95. Bibeludgaver

Oversigt over de tidligste danske oversættelser af dele af Bibelen, over de danske Lutherbibler, over den resen-svaningske tradition, over 1900-tallets nyoversættelser, over ikke-officielle oversættelser, over andre bibeludgaver samt over alterbøger og ritualbøger. Omtalt på s. 60 i bd. 4.


 

De tidligste danske oversættelser af dele af bibelen

Gammeldansk Bibel

 • Thott 8, 2o.
 • Molbech, Christian (udg.), Den ældste danske Bibel-Oversættelse eller det gamle Testamentes otte første Bøger, fordanskede efter Vulgata. 1828.
 • Gammeldansk bibeloversættelse. Den utrykte del I-IV. Duplikeret til brug for Ordbog over det ældre danske Sprog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 1969.

Christian 2.s Nye Testamente

 • Thette ere thz Nøye testamenth paa danske ret effter latinen vdsatthe. M.D.XXIIII.

Faksimileudgave:

 • Danske Bibelarbejder fra Reformationstiden I, Thet Nøye testamenth. Christiern II’s Nye Testament. Wittenberg 1524. Med sprog- og boghistoriske indledninger ved Bertil Molde og Volmer Rosenkilde. 1950.

Christiern Pedersens Nye Testamente

 • Det Ny Testamente Jhesu Cristi ord oc Euangelia som Han selff predickede oc lerde her paa Iorden, Hwilke Hans hellige Apostle oc euangelister siden bescreffue de ære nw vdsette paa reth Danske, Gud til loff oc ære oc den menige almwe till tieneste. M.D xxix.

Faksimileudgave:

 • Danske Bibelarbejder fra Reformationstiden II, Det Ny Testamente oversat af Christiern Pedersen. Antwerpen 1529. Med sprog- og boghistoriske indledninger ved Bertil Molde og Volmer Rosenkilde. 1950.

Hans Tausens oversættelse af Mosebøgerne

 • Det Gamle Testamente, Med tro oc flijt fordanskede aff M. Hans Taussen, Predicker wdi Kiøbenhaffn. Magdeborg M.D. XXXV.

Faksimileudgave:

 • Hans Tausens oversættelse af De fem Mosebøger udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Med indledning af Bjørn Kornerup. 1932.

De danske Lutherbibler

Christian 3.s Bibel

 • Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske. Kbh. M.D.L.

Faksimileudgave:

 • Biblia, Det er den gantske Hellige Scrifft, vdsæt paa Danske 1550, udg. af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 1928.

Frederik 2.s Bibel

 • Biblia Det er, Den gantske Hellige Scrifft, paa Danske, igen offuerseet oc Prentet effter Salige oc Høylofflige ihukommelse, Kong FREDERICHS den II. Befalning. Met Register, Alle D. Lutheri Fortaler, hans Vdlegning i Brædden, oc Viti Theodori Summarier. 1589.

Christian 4.s Bibel

 • Biblia Det er, Den gantske Hellige Scrifft, paa Danske, igien offuerseet oc Prentet effter vor allernaadigste Herris oc Kongis K. Christian den IV. Befaling. Mett Register, alle D. Lutheri Fortaler, hans Vdlegning i Brædden, oc Viti Theodori Summarier. 1633.

Hus- og rejsebiblerne

 • BIBLIA Det er, Den gantske Hellige Skrifft paa Danske, Igien offuerseet oc prentet efter K. Christian den IV. Befaling 1633 Nu paa ny i Særdeelished til den reisende Mands Nytte oc Brug, udi denne bequemme Form til Trycken befordret aff Christian Cassuben oc Christian Giertsøn. 1670.
 • BIBLIA Det er, Den gandske Hellige Skrift, Tryct efter Højloflig Ihukommelses CHRISTIANI QVARTI Store Bibels Version, Nu Anden gang udi Octav med større Stiil oplagt, og fremstillet som Een Huus- og Reyse-Bibel, Afdeelt udi Fire Parter. 1690.

