168. 1900-bekendtgørelsen om verbernes pluralisformer

Bekendtgørelsen med kommentar. Omtalt på s. 354 i bd. 4.


 

 

Bekendtgørelse
angaaende
Brugen af Verbernes Flertalsform ved Undervisningen i Modersmaalet.

       Bestemmelserne i Ministeriets Bekendtgørelse af 27de Februar 1892 § 7 ophæves, saaledes at det for Fremtiden skal staa Skolerne frit for ved Undervisningen i Modersmaalet at benytte enten Flertalsformen af Verberne eller den almindelige Fællesform for Ental og Flertal, idet der dog indenfor samme skriftlige Arbejde ikke bør tillades Sammenblanding af begge Former. I de med Hjælpeverberne ”være” og ”blive” sammensatte Tidsformer vil Flertal af Hovedverbets Participium fremdeles være at anvende, saaledes at der f. Eks. skrives ”Fuglene er fløjne” (ikke ”fløjet”), ”Tyvene er bleven fangne” (ikke ”fanget”) o. l.

       Hvilket herved bekendtgøres til fornøden Iagttagelse i samtlige de Ministeriets Overtilsyn underlagte Skoler og Seminarier.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, den 15de December 1900.

Bjerre.

/ A. P. Weis.

 

Kommentar

Den hidtidige obligatoriske brug af særlige pluralisformer af verberne når subjektet var en pluralisbetegnelse, blev ophævet med Undervisningsministeriets Bek. 15. december 1900. Nyheden blev offentliggjort i Lovtidende, der som det fremgår af den fotografiske gengivelse, endnu ikke var gået over til antikvasats (det skete først i 1902), men som altså endnu i december 1900, bortset fra underskrivernes navne, blev trykt med den gamle frakturskrift. Herefter var det omsider tilladt at skrive fx Fuglene var smukke i stedet for Fuglene vare smukke, sådan som man længe havde sagt. Af moderne træk sammenlignet med Madvigs 1855-tekst (165. Undervisningsinspektør Madvigs hyrdebrev til latinskolens rektorer, 1855) kan det noteres at der nu skrives Bekendtgørelse uden palataliseringsmarkøren j (før: Bekjendtjørelse), at dobbeltvokalen er droppet i Undervisningen (før: –viis-), at der skrives ks og ikke x i Eksempel (f. Eks.), og at diftongerne ey/ei og øy/øi har nået nutidsstadiet ej, øj (Arbejde, fløjet). Interessant er også skrivemåden indenfor (indenfor samme skriftlige Arbejde), der først blev tilladt i officiel retskrivning i RO 2012. At den er brugt her i en ministeriel tekst fra år 1900, viser at der allerede længe før åbningen af normen i 2012 var gode, professionelle sprogbrugere der ikke fulgte reglen om at ordforbindelser som indenfor/inden for skulle skrives i to ord når de blev brugt som præpositioner.

Henrik Galberg Jacobsen 2020