfl. (red.), s. 52-66.

– 1966: Grammatik over Skånske Lov efter B 74. Duplikeret udg., 1954.

– 1967: Grammatik over De sjællandske Love efter AM 455 12°. Med tillæg om Jyske Lov efter Flensborghåndskriftet.

– 1969: “Sproget i hyldingsbrevene fra 1387. Et bidrag til det danske skriftsprogs historie”. Kopenhagener germanistische Studien, bd. 1, s. 256-274.

Brøndum-Nielsen, Johs. 1924: “Den nordiske Skrift”. Dahl, Svend (red.): Haandbog i Bibliotekskundskab, 3. udg., bd. 1, s. 51-90.

– 1927b: “Studier i dansk Lydhistorie I: Gldansk v”. APhS, bd. 2, s. 150-154.

– 1927c: “Studier i dansk Lydhistorie II: Om l- og n-Lydene i Gammeldansk”. APhS, bd. 2, s. 154-160.

– (udg.) 1955: Et gammeldansk digt om Christi opstandelse efter fragment Stockh. A 115 (c. 1325).

Damsgaard Olsen, Thorkil 1971: ““Rydårbogens skriver” og hans forlæg”. K. Hald mfl. (red.), s. 263-275.

Diderichsen, Paul (udg.) 1931-1937: Fragmenter af gammeldanske Haandskrifter.

– 1938: “Probleme der altdänischen Orthographie”. APhS, bd. 12, s. 116-169.

GG, bd. 1-3, 2. udg.; 5-8.

Hald, Kristian 1952: “Knud den Helliges Gavebrev. Et Bidrag til det danske Skriftsprogs ældre Historie”. APhS, bd. 21, s. 105-142.

– 1960: “Dansk sprogstof i sjællandske diplomer fra det 13. århundrede”. TiAfhandl, s. 149-162.

– 1978a: “Klusiler og spiranter”. SNFÅrsb 1974-1976, s. 21-24.

Hansen, Aage 1962: Den lydlige udvikling i dansk fra ca. 1300 til nutiden. 1. Vokalismen.

– 1971: Den lydlige udvikling i dansk fra ca. 1300 til nutiden. 2. Konsonantismen.

Hjorth, Poul Lindegård (udg.) 1960: Karl Magnus’ Krønike.

Holt Larsen, Birgitte 1974: “Om Stenbogen i Stockh. K 4”. P. Andersen mfl. (red.), s. 443-460.

Hänninger, Nils 1917: Fornskånsk ljudutveckling. En undersökning av Cod. AM. 28, 8:o och Cod. Holm. B 76.

Haastrup, Niels 1974: “The Minim Confusion. Et kritisk skrålys fra palæografisk hold på mulighederne for at dokumentere lydhistorien udfra middelalderlige mss.”. P. Andersen mfl. (red.), s. 379-389.

Jacobsen, Lis 1910: Studier til det danske Rigssprogs Historie fra Eriks Lov til Chr. IIIs Bibel. Lydhistorie, bd. 1.

Karker, Allan 1987: “Sproghistorisk”. Fem Reformationsskrifter trykt af Hans Vingaard i Viborg 1528-1530, s. 278-295.

– 1991: “Jydernes Lov på dansk”. Fenger, Ole & Jansen, Christian R. (red.): Jydske Lov 750 år, s. 124-143.

– 2005: “Phonological developments from Old Nordic to Early Modern Nordic II: Danish”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1097-1101.

Kock, Axel & Carl af Petersens (udg.) 1889-1894: Östnordiska och latinska medeltidsordspråk, bd. 1-2.

Kort&c.

Kousgård Sørensen, John 1960: “Roskildebispens jordebog”. TiAfhandl, s. 215-291.

Kroman, Erik (udg.) 1951: Middelalderlig skrift. Skriftprøver og transskriptioner. Til universitetsundervisning og til selvstudium.

Lindblad, Gustaf 1968: “Ortografi”. KLNM, bd. 13, sp. 29-38.

Maliniemi, Aarno 1965: “Latin [generelt]”. KLNM, bd. 10, sp. 327-334.

Nielsen, Karl Martin 1965: “Sproghistorien”. J. Larsen mfl. (red.), s. 26-51.

– 1974: “Christiern Pedersens Tidebog i Gl. kgl. Sml. 1613,4°”. P. Andersen mfl. (red.), s. 473-484.

NK 28, s. 41, 48, 65, 66, 75.

Nordberg, Stig Olsson 1926: Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300, bd. 1.

Olrik Frederiksen, Britta 1974: Sproget i Ledreborg 12 af Skaanske Lov og Skaanske Kirkelov. Upubliceret prisopgave, Københavns Universitet.

Riad, Tomas 2002: “The phonological systems of Old Nordic II: Old Swedish and Old Danish”. NordicLanguages, bd. 1, s. 896-911.

Såby, Viggo (udg.) 1886: Det arnamagnæanske håndskrift nr. 187 i oktav, indeholdende en dansk lægebog.

Britta Olrik Frederiksen 2018