75. Dialogiske partikler

Stærkt udvidet version af afsnittet “Dialogiske partikler” på s. 225 i bd. 3.


 

En ny ordklasse

Den seneste udvikling af modalitet i dansk er dannelsen af en særlig kategori partikler, de dialogiske (jf. også om de ældre subjektive partikler i afsnittet “Subjektive partikler” i bd. 3, s. 220). Det er småord der dels udtrykker den talendes egen rolle i ytringen, dels angiver den talendes opfattelse af eller forventning til hvordan modtageren deltager i dialogen. De dialogiske partikler omfatter især: jo, skam, sgu, nok, vel, vist, velnok, vistnok, nu og da, foruden en gruppe der både har partikelfunktion og funktion som sætningsadverbialer, med altså og ellers som de vigtigste. Ordklassen er først blevet dannet i løbet af 1800-tallet, og det er således en af de største nyskabelser i yngre nydansk.

Funktion og placering

De dialogiske partikler adskiller sig fra de nævnte subjektive ved at modtagerens rolle indgår. Følgende dialog med partiklerne jo og da demonstrerer hvad der forstås ved ‘dialogisk’:

 1. – Ja, siger jeg så, men hvad så, når jeg skal hjem.
  – Da skal du købe billet.
  – Min pung ligger jo hjemme, så kan jeg for dælen da ikke købe billet.

Med jo markerer den talende at ytringen ikke er kontroversiel, og at han forventer modtagerens tilslutning; med da markerer han at modtageren ikke har draget konsekvensen af at ‘min pung ligger hjemme’, og at det burde han have gjort. Da angiver altså her en forskel mellem afsenderens og modtagerens positioner i samtalen.

De dialogiske partikler (DP) har en fast placering i sætningen, nemlig på adverbialpladsen (a) i neksusfeltet. Her står de før alle andre typer adverbialer, både sætningsadverbialer (SA), frie adverbialer og fokusadverbialer (FO):

FORREST PÅ ADVERBIALPLADSEN
F Vf a indholdsfelt
DP SA FO
hun ser jo ærlig talt ikke rask ud
der er altså desværre næppe noget at gøre

Altså som eksempel

En række sætningsadverbialer får i stigende grad subjektiv og dialogisk funktion. Udviklingen kan eksemplificeres med betydningen af adverbiet altså, der blev dannet i slutningen af den gammeldanske periode efter højtysk also (jf. E. Skafte Jensen 2000). Her anføres først ordets betydning, dernæst et eksempel; rækkefølgen afspejler et logisk, ikke nødvendigvis kronologisk forløb:

‘således’:
706. Altsaa talte han, og taug (ODS: Ew.III.303)

‘følgelig’:
707. jeg tænker, altsaa er jeg til (ODS (tænke v.): Gottsched.Grundvold. I.(overs.1742).463)

‘det mener jeg bestemt’:
708. det er altså ikke min fejl

‘jeg må sige det, selv om det ikke er velkomment for dig’:
709. vi har altså store problemer med økonomien

Nok, vel og vist

Specielt nok, vel og vist har ændret betydning markant. Endnu hos Blicher er ordene sætnings- eller mådesadverbialer og ikke entydigt partikler. I de følgende citater fra “Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog” (1824) er ordenes betydning forklaret i kantet parentes:

 1. Nu kan Jens ikke gjøre mig stort i Latinen. Hjemme er jeg flittigere end han: jeg læser, mens han løber i Marken med Peer Skytte. Paa den Maade bliver han vel [‘med sikkerhed’] ikke Bisp. Den stakkels Hr. Søren! han seer det nok [‘tilstrækkelig klart’]; Taarerne staae ham i Øinene (S.S. Blicher 1824/1982, s. 59)
 2. Herren kom hjem fra Jagten, og Jens var bleven i Skoven for at kaste Tax ud, som sad fast i en Grav. Jeg vidste vel [‘var udmærket klar over’], at han ikke kom hjem før Dag, og saa fik jeg isinde at ligge i mit forrige Kammer. Jeg var netop indslumret, da jeg blev vækket ved et Kys (s. 76)
 3. Hun var lidt bleg, og jeg syntes ikke, at hun saae ret fornøiet ud. Desværre! hun har nok ikke [‘rigtignok ikke’] synderlig Grund dertil. Hans Excellence er vist [‘sikkert og vist’] en stor Libertiner; jeg saae nu nylig igjennem Sprækken paa min Dør, at han tog fat paa Fruens Pige, og det paa en meget indecent Maneer! (s. 75)
 4. Fruens Pige har bekommet sig en liden Søn. Hun har udlagt en Kniplingskræmmer – men hele Gaarden veed nok [‘har tilstrækkeligt kendskab til’], hvem den Skyldige er (s. 76)

Udviklingen af de tre ords betydning tager fart omkring 1850. Indtil da angiver nok, vel og vist at den talendes viden er sikker – på hver sin måde. Derefter bliver deres funktion at angive et forbehold: Den talende tager forbehold for ytringens sandhed. Valget af partikel markerer hvilken autoritet udsagnet bygger på:

 1. han har nok været på gale veje (tror jeg; min subjektive viden)
  han har vel været på gale veje (tror du ikke?; modtager bedes bakke synspunktet op)
  han har vist været på gale veje (forstår jeg; min viden stammer fra andre kilder)

Forskydningerne kan beskrives således (efter GDS, s. 1065):

NOK, VEL OG VIST: GAMLE OG NYE BETYDNINGER
til ca. 1850 efter ca. 1850
intet forbehold forbehold
nok tilstrækkelig viden sandt – efter hvad jeg ved
vel kvalificeret viden sandt – bekræfter du det?
vist med sikkerhed sandt – fra anden kilde

Udviklingen kaldes i moderne sprogvidenskab for subjektivering, dvs. en centrering omkring markeringen af afsenderens position. Udviklingen har ikke betydet at de gamle betydninger helt er forsvundet i moderne dansk, men de er indskrænket til særlige tilfælde.

Gammel betydning bevaret som fundament og i faste udtryk

Det ene særtilfælde gælder når ordene står i fundamentfeltet. I den position kunne de have betydningen ‘indrømmelse’, og i denne betydning kan de tre ord udmærket stå i fundamentfeltet, også i moderne dansk:

 1. nok er han medlem af Folketinget, men gør det ham egnet til bestyrelsesmedlem?
  vist (‘ganske vist’) har jeg været i Kina, men derfor er jeg jo ikke kommunist!
  vel kan jeg lide rødvin, men jeg drikker ikke hvad som helst!

Desuden er de gamle betydninger bevaret i faste udtryk som sikkert og vist og nogle forbindelser af vide + nok:

 1. det er sikkert og vist at han aldrig har kunnet fransk
  hvem det er, det ved du nok
  jeg ved nok det ikke er dig

Og som det andet særtilfælde findes betydningerne i nogle faste udtryk med især hjælpe- og modalverber, fx:

 1. vist vil jeg ej
  vist kan du så
  vist gør vi ej
  vist er jeg træt
 2. vel er du sur
  vel må du ej
  vel vil jeg ej
  vel kan du så
  vel vil jeg da det
  vel må du ej, du må gå din vej

Lars Heltoft under medvirken af Marita Akhøj Nielsen 2019