Den resen-svaningske tradition

Resens Bibel

 • BIBLIA, Paa Danske, Det er, Den gantske hellige scriftis Bøgger igennem seete med flijd effter den Ebræiske oc Grækiske text etc. det negste mueligt vaar, Oc effter som de paa andre atskillige Tungemaal vaare best vdsatte. 1607.

Den Resen-Svaningske Bibel

 • BIBLIA, Paa Danske, Det er: DEn gandske hellige Scriftis Bøgger, Paa ny igiennemseete, med fljd, efter den Ebræiske oc Grækiske Text, det næste mueligt var, Oc forbedrede med ny Summarier, fuldkommeligere Concordantzer, oc korte antegnelser udi Bredden, anlangendis de mørcke Ord oc maader ad tale med. Efter vor Allernaadigste Herris, Kong CHRISTIANS den IV. Christelige Befaling. 1647.

Revisioner af Den Resen-Svaningske Bibel

Christian 6.s Bibel

 • BIBLIA, Det er Den gandske Hell. Skriftes Bøger, Ved Hans Kongl. Majests. Vor Allernaadigste Arve-Herres Kong Christian Den Siettes Christelige Omsorg, Med Fliid og efter Grund-Texten efterseete og rettede; saa og med mange Paralleler og udførlige Summarier forsynede. 5. oplag. 1740.

 1819-revisionen

 • BIBLIA, det er: den ganske Hellige Skrifts Bøger, med Flid efterseete og rettede efter Grundtexten, saa og med mange Parallelsteder og udførlige Indholdsfortegnelser forsynede. 16. oplag. 1819.

1871-revisionen

 • Bibelen, det er: den ganske Hellige Skrifts Bøger, med Flid eftersete og rettede efter Grundtexten, saa og med mange Parallelsteder og udførlige Indholdsfortegnelser forsynede. Bibelselskabet for Danmark. 1871.

Senere oplag af 1871-revisionen

 • Bibelen. Den gamle og den nye Pagts hellige Skrifter samt de apokryfiske Bøger. Bibelselskabet for Danmark. 1909.

1907-revisionen

 • Bibelen. Den gamle og den nye Pagts hellige Skrifter samt de apokryfiske Bøger. Bibelselskabet for Danmark. 1909.

Senere oplag af 1907-revisionen

 • Bibelen. Den gamle og den nye Pagts hellige Skrifter. Bibelselskabet for Danmark. 1932.

1900-tallets nyoversættelser

1931-oversættelsen

 • Bibelen. Den gamle og den nye Pagts hellige Skrifter. Bibelselskabet for Danmark. 1932.
 • Hvidbergs tekstkritiske udgave af 1931-oversættelsen
 • Det gamle Testamente, autoriseret Oversættelse af 1931, med tekstkritisk Noteapparat, ved Flemming Friis Hvidberg. Det danske Bibelselskab. 1942.

1948-oversættelsen

 • Bibelen. Den hellige Skrifts kanoniske Bøger. Det danske Bibelselskab. 1949.

Senere oplag af 1931-,1948-oversættelsen

 • Bibelen. Den hellige Skrifts kanoniske bøger. Det danske Bibelselskab. 1983 (1. udgave, 11. oplag).

Apokryfoversættelsen 1953

 • Bibelen, den gamle og den nye Pagts kanoniske Bøger samt de apokryfiske Skrifter. Det danske Bibelselskab. 1956.

1992-oversættelsen

 • Bibelen. Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger. Autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Det Danske Bibelselskab. 1992.

Apokryfoversættelsen 1998

 • Bibelen. Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger og Det Gamle Testamentes Apokryfe Bøger. Autoriseret af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Det Danske Bibelselskab. 1998.

