165. Undervisningsinspektør Madvigs hyrdebrev til latinskolens rektorer, 1855

Tekstprøve fra Madvigs hyrdebrev med kommentar. Omtalt på s. 353 i bd. 4.


 

Nogle Bemærkninger om Behandlingen af den danske Retskriv­ning, nærmest i de lærde Skoler, henstil­lede til Lærernes Overveielse af Underviisnings­inspec­teu­ren.

Allerede i længere Tid havde min Opmærksomhed været henvendt paa det ikke ringe Besvær, som vor Retskrivnings mindre Fasthed og de i en Række af Aar vedvarende Forsøg paa at fremkalde en omfattende Reform deri volde baade Lærerne i Modersmaalet i de lærde Skoler ved denne Deel af deres Underviisning og sandelig i ikke mindre Grad Disciplene, og jeg havde følt trang til ligeoverfor den Usikkerhed, hvoraf Spor ogsaa traadte mig imøde i de forskjellige Examensudarbeidelser, at gjøre et Forsøg paa at bidrage Noget til at vinde Sikkerhed, Overeensstemmelse og Lethed, uden at jeg dog endnu var bleven enig med mig selv om den Maade, hvorpaa Sagen rigtigst kunde gribes an og bringes under Forhandling med Lærerne, da jeg modtog en ny og særlig Opfordring til at klare mine Tanker herom ved en Skrivelse fra Cultusministeriet af 18de November forrige Aar, hvori dette forlangte mine Yttringer i Anledning af en i Bladet Fædrelandet for 19de og 20de October f. A. indrykket Artikel af Adjunkt Kinch i Ribe ”Om den nyere Retskrivnings Indførelse i Skolerne”.

(J.N. Madvig 1855, s. 1)

 

Kommentar

Teksten her stammer fra indledningen til den vejledning som undervisningsinspektør J.N. Madvig i 1855 udsendte til latinskolerne. I vejledningen præciserede han hvilke afvigelser fra den traditionelle retskrivning han kunne acceptere, og hvilke han ikke kunne acceptere. Hans egen retskrivning kan karakteriseres som en let liberaliseret variant af Christian Molbechs traditionelle norm (se skemaet s. 349 i bd. 4): Han skriver ganske vist ligesom Molbech stadig i efter vokal i diftongerne ei og øi (fx Overveielse), men efter konsonant har han moderniseret til j, fx gjøre og forskjellige (der samtidig viser den fortsatte brug af palataliseringsmarkør mellem g/k og i/æ/ø). I øvrigt ligger stavemåderne tæt på såvel Molbechs norm som Ove Mallings 1777-tekst i 164. Ove Mallings læsebog Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Hol­stenere, 1777, med store bogstaver, aa, dobbeltvokal (Deel, Underviisning), verbale pluralisformer (volde), fremmede skrivemåder i fremmedord (Examens-, (Underviisnings)­inspec­teu­ren). Også skrivemåden Yttringer med dobbeltkonsonant (tt) foran en anden konsonant (ttr) viser den traditionelle praksis (der blot ikke er repræsenteret i tekstprøverne i 163. Christian 6.s latinskoleforordning, 1739 og 164. Ove Mallings læsebog Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Hol­stenere, 1777). Systemet med kunde, skulde, vilde i præteritum og kunne, skulle, ville i infinitiv (og præsens pluralis) er nu fuldt gennemført (kun kunde er dog med i tekstprøven).