93. Samlet litteraturliste for kap. 14.1

Litteraturlisten indeholder den samlede faglitteratur der har været anvendt ved udarbejdelsen af kapitlet, dvs. såvel de arbejder der henvises til i kapitlet når det gælder detaljer, som den baggrundslitteratur der i øvrigt, uden at være udtrykkeligt nævnt, indgår i fremstillingens basis. Omtalt på s. 11 i bd. 4.


 

Agerholt, Johan 1966: “Missiv”. KLNM, bd. 11, sp. 650-651.

Albeck, Ulla 1965: Dansk Stilistik, 5. udg.

Albøge, Gordon 1971: “Kirkeloven og landskabslovene”. Hald, Kristian mfl. (red.): Studier i dansk dialektologi og sproghistorie tilegnede Poul Andersen, s. 1-22.

Andersen, Per 2006: Lærd ret og verdslig lovgivning. Retlig kommunikation og udvikling i middelalderens Danmark.

APhS = Acta Philologica Scandinavica, bd. 1-34/35, 1926-1988.

Benson, Sven 1994: Danskt lagspråk 1561. Studier i Frederik II:s sjörätt.

Berulfsen, Bjarne 1958: [del af artiklen] “Dictamen”. KLNM, bd. 3, sp. 69-70.

Bjerrum, Anders 1969: “Sproget i hyldingsbrevene fra 1387. Et bidrag til det danske skriftsprogs historie”. Kopenhagener germanistische Studien, bd. 1, s. 256-274.

Brunner, Thomas 2009: “Le passage aux langues vernaculaires dans les actes de la pratique en Occident”. Le Moyen Age. Revue d’histoire et de philologie, bd. 115, s. 29-72.

Brøndum-Nielsen, Johs. 1971-1973b: “Om Sprogformen i de sjællandske Love”. APhS, bd. 29,2, s. 81-110.

Christensen, J.C. 1942: “Fundats for Elers’ Collegium”. Christensen, J.C. (red.): Elers’ Collegium 1691-1941. Festskrift i Anledning af Collegiets 250-Aars Jubilæum den 29. November 1941, s. 19-26.

Christensen, William 1912-1914: Missiver fra Kongerne Christiern I.s og Hans’s Tid, bd. 1-2.

Christian 5.s Danske Lov 1683 = Kong Christian Den Femtis Danske Lov. Udg. 1891 og 1911 af V.A. Secher, og i faksimile 1971. Netpubl. 2003 af Bjørn Andersen (på grundlag af Sechers udg., 1911) på bjoerna.dk/DanskeLov/index.htm.

Christoffersen, Marit 1993: Setning og sammenheng. Syntaktiske studier i Magnus Lagabøters landslov.

Dahlerup, Verner 1919: Forelæsninger over første bog af Jyske Lov. Ved Jørgen Glahder.

Danske Lov 1683. Se Christian 5.s Danske Lov 1683.

DD = Diplomatarium Danicum, 1.-4. rk., 1938-2000. Der­efter netpubl. på dsl.dk. Udg. af DSL.

DgL = Danmarks gamle Landskabslove med Kirkelovene, bd. 1-8, 1933-1961. Udg. af Johs. Brøndum-Nielsen mfl.

Diderichsen, Paul 1941: Sætningsbygningen i Skaanske Lov. Fremstillet som Grundlag for en rationel dansk Syntaks.

– 1968: Dansk prosahistorie, bd. 1,1.

DiplKbh = Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af Dokumenter, Breve og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728, bd. 1-8. Udg. 1872-1887 af O. Nielsen.

DSH = Skautrup, Peter 1944-1970: Det danske sprogs historie, bd. 1-5.

Foote, Peter 1977: “Oral and literary tradition in early Scandinavian law: Aspects of a problem”. Bekker-Nielsen, Hans mfl. (red.): Oral Tradition Literary Tradition. A Symposium, s. 47-55.

Gammeldanske Diplomer. Gruppe A. Den middelalderlige Overlevering. 1.-2. rk. 1364-1435. Udg. af DSL 1959-1969.

GG = Brøndum-Nielsen, Johs. 1928-1973: Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Fremstilling, bd. 1-8 (bd. 1, 2. udg., 1950; bd. 2, 2. udg. m. tillæg, 1957).

Giry, A. 1894: Manuel de diplomatique.

