Bind 2

Ord for ord for ord

ENDNU IKKE UDKOMMET

Dette bind handler om ord. Det gennemgås hvordan ord gennem tiden har været stavet, og hvilke bogstaver der har været brugt hvornår i perioderne runetiden, gammeldansk, ældre nydansk og yngre nydansk. I temaet tegnsætning gennemgås de skilletegn der før og efter bogtrykkerkunstens opfindelse har været anvendt til opdeling af en tekst i mindre enheder, fra adskillelse af enkeltord til grammatisk og indholdsmæssig opdeling af teksten. Det beskrives hvilke enkeltlyde der er indgået eller indgår i udtalen i de forskellige tidsperioders sprog.

Ordforrådets tre typer af ord (arveord, låneord og fremmedord) beskrives, og der redegøres for de orddannelsesmuligheder der er (sammensætninger og afledninger). Ordforrådet, både i almensproget, i fagsproget, i navne og i uformelt sprog, behandles, og der suppleres med oversigter over ord lånt fra græsk og latin, tysk, romanske sprog (især fransk og italiensk), engelsk, nordiske sprog og nyere indvandrersprog (især arabisk og tyrkisk).