38. Tradition og reform

Modstilling af Christian Molbechs traditionsbevarende retskrivningsnorm (1813-1859) og Rasmus Rask og N.M. Petersens reformsøgende norm (1826-1845). Omtalt på s. 74 i bd. 2 og s. 348 i bd. 4.

 

Problemet Tradition
Molbech 1813-1859
(+ H.P. Holst 1863)
Reform
Rask-Petersen 1826-1845
(+ S. Grundtvig 1870)
RP-nr.
antikva
(latinske bogstaver)
1
store bogstaver i appellativer? ja, fx Hat, Sorg nej, fx hat, sorg 2
dobbeltvokal ved lang vokal? ja, fx heel, Priis, suur nej, fx hel, pris, sur 3
stumt slut-e efter lang vokal? ja, fx laae, Academie, Snee nej, fx , akademi, sne 4
dobbeltkonsonant før anden konsonant? ja, fx lækkre, tappre, yttring nej, fx lækre, tapre, ytring 5
gi/ki foran e, æ, ø? (palatalisering) ja, fx igien, skiøn nej, fx igen, skøn 6
fremmede el. danske bogstaver (c, q, x, z)? fremmede, fx Cirkel, Qvinde danske, fx sirkel, kvinde 7
genuine el. fordanskede fremmedord? genuine, fx Philosophie, (Holst: jaloux) fordanskede, fx filosofi, sjalu 8
sær- eller sammenskrivning af adverbielle forbindelser mv.? sammenskrivning, fx endeel, hvadsomhelst, tilsidst (men i Gaar) (særskrivning), fx hvad som helst (men igår) 9
ét eller to ø-tegn (ø : ö)? ét, fx mør, Smør to, fx mør, smör 11
dobbelt-a el. bolle-å? dobbelt-a, fx paastaae bolle-å, fx påstå 12
e el. æ som (især kort) æ-lyd? e, fx Flesk, hielpe, tiene (æ), fx hjælpe, tjæne 13
o el. aa/å som kort å-lyd? (o), fx lodden/laadden (aa/å), fx sålgte, kold 14
i el. j som j-lyd i dækket forlyd? i, fx Stierne, Hiul j, fx stjerne, hjul 15
i el. j i tryksvag stavelse efter l, n, d? i, fx Lilie, Linie, tredje (j), fx kastanie/kastanje (Grundtvig: lilje, linje, tredje) 16
i el. j som anden dift.komponent? i, fx veie, Øie j, fx veje, öje 17
stumt d i traditionelt (relativt vidt) omfang? ja, fx endskiøndt, tidt (nej), endskönt, tit 18
stumt d i forb. dsk og nds? ja, fx Pidsk, Sands nej, fx pisk, sans 19
stumt h i traditionelt (relativt vidt) omfang? ja, fx Throne, Theater, thi, Uhr (nej), fx trone, ti, ur 21
v eller f foran t i visse ord? v, fx grovt, havt f, fx groft, haft 22
analogisk e i bøjningsendelse efter trykstærk vokal? ja, fx at troe, jeg troer, ublue Priser nej, fx at tro, jeg tror, ublu priser 24

Skemaet viser hvordan de to næsten samtidige retskrivningsnormer, den traditionsbevarende molbechske og den reformsøgende rask-petersenske, stiller sig til en række ortografiske enkeltspørgsmål eller retskrivningsproblemer (RP’er). Parentes omkring en valgmulighed markerer at normens stillingtagen til det pågældende problem er mindre entydig. RP-nummeret i sidste kolonne refererer til nummereringen af de enkelte retskrivningsproblemer i H. Galberg Jacobsen 2010, hvor man ved hjælp af numrene kan følge de enkelte retskrivningsdetaljers skæbne i de forskellige ortografiske normer (se nærmere i faktaboksen “Andre ortografiske problemer – hop selv videre!” i selve kapitlet, s. 85). De to normer er i øvrigt beskrevet udførligt i afhandlingen, s. 330-350 og 351-366.

Henrik Galberg Jacobsen 2018