64. Præteritumsformer siden 1700

Oversigtskema med oplysninger om præteritumsformer af en række verber i ordbøger og grammatikker fra 1724 og til i dag. Ud over præteritumsformerne indeholder skemaet i et vist omfang også præteritum participiums-former. Grundstammen i skemaet er kolonnen “1747”, der indeholder verber med mere end én præteritumsform fra listen “De U-regel-rætte Verba” i J.P. Høysgaards Accentuered og Raisonnered Grammatica, s. 350 ff.


Kildeforkortelser og tegn

1724 = P. Schulz: Danskens Skriverigtighed, 1724/1920, s. 91-96
1747 = P. Høysgaard: Accentuered og Raisonnered Grammatica, 1747/1920, s. 350-361
1785 = J. Baden: Forelæsninger over det Danske Sprog, s. 138 (markeret med fed+rød i skemaet)
1799 = J. Baden: Dansk ortografisk Ordbog (umarkeret i skemaet)
1813 = C. Molbech: Dansk Haand-Ordbog
1863 = H.P. Holst: Dansk Retskrivningsordbog
1918 = SRO 1918 (V. Saaby: Dansk Retskrivningsordbog, 1. udg.)
1955 = RO 1955 (Retskrivningsordbog, udg. af Dansk Sprognævn)
1986 = RO 1986 (Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen, 1. udg.)
1996 = RO 1996 (Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen, 2. udg.)
2001 = RO 2001 (Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen, 3. udg.)
2003 ff. = DDO (Den Danske Ordbog, bd. 1-5, 2003-2005 + netpubl. 2009 ff.)
2012 = RO 2012 (Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen, 4. udg.)

Lighedstegn (=) i et felt angiver at bøjningsformerne er de samme som i det umiddelbart forudgående felt.

Skråstreg (/) mellem former angiver at formerne er anført som varianter i den pågældende kilde. I kolonnen “1747” er formen før skråstregen dog den som Høysgaard har foretrukket.

Parentes (( )) omkring en form angiver at den er anført i den pågældende kilde med et begrænsende brugsbetegnelse (“forældet”, “mindre brugt”, “uofficielt” o.l.).

Tomme (uudfyldte) felter angiver at der ikke er fundet (sikre) oplysninger om bøjningsformerne af det pågældende verbum i den eftersete kilde.

