69. Primærkilder til syntakshistorien

Udvidet version af listen i faktaboksen “De vigtigste sprogkilder” på s. 130 i bd. 3. Den udvidede version indeholder ud over de kilder der er nævnt i bogens faktaboks, også kilder der er mindre hyppigt anført ved citaterne i kapitlet. Kilder til aviscitater og lign. samt kilder der kun er anvendt i enkelttilfælde, er dog ikke medtaget.


 

Listen nedenfor omfatter de fleste af de sprogkilder der har leveret materiale til kapitlet om syntaksen fra ældre middeldansk og til i dag. Med enkelte undtagelser er dog kun kilder som er citeret to eller flere gange i kapitlet, medtaget. Nærmere oplysninger om de enkelte kilders fulde titler og udgivelse mv. fremgår af litteraturlisten sidst i bd. 3. Dateringerne af de gammeldanske kilder er normalt lig med dateringerne i Gammeldansk Ordbog (GO), sådan som de fremgår af ordbogens kildeliste. Kilderne er anført i kronologisk rækkefølge, idet dog kilder med samme eller næsten samme datering er ordnet alfabetisk.

hs. = håndskrift(er)

Ca. 1250 ff.

Skånske Kirkelov (SkKl): hs. fra ca. 1250 (Sth. B 74) og ca. 1300 (AM 37, 4o)

Skånske Lov (SkL): hs. fra ca. 1250 (Sth. B 74), ca. 1300 (AM 28, 8o (Codex Runicus, Runehåndskriftet)) og ca. 1350 (B 69)

Skåningeverset: hs. fra ca. 1300 (AM 37, 4o)

Valdemars (Sjællandske) Lov Ældre Redaktion (VLÆR): hs. fra slutn. af 1250-1300 (AM 24, 4o)

Jyske Lov (JyL): hs. fra ca. 1280-1290 (Sth. C 37) og ca. 1325 (NkS 295, 8o)

Eriks (Sjællandske) Lov (EL): hs. fra ca. 1300 (AM 455, 12o)

Flensborg Stadsret: hs. fra ca. 1300 (Flensborg Stadsarkiv)

Legendefragmenter (GldaFragm): hs. fra ca. 1300 (Cambridge Add. 3827, fol. og Sth. K 48)

Skrifter af Harpestreng (HarpMKr): hs. fra ca. 1300 (Sth. K 48 og NKS 66, 8o)

Valdemars (Sjællandske) Lov Yngre Redaktion (VLYR): hs. fra ca. 1300 (AM 455, 12o)

Otto Kalkars Ordbog til det ældste danske Sprog (1300-1700) (Kalkar)

Dalalagen: hs. fra ca. 1350 (Sth. B 54)

Ca. 1400 ff.

Lægebog (AM 187): hs. fra ca. 1400 (AM 187, 8o)

Sjællandske Kirkelov (SjKl): hs. fra ca. 1400 (Sth. C 69)

Rydårbogen (Rydårb): hs. fra ca. 1400 (tekst II, E don. var. 3, 8o), ca. 1500 (tekst III, Sth. K 4) og 1450-1500 (tekst IV, NKS 606, 8o)

Gesta Danorum på dansk B 77 (Sth. B 77): hs. fra 1400-1450

Vederloven (Hirdloven) (DRigsl., bd. 1, s. 4-5)#NB: H. 9.10.2018: OK i denne form?#: hs. fra 1400-1450 (Uppsala De la Gardie 44)

Sjælens Trøst (SjT): hs. fra ca. 1425 (Upps. C 529 og Sth. A 109)

Valdemars (Sjællandske) Lov. Arvebog og Orbodemål (VLA&O): hs. fra 1430 (E don. var. 136, 4o)

Søndagsevangelier: hs. fra ca. 1450 (GKS 1390, 4o)

Postil i Uppsala: hs. fra 1450-1460 (Upps. C 56, 4o)

Lægebog (D 600): hs. fra 1450-1500 (Upps. D 600)

Skånske Birkeret: hs. fra 1450-1500 (Ledreborg 12, 12o)

Mandevilles rejse (Mandeville): hs. fra 1459 (Sth. M 307)

Gammeldanske krøniker (Krøn): hs. fra ca. 1460 (Sth. K 46)

Lucidarius: hs. fra ca. 1460 (AM 76, 8º)

Karl Magnus’ Krønike (KMK): hs. fra 1480 (Børglum-hs.), tryk fra 1509 (Ghemen) og 1534 (Christian Pedersen)

Hellige Kvinder (HellKv): hs. fra 1480-1485 (Sth. K 4)

Mariager Legende-Håndskrift (ML): hs. fra 1488 (GKS 1586, 4o)

Gilde- og lavsskråer (Skraaer): hs. fra 1493

Ca. 1500 ff.

Bønnebøger: hs. fra 1497 (bd. 2, Anna Brades Bønnebog, Thott 553, 4o) og ca. 1500 (bd. 1, Karen Ludvigsdatters Tidebog Cod. Lund. 35)

Kvinders Urtegaard: hs. fra 1500-1525 (Thott 245, 8o)

Jesu Barndoms Bog (JesuBB): tryk fra 1508 (Ghemen)

Sjælens og kroppens trætte: tryk fra 1510 (Ghemen)

Dorotheæ Komedie (DorKom): hs. fra 1531

Povl Helgesens En kristen Fyrstes Undervisning og Lære 1534

Peder Palladius’ Visitatsbog: hs. fra ca. 1543

Christian 3.s Bibel 1550

Bibeloversættelser (Bibelen 1550 frem til 1931)

Niels Hemmingsens Ligprædiken over Herluf Trolle 1565

Anders Sørensen Vedels Om Den Danske Krønicke at bescriffue 1581

Christian 4.s Breve: hs. fra 1584-1648

De syv vise Mestre 1591

Griseldis 1592

Ca. 1600 ff.

Kogebog 1616

Christian Nielssens De Gamle Vijses Exempler oc Hoffsprock 1618

Johan Brunsmands Køge Huskors 1674

Leonora Christinas Jammers Minde: hs. fra 1674 – ca. 1696

Grevens og Friherrens Komedie: hs. fra ca. 1680

Christian 5.s Danske Lov 1683

Ca. 1700 ff.

Vincula Petri ca. 1700

Ordbog over det danske Sprog (ODS) (perioden 1700-1955)

Jesper Brochmands Huus-Postill 1764 (1635/1638)

Steen Steensen Blichers ”Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog” 1824

Herman Bangs Ravnene 1902

Den Danske Ordbog (DDO) (perioden siden ca. 1950)

KorpusDK (perioden 1983-1992 og 1998-2002)