Udvalgte ikke-officielle oversættelser

 • Claus Frees Hornemans Prøve-oversettelse af det Gamle Testamentes Skrivter, som indeholder Profeten Michach, med Forklarende Omskrivning og Anmærkninger for Lærde og Ulærde. 1777.
 • Forsøg til en dansk Oversættelse af Apostelens Pauli Breve til Galaterne, Epheserne og Philippenserne. Udgivet af Dr. Nicolay Edinger Balle. 1777.
 • Det Nye Testamente oversat efter Grundsproget og oplyst med Anmerkninger af Christian Bastholm. 1780.
 • Det Nye Testamente oversat med tilføiede Anmærkninger. Et forsøg af Ove Høegh Guldberg. 1794.
 • Det Gamle Testaments poetiske og prophetiske Skrifter,efter Grundtexten paa ny oversatte og med Indholdsfortegnelse samt Anmærkninger forsynede af Dr. J. Møller og Dr. R. Møller. 1828-1830.
 • Bibelen eller den hellige Skrift, paany oversat af Grundtexten og ledsaget med Indledninger og oplysende Anmærkninger, udg. i Forbindelse med Pastor Helweg, Prof. Hermansen og Candidat Levinsen af Chr. H. Kalkar.  1847.
 • Biblen, eller den kristne Kirkes Hellige Skrift, overs. af Grundtexten af Jac. Chr. Lindberg. 1857 (2. oplag).
 • Det ny Testament, oversat, med Anmærkninger til Oplysning for kristne Lægfolk af T. Skat Rørdam. 1887-1892.
 • Det gamle Testamente. Oversat under Medvirkning af Prof. theol. J.C. Jacobsen i København, Pastor lic. theol. Martensen-Larsen i København, Professor Dr. Michelet i Kristiania og Cand. theol. Johannes Pedersen. Af Professor Dr. Fr. Buhl. 1910.
 • Det nye Testamente, oversat af Anna Sophie og Paul Seidelin. Det danske Bibelselskab. 1974.
 • Ny bibeloversættelse – på videnskabeligt grundlag. Annoteret prøveoversættelse: Da Gud begyndte kap. 1-12, Jeshajahu kap. 1-12. Redigeret af Jens-André P. Herbener og  Philippe Provençal. 2001.
 • Den Nye Aftale – Det Nye Testamente på nudansk. Det Danske Bibelselskab. 2007. 2. reviderede udgave 2011

Andre bibeludgaver

Vulgata

 • Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem. Deutsche Bibelgesellschaft. 1994 (5. forbedrede oplag).

Lutherbiblen

 • Biblia: Das ist: Die gantze Heilige Schrifft, Deudsch, Auffs new zugericht. D. Mart. Luth. Begnadet mit Kurfürstlicher zu Sachsen Freiheit. M.D. XLV.

Faksimileudgave:

 • BIBLIA GERMANICA 1545. Die Bibel in der deutschen Übersetzung Martin Luthers Ausgabe letzter Hand. 1967.

Alterbøger og ritualbøger

Peder Palladius’ Alterbog

 • Søndagers Oc hellige dagers Episteler oc Euangelia met Collecter, oc andet at bruge vdi Christi Naduere effter Ordinantzens lydelse. Petrus Palladius. 1556.

Faksimileudgave:

 • Jacobsen, Lis (udg.): Peder Palladius, Den ældste danske Alterbog 1556. 1918.

Den sidst daterede udgave af Peder Palladius’ Alterbog

 • Alter-Bogen, Det er, Søndagis oc hellige Dagis Episteler oc Evangelia, med Collecter, oc andet at bruge udi Christi Nadvere, effter Ordinantzens Liudelse, Item Tacksigelse Festens Bønner oc Lectier som Aarligen den 11. Februarij Høytideligen offver alt Rjget holdis, D. Petrus Palladius. 1669.

Hans Baggers alterbog

 • Forordnet Alterbog udi Danmark og Norge. 1688.

Senere udgave af Hans Baggers alterbog

 • Forordnet Alter-Bog for Danmark. 1830.
 • Forordnet Alter-Bog for Danmark. 1901.

1912-ritualet

 • Ritualer til Daab, Nadver og Brudevielse. Autoriserede til Brug ved kgl. Resolution af 19. Juli 1912. 1912.

Salmebogens tekst- og bønnebog autoriseret 1953

 • Den Danske Salmebog. 25. Februar 1953 autoriseret af Hans Majestæt Kong Frederik IX til brug ved gudstjenesterne i landets kirker. 1960.
 • Den Danske Alterbog. Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992. 1994.

Bodil Ejrnæs 2020