nudansk infinitiv 1724 1747 1785/1799 1813 1863 1918 1955 2003 ff. 2012
bede
‘an­mode’
bad
bedet
bad
bedet
bad
bedet/bedt
bad
bedet
=
=
=
(bedet)/bedt
=
bedt/(bedet); 1986:
bedt
bad/(bedte)
bedt
bad
bedt
befale befol befol/befalede befol/befalede
befalet
befalede befalede/befalte/befoel befalede/(befol) befalede =
befalet
befalede
befalet
brække brækkede/brak
brækket/brukket
=
brækket
=
=
brækkede = =
brækket
brækkede
brækket
dølge dul(g)te døljede/dulte dulgte
dulgt
= = = = = dulgte
dulgt
fare for
faret/faren
for
faret/faren
foer
(er) foren/faren
(har) faret/foret
=
faren/faret
=
faret
for
faren
for
faret
1986: farede/for
faret
for/fór/(farede)
faret
farede/for
faret
flække flakkte flakte/flækkede flækkede/flakte
flakte
flækket/flakt
flakt
flækkede/flakte = = flækkede =
flækket
flækkede
flækket
fnyse fnøs fnysede/fnøs fnøs
fnøsset/fnyset
fnysede/fnøs fnyste/fnøs fnøs/fnyste/(fnysede)
fnyst/(fnyset)
fnøs/fnyste
fnyst
1996: som 2012
fnøs/fnyste
fnyst
fnysede/fnyste/fnøs
fnyset/fnyst
følge fulgte følgede/fulte fulgte
fulgt
= = = = = fulgte
fulgt
gale gol galede/gol goel
galet
galede/gol galede/galte/gol galede/(gol) = galede
galet
galede
galet
gnave gnov gnavede/gnov gnov
gnavet
gnavede = = = =
gnavet
gnavede
gnavet
grave grov/gravede
gravet
grov/gravede
graved/graven
grov
gravet
gravede/grov
gravet
grov
gravet
(grov)/gravede
gravet
gravede/(grov)
1986: gravede
gravede
gravet
gravede
gravet
grine grén
grinet
grinede/(green) grinede grinede/grinte grinede/grinte grinede/grinte
grinet/grint
grinede/grinte
grinet/grint
gælde galdt gjeldte/galt galdt
gieldet
gialdt/gieldte
gieldet
gjaldt/gældte
gældt
gjaldt
gældt
1986: gjaldt/gældt
=
gjaldt/(gældt)
gjaldt
gjaldt/gjældt
gik
gaaet/gangen
=
=
gik
gaaet
=
=
=
=
=
=
gik
gået
hugge hugg hoggede/hog/
huggede/hug
hoggen/hogged/huggen/hugged
hug/huggede
hugget
huggede = = = = huggede
hugget
høre hørde/hørte hørte
hørt
= = = = = hørte
hørt
kigge keg
kegen
keg/kigede kigede/kég
keget
kigede/keg
kiget/keget
keg
keget
kigede/kikkede kiggede/kikkede = kiggede/kikkede
kigget/kikket
klinge klang/klingede klang/klung/klingede
klinget
klang/(klingede) klang klang/klingede = = klingede/klang
klinget
kløve kløv
kløvet
kløvede
kløvet
=
=
= = = = = kløvede
kløvet
knække knak
knækket
knækkede/knak
knækked
knækkede/knak
knækket/knukket
knækkede/knak
knækket
knækkede (trans.)
knak/knækkede (intrans.)
knækket
knækkede = knækkede/(knak) knækkede
knækket
kvæde qvædede/qvad qvad
kvædet
qvad qvad kvad = = kvad
kvædet
kyse kiøs/køs køs
kyst/kysed
kysede/køs
kiøs
kyset
kysede = køs/kyste
kyst
=
1986: kysede/kyste/køs
kyset/kyst
kysede/kyste/(køs) kysede/kyste/køs
kyset/kyst
lyse lysede
lyset
lyste
lyst
= = = = lyste
lyst
nyse nøs
nyst
nyste/nøs
nyst
nyste/nøs
nøs
nyset
nøs nøs nøs/nyste = = nyste/nøs
nyst
række rakkte rakte/rækkede
rakt/rækket
rækkede/rakte
rakte
rækket/rakt
rækkede/rakte
rakt
rakte
rakt
rakte/rækkede
rakt/rækket
rakte = rakte
rakt
skinne skinte/skinnede
skinned
skinnede
skinnet
= = = = = skinnede
skinnet
skjule skiulte
skiult
skjulte
skjult
skjulede
skjulet
skiulte
skiult
skjulte = = = skjulte
skjult
skælve skielvede/
skialv
skielvet
skjælvede/skjalv
skjælvet
skalv/skiælvede
skjælvet
skialv skjalv/skjælvede skælvede/(skjalv) =
1986: skælvede/skjalv
= skælvede/skjalv
skælvet
smage smagede/smagte
smaged/smagt
smagte
smagt
= = = = = smagte
smagt
smække smak smækkede/smak
smækked
smekkede
smekket
smækkede = = = smækkede/ (smak) smækkede/smak
smækket
smælde smald smældede/smald
smældet
smældede
smældet
= = = =
2001: smældede/(smældte)
smældet
smældede/ (smældte)
smældet/(smældt)
smældede/(smældte)
smældet
spille spillede/spilte
spilled/spilt
spillede
spillet
= = = = = spillede
spillet
sprække sprak
sprukken
sprækkede/sprak
sprækked/sprukken
sprækkede/sprak
sprækkede/sprak
sprukket
sprak = = sprækkede/sprak = sprækkede/sprak
sprækket/sprukket
stige steg steg/stigede
stegen/stiged
stég
steget
= = = = = steg
steget
stinke stinkede/stank
stinket/stunket
stank
stunket/stinket
stank
stinket/stunket
=
stinket
=
=
=
=
=
=
stank
stinket
stjæle staal/stial
staalen/stiolen
stjal/stjaal
staalen/stjaalen
stjal
stjaalet
= = = = = stjal
stjålet
stride stridde/stred
stridet/strid
stred
stridt/streden
stred
stredet/stridt
=
stridt
= = = stred
stridt
strække strakte
strakt/strækket
strakte/strækkede
strakt/strækked
strækkede/strakte
strækkede/strakte
strakt/strækket
strakte = = = =
strakt/(strukket)
strakte
strakt
svige sveg/svigede
svegen/sviget
svigede/sveeg
sveg
sveget
sveg
sveget
= = = = sveg
sveget
svelte
(sulte)
svæltede (trans.)/svalt (intrans.)
svælted
sveltede, sultede
sveltet, sultet
sveltede, sultede sultede = = = sultede
sultet
tale talede/talde
taled
talede
talet
talte
talt
talede/talte
talet/talt
= talte = talte
talt
tie tav (pl. tagde)
teen
tiede/tav
tiet
taug
tiet/taugt
taug = tav = tav/(tiede) tiede/tav
tiet
trine tren
trint/trinet
trinede/tren
trinet
trén/trán
trinet/trenet
treen = tren trinede/tren tren/(trinede) trinede/tren
trinet
træffe treff/troff
treffet/troffen
træffede/traf
træffed/troffen
traf
truffet
= = = = = traf
truffet
trække trakkte/
trokk
tragkt/trokken
trækkede/trakte
trækked/trakt
trak
trukket
trak = = = = trak
trukket
trænge ‘behøve’:
trang
trængt
‘presse’:
trængte/trængede
trængd
trængte
trængt
= = = = = trængte
trængt
turde torde torde/turde
tort/turt
turde
turdet
turde/(torde) turde = = = turde
turdet
tække tagte
tagkt/tækket
tækkede/takte
tækked/takt
tækkede/takte
takte
takt/tækket
takte
takt
tækkede
tækket
tækkede/takte tækkede = tækkede
tækket
veje ‘dræbe’ vog
veyet
vejede/vog
vejed
(vog) (vog) =
vige vigede/veeg
viget/veget
vég, veeg
vegen
veg
veget
= = = = veg
veget
volde voldte/voldede
volded
(for)voldte
(for)voldt
voldte
voldt
(for)voldte
(for)voldte
voldte = = voldte
voldet/voldt
vække vagkte
vækket/vagkt
vakte/vækkede
vækked/vakt
vækkede/vakte
vækket/vakt
vækkede/vakte vækkede/vakte vækkede/vakte
(m. betydn.forskel)
=
(m. bet-.forskel)
=
(m. bet-.forskel)
=
(m. bet-.forskel)
vælge vælgede/valte
valt/vælged
valgte
valgt
= = = = = valgte
valgt
vænne vænnte
vannt/vænnt
vænede/vænte
væned/vænt
vante
vant
vænnede/vante
vænnet/vant
= vænnede/vænte vænnede = vænnede
vænnet

 

Henrik Galberg Jacobsen 2019