Glossarium juridicum Danico-Norvegicum. Se C.O. Weylle.

GO = Gammeldansk Ordbog. Ordbog dækkende 1100-1515 under redigering på DSL med løbende publicering 2015 ff. af de redigerede artikler. Netpubl. på dsl.dk.

Hagland, Jan Ragnar & Sandnes, Jørn (oversættere) 1994: Frostatingslova.

Hamre, Lars 1958: “Dei gratia”. KLNM, bd. 3, sp. 31-38.

– 1972: Innføring i diplomatikk. Førelesingar.

Holm, Gösta 1967: Epoker och prosastilar. Några linjer och punkter i den svenska prosans stilhistoria.

– 1971: “Stadgespråk”. KLNM, bd. 16, sp. 603-611.

Holmberg, Bente 1974: “Hanghøj og tinghus”. Festskrift til Kristian Hald. Navneforskning. Dialektologi. Sproghistorie. På halvfjerdsårsdagen 9.9.1974, s. 33-38.

Holmbäck, Åke 1968: [del af artiklen] “Pertinensformel”. KLNM, bd. 13, sp. 234-237.

Johannesson, Gösta 1958: “Diplomatik”. KLNM, bd. 3, sp. 87-90.

Jörgensen, Nils 1987: Studier över syntax och textstruktur i nordiska medeltidslagar.

Karker, Allan 1974: [del af artiklen] “Tingsvidne”. KLNM, bd. 18, sp. 387-388.

– 1983: “Sproget i Danske Lov”. Tamm, Ditlev (red.): Danske og Norske Lov i 300 år, s. 65-84.

– 1991: “Jydernes Lov på dansk”. Fenger, Ole & Jansen, Chr.R. (red.): Jydske Lov 750 år, s. 124-143.

– 2001: Dansk i tusind år. Et omrids af sprogets historie, 2. udg.

KLNM = Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder, bd. 1-22, 1956-1978.

Kristensen, Marius 1906: Fremmedordene i det ældste danske skriftsprog (för omtr. 1300).

Kroman, Erik 1971-1973: “Danmarks gamle Love. Deres Alder og indbyrdes Slægtskab”. APhS, bd. 29, s. 111-126.

Källström, Magnus 2010: “Forsaringen tillhör 900-talet”. Fornvännen, bd. 105, s. 228-232.

Larsson, Inger 2001: Svenska medeltidsbrev. Om framväxten av ett offentligt skriftbruk inom administration, förvaltning och rättsutövning.

Lasch, Agathe & Borchling, Conrad mfl. 1956-: Mittelniederdeutsches Handwörterbuch, bd. 1-.

Leegaard Knudsen, Anders 2011: “Testimonia Placiti – Private Charters as Public Instruments. A Study in Medieval Danish Diplomatics”. Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde, bd. 57, s. 147-179.

Liedgren, Jan 1958: “Diplom”. KLNM, bd. 3, sp. 80-82.

– 1974: [del af artiklen] “Titulaturer”. KLNM, bd. 18, sp. 393-395.

Ljunggren, Karl Gustav 1932: Studier över förhållandet mellan verbalpartikel och verb i fornsvenskan.

– 1937: Studier över verbalsammansättningen i 1500-talets svenska.

Lund, G.F.V. 1877: Det ældste danske skriftsprogs ordforråd. Fotografisk optr., 1967.

Magnus, Olaus 1555: Historia de gentibus septentrionalibus. Udg. 1909-1925/1951 med svensk oversættelse af John Granlund mfl. (Historia om de nordiska folken).

Naumann, Hans-Peter 1979: Sprachstil und Textkonstitution. Untersuchungen zur altwestnordischen Rechtssprache.

Nielsen, Herluf 1956a: “Actum”. KLNM, bd. 1, sp. 9-11.

– 1956b: “Arenga”. KLNM, bd. 1, sp. 205-211.

– 1957: [del af artiklen] “Corroboratio”. KLNM, bd. 2, sp. 595-597.

– 1958a: “Datering (datumsformel)”. KLNM, bd. 3, sp. 1-15.

– 1958b: “Dispositio”. KLNM, bd. 3, sp. 107-110.

– 1959: “Eskatokol”. KLNM, bd. 4, sp. 45-48.

– 1962a: [del af artiklen] “Inscriptio”. KLNM, bd. 7, sp. 432.

– 1962b: “Intitulatio”. KLNM, bd. 7, sp. 454-455.

