50. Samlet litteraturliste for kap. 7.2

Litteraturlisten indeholder den samlede faglitteratur der har været anvendt ved udarbejdelsen af kapitlet, dvs. såvel de arbejder der henvises til i kapitlet når det gælder detaljer, som den baggrundslitteratur der i øvrigt, uden at være udtrykkeligt nævnt, indgår i fremstillingens basis.


 

Fulde litteraturhenvisninger svarende til forkortelser og korthenvisninger som fx APhS, K. Hald mfl. (red.) og ØMO fremgår af den samlede litteraturliste for bd. 2.

 

Andersen, Poul 1956: “Den bilabiale Spirant i Dansk”. Aakjær, Svend mfl. (red.): Festskrift til Peter Skautrup 21. januar 1956, s. 311-317.

Bandle, Oskar 1973: Die Gliederung des Nordgermanischen. Mit 23 Karten. 2. udg., 2011, med indledning af Kurt Braunmüller.

Benson, Sven 1958: “Fonetisk och fonematisk kartläggning”. Benson, Sven & Ejder, Bertil (red.): Studier i nordisk språkvetenskap från Lunds universitets institution för nordiska språk och Landsmålsarkivet i Lund, s. 154-165.

Bjerrum, Anders 1966: Grammatik over Skånske Lov efter B 74.

Borgstrøm, Carl Hj. 1973: Innføring i sprogvidenskap, 2. udg.

Bredsdorff, J.H. 1821: “Om Aarsagerne til Sprogenes Forandringer”. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i September 1821. Optr. i J. Glahder (udg.) 1933, s. 1-27.

– 1831: “Om Sproget paa de danske Øer i Begyndelsen af det tolvte Aarhundrede”. Blandinger fra Sorøe, hæfte 1, s. 77-85. Optr. i J. Glahder (udg.) 1933, s. 29-40.

Brøndum-Nielsen, Johs. 1927a: Dialekter og Dialektforskning.

– 1927-1928: “Studier i dansk Lydhistorie VII: Findes Vokalbalance i Gammeldansk?”. APhS, bd. 2, s. 150-185.

– 1976: “Infortisvokalerne a/æ i skaanske Lovhaandskrifter, spec. i A-Gruppen”. APhS, bd. 31, s. 40-43.

Christensen, Vibeke 1971: “Udviklingen af hø̄gh(-) i østdanske stednavne”. K. Hald mfl. (red.), s. 65-74.

DSH, bd. 1, s. 224-256; bd. 2, s. 46-51.

Ejskjær, Inger 2005: “Dialects and regional linguistic variation in the 20th century III: Denmark”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1721-1741.

GG, bd. 1-2, 2. udg.

Glahder, Jørgen (udg.) 1933: J.H. Bredsdorffs Udvalgte Afhandlinger inden for Sprogvidenskab og Runologi.

GO.

GS.

Hald, Kristian 1978b: “Nogle hovedtræk af det danske sprogs udvikling i middelalderen”. Segerstedt, Torgny T. (red.): The Frontiers of Human Knowledge. Lectures held at the Quincentenary Celebrations of Uppsala University 1977, s. 141-151.

Hansen, Aage 1962: Den lydlige udvikling i dansk fra ca. 1300 til nutiden. 1. Vokalismen.

– 1971: Den lydlige udvikling i dansk fra ca. 1300 til nutiden. 2. Konsonantismen.

Hock, Hans Henrick 1991: Principles of Historical Linguistics, 2. udg.

Hänninger, Nils 1917: Fornskånsk ljudutveckling. En undersökning av Cod. AM. 28, 8:o och Cod. Holm. B 76.

Karker, Allan 2005: “Phonological developments from Old Nordic to Early Modern Nordic II: Danish”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1097-1101.

Kort&c.

Nielsen, Karl Martin 1975: “[Anmeldelse af] Aage Hansen: Den lydlige udvikling i dansk fra ca. 1300 til nutiden”. DSt, s. 92-98.

Pedersen, Inge Lise 1982: “Fynske j-forbindelser. Palatalisering eller j-indskud”. DF, bd. 24, s. 123-145.

Riad, Tomas 2002: ”The phonological systems of Old Nordic II: Old Swedish and Old Danish”. NordicLanguages, bd. 1, s. 896-911.

Roikjer, Folke & Rasmussen, Børge 1932: “Oversigt over de skånske Dialekter”. DF, bd. 6, s. 87-114.

Thomsen, Vilh. 1893: “Om oprindelsen til nogle ejendommeligheder i den danske retskrivning (ld og nd)”. Jørgensen, C. (udg.): Forhandlinger paa det fjerde nordiske Filologmøde i København den 18-21 Juli 1892, s. 205-226.

Westerberg, Anna 1991: Utvecklingen av gammalt kort a framför ld och nd i svenska dialekter, bd. 1-2.

ØMO, bd. 6.

Britta Olrik Frederiksen 2018