– 1962c: “Invocatio”. KLNM, bd. 7, sp. 460-461.

– 1967: “Narratio”. KLNM, bd. 12, sp. 214.

– 1968a: “Protokol”. KLNM, bd. 13, sp. 510-511.

– 1968b: “Publicatio”. KLNM, bd. 13, sp. 596-597.

– 1969: [del af artiklen] “Salutatio I”. KLNM, bd. 14, sp. 714-715.

– 1970: [del af artiklen] “Sanctio”. KLNM, bd. 15, sp. 30-32.

Nielsen, O. (udg.) 1882: Gamle jydske Tingsvidner.

NordicLanguages = The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages, bd. 1-2, 2002-2005. Red. af Oskar Bandle mfl.

Otterbjörk, Roland 1965: “Det äldsta originalbrevet på svenska”. Namn och bygd, bd. 53, s. 122-133.

Pettersson, Björn 1959: “Stilstudier i de svenska landskapslagarna”. Studier i nordisk filologi, bd. 49, s. 1-295.

Pontoppidan, Erik & Hofman, Hans de 1781: Den Danske Atlas, bd. 7.

Reitzel-Nielsen, Erik (udg.) 1978-1987: Danske Domme 1375-1662. De private domssamlinger, bd. 1-8.

Rubow, Paul-Victor 1926-1927: “L’antique style danois au moyen-âge. Fragment détaché d’un aperçu de l’histoire de la prose danoise”. APhS, bd. 1, s. 305-319.

Ruthström, Bo 2002: “Nordic language history and legal history”. NordicLanguages, bd. 1, s. 344-354.

Rørdam, Holger Fr. 1868-1877: Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621, bd. 1-4.

Schiller, Karl & Lübben, August 1875-1881: Mittelniederdeutsches Wörterbuch, bd. 1-6.

Schulte, Michael 2011: “Early Scandinavian Legal Texts. Evidence of Preliterary Metrical Composition?”. Schulte, Michael & Nedoma, Robert (red.): Language and Literacy in Early Scandinavia and Beyond, s. 1-30.

Seip, Didrik Arup 1958: [del af artiklen] “Diplomspråk”. KLNM, bd. 3, sp. 91-97.

Sjöholm, Elsa 1988: Sveriges medeltidslagar. Europeisk rättstradition i politisk omvandling.

– 1993: “Sweden”. Pulsiano, Phillip (red.): Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, s. 386-387.

Skautrup, Peter 1941: “Sproget i Jyske Lov”. Reitzel-Nielsen, Erik (red.): Med Lov skal Land bygges, s. 200-250.

– 1969: [del af artiklen] “Salutatio I”. KLNM, bd. 14, sp. 715-716.

Ståhle, Carl Ivar 1958: Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagspråk.

– 1965: “Lagspråk”. KLNM, bd. 10, sp. 167-177.

Tamm, Ditlev 1991: “Jydske Lov i Danske Lov”. Fenger, Ole & Jansen, Chr.R. (red.): Jydske Lov 750 år, s. 218-228.

Tang Kristensen, Evald 1889: Nogle Efterretninger om Herregaarden Lerchenfeldt’s (Bonderup’s) ældre Historie.

Utterström, Gudrun 1975: “Die mittelalterliche Rechtssprache Schwedens. Einige quellenkritische und sprachliche Beobachtungen”. Dahlstedt, Karl-Hampus (red.): The Nordic Languages and Modern Linguistics, bd. 2, s. 734-748.

Veirup, Hans 1964: Skråen for St. Knudsgildet i Flensborg. En sproglig beskrivelse med ordsamling.

Weibull, Lauritz (udg.) 1900-1939: Diplomatarium Dioecesis Lundensis. Lunds Ärkestifts Urkundsbok, bd. 3-6.

Wendt, Bo-A. 1997: Landslagsspråk och stadslagsspråk. Stilhistoriska undersökningar i Kristoffers landslag.

– 2005: “The development of the types of text in the Nordic languages from the 16th to the end of the 18th century”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1346-1356.

Weylle, C.O. 1652: Glossarium juridicum Danico-Norvegicum.

Widmark, Gun 2005: “From Old Nordic to Early Modern Nordic: The development of oral and literary styles”. NordicLanguages, bd. 2, s. 1213-1221.

Britta Olrik Frederiksen 2020